Gedachten on Feiten. ALLERLEI Stadsnieuws De Krijgsverrichtingen. RANTSOEN EERINGSTABEL De Brouwerij De Gheest, Aalst Wat gebeurt er met de eigendommen van de verraders Er is een wel die de goederen die behoord hebben aan den vijand onder hel Beheer stellen van pen sekwester. Maar er is niels voorzien voor de goe deren van de Belgen die geïnterneerd werden of die vervolgd worden wegens landverraad ook niet voor diegenen die het hazenpad hebben verkozen. Hel is hoogdringend van in deze leemte te voorzien. Er moet volstrekt be let worden dat die personen het geld dat zij in dienst van den vijand hebben ge wonnen, zouden kunnen do,en verdwij nen en het is anderzijds niet aannecm- lijk da; personen of groepen zich voor hun eigen baat van dezp goederen zouden kunnen meester maken. F.r moet spoedig een wet komen en di regelmatige gezagdragers moeten gewa pend zijn om doelmatig te kunnen in grijpen. Controleurs Een- lezer vraagt ons in hoever d> wecrstandsgroepeering.en gemachtigd zijn om «pakjes» af te nemen en of het ver voer van levensmiddelen zooals brood, m.elk, boter, enz verboden is. De controle op de ravitailleeringsmaat regelen is toevertrouwd aan de politie en de Rijkswacht en benevens deze aan daartoe speciaal door de overheid gestelde controleurs. De weerstandsgroe- pperingen hebben geen enkele opdracht. Meestal de maatregelen die op gebied van ravitailleering bestonden tijdens de bezet ting blijven irt voege, behalve de rechts macht -dip onttrokken is aan de Arron dissementscommissarissen en voortaan alleen berust bij de gewone Rechtban ken. Onze Lieve Heer, een Engelschman Onlangs was een katholiek aalmoeze nier van het Engelsch leger aan 't ver- lellen. Hij was sedert 1939 in het leger. Hij vocht me? te Dieppe bij de landing, an derhalf jaar geleden. Hij was ook te Caen, Al hun auto's waren waterdicht, zoodat zij diep in 't water rijden konden. Over de Engclschp debacle te Duin- kerke in 1940 zegde hij: Dit was geen nederlaag, maar een mirakel. Vier hon derd duizend man waren ingesloten. Men had nooit gehoopt er één van terug te zien, en toch drie honderd duizend man ontsnapten. Natuurlijk al de rest, kanon- 1 nen, tanks, auto's, enz., blepf aan land. Hij beweerde dat in 1939 en '40 En geland eenvoudig niets aan vliegtuigen had. Ook de Engelschp kust was volledig onverdedigd, 'n Paar kazematten in de weiden. Dit zag hij met zijn eigen oogen. De oorlog op zee was in 't bpgin ka- taslrophaal. Een boot op twee werd ge kelderd. Ook is 't een wonder dat de Duitschers niet mpt hunne bombardemen ten zijn doorgegaan. De Engelsche ver liezen waren toen ook vernietigend., en dp goede aalmoezenier eindigde zijn ver haal zonder verwaandheid met de pittige bemerking «Ik zeg niet dat Onze Lieve Heer e^n Engelschman is, maar hij is toch zeer goed geweest voor ons.» KOLEN VOOR ZIEKEN Door hpt Ministerie van Volksgezond heid wordt medegedeeld, dat alle genees kundige getuigschriften bestemd voor den dienst «Kdlpn voor Zieken», vanaf I November c.k., op speciale formulieren moeten geschreven zijn. De aanvragen dienen schriftelijk ge steld te worden aan den dienst «Kolen voor Zieken I. Zuiclstraat, 133, Brussel. VOOR DE JONGE GENEESHEEREN De jonge geneeshperen, die wenschen zich, als geneesheer, bij de Belgische sectie van de R.A.F. in Engeland tp ver voegen en een vrijwillige dienstverbin tenis voor den duur van den oorlog bij den geneeskundigen dienst van de R.A.F. willen aangaan, worden verzocht zich ten spoedigste en persoonlijk te wenden tot den zetel van de Belgische zending van de R.A.F., Beilliardstraat, 5, Brus sel. De candidaten kunnen aldaar alle nut tige inlichtingen bekomen. ZONDAGDIENST DER APOTHEKEN Zondag 22 Oktober van 8 tot 12 en van 13,30 tot 19 uur zal de Apotheek open zijn van Mr. Van Holsbeek, Moor- selbaan. Aalst. Voor de Mutualiteiten: De Apotheek «Vooruitzicht», Kerkstraat, Aalst. Bericht aan de Vrijwilligers voor de R.A.F. De jongdli.eden die zich als vrijwilligers voor de Belgische sectie van de R.A.F. hebben laten inschrijven en later ontbo den worden door het werfbureau va" Je Belg. sectie van de R.A.F., worden ver zocht zich te voorzien van een bewijs van goed gedrag en burgertrouw, hetwelk zij aan hun gemeenteoverheid moeten vragen en op hel politiebureau hunner gemeente moeten laten mede-onderteekenen. Vlaggengezwaai en zang dienen het Vaderland niet half zoo goed, dan gestagen arbeid LUCHTAFSCHERMING Gevolg gevend aan een uitdrukkelij- ken wensch van de geallieerde overheden, vestigt bpt Commissariaat-Generaal voor de Passieve Luchtbescherming de bijzon dere aandacht van het publiek op de noodzakelijkheid die zich meer dan ooit opdringt om óp verduisteringsmaatrege len in acht te nemen. Op dit gebied heeft de bevolking blijk gegeven van een spijtige nalatigheid, o.a. wat betreft de verduistering der voertui - gen; dit is van aard op ernstige wijze de veiligheid van de geallieerde troepen in gevaar te brengen evenals deze van de bevolking zelve, die al te licht geneigd is te vergeten dat de oorlog met volle kracht aan 's lands gr.enzen verder woedt. De bevoegde overheden wenschen geenszins tegenover de bpvolking maat rcg/ijcn te treffen die in zekere mate aan de al te beruchte vijandelijke «Verord- nungen» zouden herinneren. Zij rekent dus op eenieders goeden wil opdat de schikkingen, waarvan het belang niet kan onderschat worden .stipt nageleefd zou den worden. En zij meent opnieuw de aandacht tp moeten vestigen op een ver ordening van het Hoofd der Zending voor Burgerlijke Zaken verschenen in het Staatsblad van 7 September 1944. waarin tegen de overtreders zware straf fen worden voorzien. Hier volgt de tekst van bedoelde verordening Art. IDe lichtafscherming moet stipt in acht genomen worden van een halfuur na zonsonder- tot een halfuur vóór zonsopgang. Art. 2. De inbreuken op dit besluit worden gestraft met acht dagen tot één jaar gevangenisstraf en met een boete van 1.000 tot 10.000 frank. Alle bepalingen van boek 1 van het Strafwetboek zijn mede toepasselijk. KONTINGENTEERING VAN IJZERWAREN Van 16 Oktober af zal de kontingen- leering van de ijzerwaren afgeschaft wor den. Vergunningen voor den aankoop van ijzerwaren zijn dus niet meer ver- eischt. De produkten van de voortbren gers van ijzerwaren zullen voortaan door h,el verdcelingsbureau tusschen de koopers verdeeld worden, die voor 1940 gewoori'ijk rechtstreeks bij de voortbren gers kochten. Aalst huldigt Christus-Koning Op Zondag 29 Oktober houdt de gansche bevolking der vier parochies epn bedetocht door de straten van Aalst om haren Koning Christus te danken voor de providentieelje bevrijding harer stad, om Hem te bidden voor den vrede om den spoedigen terugkeer dpr afwezi gen te bekomen. TECHNISCHE SCHOLEN AALST AVONDLEERGANGEN a).Mechaniek-Electriciteit, 3 Studiejaren b) Weefkunde en regieeren. 3 Studiejaren c) Spinkundp (Theorie), 3 Studiejaren. Vakteekenen voor hout- en metaalbe werkers, 4 Studiejaren. Eindproeven en Diploma. Inschrijvingen bureel dpr school, Vakschoolstraat, Aalst, alle dagen van 9 tot 12 en van 14 tot 17 u. Aanvang Maandag 23 Oktober '44. DE PRIJS VAN HET BROOD In het Staatsblad verschenen volgende bepalingen, houdende regeling van den prijs van het brood van af de volgende rantsoeneeringsperiode. Het op steen of in vorm gebakken ge- •oon brood mag slechts per stuk van 600 gram of een meervoud daarvan met het oog op den verkoop, vervaardigd, te koop geboden of verkocht worden. Het is verboden brood te koop te bie den, te verkoopen of te koopen tegen hooger prijzen dan deze hierna vastge steld per brood van 600 gram 2 fr. per brood van 1200 gram: 3 fr. 90; voor brooden van meer dan 1 200 gram mag de prjs van 3 fr. 90 verhoogd wor den m,et 1 fr. 95 per schijf van 600 gr. GEALLIEERDE VOORUITGANG AAN DE SCHELDEMONDING De Canadeesche troeppn aan het Leo- poldkanaal hebben contact verkregen met het bruggenhoofd aan den over van de Scheldemonding. Zij hebben bij Water vliet een nieuw bruggenhoofd gevormd en hebben de Duitschers verdreven uit het plaatsje Biezen. De Duitschers lijden geweldige verliezen. Geallieerde tanks zijn nu over het kanaal gekomen, wat de vernietiging dpr ingesloten Duitschers zeer sterk zal bespoedigen. DE DOODSTRIJD VAN AKEN De gevechten in Aken houden aan. Over de zwaar geteisterde stad hangt een nevel van rook en vlammen, die 180 meter hoog stijgt. Geen enkele poging tot evacuatie werd meer vastgesteld. Het gar nizoen zal vermoedelijk tot het laatste toe stand houden. Voortdurend bombardeeren geallieer de vliegtuigen het nog door de Duitschers bezette gedeelte der stad. Amerikanen zijn reeds doorgedrongen tot in het cen trum, .en ruimen huis voor huis de Duit schers op. 3.000 inwoners hebben zich een weg gebaand door de puinen en heb ben zich overgegeven. Het leger van von Runstedt heeft ge tracht zich te hervormen, maar werd op nieuw door hevig artillerievuur en bom bardementen van gevechtsvliegtuigen uit een geslagen. De corridor waarlangs de Duitschers uit Aken kunnen ontsnappen is nu maar 270 m. breed meer, zoodat vluchten practisch uitgesloten is. De gevechten bij Haaren houden aan. In de buurt van Germeter, dat in Amerikaansche handen is, hebben hevige gev.echten plaats in een dicht woud. Ten Noord-Oosten van Aken hebben Duitsche infanterie en gevechtswagens, in de streek van Bardenburg, pen hevige tegenaanval ondernomen. Ten Oosten van Stolberg rukten de Amerikaansche strijdkrachten een weinig vooruit, niette genstaande sterken tegenstand. Meer ten Zuiden is Vossenack bereikt. Ten Zuiden van Monschau hperscht pa troeljebedrijvigheid. WIE UIT SCHRIK VIER JAREN HEEFT GEHOORZAAMD, GE HOORZAME NU UIT PLICHT. ERKENTELIJKHEID AALST Op Zondag 29 Oktober worden de kroontjes van Erkentelijkheid naar de gravpn onzer Gesneuvelden gedragen. Begeleid door fakkellicht zullen de maat schappijen vertrekken op de Groote Markt, te 5 u. Na vier jaar bezetting komt St. Maar ten in d.e Rink voor Erkentelijkheid op Zondag 6 November. Te dier gelegen heid heeft in de groote zaal een Fancy- kair plaats. Er zall daar te verkrijgen zijn beste Frit, ijskreem, koffie met koeken aan billijke prijzen. Verders gra tis doorloopende Cinema, poppentheater Allerlei vermakelijke kramen, lustige Troubadour, vermaarde gedresseerde honden, groote tombola. Uitdeeling van snoeperij door Sl-Maarten, enz., enz. BURGERLIJKE STAND GEBOORTEN Week van I I tot 1 7 Oktober Mannelijk 11 Vrouwelijk J 2 O VflRtfJ DENS Week van j I tot 17 Oktober Jan Baptist Neirinckx, Wr van Emilia Heyndrickx, kleehnaker, 67 j., won. te Aalst, Val. De Saedeleerstr., 6. Fran- cies Xaveer Stammerer, echtg. Magda- lcna De Koninck, landbouwer, 62 jaar, won. te Herzéle. Joanna Paelinck, echtg. Emile De Neve, z.b., 50 j., te Aalst Borluutstr., 27. Annptte Beeckmans, We Eduardus De Smet, zb., 60 j., won. te Aalst, Pepprstr. 36 Petrus-Alf. De Leeuw, Wr Maria Van den Steen, echtg. Marie M. De Grauwe, elpktrieker, 53 j., won. te Hofstade. 2 Kinderen beaeden I jaar. HUWELIJKEN Week van F 2 tot 18 Oktober. Petrus Fr. Meersman, maaldersgast, won. tp Hekelgem met Marie Emilia Kiekens, breister, won. te Aalst, Scherre- veldstr. 35 René Coppens, techn. in- geriieur, won. te Aalst, Driesstr. I I met Maria Theresia G. Vinck, zb., won. tp Aalst, St. Vincentiusstr., 39. Lodew. Foncé, echtgescheiden Louisa Goffo, handelsreiziger, won. te Aalst, Groenstr. 164 met Maria Josepha De Vis, café houdster, won. te Meldert. Lodewijk Gielens, metser, won. te Aalst, Langestr. 63 met Joanna De Smet, We Alfons Leo De Haese, zb., won. te Aalst, Langestr. Rpné Bernard Van Impe, plafon- VAN 18 OKTOBER TOT 16 NOVEMBER 300 GR. IN DE PLAATS VAN 250 GR. BROOD PER DAG DE MAR. GAR1NE TOT 250 GR. PER MAAND VERHOOGD. DE SUIKER OP 1 KGR. TERUGEBRACHT. Get. zegels WAREN Dage- lijksch rantsoen 20 Naar keuze a) Brood b) Meel cDeegwaren d) Biscottes en biscuits c) Diëetlevensmiddelpn f) Ontbijtkoek g) Gebak h) Zetmeelhoudende producten Gebrande gerst Margarine Boter Suiker Kaas Vlpesch Naar keuze a) Konfituur b) Kunsthonig, invertsuiker, en vtloeibare suiker, suiker- en kandijsiroop, broodsmeersel c) Gekonfijte vruchten p) Gevanillineerde suiker Aardappelen Totaal rantsoen voor 30 dag. 300 g- 9 kg 220 g. 6 kg. 600 125 g- 125 g- 3 kg 750 125 g- 3 kg 750 200 g. 300 g- 9 kg 125 g- 3 kg 750 6,66 g- 0 kg 200 8.33 g- 0 kg 250 8,33 g- 0 kg 250 33,33 g- 1 kg 000 3.33 g- 0 kg 100 35 g. 1 kg 050 30 g 0 kg 900 22,5 g- 0 kg 675 18 g- 0 kg 540 18 g- 0 kg 540 Hoeveel- Aan- heid tal per zegel zegels 30 300 g 220 g- 125 g 125 g- 125 g. 200 g. 300 g- 125 g- 66,6 g. 3 83,3 g. 3 83,3 g. 3 333,3 g- g- 3 33,3 3 35 g- 30 150 g- 6 112.5 g- 90 g- 90 g- 500 g. 15 kg 000 500 g. De verbruikers worden er op opmerkzaam gemaakt dat zij de zegels, die niet in de rantsoeneeringstabpl worden vermeld, in geen geval weg mogen werpen vóór het verstrijken van de distributieperiode. Tegen overlegging van een doktersgetuigschrift mogen de zieken bij den ge meentelijken dienst ieder persoonlijk zegel 4 tegen drie zegels I 1 inruilen. Van de zegels nr 1 (brood) en 10 (vleesch) mogen slechts aangenomen worden van 18 tot 24 Oktober, de zegels genummerd van I tot 9; van 25 tot 31 Oktober, de zegels genummerd van 1 tot 16; van I tot 7 November, de ze gels genummerd van 1 tot 23; van 8 November af de zegals genummerd van I tot 30. Margarine, boter, suiker, kaas en aardappelen zijn aan inschrijving bij den kleinhandelaar onderworpen. WENSCHT EEN BURGERSHUIS TE HUREN, GELEGEN IN DE OMGE VING VAN DE BROUWERIJ. OFFERTEN RECHTSTREEKS OVER TE MAKEN AAN DE BROUWERIJ. S. C. EENDRACHT Zondag was het slechte weder een groote tegenval en er was ook wpinig volk, buiten de tribune. De twee Engdlsche ploegen war^ft te zwak en wprden geklopt met 6-1 en 11-1 en dan nog speelde onze eerste ploeg met 10 man daar Rowies gekwetst was na eenige minuten sppl. Zondag 22 dezer speelt onze eerste plloeg om 3 uur te Sint-Niklaas tegen Sportkring. Op 5 November zal waarschijnlijk bpt nationaal kampioenschap van Eere- afdeeling beginnen. V. G. neerder, won. te Adlst, Ledebaan, 180 met Maria Leonia Goossens, bediende, won. te Aalst, Ledebaan, 177,. t De Familiën DE COCK, HAUCHE- CORNE. DE TROYER, DE SAEDE- LEER, MALLEuO en CORAEL melden UEd. m.et diepe droefheid, doch met christelijke gdlatenheid het afsterven van Vlijnheer JOSEPH DE COCK .echtgenoöt van Mevrouw Henriette-Louise HAUCHECORNE Oorlogsinvalied 19 I 4 I 9 1 8. vereerd met de orde van Leopold II, Oorlogskruis, Vuurkruis, Victoriekruis, Herinnerings. kruis. Bestuurslid en ondervoorzitter van het Comiteit «In Mcmoriam Koningin Astrid» geboren te Aalst den 27 Oktober 1893 pn er overleden den 17 Oktober 1944. De Plechtige Lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben op VRIJDAG 20 OKTOBER 1944, te 9 u. in de kerk van St. Jozef, Aalst. Men vergaders ten sterfhuize, Valerius de Sadeleerstraat, 81, om 8 u. 30. Vrienden en kennissen die bij verge telhcid geen doodsbericht hebben ont vangen, worded vriendelijk verzocht dit als dusdanig te aanzien. UURROOSTER VAN HET STEDELIJK ZWEMBAD MAANDAG Van 8 tot 1 2 u. Technische school. Van I 2 tot I 3 u. Heeren. Van 14 tot I 5 u. Scholen. Van 15 tot 19 u. Gemengd. DINSDAG Van 8 tot 1 3 u. Dames. Van 14 tot I 5 u. Scholpn. Van 15 tot I 7 u. Heeren. Van I 7 tot 19 u. Gemengd. WOENSDAG Van 8 tot 1 3 u. Heeren. Van 14 tot 1 5 u. Scholpn. Van 1 5 tot I 7 u. Dames. Van 17 tot 19 u. Gemengd. DONDERDAG Van 8 tot I 3 u. Technische Scholen. Van 14 tot 19 u. Gemengd. VRIJDAG Van 8 tot 1 3 u. Heeren. Van 14 tot 15 u. Scholpn. Van 1 5 tot 1 7 u. Dames. Van I 7 tot 20 u. Heeren Volksbad. ZATERDAG Van 8 tot 1 3 u. Dames. Van 14 tot 16 u. Gempngd. Van 16 tot 19 u.Gemengd Volksbad ZONDAG Van 9 tot 1 1 u. Gemengd Volksbad Van II tot 1 2u. Gemengd. Van 15 Mei tot 15 September is het Zwembad tot 20 u. geopend. OPGELET Tijdelijk is het bad van Donderdag van 2 tot 4 u. voorbehouden aan het Engelsch Leger. Alsook zal er voorloopig 's avonds gefloten worden bij hjet vallen der duis ternis, gezien er nog geen lichtafdemping PRO MUSICA Op 30 Oktober a.s., te 19 u. 30 PRIJSUITREIKING Verleenen hun medewerking Quatuor Pro Musica Mej. Odette Bontinck M. J. Van Wanseele Pia- nisfp M. Georges Maes, Violist M. Edm. Baccaert, Cellist M .R. Van der Vorst, Orgellist Leerlingen. Feestzaal Stadhuis. Toegang vrij. Regen, sneeuw en hagelsteenen Vliegpn mij razend tegen d ebeenen Maar krachtvol houdt mijn velo stand Geen wonder, hij is van Sergant. LOUIS SERGANT MOORSELBAAN, 107 AALST GROEP TIJL voert op in 't GROEN KRUIS Op ZONDAG 29 OKTOBER a.s., te 18 uur, en op MAANDAG 30 OKTOBER a.s. te 18 u. 30' Chateau de Bersac '12 de mooie compdie van Ben Van Eijssplsteijn. Prijzen 15 fr. 10 fr. 5 fr. TEN BATE VAN «ERKENTELIJKHEID» De BANK VAN BRUSSEL Aalst, Nieuwstraat, 27 (rechtover de Post) alsmede AL HAAR AGENT SCHAPPEN aanvaarden van heden alle aangiften van titels. Onmiddellijk nadien mogen de titels, in bewaring gegeven wor.den, hetgeen U vrijwaart tegen brand, diefstal en U daarenboven verschillende voordeelen bezorgt. Wendt U tot haar U zult rap en goed bediend worden. MEN VRAAGT voor de provincie niet ver van Brussel, goede monteurs op de hoogte van het plaatsen van elec- trische cabines en installaties. Goed loon. Vaste (Plaats. Onn. zich aanbieden indien niet bekwaam. Schrijven bureel van het blad, onder de letters V.C. De Hondenclub St. Rochus lokaal bij den Heer Prosper VAN KOONINGSLOO. café Vrije Jacht St. Jobstraat, 110, Aalst, bericht aan zijne Leden en Hondenliefhebbers dat van af Zondag aanstaande 22 Oktober de lessen voor Hondenafrichting her beginnen. Nieuwe leden worden aanvaard. Inschrijvingen ten lokale of bij den se cretaris Kamiel STALPAERT. 10, Bo- terstraat, Aalst. GEVRAAGD Ernstige maatschappij van Aalst, vraagt dringend goede dactylo, hebbende praktijk op Belgisch klavier. Onmiddellijke indiensttreding. Schriftelijke aanbiedingen sturen naar DGTA Van on^er letters GEVRAAGD goede meid voor klein gezin, geen wasch. wat begrip van keuken. Adres Priester Daensplein, 2, Aalst. VERLOREN Zondag 15 October, armband met hor- Iogie (chronometer) gaande van de Ni no vesc he Steenweg naar de Roosevelt- jaan en de Kat. Terug te brengen tegen bclooning. St. Jobstraat. 183. MEN VRAAGT bekwame Meid, hoog loon. Zich wenden Keizerlijk# Plaats 52 (Roo*veltIaan), Aalst, GEVRAAGD Keukenmeid voo» groot gezin, zich wenden Priester Daens plein 2 Aalst. Verantw. uitgevëT Gustaaf Schoolstraat 16, Aalst

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2