Kabinetsraad Dc Brouwerij De Gheest, Aalst Stadsnieuw© 4U Hoe Antweipen bevrijd werd Kroniek der Bevoorrading gespaa uw hu lk s en gek Het van B< geleid. Het meeste solda Dit dat uj De ot gebiec g u bev soldat nen ders derrie f gene i vlop wacl hun p ten oud pr EEN OOGGETUIGE VERTELT 't Laatste nieuws van de radio' van Maandag 4 September 1944, was «Doornik bevrijd». Ik ging dan ook rustig met een kameraad e,en bezoek brengen aan den overkant van de Schei- Je. De terugreis door de Klein,e Tunnel was niet gemakkelijk. Eerst mochten we van de Duitschers niet door, maar we trokk.en toch ons plan. Pa9 zijn wij in den tunnel of, n ge weldige ontploffing liet zich hooien. Ik hoorde het water tegen den wand klot sen. Buiten gekom.en hoorden wij dat de Sint Annaboot de lucht in was. Maar wat was men hier zenuwachtig. Voortdurend korte vinnige knallen in de straten en zenuwachtige Duitschers die zich vlug ovpr en 't weer haastten. Vlug spoeden wij ons naar huis. Over al dezelfde agitatie, en dezelfde korte knallen. Thui3 gekomen, aan tafel t was re.eds 12 u. 45). Plots mitrailleuzen geknetter in de verte, maar toch reeds vrij dicht. Zijn ze er nu al Korte ka nonslagen ook. Men vecht in de om streken van Wilrijk (Z. v. stad), zegt men. Ik ondervraag 'n Pater. Ja, inder daad, om 10 u. was 't nieuws binnenge komen dat de Amerikanen den vorigen dag Brussel hadden bezpt. Nu begreep ik van waar de groote brand kwam dien ik juist dien nacht had opgemerkt in het Zuiden. Dus ze waren er all Na t eten, vlug naar d,e Frankrijklei. 't Mitrailleuzenge- knetter is vrij dicht. Meerdere ontplof fingen. Heele lange slierten afgematte Duitsche soldat.en vluchten N.-waarts, te voet. Men zegt dat de geallieerden reeds aan de Christus-Koningkerk (van de ex positie) zijn. 't Huis aanstonds op dpn toren. Daar kunnen we wat meer zien. Groote branden reeds overal. Dicht bij ons op de Frankrijklei, hebben dp Duit schers hun eigen huis in brand gestoken. Ver weg naar 't Oosten: groote bran den op 't vliegveld. Ook grootp ontplof fingen, waarbij de toren hevig op en neer gaat, en 't bloed in ons een oogen blikje gaat stil liggen van de schrik. Dichter bij de statie 'n reusachtig ge bouw in brand. De Werbestelle». Nu reeds in brand gestoken door de men- schpn. En toch, de Duitschers zijn nog in de stad. Ze trekken nog voorbij. Ook 't Jezuitencollpge en 't Stadspark, welke wij van uit den toren zeer goed in 't oog hebben, zijn bezpt. Plots rond half drie ondertusschen steeds meer geschut, branden en ontploffingen, o.a. een groot Duitsch schip op de Schelde) de eerste vlag de Wit - Gele Vlag op de Sint Andrieskerk. Kor daarop hang de Hitleriaansche vlag op dp O. L. Vrouw toren aan flarden. En stilaan, terwijl de Duitschers steeds min der talrijk worden, groeien de vlaggen over heel de stad. Op de Boerentoren, op groote apartpmenten, dan in de stra ten, op de Frankrijklei, vlak voor den neus van de Duitschers die College en Park nog steeds bezet houden, 't Is dui delijk dat 't Park verdedigd zal worden. De rest wordt ontruimd, buiten hier en daar nog 'n paar versterkingen, o.a. in 't Nachtegalppark (rond Wilrijk) en de sterke versterking van 't vroegere Lunapark van de expositie. Ook nog 'n paar kazernen waar Duitschers en zwar ten inzitten. De rest vlucht, vlucht naar 't Noorden. Geen vliegtuigen, enkel nog steeds en talrijker die kleine nijdige knal len overal in de stad. Plots daar zien wij de eerste W(itte) B (rigadp) mannen, gewapend en met driekleurige armband. Ze staan daar openlijk op de straat, waar nu geen Duitschers meer te zien zijn. Enkel 't park en de straten die er op uitkomen vermijden zij. Daar opeens hevig geratel van zware tanks, aan dg ant van de Belgiëlei, dan kort daarop aan de Mechelsche steenweg .hevig ge- De W.B. waarschuwt de Engelschen nier langs de Frankrijklei te gaan, want langs daar kunnen de Duitschers schieten Ze rollen langs de Tabaksvest, maar aan de straat gekomen, hevig mitrailleuzenr vuur der Duitschers uit de twee groote bunkers van 't Park. De Engelschen schieten terug, maar rijden dan rechts naar de haven. Ondertusschen steeds veel mitrailleu- zenvuur uit 't Z. en Z.-O. In t Park zitten dp Duitschers rustig op wacht. De laatste is uit 't Jezuitencollege vertrok ken. 'n W.B.man met drie granaten in de hand, verscholen achter de muren van 't College, probeert zijn makkers te vervoeren meer naar 't Zuiden, maar ge©n drie stappen doet hij, of de mitrail- leuze knettert. Op de slag dood. Gansch den namiddag bleef de sukkelaar op straat liggen. Onmogelijk over de Ma rl .i Henriettelei te gaan. Eens nog komt er 'n pompierswagen voorbij. Ook weer mitrailleuzengeknetter. En zoo voortdu rend, zoo gauw als ze uit het park meen den iets te ontwaren. En ze ontwaarden zeer .goed als soms 'n onvoorzichtige achter de hoek kwam spieden. Aan stonds begon 't geknetter. Gelukkig hier geen slachtoffers meer. Ondertusschen kwamen weer nieuwe tanks, maar nu over.de Frankrijklei. Hevig schieten aan beide kanten. Meer niet. Van onze toren ïilthans, zagen wij alleen zeer goed. de tanks, en het vuren, maar de tanks reden onverdroten verder naar 't Noorden op. Ondertusschen plots hevig mitraillee- rpn in de richting van de Charlottalei (ong. 3 u. 30). De aanval op 't Park was langs daar begonnen. Ze zouden aan dien kant te vergeefs vechten tot 6 u. 30. Ondertusschen beschoot men in volle Meir de Feldcommandantur. n Prachtig gebouw, waarin de Duitschers zich hadden gebarrricadeerd. Na heel wat strijd werd dat eindelijk ingenomen. Idem voor de Van Rijswijcklaan en ook de Berchemsche Poort, waar zeer hevig werd gevochten. Toen er dan zoo wat meer rust scheen te komen, rond 6 u. 3U, ging ik buiten en geraakte langs n om weg aan de Van Breelaan. Juist toen ik er kwam, kwamen Engelsche infantens- t,en 5 tanks van dc Charl »'talei, waar ze tevergeefs hadden gevochten. Nu zou- den zij langs een anderen weg (langs 1 College) 't Park beschieten en aanvallen Zonder aarzelen reden ze die laan in. Aanstonds hevig vuur nan beide kanten. Ik liep toen naar de Van Breestraat, en kon van uit den hoek van l Park zien hoe over de Rubenslei werd ge schoten. Zeer hevig, zwaar mitraillee- renvuur en nu en dan n kanon. Ik zag dan langzaam de taniks over de Rubenslei rijd.en en daar blijven staan en weer schieten, terwijl Tommie s langs de grond kropen, 'n Paar zagen we sneu velen, ook eens 'n granaat door n Uuit- scher geworpen, ontploffen. n Uult_ scher met handen in de lucht uit t Park overloopen. Dat waren diegenen die achter boom verscholen waren. De bunkers hielden stand en bleven nijdig doorschieten. Soms vloog er wel eens 'n kogel langs onze kanten; dan weken alle menschen wat achteruit, om daarna even rustig die strijd te bekijken. Daar brandde het plots in het Park. 'n Reeks Duitsche auto's waten aan 't branden geraakt. De Eng. tanks reden weer vooruit nu recht 't Park in. 't Volk in zijn enthou- siame liep in dezelfde richting, maar n burger moest het met 'n kogel bekoopen. 't Was toen half acht, tijd voor het sou per. Daarom moest ik w,eg. Na het souper hadden de bunkers zich overgegeven. 150 man 'n generaal. Ik begrijp niet waarom ze zich overga ven. Stevige, nog bijna onaangetaste bunkers, en nog erg veel eten en munitie. De oorlog beu waarschijnlijk 1 5 Engelschen stierven in t Park, plus mijnhout en het feit, dat de mijnwerkers geen voldoende reisgelegenheid hebben om hun werk te bereiken. Wat mijnhout betreft kan men geen voorraden uit de Skandinavische landen verwachten. Men is dus aangewezen op de ontoereikende binnenlandsche pro- duktie. Naar verluidt werd mijnhout, dat zich in de stations bevond, in beslag genomen om dadelijk naar de mijnen gestuurd te worden. Wat het vervoer aangaat blijkt het, dat de spoorwpgen slechts kolen in voor raad hebben voor enkele dagen. De electrische centralen zijn er trouwens niet vepl beter aan toe. DE VOORTBRENGING Dc huidige dagelijksche voortbren ging der mijnen bedraagt 15.000 tot 18.000 ton, tegen 36.000 tot 40.000 ton op den vooravond der bevrijding. Vóór den oorlog werd dagelijks 110.000 tot 1 20.000 ton gedolven. DE VOORRADEN Op dit oogenblik beschikt men, voor het verbruik in Oktober, over slechts 300.000 tot 400.000 ton kolen. Deze voorraad zal uitgedeeld worden aan de spoorwegen, buurtspoorwegen, elektrische cenitralen, gasfabrieken en aan het voe dingsbedrijf. WENSCHT EEN BURGERSHUIS TE HUREN, GELEGEN IN DE OMGE VING VAN DE BROUWERIJ. OFFERTEN RECHTSTREEKS OVER TE MAKEN AAN DE BROUWERIJ. K. B. V. B. SO S. C. EENDRACHT - AALST Playfield Plein Breed estraat 14 14 15 OCTOBER 1944 ZONDAG Twee groote Matchen Two big Matces EENDRACHT Jeugdploeg-Juniorsteam ROYAL NAVY at 15 h. 30 strangest teams agumst EENDRACHT te 15 u. 30 sterkste ploeg tegen ENGELSCHE SELECTIE ENGLISH SELECTIONEN met Engelsch.e scheisdrechter English referee. Prijzen der plaatsen Tribune 15 fr. Omheining 8 fr. Volksplaatsen 6 fr. Kinderen 2 fr. FREE FOR SOLDIERS. Voetballiefhebbers iets eenigs I Nur Dinsdag twee gelezene Missen voor d,ezelfde straat. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag om 7 u. 30, gezongene Mis voor de Diepe- straat. nog vele and.ere van de W. B. Hoeveel Duitschers Dat weet ik niet. lk zelf heb er 'n paar gewonden gezien. De houding van de Engelschen tegen- over de Duitschers was fair. Onze W.fcJ.- mannen waren nogal brutaaltrouwens wat al mannen dien eersten dag gepn wapens droegen! Maar gelukkig kwam daar spoedig 'n eind aan, en een paar dagen later was de W. B. echt georganiseerd. Dat wil niet zeggen dat ze niet erg veel goeds deden. Een van hun prestatie's is o.a. de ha- ven praktisch alleen gansch gezuiverd te hebb,en van Duitsche troepen en wat meer is, belet te hebbpn dat al de kaaien werden vernield. Enkel één sluis, de Royersluis is licht beschadigd. VERKOOPT UWE BEZITTINGEN EN GEEFT AALMOEZEN. MAAKT U ALZOO BUIDELS DIE NIET VER SLIJTEN, EEN SCHAT IN DE HE MELEN, DIE NIET AFNEEMT, WAAR GEEN DIEF NABIJKOMT EN GEEN mot BEDERF BRENGT. WANT WAAR UW SCHAT IS, DAAR ZAL OOK UW HART ZIJN. Evang. H. Lucas 1 2/33-34. DE PRIJS VAN HET BROOD OP 3 FR. 90 GEBRACHT. DEZE VAN DE MARGARINE OP 18 FR. Het Ministerie van Economische Za- V/pri^-n' het brood, die fr. 2,90 bedroeg, wordt op fr. 3,25 gebracht, d.i. fr. 3,90 voor een brood van 1 kg. 200, gelijk aan vier rantsoenen van 300 gr. Deze nieuwe prijs betpekent een lichte stijging ten opzichte van den vroegeren prijs, waartegenover echter staat epn ver betering vani de kwaliteit, door een ver mindering van den builingscoëfficient van 95 t.h. tot 85 t.h., en pen verhooging van het dagelijksch rantsoen, dat vani 250 op 300 gram gebracht wordt. De prijs van de margarine wordt van fr> 36,tot fr. 1 8,het kilo terugge bracht. Deze prijsvermindering stelt de .eerste aanmerkelijke etappe daar in het proces van geleidelijke heraanpassing n den kostprijs der voedingsproducten van de levensduurte. Ten gevolgp van de uidige moeilijk heden in de productie en in het transport wezen, werden de detailprijzen van de anderp producten nog gehandhaafd. Dit is het geval voor de boter, de melk, het vleesch en de suiker. het kolenvraagstuk WAT ER ONTBREEKT Twpe groote vraagstukken beheerschen thans de kolenproductie het gebrek aan WAAR IS ONZE KONING GEBLEVEN Een lid van de Nationale Jeugd schrijft ons Toen ik enkele dagen geleden voor de eerste maal de nieuwe bankbiljetten on der oogen kreeg, kwam ik tot de vast stelling dat daarop onzen Koning niet het minste plaatsje gegund was. Als lid van de „National.e Jeugd», die strijdt voor den Koning, volk en. vader land, heeft me dat werkelijk geërgerd en mij er toe gebracht dit artikelje in tp die nen. Het schijnt dan toch waar te zijn dat onze Regeering zelfs tot in 1943 zinnens was het te stellpn zonder Z. M. Leopold III. De «Nationale Jeugd» en heel het Belgische Volk denkt daar ander over, en vraagt om uitleg pn restitutie.» Wij gelooven niet dat de Regeering met opzet verzuimd heeft het beeld van, on- z.en huidigen Koning op de nieuwe brief jes aan te brengen. Maar zij had er toch kunnen aan denken BELANGRIJKE MAATREGELEN INZAKE ONVRIJWILLIGE WERKLOOSHEID De Kabinetsraad zette Donderdag avond zijn bpsprekingen voort, onder voorzitterschap van den h. Pierlot, Eer- ste-Minister. Hij onderzocht een ontwerp houdende wijziging van het koninklijk besluit van 31 Mei 1934 betreffende de onvrijwil lige werkloosheid. Dit ontwerp heeft een tijdelijke draagkracht en zal worden toe gepast tot op hpt oogenblik waarop een stelsel van verplichte verzekering tegen werkloosheid zal worden ingevoerd. Het heft het begrip van behoeftestaat tijdelijk op, vermits iedere werklooze beschouwd wordt in een dergelijken toestand te ver- kepren. Iedere werklooze arbeider, die kontrole-voorwaarden vervult, zal aanspraak kunnen maken op een basis- loon vastgesteld op de helft van het loon dat aan een handwerkman wordt topgekend, hetzij 32 fr. per dag voor mannen en 24 fr. per dag voor vrouwen. Deze basisvergoedingen zullen worden aangevuld met toelagen van 4 fr. per dag voor iedpr kind ten laste van de werkloozen. Het gezamenlijk bedrag der vergoedingen en der toelagen zal echter dp twee derden van een referentieloon niet mogen te boven gaan, bepaald door het departement van Arbeid en Sociale Voorzorg. Dp raad hechtte ten slotte zijn goed keuring aan een reeks ontwerpen, uitge werkt door het ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg. KARMELS DERDE ORDE Jaarlijksche Retraite in de Kapel der Zusters Karmelitessen, Nazarethstraat. Van Maandag 16 tot Vrijdag 20 Okt. Orde der Godsdienstige oefeningen Maandag 's avonsdds tp 5 u. 45 Rozenkrans, Veni Creator, Lof en ope ningsermoen. Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag 's morgens te 6 u. 15 en te 7 u. Communiemis. Tusschen beide missen onderrichting. 's Avonds te 5 u. 45 Rozenkrans, Lof, sermoen en lofzang. De sermoenen zullen gepredikt wordpn door E. P. Angelus, Ongeschoeide Kar meliet, uit het klooster van Kortrijk. Niet-lpden zijn van harte welkom. BESTUUR DER POSTERIJEN Het publiek wordt er nogmaals aan herinnerd dat op de brieven en kaarten de naam en het adrps van den afzender moet aangeduid zijn evenals de TAAL in dewelke de zending geschreven is. ERKENTELIJKHEID SINT MAARTEN KOMT op Zondag 5 November vanaf 2 u. 30 in de «Rink», ten voordeele van «ER KENTELIJKHEID». Te dier gelegenheid groote Faney-Fair. Verschillende uren prettig vermaak. GROOTE TOMBOLA MOOIE PRIJZEN Ingangskaarten en Loten van de Tombola tp verkrijgen bij de Leden. Het Bestuur. ZONDAGDIENST DER APOTHEKEN Zondag 1 5 Oktober van 8 tot 12 u. en van 13,30 tot 19 uur zal de Apotheek open zjin van Mr. Van Keymeulen, Zeshoek, Aalst. Voor de Mutualiteiten: De Apotheek «Mulualisten», Molendries. DE OZANAMVEREENIGING doet op Zondag 15 Oktober een groote kleederinzameling in al de straten dpr stad. Weest mild en geeft al wat U missen kunt aan de armen onzer stad. STEDELIJKE MUZIEKAKADEMIE De leergangen in de stedelijke muziek - akademie worden op Maandag 1 6 dezer, te 16 u., hervat. Nieuwe inschrijvingen wordpn in de lokalen, Brusselschestraat, aangenomen. KATHOLIEKE FILM LEIDING VOOR VOLWASSENEN L'Espionne de Castille (Palace) Toura (Feestpaleis). VOOR ALLEN De Robijn der bosschen van Calif or- nië (Rio). K. A. J. Vandaag zien we dus onze Kajotters terug in onze stad. Van harte hepten wij hun welkom. Er wordt verteld dat er meer dan twee duizend zullen zijn en dat ook En gelsche soldatpn-Kajotters deel zullen nemen aan de betooging. De K.A.J. is een wereldorganisatie, die leden telt in al de landen en werelddeelen. SOLO-SLIM gpspeeld door De Craye Emiel, ten huize van Mr. Liebaut. Medespelers A. Liebaut Fr. De Bruecker Mevr .De Bruecker. Getuige Mevr. Liebaut. 5 fr. voor het Nat. Hulpcomité. DE HONDENCLUB ST. ROCHUS lokaal bij den Heer Prosper VAN KOONINGSLOO, café Vrije Jacht St. Jobstraat, 110, Aalst, bpricht aan zijne Leden en Hondenliefhebbers dat van af Zondag aanstaande 1 5 Oktober, de lessen voor Hondenafrichting her- bpginnen. Nieuwe leden worden aanvaard. Inschrijvingen ten lokale of bij den se cretaris Kamiel STALPAERT, 10, Bo- terstraat, Aalst. SINT MARTINUSKERK Zondag, 1 5 Oktober, tp 1 0 u.Plech tige dangzegging vanwege de K.A.J. en V.K.A.J. Andere missen als naar gewoonte. PRO MUSICA Op 30 Oktober a.s., te 1 9 u. 30 PRIJSUITREIKING Verleenen hun medewerking VERLOREN Quatuor Pro Musica Mej. Odette jpen koperen buis ongeveer 15 cm. lang, Bontinck M. J. Van Wartseele Pia- nistp M. Georges Maes, Violist^ - M. Edm. Baccaert, Cellist M .R. Van der Vorst, Orgellist Leerlingen. Feestzaal Stadhuis. Toegang vrij. van een huurrijtuig, komende van Erembodegem naar Erpe (Hoonewpg). Terug te bezorgen tegen goedp belooning: Erembodegem, Hoogeweg, 109. KERK DER E. P. CAPUCIENEN Derde Zondag der maand dezen avond, te 5 u. 30, oefening van de maand October en lof, waaronder pro- cessip ter eere van O. L. V. van Troost. Dinsdag, Sint Antoniusdag, om 8 u., mis met zang, korte oefening en zegenen ter eere van den H. Antonius. s Avonds om 5 u. 30, oefening der maand Oktober lof. Donderdag, feestdag van den H. Pe trus van Alcantara, belijder van onze Orde, volle Aflaat. Vrijdag-avond, om 5 u. 30, oefening der maand Oktobpr en kruisweg. Toekomende Zondag, algemeene Mis sie-Zondag voorgeschreven door Z. H. den Paus; bijzondere gebedpn worden gevraagd en in al de kerken een geld- omhaling tot steun van de buitenlandsche Missips. Maandag en Woensdag, om 7 u. 30, Gezongene Mis voor de Geeraardsberg- schestraat. GEMEENTERAAD Zitting van den Gemeenteraad op Maandag, 16 Oktober 1944, tp 16,30 u., ten Stad huize, gewone zittingszaal. DAGORDE OPENBARE ZITTING 1Afstand van grond op het ste delijk Kerkhof. 2. Onderhouds- en herstellingswer ken aan sommige straten der stad. 3. Kredietswijzigingen op dp be grooting voor het dienstjaar 1944. 4. Proces-verbaal van opname der gemeentekas over het 4e kwartaal 1 944. VEEVERBETERING De Burgemeester brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de UITBETALING DER PREMIEN toegpkend in 1943, voor stieren, koeien en vaarzen, zal plaats hebben te Aalst, ten Stadhuize, Kleine Vergaderzaal, op Zaterdag 4 November 1944 van 10 tot 1 1 uur. De eigenaars der dieren waarvoor een premie betaalbaar is, toegekend in 1943, worden verzocht de eenzelvigheidskaart der betrokken dipren mede te brengen. Zij worden tevens verzocht zich persoon lijk aan te bieden op gestelden dag en uur, om de premiën tp ontvangen en kwijtschrift te geven. Aalst, 12 Oktober 1944. De Burgemeester, A. NICHELS. TECHNISCHE SCHOLEN AALST AVONDLEERGANGEN a) .Mechaniek-Electriciteit, 3 Studiejaren b) Weefkunde en regieeren. 3 Studiejaren c) Spinkundp (Theorie), 3 Studiejaren. Vakteekenen voor hout- en metaalbe werkers, 4 Studiejaren. Eindproeven en Diploma. Inschrijvingen bureel dpr school, Vakschoolstraat, Aalst, alle dagen van 9 tot 1 2 en van 1 4 tot 1 7 u. Aanvang Maandag 23- Oktober '44.. GEVRAAGD Ernstige maatschappij van Aalst, vraagt dringend goede dactylo, hebbende praktijk op Belgisch klavier. Onmiddellijke indiensttreding. Schriftelijke aanbiedingen sturen naar het bureel van het blad onder de letters D. G. A. Sterk en krachtig rollen ze voort Eenig zijn zij in hun soort De schoonste en kloekste van het land De fietsen van het huis Sergant. LOUIS SERGANT MOORSELBAAN, 107 AALST BERICHT Ik, ondergeteekende, Frans Veldeman, Driesleutelstraat, 1Aalst, verklaar dat ik geenp schulden meer erken, welke mijne wettige echtgenoote, Elvire Cammu, zou maken of gemaakt hebben sedert 2 7 Augustus 1 944, daar zij op dezen datum het echtelijk dak heeft verlaten. Frans VELDEMAN. MEN VRAAGT bekwame Meid, hoog loon. Zich wenden Keizerlijke Plaats 52 (Roospveldaan), Aalst. GEVRAAGD Keukenmeid voor groot gezin, zich wenden Priester Daens- plein 2 Aalst. GEVRAAGD goede meid, kunnende goede keuken, familieleven voor gezin van drie dames. Adres: Priester Daene- plein, 2, Aalst. VERZEKERINGEN VAN ALLEN AARD Brand Leven Ongevallen Auto's, Moto's, Velo's, Landbouw- uitbatingen, enz. Tarieven en inlichtingen op aanvraag bij VICTOR LIBAIRT ASSCHERENDRIES, 14, AALST Alleu in vertrouwpn. Verantw. uitgevcï Giwtaaf Sandpr^ Schoolstraat 1 6, A« lift. 1BI

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2