De Brouwerij De Gheest* Aalst De KrljgsTerrichtiigin. Stadsnieuws RANTSOENZEGELS 31 II Het Einde GEERINCKX AAN HUN V Aari van de 1 Nu d volledig hoedani hei Ge? f gpmeeni j eieren I pen, di| j bij de Zij heldhaf jj vrijdinl 4 gedragi De jj Verbot land gespaad uw hu en ge soldaa' dat u* soldat pen,, der rrr| Mi- danig, m ledenf? dat d. DE PAUS AAN PRINS-REGENT De Prins-Regent ontving van den Paus volgend telegram: Wij aanvaarden met erkentelijkheid de betuigingen van, christelijke trouw, waarmede Uwe K. H. ons zijn verkla ring tot Regent mededeelde en wij stel len er prijs op hem de verzekering te brengen van d,e bijzondere genegenheid, die wij zijn geliefd land toedragen op een zoo ernstig oogenblik in zijn geschie denis. Wij uiten de beste wenschen voor Z. M. den Koning en bidden God, dat hij U in uwe moeilijke taak zou bijstaan. Wij vertrouwen, dat U zich van deze taak in den geest van de edele christe lijke tradities zult kwijten en zenden U van harte, alsook aan al onze? Belgische zonen, onzen Vaderlijken apostolischen Zegen. De overwinng met Kerstmis. door Morley Richards. De uitslag van den slag rond Antwer pen zal waarschijnlijk beslissend zijn. om al dan niet het einde van den oorlog in het Westen rond Kerstmis te verwach ten. Immers de Canadeezen vanaf het Leopoldskanaal en rechts van hen de Engelschem vanuit Tilburg, vechten he vig om de Scheldemonding te bevrijden en zoo de haven van Antwerpen voor de scheepvaart open te stellen. Indien we Antwerpen kunnen benutten zijn alle vraagstukken van bevoorrading oplos baar. Daarbij is het ook duidelijk dat daardoor een grootscheepsche aanval op 'den Rijn veel vroeger zal kunnen ge beuren. De aanval der Canadeezen was, vol gens de laatste legerberichten, bevredi gend. in acht genomen dat zij te strijden hebben in eeni streek welke hen geen na tuurlijke verdediging biedt, tegen een evenwel verschanste vijand. Het weder, uiteindelijk, heeft den uitslag van dezen/ strategischen slag in handen, en indien het goed blijft is het mogelijk dat nog deze maand een grooten aanval der Ver bondenen op Duitschland plaats heeft. Naar de «Dailly Express» van 7-9-44. DE ANGLO-BELGISCHE MUNT- OVEREENKOMST Voor enkele dagen werd dit akkoord bekrachtigd, het ligt in de lijn van het Nederlandsch-Belgisch akkoord. Tenge volge deze overeenkomst kan de Bank van Engeland Engelsche valuta aan de Nationale Bank van België overdragen, zoodanig dat Belgische debiteurs hun, Engelsche crediteurs in de munt van deze laatste zullen kunnen betalen en omge keerd, wat economisch groote voordee- len biedt. Beide banken hebben zich al leen verplicht tot het uitbetalen van een totale som van 5.000.000 pond ster ling zijnde 883.135.000 fr. Zoo staan we weer een stap dichter bij een internationale muntovereenkomst. GENERAAL DE GAULE OVER GELEIDE ECONOMIE IN FRANKRIJK Bij het behandelen van de na-oorlog- ssche problemen, sprak generaal de Gaulle over de reconstructie: Wij willen gemeenschappelijk naar waarde brengen alles, wat wij bezitten op deze wereld. Om er in te slagen bliift er geen enkel ander middel dan dat wat men noemt de geleide economie. Wij willen dat de staat, in het voordeel van allen, de economische inspanningen van gansch de natie leidt en verwezen lijkt dat het leven van iedere Fransche burger en burgeres verbetert. Op het oogenblik, waarop wij ons nu bevinden, is het niet meer mogeljik die vereenigingen van belangen te aanvaar den, die men in de wereld, truts heet. Zij hebben wel hun belang gehad in een gegeven periode van het naar waarde brengen van de goederen van de wereld, maar beantwoorden heden niet meer aan de noodzakelijkheid van een hervormde economie, evenals, in het verleden, de militaire feodaliteit ophield te beantwoor den aan de noodzakelijkheid van de ver dediging, zoodra deze laatste noodig blepk op het nationaal plan en niet op plaatselijk gebied. Voor deze geleide economie, voor het gemeenschappelijk naar waarde bren gen van al de inkomsten van het land, zijn er voorwaarden te vervullen waar van de e,erste luidt dat de collectiviteit, d. w. z. de staat, in handen neemt hpt bestuur van de groote bronnen van ge meenschappelijke rijkdommen en dat hij controleert sommige van de andere ac tiviteiten werkzaamheden zonder daardoor, wel te verstaan, de groote hef- boomen van de menschelijke bedrijvig heid uit te sluiten, die zijn hpt persoon lijke initiatief en een rechtvaardige winst. Binnen het kader van dit systeem is het noodig dat eenieder voortaan minder gebonden weze aan zijn taak dan wel verbond.en met het werk waaraan hij deelneemt. Wij zullen het programma niet over al tegelijker tijd en in eenige minut.en ver wezenlijken.' Iedereen begrijpt dat. Maar wij zullen het klaar spel,en. Nationaal systeem van fransche economie, georga niseerde samemverking, in het kader van de ondernemingen, tusschen allen die er aan deelnemen, ja, maar voor welk doel Opdat eenieder van diegene die Frank rijk bewonen en zelfs zijn kolonies, bij 't WENSCHT EEN BURGERSHUIS TE HUREN, GELEGEN IN DE OMGE VING VAN DE BROUWERIJ. OFFERTEN RECHTSTREEKS OVER TE MAKEN AAN DE BROUWERIJ. beter beheeren, op een doordrijvender manier, van al wat wij bezitten op deze aarde, een beter leven moge leiden, in epn grootere waardigheid en in de vei lige verzekering van zijn werk en zijn leven. Londen ,10 Okt. (Reuter). Maan dagmorgen, vóór zonsopgang, zijn de Kanadeezen er in geslaagd, nabij de Hoofdplaat, op ongeveer 8 km, ten wes ten van Terneuzen op twee plaatsen te landen. Deze door het landleger uitgevoerde zeelanding had tot doel den vijandelij ken druk op het Kanadepsche brugge- hoofd over het Leopoldkanaal te ver lichten. De vloot van stormbooten was in het geheim in het kanaal van Terneuzen sa mengebracht geworden en het was 's nachts, dat zij de Scheldemonding in voeren. Londen, 10 Oktober (Reuter). De gang tusschen dp twee Amerikaan- sche afdeelingen van et 1 ste Leger werd tot 2 km. 500 vernauwd. A.F.P. meld tnog, dat Amerikaan- sche infanterie komende uit het zuid oosten Aken is binnengetrokken. In d.e stad hebben straatgevechten plaats. I O. F. •WINNENDE NUMMERS - TOMBOLA VAN 8 OKTOBER 1944 OMSLAGEN Lot 61 tableau 43. Lot 2 tableau 22. ZONDAGDIENST DER APOTHEKEN Zondag 1 5 Oktober van 8 tot 12 u. en van 13,30 tot 19 uur zal de Apotheek open zjin van Mr. Vani Keymeulen, Zeshoek, Aalst. Voor de Mutualiteiten: De Apotheek «Mutualisten», Molendries. DE OZANAMVEREENIGING doet op Zondag 1 5 Oktober een groote kleederinzameling in al de straten d,er stad. Weest mild en geeft al wat U missen kunt aan de armen onzer stad. D. A. V. St. Jorisstraat, 26, Aalst. 1De nationale dienst voor Dienst betoon aan Gevangenen, Weggevoerden Vluchtelingen maakt bekend Drukke onderhandelingen worden gevoerd met de Belgiscb.e en Engelsche overheden, om den terugkeer van onze landgeniooten die nog in Frankrijk ver blijven, te bespoedigen. Een dezer dagen vertrekt .een karavaan auto's om onze mannen aldaar te gaan afhalen. Het is dus in uw aller belang dat ook de adressen van onze arbeiders in Frank rijk zoo spo,edig mogelijk binnen ge bracht worden. 2.) Voor wat de politieke gevangenen betreft, deze dienen in de mate van het mogelijkp volgende inlichtingen ver strekt a) Naam en volledig adres; b) Geboortedatum; c) Datum van aanhouding; b) De verschillende achtereenvolgen de verblijfplaatsen (met datum van aankomst em vertrek, zooveel mogelijk) e) Namen van personen die samen met hem gevangen gezeten heb ben; f) Het adr.es van den persoon aan wie die bekomen inlichtingen die nen bezorgd. Om ons nutteloos werk te besparen, wordt iedere,en verzocht zoodra een fa milielid terugkeert, ons hiervan te ver wittigen. Deze handelwijze zal ons ook toelaten, later uwe belangen te verdedi- :n. Onze diensten zijn volledig kosteloos. Het Comité. RIJKSGEWESTEUJKE TUINBOUW SCHOOL AALST De lessen hebben aanvang genomen op Zondag, 8 Oktober, en worden ge geven alle Zon- en feestdag.en van 9 tot 1 1 uur, ten Stadhuize, Kleine vergader zaal. Inschrijvingen worden genomen tij dens d,e eerste lessen. De waarnemende bestuurder, Frans D'HAESE. HIER K.A.J. EN V.K.A.J. Zondag a.s. 15 Oktober 1944 gaat een massadag door voor al de leden van ons verbond. We vieren de bevrijding, betoomen hulde aan onze helden, en her denken onze afwezigen. PROGRAMMA 1 0 uur in St. Martinuskerk plechtige dankmis. 1 1 uur optocht langs Brusselsche straat, Floutmarkt, Zonnestraat, Roose- v.eltlaan (Keizerlijke Plaats), bloemen hulde aan het standbeeld vani Koningin Astrid, Vrijheidstraat, Esplanadestraat. Graanmarkt, bloemenhulde aan het ge- denkteeken der gesneuvelden, Groote Markt, alwaar korte toespraak. Ont binding van deni stoet. 14 uur feestvergadering voor onze leden in d,e zaal «Perre», Korte Zoutstr. LOTEN Loten Tableau Loten Tableau 5276 1 381 1 2 5164 4 1098 5 1888 6 2754 .7 5166 3 2977 8 4280 9 1520 10 1873 1 1 2514 12 3752 13 1796 14 4998 15 3989 16 3949 17 1741 18 5582 19 3888 20 3694 21 1359 23 2565 24 5 796 25 2545 26 2485 27 3778 28 3851 29 4018 30 3760 31 3469 32 4223 33 5091 34 2775 35 5491 36 3185 37 5360 38 2009 39 3366 40 5937 41 4230 42 3225 44 OPROEP AAN DE POLITIEKE GEVANGENEN EN GIJZELAARS 1940. We doen een algemeene oproep aan alle Politieke gevangenen en Gijzelaars van 1 940 der stad Aalst tot het bijwo nen van een tweede Algemeene Vergade ring in de kleine vergaderzaal van het stadhuis die zal plaats hebben, Vrijdag, 1 3 Oktober 1 944, te 7 u. stipt. We doen eeni oproep opdat de ouders of vrouwen van de gevangenen of gijze laars, die nog niet terug zijn gekeerd ook deze vergadering zouden bijwonen. Ook is opgemerkt dat alleen leden van den bond in aanmerking zullen komen voor eventueele ondersteuning. Slechts diegenen die zich komern aanmelden zul len steun kunnen genieten. Dus allen op post: Vrijdag, 13 Okto ber, te 1 7 u. stipt. Onze bureelen zijni thans gevestigd Rooseveltlaan ,39 (vro/eger Keizerlijke Plaats) .Aalst. De Secretaris, E. HUION. DE ZUIVERINGSACTIE IN DE OPENBARE BESTUREN BERICHT De personen die aan zekere bedienden van het voormalige Arbeidsambt grati ficaties in species of in natura zouden hebben gestort met het doel een vrijstel ling van dienstverplichting te bekomen voor hen of voor één hunner familie leden worden verzocht zulks onmiddel lijk aan het Gewestelijk Bureau van den Nationalen Dienst vtjor Arbeidsbemid deling en Werkloosheid bekend te ma ken. AAN DE LANDBOUWERS worden de zegels afgeleverd in de af dee ling Landbouw alleen in de* voormid dag, voor de sekties 1 tot en met 16: Donderdag 12 Okt. 1 7 tot en m«t 2 1 Vrijdag 1 3 Ok. 22 en 23: Maandag 16 Okt. 24: Dinsdag 17 Okt. Bijgevoegde zegels voor ZWANGER SCHAP worden afgeleverd aan de rechthebbenden Vóór de Bevalling: 4e, 5e, 6e maand: Woensdag 18 Okt. 7e, 8e, 9e maand: Dond. 19 Okt. Na de Bevalling: Vrijdag 20 Okt. BIJGEVOEGDE ZEGELS worden op vertoon van een door Dispensarium afgeleverd getuigsch afgegeven op Maandag 23 Oktober leen in den voormiddag aam Loket ~e De vroeger uitgedeelde zegels bliji at geldig tot en met 1 7 Oktober. Van Oktober af hebben deze zegels gi *n te waarde mper en dienen nieuwe gebn ^er te worden. daan AFLEVERING van eierkaarti (Loket 6)E^ °P 24' 25 en 26 0k'°'SC Y"*"*""5 V Hebben recht op een eierkaart en Opgelet: Nieuwe getuigschriften wor- g/els: zij v dpn alleen tot 10 November aanvaard.! 1) Kinderen die 1 jaar worden also ^en Boterzegels worden tegen Melkzpgels deze die 2 of 3 jaar worden in Oktol geruild van Maandag 23 Oktober af, j 2.) De zwangere vrouwen vanaf alleen in den voormiddag aan loket 1vierde maand. Deze maand worden alleen overschrij vingen aanvaard van personen, ing tot schreven in winkels die thans geschorst zijn. Ook nieuwe inschrijvingen (g D- boorte, verhuizen, enz.) worden aangenomen. j_j, OHEMan D. RECUPERATIEDIENST EN MILITAIRE UNIFORMEN RECUPERATIE. De bevolking wordt verwittigd dat zij zich tot den recuperatiedienst van de pro vincie Oost-Vlaanderen, Kolonel Terlin, Artilleriekazerne, Kazerne Kap. Comdt. DEMANET, Brusselschepoortstraat te Gent moet wenden in geval van ontdek king van munitie, springstoffen, wapens of van welk ander voorwerp behoorend of behoord hebbend aan de Legers. Er wordt herinnerd aan het publiek dat het volstrekt verboden is zulke voorwerpen te bezitten, en dat het zich aan zware straffen blootstelt, zoo het den bevoegden dienst niet onmiddellijk ervan kennis geeft. Het wordt verzocht de soort, de hoeveelheden ,en de juiste plaats van deze voorwerpen met de meeste nauwkeurig heid aan te duiden. MILITAIRE UNIFORMEN. Tijdelijk is het dragen van de militaire uniform maar toegelaten aan 1De officieren van het aktief leger, de beroepsmilitairen of diensthernpmers behoorende tot de diensten afhangende van het Ministerie van Landsverdediging en waarvan de herinrichting of de op richting door hem voorgeschreven of goedgekeurd werden. 2.) De rpserve-officieren en militai ren in dienst bij een militair organisme, ingevolge van een onlangs oproepings bevel uitgaande van het Ministerie van Landsverdediging (de oproepingsbeve len van 1939 en 1940 zijn vervallen). De Militair.en voor wien het dragen van de uniform hierboven voorzien is moeten bestendig in het bezit zijn van een speciale e.enzelvigheidskaart, die zal afgeleverd worden door het Ministerie van Landsverdediging. S. C. EENDRACHT Verleden Zondag, te Brussel, boekten onze twpe ploegen prachtige overwinnin gen. De scholieren met 3-1 en de eerste ploeg met 4-2. In beide ploegen warpn de gansche voorlijn en de twee backs in puike for me; de nieuwe center-voor van de eprste ploeg, Van der Burght, boekte 2 goals en de twee anderp werden aangeteekend door Voogt en Moreels. V. Q. STAD AALST BEVOORRADINGSDIEN: TOT DE 55sie UITREIKING VAN DE EN AFLEVERING VAN MELKZEGELS EN AARDAPPELZEGELS aan de rechthebbenden, zal overgegaan worden in den voormiddag van 8 u. tot I I u. 30 en in den namiddag van 1 u. 30 tot 5 uur, in de orde als hii I onder aangeduid. 1 NIEUWSTRAAT, ROOSEVELTLAAN, 14 DONDERDAG 12 OCTOBER Sectie 1 -3 Voormiddag Sectie 5 Namiddag VRIJDAG 13 OCTOBER Sectie: 7-9 Voormiddag Sectie: 1 1 Namiddag MAANDAG 16 OCTOBER Sectie: 13-15 Voormiddag Sectie: 1 7 Namiddag DINSDAG 17 OCTOBER Sectie: 19-21 Voormiddag Sectie: 23 Namiddag Sectie 2-4 Voormiddag Sectie 6 Namiddag Spctie: 8-10 Voormiddag Sectie1 2 Namiddag Sectie: 14-16 Voormiddag Sectie: 18 Namiddag Se«tie: 20-22 Voormiddag Spctie: 24 Namiddag Nira ROOSEVELTLAAN, 14 Mevrouw Geerinckx, zijne moeder. Mijnheer en Mevrouw Emile Geerinckx; Reserve-Luitenant en Mevrouw Paul Geerinckx; Reserve-Luitenant en Me vrouw Jean Mineur; Mijnheer en Me vrouw Werner Geerinckx; Mijnheer en Mevrouw Emile Bock; Mijnheer Etienne Geerinckx; Mijnheer en Me vrouw Emile Snyers; zijne broeders, zusters, schoonbroeders en schoonzusters. Mijnheeren Philippe, Raymond, Michel en Léon Geerinckx; Mijnheer Ives Gee rinckx; Mejuffers Lilian en Nicole Geerinckx; Mijnheeren Jacques, Jean- Marie, Pierre en Emile Mineur; Mijnheer Maurice Ge.erinckx; Me juffers Béatrice en Christiane Gee rinckx; Mijnheer Harry Geerinckx; Mejuffpr Louise Bock, Mijnheer Emile Bock, Mejuffer Elisabeth Bock; Me juffers Denise en Frangoise Snyers; zijn neven en nichten. Mijnheer Edmond Geerinckx, Onder voorzitter bij de Rechtbank van 1 sten Aanleg te Brussel, Mevrouw Edmond Geerinckx en hunne kinderen; Mijn heer en Mevrouw Joseph Geprinckx, hun dochter, schoonzoon en klein zoon; Mevrouw Dallemagne, haar kinderen, schoonkinderen pn klein kinderen Mevrouw Moyersoen, kloosterlinge van het H. Hart; Baron Moyersoen, zijn kinderen, schoonkin deren pn kleinkinderen; Mevrouw van der Haegen, hare kinderen, schoon kinderen en kleinkinderen; Douai rière Glénisson, hare kinderen, schoonkindpren en kleinkinderen Mijnheer en Mevrouw Joseph De Vuyst, hunne kinderen, schoonkinde ren en kleinkinderen; Mijhhepr en Mevrouw Gustave Moyersoen en hun zoon; Mijnheer Auguste Moyersoen, zijn kindpren, schoonkinderen en kleinkinderen; Mejuffer Moyersoen; zijn ooms, tanten, neven en nichten. melden U met droefheid het onherstel baar verli.es dat zij ondergingen in den persoon van LUITENANT JACQUES-MARIE-JOSEPH - IGNACE Vrijwillige agent bij den Inlichtingsdienst dpr Verbondene Legers. Vereerd met het Oorlogskruis en het Kruis der Ontvluchten geboren te Aalst den 29 Juli 1913 en gesneuveld in bevolen dienst, voor Ko ning pn Vaderland te Soy (Provincie Luxemburg) den 14 Mei 1943, bij het volbrengen eener opdracht naar het Bezette België. D. Di liard BURGERLIJKE STAND GEBOORTEN Week van 4 tot 10 Oktober. Mannelijk 16 Vrouwelijk 13 OVERLIJDENS Week van 4 tot 10 Oktober. Maria J. De Witte, We Frans C. Sche linck, echtg. Theo phi le Paelinck, z.bt 78 j., Aalst, St. Gudulastr., 27. G manus Van Delsen, echtg. Maria J. Pt en ai vost, z.ber., 77 j., Aalst, Ing. De Blie st 3. Marcel R.M. De Jaegher, scho|lioen fabrik., 33 j., Aalst, Binnenstr., 28. ^er§* Marcellina Ruyssinck, echtg. August V 1 Coningsloo, z.ber. 33 j., Aalst, St.-Ji hoev str,. 142. Nathalia Schutyser, ecf Petrus J. Wellekens, zb. 64 j., Aalst V schei huisstr., 3. Camille Philips, ecf pn, in Clementina Willems, meestergast, 49 Aalst, Hoogevesten, 37. Jozef Fr. t t t Pieters, echtg. Albertina Buys, hpelme i qac ter, 29 j., Lommei. Adolf Schutys echtg. Maria Th. Boel, rustend wiss wachter, 77 j., Aalst .Lanigestr., 25. ^VIj HUWELIJKEN 9166 Week van 5 tot 1 1 Oktober. VaU Emiel Possé, b.etonwerker, Herder» met Celestina Callebaut, katoenbei Aalts, Roozendreef, 396. Lodew CX"11 Albertus Van Overstraeten, kunstgli dooi bewerk,er, Aalst, St.-Jobstraat, 44 °r tegoi Joanna Lisson z.ber., Aalst, St. Jobsl is en 44. Judocus Leopoldus Verhofsta Wr Josephine Jacobs, z.ber., Aa land Grotstraat, 1 3 met Maria M. De Wufl krac We Jacobus Baeveg.ems, z.ber., Aa zen Grotstraat ,13. Augustinus A. Landsheer, Wr Octavia Cl. De Rou, briekw. Meldert met Jospphina C. 1 Leeuw, breister, Aalst, Botermelkstr., 5 °g HONDENCLUB Geachte Leden der Hondenlcub Durvers», Marktweg, Aalst, bij Emiel Strooper. Wij hadden den mopd c der de Duitsche bezetting onze hond af te richten, zonder aan de bezetters t vergunning te vragen. Nu, meer dan oc gaan we met het africhten voort, met n dewerking van onzen Apache «Riekevoor en met een gehepl hernieuwd materia Th Het Bestuur.den s ■Van c De zin h< De plechtige lijkdienst, in het bijzijn van hpt stoffelijk overschot, gevolgd door de bijzetting in den Familipkelder, zal plaats hebben ZATERDAG, 14 OKTOBER 1944, in de parochiekerk in St. Jozef, te 10 u. 30. Vergadering Kastepl Terlinden, te u. 30. Vigiliën daags te voren, te 1 7 u. De Dertig Gregoriaansche Missen zul len gelezen worden in dp kerk der E.P. Capucienen van af Maandag 9 Okt. 44. Wees hem indachtig in uwe gebeden. Aalst, den 1 0 Oktober 1 944. Kasteel «Terlinden». waa: DE DURVERS staal On Hu Rap bediend en goede waar Niet te duur en betrouwbaar Dat is 't kenmerk van Sergant en Rijders prent dit in 't verstand. j LOUIS SERGANT rV MOORSELBAAN, 105 AALT^ MEN VRAAGT bekwame Me De hoog loon. Zich wenden Keizerlispoed Plaats 52 (Roo^veldaan)Aalst. On moge GEVRAAGD Keukenmpid vc jrej groot gezin, zich wenden Priester Daei_„_ plein 2 Aalst. Ku GEVRAAGD goede meid, ku'nnei^e^? goede keuken, familieleven voor ge: J^f van drie dames. Adres: Priester Dae: plein, 2, Aalst. arbpic Da VERZEKERINGEN VAN vereer ALLEN AARD Brand Leven Ongevallen n. Auto's, Moto's, Velo's, Landbouw- uitbatingen, Tarieven en inlichtingen op aanvraag VICTOR LIBAIRT nu or Ar stond .verlee de toi ASSCHERENDRIES, 14, AALSlgestel. Alles in vertrouwpn. dig b Verantw. uitgever, Guataaf Sand<me^ y uitgever, Schoolstraat 16, Aalst. Ch - in in i

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2