Banqua da la Société Générale de Belglqua EN OMSTREKEN De dag van de Twee Duizend. Uit de Vaticaanstad. Belgische en vreemde Effecten HM AALST Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week? Nummer 6. Eerste Jaargang 1944. Prijs 1 Fr. het nummer. Donderdag 19 October 1944 BÜREELEN Kerkstraat. 9. Aalst. Telefoon 114. Men had ons voorspeld dat er verleden Zondag: twe#; duizend Kajotters en Kajotsters te Aalst zouden zijn. Er waren er twee duizend drie honderd. Heerlijk was die dag voor u gn voor ons 1 Hoe schoon was het u door onze straten te zien stappen met uw kleurige uniform, met uw geestdriftig lipd 1 Hoe schoon uwe stilte bij de plechtige her denking der dooden Hoe schoon uw groet aan de vaderlandschs vlag Hoe heerlijk uwe geestdrift op de algemeene vergadering. Een nieuwp jeugd is opgestaan die onbevangen al de vraagstukken van dezen tijd durft bekijken; die geen list wil kennen, noch deze soort loutere menschelijke voorzichtigheid, die eigenlijk lafheid is omdat zij de waarheid niet durft bekennpn. maar die vrij en vrank voor hare overtuiging voor den dag komt, zonder blozen, zonder te berekenen, geheel en gaaf. U hpbt aan de ldleinmoedigen een groote les gegeven van optimisme. Uwe macht vrucht van vier jaren catacombenarbeid, van beproeving en ver volging, is thans aan ons allen veropenbaard als de schoonste belofte voor de toekomst. U zijt bereid tot den strijd, en u weet dat den strijd komen zal. Strijdt dapper pn met de volheid van uw geloof. Laat nu de kniezers, laat nu de bangerikken, de critikasters, die weerail be reid stonden om te zeggpn «de Katholieken doen niets I» omdat zij zelf niets doen en de andere meten naar de maat hunner eigen kleinmoedigheid laat ze .zeggen we, verstikken in hun burgerlijk egoïsme, wij hebben u gezien en wij weten dat er gpen beweging in dit land in staat is te presteeren wat u hebt ge daan, in denzelfden hoogerstaanden nationalen gepst, met dezelfde orde, dezelf de kampvaardigheid, dezelfde voornaamheid, dezelfde zin voor schoonheid. Moed en betrouwen jonge mann.enen jonge meisjes Aan de aantrekkings kracht van uw zuiver ideaal, gedragen tioor zooveel zonnige karakter-mooiheid, weerstaan uwe werkzusters en werkbroeders niet. De zuiverheid en de klaarheid van uwe houding tegenover de vraagstukken van dezen tijd, zooals ze door uw voorman Jef De Schuyffeleer werd afgeteekend dringen zich met zooveal kracht aan de openbare opinie op, dat gij noodzakelijk deze voor u moet winnen. Gij hebt dus de toekomst voor u als umaar trouw blijft aan uw ideaal Wanneer morgen de menschen ons Wllcn angstig komen vragen: wat denkt u van de toekomst van ons land gaan we naar onlusten Gaan we naar het communisme dan zullen de Aalstenaars mogen antwoorden «En hebt gij niet de Kajotters gezien De macht der toekomst wij hebben ze gisteren in onze straten gezien L. M. PIERLALA en zijn Zondagwandeling. Zondag laatst was het den i Dag der 2000 Kajotters en Kajotsters» (K.A.J. en V.K.A.J.). Plechtige dankmis om 10 10 u. .daarna optocht naar monument «Astrid» en dat der Gesneuvelden 1914- 1918», om 's namiddags te eindigen met pen prachtige en geestdriftige slotverga dering. Daar moest Pierlala rond en bij Zijn en geeft nu zijn indrukken 'weer. Ik, Pierlala, was verleden Zondag on zeglijk verheugd naar .het land van Aalst» te rijn weergekeerd. Sedert mijn heropstanding» vanaf 3 September 1.1. was het mijn gelukkigste dag. De eerste dagen der bevrijding was iedereen in een fpestroes daarna werd de mensch kal mer en in die kallme oogenblikken ging ook ik aan het nadenkenVeel goeds, veel schoons, veel blijheid, naast af tg keuren, lage en betreurenswaardige feiten, was de slotsom van mijn overweging. Vele menschen werden opnieuw bang. Bang voor den oorlog die voortduurt; bang voor de gewilde ongehoorzaamheid aan 's lands wettgn; bang voor wanorde, bang voor de 5de colonne; bang voor vatlsch patriotisme; bang voor ongezonde politieke strekkingen. Maar. als ik Zon dag onze blije, reine en fierg arbeiders en arbeidstersjeugd door onze oude stede zag opmarcheeren, dan had ik vgel moei te om mij niet bekend te maken en naast de «Zwette Maan» op de Markt op een tafel tg springen en het uit te schreeuwen «Menschen van Aalst vregst niets meer de redding van ons volk is aan goede handen toevertrouwd Vier jaren lang, spijts allerlei moei lijkheden vanwege de bezettende dwinge landen, spijts veel flinke leidgrs en leid sters werden opgeëischt, spijts proosten in gevangenissen zaten, spijts dat alles heeft K.A.J. gn V.K.A.J. gewrocht aan de opvoeding en de verdediging hunner leden en de jeugd onzer arbeidsgerinngn in het algemeen. Vier jaren lang in stillen kamp de deportatie gesabotteerd en weigeraars ge steund. Openlijk en bgslist opgetreden wanneer zelfs onze meisjes weggevoerd werden om te arbeiden in Duitschland aan dg oorlogsindustrie en deze strijd ge wonnen Steeds rijn onze jongens en meisjes in contact gebleven met hun werkbroeders en -zusters in dgn vreemde. Welke organisatie kan zich roemen op dergelijke prestatie GEEN ENKELE En de ondergrondschg bewegingen zal mij iemand opwerpen Ja. vriend, doch in DIE beweging waren ook talrijke kajotters en zelfs kajotsters. Geen wondgr dat de arbeidersjeugd thans volledig paraat staat om haar sta tuut volledige ontplooi-ing van de hoffelijke en moreele krachten van den arbeidersstand uit te bouwen in een vrij Bd'gië. België vrij Dat beteekent voor de K.A.J. en V.K.A.J. vrijheid harer bewe ging en die b.eweging groeit tot heil van heel den arbeidersstand op alle gebied. Wie veriangt niet naar Vrede, Recht vaardigheid, Ordg en Welstand voor eenieder Als dat uw verlangen is waar deer en steun de arbeidersjeugd, rij helpt zulks veroveren. Ouders keuren niet alles goed wat rondom hun gebeurd Ouders zien angstwekkend de verwilderde en zede looze praktijken der jeugd. Vaders en moeders, vreest niet Hebt gij ze Zondag niet zien opmarcheeren, de 2.000 die het anders willen, hebt gij niets gehoord van hun geestdrift en hun doel. Was er uw jongen of uw meisje niet bij, hewel daar is hun plaats, daar worden ze opgevoed behouden voor uw geluk. Met zoo 'n jeugd die veroveren wil, mag niet meer gevreesd. In de feestzaal van «Perre na de prachtige toespraken, na het geestdriftig thaal van twee Engelsche kajotters. na ■Hat jong enthousiasme was de slot kreet die 2.000 op de vraag En nu - VOORUIT I! Ja, jongens en meisjes, nu, Vooruit I Ge rijt ten strijd bereid Had ik, Pierlala, in de Zaetl «Perre» moeten spreken, dan zou ik gezegd heb ben K.A.J. en V.K.A.J., de eeuwenoude Pierlala wjcnscht U van harte geluk. Van daag voelt hij zichzelf op zijn drie maal zeven. Hij zag u dezen voormiddag ont roerd voorbijtrekken omdat gij met vc len rijt en zonder gewper of mitraillette. Goed zoo, ten strijd bereid, in liefde maar ook met durf, hé Nu vooruit, morgen op uw werkplaats, fabriek, ate lier, bureel, trein, tram en straat, overal dus. uwen bek open en bek toe voor belagers en spotters Waar anderen te zwijgen hebben, moogt gij gerust spre ken. Gij moet en moogt voor niemand zwijgen Gij hebt het bij het juiste eind en het goede heeft steeds te lang gezwe gen. Pierlala, zegt U, en gelooft hem a.u.b.: Vooruit ter daad! Uw durf zal zegevieren. Mensch/m van andere stan den en K. A.-be wegingen, hier aanwezig, begrijpt en steunt de K. A. J. en V. K. A. J-, de eendracht van allen wordt een niet in te nemen bun ker. Werkt die bunker volledig af en laat hem niet half opgetrokken zooals deze van de Kat». Menschen van Aalst, vreest niets. Zoo n jeugd redt de Kerk, ons land en heel de Wei*4d Wij wonnen den o rlog 14 I 8. doch wij verloxen de vred Algemeen wordt ingenomen dal een der groote oorzaken ,-in dien teleurgang, het negc$ren van d 1 Paus was. Veel wijst er op dat merf deze capitale fout dezen keer niet bedri ven zal. Dit blijkt uit verschillende fcitei'. De diplomatische werking om den Heiligen Stoel was n»>oit zoo belangrijk als nu. Voor enkele weken herstelde de Nederlandsche Regeer-ng uit Londen rijn legatie, sinds 1924 af'eschaft. Dit kwam na ypel dergelijke geb.ren. Sinds president R« oseveit op 27 Fe bruari 1940, gezant Mgr. Taylor als persoonlijk vertegenwoordiger bij den Heiligen Vader afstu.irde (hij verbleef hier af en toe) war- n de Vereenigde Stalen steeds door zaakgelastigde Harold H. Tittmann vertegen voordigd. Op 9 Mei 1942 v erd gezand Ken Horada door den M-kado gevolmach tigd bij den Heiligen Stoel. Den 27 Fe bruari daarop zondt Jchang-Kai-Tcheck den leider van China den Heer Cheou Kang Siee als gevolmïchtigd minister bij Z. H. den Paus. Bij deze rei nieuwe diplomaten kwam zich op 26 Juni 1943 den Minister van Finland voegen. Pius XII kreeg ook menig staatshoofd op bezoek. Na Gener al de Gaulle was het Winston ChurchiL Zeer opgemerkt was ook de audiëntie van Signor Bono- mi, eerste minister van het antifascistisch Italië, toegestaan. De Heilige Vader let ook op andere sectoren van de diplom atie rijn weldadi- voeler 1 ertoe droegen de diplomaten bij die hetfte lastig kregen in Italië. De Paus richtte in ds Vaticaanstad een zeer werkdadigen internationalen dienst op, ter opsporing van, ter inlichting aan de krijgsgevangenen en de gezinnen door den ooriog uiteengeslagen; Hij voegde er een zeer ijverig steunfonds aan toe en wist meermalen den tegenstand van zeer krikkele militaire en burgerlijke overhe den te overwinnen. Zijn breeden socialen zin liet de Va der der Kristenheid op meerdere wijzen blijken. Hij trad actief op om de vernie lingen in en om Rome te beperken en lenigde voelbaar de bevoorradings- schaarste van de burgers der eeuwige Stad. In zijn radio-boodschappen klonk een toon die de komende wereld moet aanhooren wil hij beter worden, ook op sociaal gebied. Hij drukte er steeds op dat na dezen oorlog, waarvan hij het einde dringend bezwoer, de arbeiders, niet enkel een betere stoffelijke arbeids toestand moesten bekomen, maar daar dat overal en steeds hun waardigheid en vrijheid diende eerbiedigd te worden Als men dit alles overschouwt. be grijpt men beter het ongeëvenaarde zede lijk gezag dat den Heiligen Stoel den weretld door toekwam gedurende gansch dezen oorlog. Paus Pius XII liet overal blijken dat hij de Herder en de Vader van alle arme menschenkinderen is. Het galme dus luid «Evivo Pio duodeximo Papanoetro!» ZEGER. Aan onze Arbeiders Slechts een maand zijn we bevrijd, en reeds zijn onze leiders bezig met den vofledigpn heropbouw van onze machtige kristelijke vakbeweging. Reeds hebt ge kunnen aanvoelen den eersten uitslag van hun werking de loonen werden met 60 t.h. verhoogd, aangename verrassingen zullen volgen. We lieven in een onrustige atmosfeer, en onz£ arbeiders worden van alles in de ooren geblazen door nieuwe profeten en vermomde vakbondleiders. Wij re kenen echter op het gezond verstand van ons volk. dat in alle kalmte en vast beradenheid zijn vakbond zal weten te kiezen, die overeenstemt met rijn kriste lijke overtuiging en zijn levensdoel, en wiens kracht hij kent door eigen onder- nding. Het is dan ook met een groot vertrou en, dat we onze nieuwe bijdragen en aordedlen lanceeren. We rijn overtuigd dat ze zullen welkom zijn bij alle kris- tene werklieden. BIJDRAGE. Gezinshoofden 5 fr. per week 1 fr. voor het Werk/:rsvcrbond 6 fr. Mannen boven 18 jaar 5 fr. Vrou wen 4 fr. Jeugd onder 18 jaar: 3 fr. VOORDEELEN. Bij staking Mannen 30 fr. per dag 2 fr. voor de vrouw 4- I fr. voor ieder schoolplichtig kind. Vrouwen 20 fr. per dag. Jeugd 10 fr. per dag. Bij werkongeval. Mannen en Vrouwen 10 fr. en Jeugd: 7,50 fr. per dag, gedurende 30 dagen, na 6 maand aansluiting. Bij overlijden. 500 fr. na één jaar aan ëkiiting. Bij 'nuwenjic van net nu. Na een jaai* aansluiting 100 fr. Na 2 jaar 200 fr Na 3 jaar 300 fr. Na 4 jaar 400 fr. Na 5 jaar en meer 500 fr. Bij grboorte van een wettig kind. 500 fr. na een jaar aansluiting. Weekblad. Aan alle gezinshoofden het weekblad onzer organisatie. ZEER BELANGRIJK. Onze oud leden genieten onmiddellijk ail de voor deden die ze voor den oorlog verworven hadden, zooals slakings-, en gebeurlijk ook, ongevallen- en overhjdensvergoe- ding. Leden van andere vakbonden ko men eveneens over met volle rechten. Voor de nieuwe voordellen moet door allen de vermelde wachttijd worden uit gedaan. ARBEIDERS. Leest en overweegt deze voordeelen. Vergelijkt ze met deze van andere vak bonden. Vergelijkt ze vooral met deze van zoogezegde eeneidssyndikaten er strijdkomiteiten. Hoofdzaak is dat ge uv> beroepsbelangen toevertrouwt aan ern stige en bekwame vakbondsleiders. Geen avonturen, daar hebben we genoeg van. Het uur van de Kristelijke Vakbewe ging is geslagen. Mannen, sluit aan bij het gezonde kristelijke blok. H*t Arrondissementsverbond «Groen Kruis», Aalst. Ons sekretariaat is heropend Aalst, Groen Kruis, St. Jorisstr.. 26. (TITELS) Bericht aan de houders van Effecten (Titels) De verplichte aangifte van effecten, opgelegd aan ALLE houders door de Besluitwet van 6 Oktober 1944, moet bij een bank ingediend worden. ALLE effecten moeten, in één maal, aangegeven worden tusschen 16 en 31 Oktober '44. Wendt U tot de (voorheen BANQUE CENTRALE DE LA DENDRE) waarvan een zetel of agentschap ter plaats of in de naaste omgeving gevestigd is. Deze bank zal U alle noodige inlichtingen verschaffen en zal U groolendeels helpen bij het invullen der vereischte formulieren van aangifte. Hare diensten rijn, zooals U reeds weet bijzonder goed ingericht; haar personeel is toegewijd en ervaren en hare kantoren zijn speciaal geschikt voor de verrichtingen betreffende het vervullen der vereischte formaliteiten (opstellen en in ontvangst nemen der aangiften, gebeurlijke verhandelingen der waarden enz en voor het in deposito ontvangen der effecten. U zult er het maximum gemak en zekerheid vinden. N B. De loketten der BANQUE DE LA SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE blijven eveneens open in den namiddag voor hel aanvaarden der aangiften van effectgn. Over de Finantieele maatregelen Verklaring van Minister Gutt ln een radiorede heeft de h. Gutt, mi nister van Financies, verklaard dat de wisseling van de oude bankbiljetten vlot van stapel is geloopen en dat het welslagen van deze verrichtingen alle verwachtingen heeft overtroffen. Het pu blick heeft zeer goed ingezien, dat de maatregelen alleen getroffen werden om de algemeene belangen te vrijwaren en de muntwaarde te behouden. Binnen een veertiental dagen zal men a!le gegevens vereenigd hebben betreffen de de aangegeven bankbiljetten en be leggingen. Dan zal men een nieuw ge deelte van dc aangegeven vermogens kunnen vrijmaken. Deze vrijmaking zal de eerste faze of sluiten. De tweede faze zal bestaan in de ge leidelijke opslorping van het voorloopig onbeschikbaar gedeelte, naarmate het ervoer beter zal gaan, de bevoorrading uit het buitenland zal aankomen en aller hande stocks tot stand zuilen komen. De afhalingen De minister zeide ook /;en woordje over een besluit dat verleden week Don derdag verschenen is en de geldafh&lin gen tot 1.000 frank per wegk beperkt. Dit heeft niets gemeens met de besluiten tot blokkeering en gedeeltelijke vrijma king. Het is alleen tc wijten aan een ma terieelc reden dezelfde die het aanvangen de verrichtingen heeft verschoven: vertraging in de aankomst, uit Engeland, van het overschot der bestelde bankbil jetten. Binnen een zeer korten tijd en met Vw-hulp vr.n de nervr. -ter. Nariowe'e^ Bank. zullen wij alles hebben wat ons noodig is. Daarom bepaalt artikel 6 der besluitwet dat dezelve geen uitwerking meer zal hebben op uiterlijk I December aanstaande. Doch die heal tijdelijke beperking slaat enkel op het benuttigen der onder den vorm van biljetten vrijgemaakte re keningen. Men mag ze zonder beperking bezigen voor de giro's en de overdrach Een vrije rekening is een honderd ten honderd beschikbare rekening. Ver der staat hrt de Nationale Bank en m laatste instantie den Minister van F inan I. rtltijd vrij, in bepaalde gevallen en om gebillijkte redenen, ruimere afnemin gen in biljetten te veroorloven. Beteugeling van het bedrog Niettegenstaande de getroffen voor zorgen heeft zich eenig bedrog voorge daan. Het gerecht is tot aanhoudingen overgegaan en verdere aanhoudingen zul'en volgen. Anderdeels werden de fiskale takszegels van 500 tot 2.500 fr. aan den omloop onttrekken omdat som migen dez/: zegels opgekocht hadden om ze l'.ater te gelde te maken. De h. Gutt waarschuwde ook tegen al lerhande geruchten dif in omloop worden gebracht in verband met de voorgenomen maatregelen voor de oorlogswinsten. Degenen die deze geruchten verspreiden hopen daardoor de openbare meening te misleiden en de regeering te verplichten verklaringen af te leggen die zouden toe laten bij voorbaat tp weten welke maat regelen zullen getroffen worden. Natuur lijk zal de regecring zich niet laten beet - nenvn. Om te eindigen zeide de h. Gutt. dat het volk door zijn houding ten opzichte van de finantieele maatregelen bewezen heeft dat het tot een groot land behoort. Wij moeten ons ook in dc toekomst waardig tooncn van ons land. Voor ons allen brachten de helden het hoogste offer. Wie van ons zal de Gemeen schap niet willen dienen in orde en arbeid Generaal-Veldmaarschalk Rommel overleden Slachtoffer van een «Auto-ongeluk» I onden 15 Okt. (Reuter). Hft D.N.B. deelt mede Generaal-Veldmaarschalk Rommel is overleden aan de gevolgen van ernstige hoofdwonden die hij bij een aulo onge- ».uk opgedaan heeft. Hij was aanvoerder van e*n legergroep in het westen. Hitier heeft een nationale begrafenis bevolen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1