De Finantieele maatregelen Een nieuw geluid EN OMSTREKEN Gedachten en Feiten. - OPROEP aau de jongelingen van 20 tot 25 jaar. De ondergrondsche bewegingen VM AALST Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week. Nummer 4. Eerste Jaargang 1944 Prijs 1 Fr. het nummer. NA VRIJDAG AVOND TE 5 UUR IS HET TE LAAT OM GELD UIT TF WISSELEN EN IS HET TE LAAT OM DE BILJETTEN AAN TE GEVEN. WIE DE AANGIFTE NIET DOET VERLIEST VOOR GOED ZIJN GELD. VAN AF MAANDAG TOT 31 OKTOBER MOETEN DE TITELS AANGEGEVEN WORDEN. Gil BUREELEN Kerkstraat, 9, AALST Donderdag 12 October 1944 In ons artikel van verleden Zondag hebben wij het doel en de inhoud van dé finantieele besluiten, alsmede de bijzonderste en m.eest dringende bepa- hngen^uteenji^n laatste nog eens in 't kort herhalen eni dan verder spreken van andere bepalingen die we nog met behandeld hebben. De eerste besluitwet heeft betrekking op de biljetten en op de gelddeposito s. Laat ons eerst injog eens spreken VAN DE BILJETTEN. A. UITWISSELING VAN BILJETTEN TOT BELOOP VAN 2.000 FR. 1 Vóór Vrijdagavond te 5 uur mag .elke houder van een kaart van ge zinshoofd onmiddellijk5 de ruiling bekomen van de tegenwoordige biljetten te gen nieuwe ten beloope van 2.000 fr. p.er persoon deeluitmakend van zijn ge zin. De houder moet coupon Nr 12 van de rantsoenkaarten Niet eetbare producten» afleveren. B. AANGIFTE VAN DE OVERBLIJVENDE BILJETTEN 2 Indien hem na deze uitwisseling nog biljetten van 100 fr. en meer overblijven dan n.oet hij deze aangeven en dit ook vóór Vrijdag avond. Doet hij dat niet dan zal hij ze nooit meer mogen uitwisselen. De aangever moet ver klaren aan wien de biljetten toebehooren. Diegene die valsche verklaringen doet, die bijvoorbeeld de biljetten van andere personen als zijnde de zijne aangeeft, stelt zich bloot aan zwarj: straffen, en kan bovendein groote onaangenaamheden op financieel gebied ondervinden, bij erfenis en zoo me.er. De aangever moet het coupon Nr 11 van de rantsoenkaart «niet eetbare producten» afleveren er ma<r dus maar één aangifte per persoon gedaan worden Ieder gezms- hoofd°mag echter in zijn aangifte de biljetten opnemen die aan zijn echtge- moote behoort, en moet de biljetten opnemen welke in het bezit zijn van zijn minderjarige kinderen. C.WAT GEBEURT ER MET DE AANGEGEVEN BILJETTEN De aangegeven biljetten hebben een drievoudig lot 1.) Bi runen een paar weken en ten laatste vóór 9 November, zal de Minis ter van Finantiën beslissen dat een deel van die biljetten mag worden vrijge maakt. Welk dit bijkomend bedrag zal zijn, weten wij nog niet. In het verslag aan den Regent wordt gezegd dat dit bedrag zal vastgesteld worden met inacht neming vaiT de noodzakelijkheid zoo spoedig mogelijk het grootste aantal bezit ters van weinig aanzienlijke muntvermogens te voldoen. Dus de menschen die weinig bezitten °en op voorwaarde dat het hun geld is, zullen het terug krijgen. 2.) Na aftrekking van dat bedrag zal het overschot verdeeld worden als volgt 40 t.h. blijft voorloopig onbruik-baar en zal gelijdelijk worden losge maakt; 60 t.h. wordt definitief onbeschikbaar. Wat met deze 60 t.h. gebeuren zal is 'nog niet bekend, misschien krijgt men in ruil staatsobligaties. Aan de hand van deze bepalingen kunnen wij nu alles duidelijk maken door een voorbeeld. Iemand bezit 60.000 fr. in biljetten van 100 fr. en meer. Zijne familie is samengesteld uit drie personen. Hij mag onmiddellijk 6.000 fr. omwisselen. Er blijft hem 54.000 fr. over die hij moet aangeven. Van die 54.000 fr. zal een deel binnen enkele weken worden vrijgemaakt; laat ons zeggen 20.000 fr. (dit bedrag is nog niet bepaald). Het overschot 34.000 fr. wordt g,eblokeerd - 40 t.h. of 17.600 fr. ten voorloopigen titel - 60 t.h. of 20.400 fr. definiief. Die persoon zal dus ten allerlaatste mogen omwisselen,: 6.000 20.000' 13.600 39.600 fr. op 60.000 fr. Doch wij herhalen welke het bedrag zal zijn, dat onmiddellijk zal vrijgemaakt worden, weten we niet, het kan meer of minder dan 20.000 fr. zijn. n. HET LOT VAN DE BANKREKENINGEN EN STORTINGEN OP POSTCHECKREKENING EN SPAARKASSEN. De gelden die gestort werden op de bank of op de post worden ook ge blokkeerd. Doch e<en dee lervan is beschikbaar binnen d,e navermelde perken. De deponent heeft de keuze tusschen de volgende formules: a) Hij mag ofwel 10 t.h. trekken van hpt op dit oogenblik gedeponeerd bedrag b) ofwel een bedrag gelijk aan datgeen dat hij op dezelfde rékening bezat op 9 Mei 1940; c) eindelijk indien hij handelaar is en ingeschreven is in het handelsregis ter, 1.000 fr. per lid van zijn personeel, op voorwaarde dat de terug trekking gebeurd vóór 1 November en in een inrichting alleen. De lijst van het personeel moet in dubbel ingediend worden. Deze vrijmakingen zullen toelaten de zaken aan den gang te houden en de werklieden en bedienden te betalen. WAT GEBEURT ER MET Met het overschot zal hetzelfde gebeuren Een deel zal binnen enkele weken worden blokke,erd: 40 t.h. voorloopig, 60 t.h. definitief. III. HET LOT VAN DE TITELS AAN TOONDER. Jongelingen, geboren in 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924 die U aan de opeischingen van den vijand hebt weten te onttrekken, die hem uit het nationaal grondgebied hebt helpen verdrijven, het land heeft U noodig. De oorlog is nog niet geëindigd. Bel- 0_j heeft tot plicht met al zijn krachten bij te dragen tot de volledige verplette ring van Duitschland. De Opperbevelhebber der intergealli- eerde legers heeft een einde gemaakt aan de oprdacht van diegenen onder de bin- nenlandsche strijdkrachten, die niet meer in kontakt zijn met den vijand. Nieuwe taken staan U te wachten. Neemt dienst bij een regelmatig strijdende eeru- h.eid, erfgename der tradities van het Belgisch Leger. Een methodische oplei ding zal U aldaar gegeven worden, om U in staat te stellen de militaire opdrach ten, wplke U zullen worden: toevertrouwd, ten beste te vervullen. De inschrijvingen worden tot 1 8 Ok tober aanvaard. De werfbureau's zijn alle dagen open van 8 u. 30 tot 1 8 u., in het stadhuis der provinciale hoofdplaat sen. De Minister van Landsverdediging P. DEMETS. Geen partij politiek, maar brood en werk, dat vraagt het volk. DE REST als met de bankbiljetten, vrijgegeven, de rest wordt Bij een eers'.t kennismaking, zagen wij hoe een hoofdvereischte van de inrich ting van de ondergrondsche bewegingen: in hun geheim karakter lag. Men zal dan ook begrijpen dat men hier voor 'n aan tal organisaties kwam te staan; vele va derlanders werkten inderdaad voor het zelfde doel zonder malkander te kennen. Soms konden zij hun krachten samen bundelen, tot de arrestatie's weer de op gebouwde organismen uiteensloeg; doch rust kenden deze helden niet, zij vonden zich terug in nieuwe formatie's. Zoo is het uit te lpggen, dat bij de be vrijding, acht soorten geheime weer- standsformatie's werkzaam waren, her kend door de regeering. Hier volgt hun officieele opsomming 1. Leger der Bevrijding; 2. A. S., beter gekend als A. B. (ar- mée blanche, armée beige reconsti- tuée, armée secrète beige, verschil lende namen voor deze zelfde in richting; 3. Groupem^nt G; 4. Groep Nola; 5. O. F. (in 't Fransch F. I.): onaf- hankelijkeidsfront of Belgisch par- tisanenleger; 6. Belgische nationale beweging B. N. B.; 7. Belgische militaire weerstandsorga- nisatie: O.M.B.R.; 8. Witte Brigade: Fidelio. Op sommige plaatsen werkten: deze groepen samen, b.v. den B.N.B. en den O.M.B.R.elders waren zij in volstrekte onwetendheid over elkaar. Zij waren overigens mi.et alle evengoed georgani seerd. Enkelen beperkten ook hun wer king tot een of meer streken, andere, zooals het A. B. en het O. F., hadden vertakkingen hel land door. Volgende illus't goed hun waar- Vrai is een nieuw blad dat zich noemt een weekblad van het nationale leven. Er zijn reeds drie nummers ver schenen. In het tweede vindt meni de lijst der medewerkers. Onder den titel «De vier waarheden» lezen we het volgende NATIONALE SOLIDARITEIT Terwijl de Führer de Waalsche sol daten naar de Stalags en Oflags stuurde, stelde hij integendeel de meerderheid der Vlaamsche gevangenen in vrijheid. Hij verbeeldde zich waarschijnlijk de eeuwige toegenegenheid der Vlamingen te win nen door dergelijke attenties. Nu hebben die Vlamingen hun teedere gevoelens niet overgebracht op den Führer, maar wel op hun «misdeelde» Waalsche broers. Vier jaar lang hebben de Vlaamsche re serve-officieren, als studenten van de Leuvensche Universitasbeweging, de Vlaamsche Jocisten, inzamelingen gehou den om zooveel mogelijk de materieelen nood van de Luikenaars, de Ardeneezen, enz., te lenigen, de ellende van al dege nen die leden en nu nog lijden in de Duitsche kampen. Natuurlijk werd dit doodgezwegen door de Vlaamsche bladen die met den vijand heulden. »Nu is echter het oogenblik gekomen om dit mooi gebaar van naastenliefde in het licht te stellen. Hieruit blijkt zfcer duidelijk dat de vaderlandsliefde niets te maken heeft met discussies over taal grens Het vaderland en vooral onze krijgs gevangenen zullen de houding der Vla mingen niet vergeten I DE VLAAMSCHE MAQUIS Iedereen weet era wist dat de Ar- deenschè bosschen bevolkt waren. Dat er echter ook 'n «maquis» in het Vlaam sche gedeelte van het land was schijnen er velen te vergeten. De Kempenaars, de Limburgers doken onder in de «Hei» (ze is jammer genoeg niet zoo hoog als de hypecca's in het Zuiden van ons land). Er werd veel sabotage gepleegd in de provincie Limburg .De Vlamingen hielden zich schuil in de bosschen van het Houtland. To#n de Verbondenen na derden kwamen ze als paddestoelen uit den grond en vochten tegen de Duit schers, o.a. te Kortrijk, waar hun moed het gebrek aan manschappen, en mate riaal ruimschoots vergoedde. We kunnen niet te veel aandacht schenken aan onze Vlaamsche jongens die maanden, jaren zelfs, in de erbarme lijkste toestanden geleefd hebben. Mis schien is het een ongerechtvaardigd ge voelen, maar we hebben beslist den in druk dat de verdiensten van onze jon gens die lijk Robinson geleefd hebben, nogal gauw in den doofpot gestopt wor den. Is er iets roemvoller dan met een klein getal en geringe middelen zich te gen een veel sterkeren vijand te verzet ten IN MEMORIAM LUITENANT JACQUES GEERINCKX Onze lezers zullen met genoegen en kele bezonderheden vernemen over de bedrijvigheid vein luitenant Jacques Geerinckx die roemrijk gestorven is in dienst van de Intelligence Service. Vanaf 't begin van de bezetting was hij reeds in dienst en lukte er in de plans te ontvreemden van het vliegplein Chiè- vre, waar hij met dat doel was gaan werken. Naderhand hield hij zich bezig met de begeleiding naar dp Spaansche grens van Engelsche piloten en officieren, en ook landgenooten. Zeer dikwijl gebeurde het dat deze personen op het Kasteel Ter linden vernachten en dus van uit Aalst vertrokken. Toen het te warm werd en hij zich bedreigd voelde door de Gestapo, ver trok hij op zijn Beurt, met een paar landgenooten. In Spanje werd hij in een Concentratiekamp gestoken en werd slechts na zes maanden aan Engeland overgeleverd. In Engeland moest hij zeven maand lang onderrichting ontvangen in de In telligence Service, vooraleer opnieuw in dienst te mogen treden. Niet min dan zesmaal werd hij geparachuteerd. De laatste maal ging helaas zijn valscherm niet open, en stortte hij dood op het Belgisch grondgebied te Soy, in de pro vincie Luxemburg. Dit was in den nacht van 14 Mei 1943, te half een. Onze stadsgenoot was tot luitenant bevorderd en vereerd met het Oorlogs- kruis en het Kruis der Ontvluchten. De finantieele maatregelen zouden niet volledig zijn indien de houders van titels aan de controle ontsnapten. Daarom beslist een tweede besluitwet dat al de titels aan toonder boven de 100 fr. vanaf 16 Oktober en vóór 1 November dien,en aangegeven te worden op daartoe bestemde formulieren, welke in eene bank (dus niet in de post) moeten neergelegd worden. De titels die niet aangegeven worden binnen den vastgestelden termijn wor den te niet gedaan en de tegenwaarde komt den Staat toe. De titels zelf moeten niet neergelegd worden, maar wanneer men ze wil verkoopen of verhar.delen dan dienen ze vooraf neergelegd in een bank. De opbrengst van de verkooping wordt voor de helft, en in allen geval tot be loop van 50.000 fr. voor de gezamenlijke verrichtingen betreffende dezelfde rekening ter vrije beschikking gelaten van den verkooper. Het overige wordt blokkeerd. Dit geldt echter niet voor de titels waarvan het bewezen is dat zij aan den tegenwoordigen eigenaar behoorden vóór 10 Mei 1940. De houders van vre,emde titels moeten deze titels in hunne aangifte begrijpen, Maatregelen voorzien ook de verplicht# aangifte binnen de twee maanden, van het goud en van de schuldvorderingen op Congo en op het buitenland. Wij zullen in een volgend artikel de financieele toestand van het land uit eenzetten en de redenen aangeven die de ingrijpende finantieele maatregelen heb ben veroorzaakt. L. M. Sommige formaties kwamen zeer ac tief tusschen in de krijgsverrichtingen Zoo brachten zij, voor den Engelschen sector alleen, meer dan 5.000 Duitsche krijgsgevangenen binnen; over gansch het land zou dit getal d.e tien duizend overtreffen, waaronder meerdere gene raals. Op verschillende plaatsen bestookten hun «guerilla's» den aftrekkenden vijand. Het strooien van nagels, het verplaatsen van de aanwijzingsborden en nog andere middels belemmerden den aftocht. Zij hielpen door volgende handelin gen ook zeer actief mjede tot onze bevrij ding mede, in de voorbereidende phase. Omtrent duizend lokomotieven en wa gons deden zij ontriggelen; 88 volledige treinen, wprden tot ontsporing gebracht en op sommige plaatsen werd het tra fiek volledig lamgeslagen. Op 29 spoor- De wet is de zekerste waarborg van onze vrijheid. Wie zich boven de wet stelt, ondermijnt onze vrijheid. bruggen en 21 andere bruggen, gelukten sabotagedaden. Duizend onderbrekin gen der spoorlijnen werden doorge voerd. Meerdere militaire bevoorradings treinen vernield, waarbij ééne met hon derden liters brandstof. Meerdere sluizen en industrieele objectieven werden buiten gebruik gesteld. De binnenlandsche militie's maakten zich ook zeer verdienstelijk door het be veiligen van onze kunstwerken tegen de vernieling door den aftrekkenden vijand. Wij mogen hun werking niet verzwij gen ten bate van onze meer dan tien duizend ondergedokenen. Vóór de bevrijding betoonden de binnenlandsche strijdkrachten een prach tige vaderlandsliefde, bereid tot het op perste offer. Hoevelen vielen niet voor het uitvoeringspeloton, hoevelen werden niet doodgemarteld, ja, op barbaarsche wijze verminkt. Hoevelen sneuvelden niet bij hun medewerking tot ons bevrij ding Eere zij al deze toegewijde landsbur- gers, die, zooals het werd gezegd op de vergadering van Zondag 1 Oktober 1.1. te Brussel, streden voor het «herstel van onze democratische en grondwettelijke vrijheden»! R. V. HOE MEN EEN SCHOONE BEWEGING HATELIJK MAAKT De ellendige plaag van de naamlooze brieven woedt opnieuw. Deftige men schen ontvangen anonyme dreigbrieven, gpteekend O. F. Landbouwers ontvangen het bezoek van gewapende jonge man nen die beweren van het O. F. te zijn of een andere beweging, en die onder be dreiging voedsel opeischen. Andere kerels nog spelen de rol van controleur en nemen de pakjes van d« reizigers af. Auto's worden opge- eischt, zelfs huizen en meubels in beslag genomen door groepen die beweren: tot de weerstandsbewegingen te behooren, en die daartoe geen mandaat hebben. Te Brussel heeft zelf een affiche uitgehang gen, geteekend «de weerstand» pn waar uit duidelijk bleek dat de ondergrond sche beweging zich niet hoefde te schik ken naar de bevelen van ontbinding uit gevaardigd door generaal Eisenhower. Dit zijn allen praktijken van een re gime dat we hartgrondig haten en waar tegen de echte O. F.-mannen en andere leden van de ondergrondsche beweging heldhaftig hebben gestreden Deze mannen vragen met klem dat e#n einde zou gesteld worden aan de handeling van die onverantwoordelijke personen die hunne en den goeden naam van de beweging in de oogen van de bevolking ten zeerste schaden. O.F.-man zijn of lid van een andere ondergrondsche beweging moet een eer blijven, die door ongure elementen niet mag neergehaald worden. O. F. waakt op uw# zaak VERRADERS VAN DE VLAAMSCHE ZAAK Wij lezen in «De(n) Standaard» Ook Vlaanderen heeft, evenals Wal lonië en Brussel, zijn verraders, zijn col laborateur^ en zijn lichtgploovigen ge kend. Al wie den vijand heeft gediend, heeft niet enkel België, maar ook Vlaan deren verraden of geschaad. Deze on- waardigen hebben hunne eer en hunne trouw aan het land hunner vaderen ver sjacherd. Als moderne Leliaerts hebben zij vreemde verdrukkers en vreemde be langen gediend. Ons heerlijke werk van Vlaamsche herwording en Vlaamsche hernieuwing hebben zij prijsgegeven aan den imperialistischen wellust van een bui- tenlandschen vijand. In naam van het strijdende Vlaan deren roepen wij deze handlangers van den verdrukker voor den rechterstoel van het Vlaamsche geweten; zij zijn schuldig tegenover Vlaanderen, zij hebben het recht verbeurd zich voor hun daden op de Vlaamsche Beweging te beroepen en zich nog langer voof te stellen als de ver tegenwoordigers van het Vlaamsche volk. MM!

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1