W:rvi;i0 voor het Leger Bevrijdingsfeest van de De Krijgsverrichtingen. EN OMSTREKEN DE STAAT VAN ONZE FINANTIES Koning Leopold sis gijzelaar ARBEIDERS Heeren Bedienden Pierlala en de ondergrondsche beweging Arbeid voor de werkloozen Aankoop- en Nominale waarde van het geld. DIEN: GELS i 8u. a]9 hit lAT, Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week. door tuigsch Nummer 5. Eerste Jaargang 1944. Prijs 1 Fr. het nummer. .i De finantieele maatregel,en die door de Regeering werden uitgevaardigd zijn Loket meest omvangrijke en de diepst ingrijpende die ooit in de geschiedenis der Is bli' Staatsfinantiën werden genomen. Van Eenp reusachtige poging wordt gedaan om met één slag de geldinflatie gels in te krimpen en tegelijker tijd de mogelijkheid te scheppen om d,e belasting gebn: ^er oorlogswinsten te vestigen op al diegene die werkelijk winsten h.ebben ge daan. Het moet ons niet verwonderen dat observateurs van Amerikaansche, En- \ART] gelsch£ en Fransche Staatsbanken naar Brussel werden afgevaardigd om den uit- 1 Oktol sjag, yan jeze eenige proefneming na te gaan. In België hebben d.eze maatregelen velen als hel ware verbijsterd en a en zij vragen zich af welke de oorzaken van een zoo drastisch optrpden kan zijn. i Men geeft zich geen rekenschap welke hacheljike toestand de Duitschers hier -V? hebben nagelaten. Enkele cijfers zullen dit duidelijk maken, vanaf Eerst een woordje OVER ONZE GELDOMLOOP. Wij hebben er reeds op gewezen dat hij gestegen is van 63 milliard in 1940 tot 1 83 milliard. De bankbiljetten stegen van 29,776 milliard tot 100,276 milliard. Het pasmunt steeg van ongev. 1,450 milliard tot 4, milliard. De deposito's op het post- 2,995 milliard tot 8,396 milliard. Zondag 15 October 1944 BUREELEN: Kerkstraat, 9, AALST, n, ing ?en (g ber. checkambt van De deposito's op de banken van De deposito's op de spaar kas en andere private spaarkassen van 15 12 milliard tot 44 milliard tot 2 1 milliard. milliard. liard. Reken daarbij nog vijf tot zes milliard diversen en wij komen tot 183 mil- •ber. k, z.b< Zulk een reusachtige stijging van dp geldmiddelen beteekende een doode- lijk gevaar voor het land vooral in een tijdvan schaarschte aan levensmiddelen a J. Pi en andere producten. Want onverbiddelijk is de w,et veel geld minder waarde )e Blie stU§5ng der prijzen. We lezen in de bladen dat men in Griekenland mil- schoteh°enen betaalt voor e,en kilo boter. Dat is de uitslag van de gelddeflatie. Van 28 "dergeijke ongelukken moest ons land gespaard worden,, iust V Daar zijn nog ANDERE UITZICHTEN VAN ONZE FINANTIES di,e we St.-J< hoeven te belichten, er, edh De bezetting heeft ons vreeselijk duur gekost. België heeft voor dp Duit- talst V schers milliarden moeten uitgeven. Deze vinden we terug in onze staatsschulden ps, eet en, in de clearing. st' 49 Onze staatsschulden zijn gestegen van 64,293 milliard op 31 Maart 1940 r' tot 150,288 milliard op 30-6-44. Dat maakt 85,995 milliard meer dan in hpeime ]940, of eene middelmatige stijging van 1,700 milliard fr. per maand, d wiss Wij mo.eten daarbij rekenen dat ook een deel van onze gewone inkomsten 25 (vrucht van de belastingen) aan de onkosten der Duitsche bezetting w,erden be steed. De opbrengst der belastingen is ondanks de algemeene depressie gestegen van 9,024 milliard in 1939 tot 13,119 milliard in 1943. [erdersi ^en ^aatste moeten we de clearing in acht nemen. :oenbei Men weet dat dp Duitschers bij middel van de clearing de aankoopen van Lodew Duitschland in België en de loonen der in Duitschland werkende arbeiders, tunstgl: door de Emissiebank lieten uitbetalen. Uit dien hoofde heeft de Emissiebank e.en 44 r tegoed van 68,444 milliard welke hoofdzakelijk door Duitschland verschuldigd Jobsl is en dat naar alle waarschijnlijkheid nooit zal terugbetaald worden, rhofsta Deze enkele cijfers geven ons een dunk van wat de bezetting voor ons ^a land heeft beteekend en zullen onze lezers overtuigen dat een meer dan gewone e Wufl krachtinspanning van onze nijverige bevolking gevraagd wordt om ons uit de- Aa zen diepen put te helpen. VAN VRIJWILLIGERS Het Ministerie van Landsverdediging deelt mede. Het bataljon 1-3 (lezen i 3) geworven in de provincies Antwerp,en, Brabant en Limburg, zal ingelijfd worden in de ka zerne Van Herckenrode te Hasselt en niet in de kazerne Dungerhoeff te Lier, zoo als het vroeger aangekondigd werd. Het bataljon 16 (lezen i-6) geworven in de provincies Namen, Luik en Lu xemburg, zal ingelijfd worden in de ka zerne Marie-Heniriette te Namen, en niet in de kazerne van Flawinne, zooals het vroeger aangekondigd was. Het bataljon 1-2 (lezen 1-2) geworven in de provincies Oost-Vlaanderen, Ant werpen en Brabant, zal ingelijfd worden in h.et Instituut de Kerkhove te Gent, en niet in de kazerne Leopold zooals het vroeger aangekondigd werd. js A. Rou, C. ((National Zeitung», het orgaan van Goebbels. te Essen, publiceert de bedoe lingen, die Duitschland voorheeft met zijn vooraanstaande gevangenen. Tegen maatregelen worden voorzien voor het geval dat de geallieerden Duitsche oor logsmisdadigers zouden terechtstellen. Te dien eind.e zouden de voornaamste krijgsgevangenen tijdig overgebracht worden naar Japan, van waaruit ze ge ruild zouden worden tegen Duitsche ge- n,eraals, die in de handen der geallieerden zijn. Zoo werd de Poolsche generaal Bor, kommandant van Warschau, als gijze laar aangeduid om naar Japan vervoerd te worden. Andere troeven in de Duitsche handpn zijn Koning Leopold en onze Prinsjes, en de koning van Denemarken, de thans 74-jarige Christian, die zoo zwak is dat hij niet meer heeft kunnen vluchten, noch naar Duitschland worden weggevoerd. Deze personen zouden automatisch boeten, verklaren de Duitschers, voor wat hun eigen krijgsgevangenen wordt aan gedaan. Goddank, zijn de omstandigheden der bevrijding zoodanig gunstig ge weest dat wij een spojedigen opbloei van onze handel en nijverheid na den oor- r 1°S mogen verhopen. Onze haven van Antwerpen is -schier ongeschonden be- S r'' waard, dank zij de weerstandsgroepen, en het grootste deel van onze fabrieken VF.RS staat nog recht, gereed om het werk te hervatten. L. M. leub Emiel nopd c hond etters t dan o< met n Ons land is eindelijk bevrijd 1 Hoera! Hulde aan wie streden, leden en vielen «Riekevoor onze vrijheid nateria Thans is het uur aangebroken voor estuur.den stoffelijken en zedelijken heropbouw •van ons geteisterd volk en land. De arbeidersstand en het arbeidersge zin hebben meest geleden, maar de hoop en de wil dat' het ons zou vergoed wor den door een nieuwe en betere toekomst ..pft ons hoog gehouden. Nu moet die JZ^Mioop verwezenlijkt! ie Me De oorlogsellende moet weggewerkt, veizerlispoedig en volledig 1st. Onze afwezigen dienen -mogelijk teruggebracht! /aar 3 aar jant md. Een nieuw leven, gelukkiger dan voor- ad er Dae^en moet het onze worden Ruimere welstand voor elk arbeiders- ku'nner£e^" >or ge Meer kuituur voor de arbeiders! *r Dae: Meer sociale achting en invloed voor arbeid en handarbeider. Dat moet veroverd worden door de vereende, ordelijke, tuchtvolle macht van alle arbeiders. Onze verpeniging was, is en blijft ook lbouwnU onze boop en onze macht Arbeiders, de christelijke organisaties ivraag stonc'en LJ volledig ten dienste in het j n ^verleden; hun verleden staat borg voor AI OTT^ loek°ms^ Oij hebt in ons vertrouwen \ALo Igestelddat vertrouwen zullen we waar- blijven. Reeds zijn uw leaders volop Sandmet uw bplangen bezig. Christene arbeiders, een christen arbeidersvereeniging; samen moet gij het christen arbeidersblok vor men. Sluit onmiddellijk aan bij uw weer vrij geworden christelijke arbeidersorga nisaties: het Werkersvprbond en het Syndikaat. Arbeiders, we stijfden samen voor een welvarenden, zedelijk-hoogstaand.en, sociaal geëerbiedigden arbeidersstand, voor een vernieuwd en gelukkig familie leven. Leve België Leve onze Koning Leve de Vrijheid Het Arrondisspmentsverbond «Groen Kruis», Aalst. Ons secretariaat is heropend Groen Kruis, St. Jorisstraat, 26, Aalst. Gij zijt ook loontrekkenden Gij ook hebt beroppsbelangen te ver dedigen Hoe gaat gij dat aanpakken Door een sterk syndikaat Er is maar één ernstige keuzp. Dat is het Kristen Syndicaat. Ongecamoufleprd, strijdend met open vizier, en onder zijn waren naam. Geen versnippering van krachten. Schenkt uw vertrouwen aan de vak bond van de toekomst. Sluit aan bij h.et Kristen Syndikaat, Groen Kruis, St. Jorisstraat, 26, Aalst. Bijdrage 1 0 fr. per rrrtand. Niet talmen. Beslissen .Een daad stel len. Het Kristen Syndikaat. Sedert ik mij zelf voorstelde weten nu de Aalstenaars dat ik voor d.e 4e maal verrezen ben. Niemand toch zal geloovem dat ik werkelijk dood was. Het was al leen maar «schijndood». Ik leefde dus in mijn graf en heb dan ook menig wan- delingske gedaan. Van een paar van die vele ondprgrondsche tochten wil ik nu vprtellen. Een zekere late avond was ik in de omstreken van Aalst een ondergrondsch tochtje aan 't doen. Almpteens hoorde ik boven mijn hoofd eeni geritsel en viel me wat aarde over het aangezicht. Ik dacht dat een mol als epn ondergrond sche tram aan mij voorbijschoof, doch gelukkig dat ik op zij ging, zooniet was ik waarlijk doodgestoken door een blin kende spade. Ik hoorde praten 't was geen Duilsch 't was Vlaamsch. Epn loopgracht of schuilplaats Neen. Sluik- slachters die huiden aan 't ondergraven waren? Neen. Wat zou het zijn? Mijn nieuwsgierigheid moest voldaan pn, ik hoorde 't volgende uit den mond eener vrouw: «Toe Jef ge zijt al diep genoeg weg ik zal .er de doos maar inzetten hier steekt het goed en niemand zal ons geld vinden». En Jef antwoordde'«Ja, Mie, 'k geloof ook dat 't al diep genoeg is want is me dat zwpeten». En Mie fluis terde blijgezind «Lui zweet is rap ge reed, maar is 't niet verdiend misschien Wij hebben genoeg mopten wroeten, zweeten eni profijtig leven, nu met dat duur leven, om van tijd tot tijd zoo'n potje geld in te graven. Bondpn, banken of bandieten zullen er niet gaan mee loo- pen». Pierlala is droomend gaan lig gen in het holle graf pn bedacht hoe op datzelfde nachtelijk uur ouders slapeloos bleven en weenden en zuchtten Wat gaan ons kinderpn morgen eten Toch niet met het geld dat ingegraven wordt. De laatste dagen was het «uitgraven». Ik deed mijn zeflde tocht van zoohaast ik van de gezondmaking van onze duur bare munt hoorde. Op dezelfde plaats gekomen was het nu weenen en zuchten: K A. J. Wie had het ooit gedacht? Wie had het ooit durven vermoeden Dat de bevrijding zoo volledig zoo geheel zoo doelmatig zou gebeuren Vrijheid!! Is de eerste voorwaarde op dat een Jeugdbeweging bloeien zou. Ge daan de Catacomben-tijd We zijn vrij dat willen wij Kajotters toonen, nu onmiddpllijk. Op ZONDAG 15 OCTOBER 1944: 9 u. 30. Uit alle hoeken van ons Verbond komen ze aan Kaj otters en Kajotsters, met trein, tram, fiets en te voet. Met honderd.en Fiere, reine, blije Werkersjeugd, bewust van Hun waardig heid. Doordrongen van het belang van deze Jeestdag. Hoe ongelooflijk het ook schijnt Niettegenslaande vervolging en tegenwér- king wist K.A.J.-V.K.A.J. hun ledental te verdubbelen Hpt is vandaag de dag der 2.000 11 Tuchtvol neme iedereen plaats in de groepen om op te marcheeren naar de Dekanale Kerk. Om 1 0 u. wordt dp plechtige dankmis opgedragen. Ons eerste werk is de trouw aan Kris- tus te hernieuwen. Wat zal er innig ge beden worden voor epn duurzame, blij- venden Vrede. Met aandacht zullen we luisteren naar de Kanselrede van E. H. Van d.er Cruyssen, Verbondsproost der K.A.J. Na de dankmis wordt de optocht her vorrnd, dje vertrekt langs de Pontstraat. Laat de vlaggen nu maar wapperen in den wind Laat Uw liederen uit de kloekp borsten maar schallen. Ge hebt zoo lang moeten zwijgen. Het woord is Zondag aan het lied. Zondag moet Aalst aan de Kaj otters zijn!!! Zoo komen we aan het gedenkteekpn van H. M. Koningin Astrid. Ze werd zoo vroeg ontrukt aan de liefde van Haar Volk. Niet echter uit het hart van dip- genen welke Haar hebben hooggeschat als Koningin en als Moeder. In een korte plechtigheid zullen we Haar mpt'bloemen huldigen. Vandaar gaat het naar het Gedenk- teeken der Gesneuvelden op de Graan markt. Hier herdenkpn we het offer van diegene welke hun leven gaven voor hun Volk. Herdenken we metepn alle mili taire en burgerijke slachtoffers van den oorlog, evenals onze 500.000 arbeiders dp vreemde. Vooraleer de morgenplechtigheid te sluiten zullen wij defileeren op de Groote Markt, voorbij de vlaggen, en wordt er in een korte toespraak het ideaal der K.A.J. belicht. Geestdriftig dreunt het Kaj otterslied over hpt Marktplein. De optocht wordt ontbonden. In de namiddag krijgen we een groot- sche Feestvergadering in de zaal Perre (Zoutstraat)Benevens de personalitei ten worden de oud-leiders en de ouders vriendelijk uitgenoodigd. Wat er zooal op de dagorde staat Dat kunnen wp moeilijk volledig mede- deelen. Hierover mogen we zeker zijn Engelsche Kaj otters worden er op verwacht Het Kajottprsorkest van Aalst zal voor het eerst in het openbaar optreden. V.K.A.J. voert balletten uit. En als hoogtepunt Jef De Schuyffe- leer voprt er het woord. Niemand zal zoo een heerlijke dag willen missen. Zondag naar dë zaal Per- re en vandaar vooruit naar de massa en naar de Overwinning. Naar verluidt hpbben de geallieerde legers behoefte aan werkkrachten voor het uitvoeren van allerlei werken. De aan werving is afhankplijk gesteld van een voorafgaande vraag vanwege de gealli eerde overheid, die zich daartoe tot de gemeentpbesturen zal richten. Deze laat ste zullen zich alsdan in betrekking stel len met het gewestelijk bureau van den Nationalen Di.enst voor Arbeidsbemid deling en Werkloosheid. De loonen van de aldus aangeworven arbeiders zullen worden vastgesteld op basis van het in plke streek gebruikelijk bedrag, rekening houdende met de ver hooging van 60 t.h. die door de regee ring aangenomen werd. D.e door de gemeentebesturen aange worven arbeiders zullen eveneens genie ten van de toepassing van alle sociale wellen. Warmp eetmalen zouden verschaft worden. Voegen wij hieraan toe, dat de geal lieerde strijdkrachten van zins zijn tame lijk veel arbeiders te wprk te stellen aan werken, die vooral de volledige nederlaag van het Hitier-Duitschland beoogen. DE STRIJD IN EN RONDOM AKEN Londen, 13 Okt. (B.B.C.). Ame- rikaanschp troepen hebben een nieuwen Duitschen aanval nabij Aken afgeslagen. De Duitschers trachten tevergeefs het om singelde garnizoen te hulp te kompn. Donderdagvoormiddag, drong een Amerikaansch infanteriebataljon door tot in de fabreikswijken ten oosten van de stad. Amprikaansche artillerie en lucht macht legden verder de stad onder zwaar vuur. Geen enkele poging tot ontruiming werd meer vastgesteld en mpn is er van overtuigd, dat het garnizoen tot het laat ste toe zal standhouden. «Dat zuur gewonnen geld, dat met zooveel zorg en kommer opgespaarde geld». «Och God, Mie, wat een on rechtvaardige wereld «Ja, Jef, en we hebben toch zoo fijn de mannen van de belasting en van den conitrool ont vangen.» «Ja, Mie, ge zegt het goed. Zij aten het beste op en wij dierven haast niet eten» enz., enz. En ik. Pierlala, ben terug gaan liggen in mijn kille graf pn bedacht: Neen, Mie en Jef, daar konden ze uw geld niet vinden en Pierlala zou u niet verraden omdat hij geen verrader is, doch Gutt heeft hel gevonden Naar zijn kliniek met uw ongezond geld. Naar aanleiding van de monetaire or dening van onze regeering is er veel over het economisch begrip gpld gesproken en geredekaveld geworden. Zonder een economische theorie ovpr het geld te willen opbouwen, geven we hier enkele beschouwingen omtrent het vprschil dat bestaat tusschen de aankoop- en de no minale waarde van het geld, met andere woorden dat duizpnd frank van voor '40 en van na '40 hetzelfde en toch niet hetzelfde zijn. Het geld, zooals alle economische goe- derpn, is aan de economische wetten, on derworpen, dat maakt dat wanneer zeer veel geld in omloop is, of de omloop snelheid ervan zeer groot is, de aankoop- waardp van het geld daalt, hetzelfde ver schijnsel vinden we op eender welke markt, b.v. wanneer er veel boter is, is deze goedkoop. Voor hpt geld is dit ver schijnsel alleen waar indien het aantal te koop aangeboden goederen niet stijgt of daalt, zooals dit gedurendp de vier laat ste jaren gebeurd is, de massa geld werd grooter, de massa goederen steeds ge ringer, dus verminderde de aankoop- waarde van het geld. Door de monetaire reglementeering wil de regeering de overdrpven en niet gedekte geldmassa inkrimpen en zoo de aankoopwaarde ervan doen stijgen, on- gplukkiglijk zal tengevolge van den oor log de massa te koop aangeboden goe deren niet stijgen en zoo zal de aankoop- waarde niet normaal worden en zullen de prijzpn toch nog hooger zijn dan in '40. Door de maatregelen der regeering zal voor een bepaalde nominale waarde aan geld en minderp terug gegeven worden, doch deze laatste zal in theorie dezelfde aankoopwaarde als de eerste, in praktijk echtpr zal deze gelijkschakeling niet on middellijk en slechts geleidelijk gebeu ren, zoo zal b.v. op 100.000 fr. een som van 50.000 fr. worden teruggege ven, doch op angpn termijn zal met die 50.000 fr. evenveel kunnen worden aan gekocht als met de 1 00.000 fr. van voor 9 Oktober. Dus hoeven eerlijke hande laars en industrieelen geen vrees te heb ben, en moeten ze nog minder spreken van diefstal vanwege de regeering. GIJSBERT»

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1