Banque de la Société Générale de Belglque CHATEAU PË~BERSAC '12 Gedachten en Feiten. De KrljgsferricMingBa Belgische en vreemde Effecten Dc Brouwerij De Gheest, Aalst Stadsnieuws BLOEMENHUIS ALMA BANK VAN BRUSSEL - N.V. Bericht aan de houders van Effecten (Titels) bevoorradingsdienst E MAf SER O lokalen voor de COMMUNISTEN Een lezer schrijft °"s 1 ls het Uw geëerd blad ook al op- Arfflvallen Ik meende dat .k n slag in nHl het vierde of vijfde zeg*i k ^1 waarop ik gelezen heb «kom- dit of dat, Me dunkt dat ze hier in Aalst doen gelijk AMt ae fasmors verwijten Zich eerst zegenen! Op het laatste gebouw waarop ik dat zag een mooi burgewhm,_m de St Jobstraat stond nog, op de gere oareerde deur, met krijt geschreven Aangeslagen door den Belgischen Staat li. Hebben de kommumsten dat al- lemaal gekregen van den Belgisch Slaat Of zijn zij «de Belgische S.aat Ik had mij laten wijsmaken, de eer- ete dagen van de bevrijding, dat dat al lemaal (huizen meubels, enz.) ging - 30 lemaal (.huizen meuuco. o— gedeéld worden aan de geletterden. Ik ben geteisterd. Mijnheer, al van in t jaar 8' 6 1940, door de Duilschers. Voor de ge- teisterden van binst den oorlog oor Engelsche bommen werden omhalm- g' -en gedaan (ik heb er hier in Aalst, ook f nog voor gegeven) voor de anderen... "'Nu' meende ik er ook bij te zijn, «els. dimaar... de Kommumsten zijn nu]l voorll i werpeWerden die ook geteisterd in 1940- tn zoo ja... was «het Vllaamsch Huis» al dfn gtaiet wel genoeg Waarom moeten WIJ zoolang wachten Wanneer zullen ze genomemet ONS, enkelingen, beginnen? Ik weet m 25 t( nog niet eens tot wien ik mij moet nch- r, de ziten om iets te krijgen, alhoewel ik het lerd va reeds aan velen heb gevraagd. Tot wien hebben, de Kommumsten bij de zich gericht Waar zetelt de «Commis sie» tot verdeeling der aangeslagen goe deren Gaan de politieke partijen mis- THffilWï or^eni voor Kunnen die niet een beetje _1-.Wachten (of hebb.en die den voorrang, alSIgelijk zekere menschen bij t opschuiven OMPF voor de zegéltjes binst den oorlog tr Ti zooals de andere g.ewone geteisterden er 'aanschuiven tot hun beurt komt Ge moogt me gelooven, Mijnheer, aBealel dat menjcoleirig loopt als men vier jaar lang zwarte sneeuw heeft gezien als men vier jaar lang zijnen bek heeft moeten houden, en als men dan ziet dat degenen i r-u die het volk, het geteisterde vooral, zoo- T of gezegd gaan helpen, beginnen met er ohst - zich cerSt Zelt S°ed warmpieS m 'e Zet" ,R. Val jyjet één i^LI|s ware ik al lang tevreden -eweest en dan zou ik nog huishuur wil- "*g vn] len betalen. Betalen de Kommumsten :n voor die lokallen huishuur of kregen zij ebeenei die voor niets o stam Weet Uw blad met waar de Oth- ,nl cieele Commissie voor Verdeeling van de door den Belgischen Staat Aangeslagen AALS' Goederen» zetelt en wie er deel van uit- maakt IQop I Een. geteisterde in naam van vele andere geteisterden die nog altijd op officiedien steun wachten.» V" Wij meenen dat het Stadsbestuur, all t0estanden in de hand werkt, de titel ^)es^ bevoegd is om op deze vragen t,e tgeen 1 en 1 ordeelei Kerk der E.P. Capucienen Vandaag, dlgemeene Missie-Zondag,, voorgeschreven door Z. H. den Paus; bijzondere gebeden worden gevraagd voor de bekeering der ongeloovigen en in al de kerken eene geldomzameling tot steun der missies. Dinsdag, Sint-Antoniusdag om 8 u. mis met zang, korte oefening en zegenen ter eere van den H. Antonius. 's Avonds om half zes oefening der maand Oktober en lof. Woensdag, Donderdag en Vrijdag, van half zes tot zes uur, Avondwake, als voorbereiding tot het feest van Christus- Koning. Toekomende Zondag, feestdag van Christus-Koning. Voile Aflaat. Maandag, te half acht, gezongene mis voor de Sint-Appoloniawijk. Woensdag te half acht, gezongene mis voor de Geeraardsbergschestraat. De Filmleiding der week VOOR ALLEN «Victories der Woestijn ((Feestpaleis». Een lied in den Nacht. Kino Moorselbaan. VOOR VOLWASSENEN L'Armada Invincible «Rio». Het Onzichtbare Paar «Palaoe». Aalst huldigt Christus-Koning Op de Groote Markt zal toekomende Zondag 29 Oktober 's namiddags, na eene bedetocht door de straten van Aalst, een gezamenlijke godsdienstige plechtig heid plaats hebben ter gelegenheid van het Christus-Koningsfeest. De bevolking wil haren dank uitdrukken op dien dag en zal er smeeken voor een spoedigen vrede, alsmede den terugkeer barer af wezigen. 30 1 antwoorden. en goet DE STRIJD IN NEDERLAND Londen, 19 Oktober (B.B.C.) Ka- nadeesche strijdkrachten hebben hun Brussel stellingen ten westen van Woensdrecht nog versterk.t De «deur» van Zuid-Beve- mn plee land wordt aldus stevig dichtgehouden. ed looi Londen, 20 Okt. (B.B.C.) De Ka- n indie; nadeezen hebben het stadje Breskens, op van h ^en zuidelijken oever der Scheldemon ding, dat door de Duitschers tot een vesting omgevormd werd, bevrijd. nrhnc Cp de oostelijke flank van de Nijme- \/A' gen-wig hebben Britten en Amerikanen d.e stad Venloo, ongeveer vijf kilometer van de Duitsche grens geflegen, bereikt. Jacht icht aa )ers di Oktobe ing her Zondagdienst der Apotheken Zondag 22 Oktober van 8 tot 12 en van 13,30 tot 19 uur zal de Apotheek open zijn van Mr. Van Holsbeek, Moor selbaan, Aalst. Voor de Mutualiteiten: De Apotheek «Vooruitzicht», Kerkstraat, Aa'lst. Pro Musica Op 30 Oktober a.s., te 19 u. 30 PRIJSUITREIKING Verleenen hun medewerking Quatuor Pro Musica Mej. Odette Bontinck M. J. Van Wanseele Pia niste M. Georges Maes, Violist M. Edm. Baccaert, Cellist M .R. Van der Vorst, Orgellist Leerlingen. Feestzaal Stadhuis. Toegang vrij. Technische Scholen Aalst avondleergangen a) .Mechaniek-Electriciteit, 3 Studiejaren b) Weefkunde en regieeren. 3 Studiejaren c) Spinkunde (Theorie), 3 Studiejaren. Vakteekenen voor hout- en. metaalbe werkers, 4 Studiejaren. Eindproeven en Diploma. Inschrijvingen bureel d,er school, Vakschoolstraat, Aalst, alle dagen van 9 tot 12 en van 1 4 tot 1 7 u. Aanvang Maandag 23 Oktober 44. Erkentelijkheid Aalst Op Zondag 29 Oktober worden de kroontjes van Erkentelijkheid naar de graven onzer Gesneuvelden gedragen. Begeleid door fakkellicht zullen de maat schappijen vertrekken op de Groote Markt, te 5 u. V De komst van Sint Marten zal iets éénigs zijn op Zondag 5 November te 2 uur aan de Statie. De fancy-fail iets nieuws en den tom bola, waarvar. de prijzen uitgestald zijn bij den h. A. Ghijs, Kattestraat, iets bo ven alle verwachting. Kinderen, te 1 uur. vorming van de stoet. De bedeeling Zcfl gebeuren volgens het NUMMER DER GELE RANTSOEN- KAART die op de keerzijde door een kleinhandelaar in tabakswaren afgestem peld is. Kaarten te bede.elen in het bureau ROOSEVELTLAAN, 14 Dinsdag 24 Oktober Van Nr 266.729 tot 268.400 Woensdag 25 Oktober Van Nr 268.401 tot 270.000 Donderdag 26 Oktober Van Nr 270.001 tot 271.400 Vrijdag 27 Oktober Van Nr 271.401 tot 273.000 Maandag 30 Oktober Van Nr 273.001 tot 274.500 Dinsdag 31 Oktober Van Nr 274.501 tot 276.000 NIEUWSTRAAT, 39 Dinsdag 24 Oktober Van Nr 276.001 tot 277.300 Woensdag 25 Oktober Van Nr 277.301 tot 278.600 Donderdag 26 Oktober Van Nr 248.001 tot 401.000 Vrijdag 27 Oktober Van Nr 475.970 tot 711.000 Maandag 30 Oktober Van Nr 71 1.001 tot 724.000 Dinsdag 3 1 Oktober Van Nr 724.001 tot 730.600 OPGELET Deze uitreiking geschiedt niet per sectie; doch wel volgens het num mer van de Gele rantsoenkaart. AARDAPPELKAARTEN. Personen die hun tabakzegels afhalen, kunnen tegelijkertijd achtmaandelijksche Aardappelkaarten bekomen (periode van 18-10-44 tot 13-6-45) zoo zij hierop recht hebben. Hiervoor dienen de BLAUWE rantsoenkaarten voorgelegd VERDEELING VLEESCH Periode Oklober-November 1944. Ten einde een regelmatige bedeeling van het vleeschrantsoen onder onze be volking te kunnen verwezenlijken is het noodig dat voor de periode die we thans aanvangen volgende onderrichtingen stipt zouden nageleefd worden (TITELS) De verplichte aangifte van effecten, opgelegd aan ALLE houder» door de Besluitwet van 6 Oktober 1944, moet bij een bank ingedamd wotdtii, ALLi effecten moeten, in één maal, aangegeven worden tusschen 1 6 en 3 1 Oktober 44. Wendt U tot de (voorheen BANQUE CENTRALE DE LA DENDRE) vetarvan een «tel of agentschap ter plaat» of in de naaste is. Deze bank zal U al!e noodige inlichtingen verschaffen en zal U grooterfdeel» helpen bij het invullen der vereischte formulieren van aangifte. Hare diensten zijn, zooals U reeds wept bijzonder goed ingericht; haar personeel is toegewijd en ervaren en ha* kantoren zijn specia^ geschikt voo. de verrichtingen betreffende het vervullen der vereischte formaliteiten (opstellen en in ontvangst nemen der aangiften, gebeurlijke verhandelingen der waarden enz en imor het in deposito ontvangen der effecten. U zult er het maximum gemak en zekerheid vinden. Tr- N.B. De loketten der BANQUE DE LA SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE blijven eveneens open in den namiddag voor het aanvaarden der aangiften van effecten. ■Bif^wwrnr't ■- i WENSCHT EEN BURGERSHUIS TE HUREN, GELEGEN IN DE OMGJE- VING VAN DE BROUWERIJ. OFFERTEN RECHTSTREEKS OVER TE MAKEN AAN DE BROUWERIJ. J L GROEP T voert op in 'e «GROEN KRUIS» Op ZONDAG 29 OKTOBER a.s., te 18 uur, en op MAANDAG 30 OKTO te 18 uur 30' B E R a.s. 6. DE FRANSCH-BELGISCHE-NEDER- LANDSCHE GRENS GESLOTEN. Parijs, 20 Okt. (A.F.P.) De mi nister van Binnemlandsche Zeiken deelt mede aan de Belgische onderhoorigen in Frankrijk, dat de Fransch-Belgische grens tot nader bevel gesloten is. De ambassade der Nederlanden te Brussel brengt ter kennis van alle Ne derlanders in België, die zich naar Ne derland mochten wenschem te begeven, dat de Nedprlandsch-Belgische grens voor nict-militairen gesloten is. lard. deni Aals iebbend ren nas 3e lettei in, gee Adres met ho n de N oosevel ren tege e Mei; «eizerliji 1st. id vo' :r Daen KERKELIJK NIEUWS Sint Martinuskerk Zondag 22 Oktober Te 1 0 u. Plechtige Mis vanwege de Canadeesche soldaten in stad en omtrek verblijvend. Te 10 u. Gelezene Mis (alltaar 't Kruis) ter eere van de H. Ursula, van wege de textielnijverheid. Maandag 23 Oktober, te 1 0 u. Plech tige Mis ter eere van den H. Crispijn, vanwege de Schoennijverheid. Dinsdag, 24 Oktober, te 8 u. Mis voor de afgestorven ledeu. Van de Con frérie H. Crispijn Alle dagen dezer w-eek lp 7 u. Gele zene M s om den s]poedigen terugtocht van Z. M. den Koning en van al onze van jL. M. den Ivo^iing en van band# duurbare afwezig* a te bekomen. Bericht aan de Bevolking Namens de Engelsche Militaire Over heid, breng ik ter kennis van de bevol king dat op de groote w.egen, aan het leger voorbehouden, ALLE ^ZER.ICÊ.Ê.R VAN BURGERLIJKE VOERTUIGEN (n.l. motorrijtuigen als vrachtwagens, personenwagens, motorfietsen, evenals wagens en karren) VERBODEN IS. Er wordt enkel uitzondering gemaakt voor de voertuigen die bestendig een ge middelde snelheid van 35 km. per uur kunnen ontwikkelen. Voor de voertui gen, die de voorgeschreven snelheid niet bereiken, dient gebruik gemaakt van an dere wegen. Het vee dat over deze wegen dient ge bracht, mag niet afzonderlijk loopen; al de dieren moeten aan elkander gebonden zijn en aan de hand geleid worden. Aalst, 1 8 Oktober 1944. Dc Secretaris, De Burgemeester, F. DE MEYST. A. NICHELS. UITREIKING VAN DE TABAKZEGELS EN DE AARDAPPELKAARTEN Op vertoon van de GELE rantsoen- kaart zullen de tabakzegels afgeleverd worden aan de rechthebbenden op de hieronder vastgestelde dagen, telkens van 8 u. 30 tot 11 u. 30 in den voor middag en 1 u. 30 tot 4 u. 30 in den namiddag. Alle beenhouwers houden voor den verkoop van vleesch hun win kel open op denzelfden dag. Aldus zullen alle winkdls slechts open zijn den ZATERDAG van 8 tot 12 u. of tot wanneer het vleesch volledig uitverkocht is. Tijdens den verkoop mogen alleen de zegels afgegeven worden, welke toegelaten zijn voor DIE WEEK (voorgeschreven nummers). Personen die de vorige week niet werden bediend verkrijgen voor rang zoo zij zich tusschen 8 uur en 8 uur 30 aanbieden. Zij bekomen echter, evenals de andere het rantsoen van één week. Het vleesch mag alleen verkocht worden aan een verbruiker op ver toon van zijn Gezinskaart voor Brood en Groenten». De beenhouwer zal de aflevering van het iantsoen vleesch voor een week aanteekenen op het luik der kaart bestemd voor «Groenten» en dit in het vakje dat het nummer draagt, overeenstemmend met de week van het jaar. V.b. Een been houwer levert vleesch af op Zater dag 21 Oktober voor de week van 2'. ti t 27 Oktober '44, en plaatst een i»ieine stempel in het vakje Nr 43. Klanten die nog in het bezit zijn van oude zegels (periode 18-9-'44 tot 17-10-*44dienen deze zoo gauw mogelijk af te geven aan een beenhouwer naar keuze die hen hiervoor een bewijs van ontvangst zal geven, met vermelding van het aantal zegels. De beenhouwers op hun beurt die nen deze zegels afzonderlijk te pllakken en op d,en Bevoorradings dienst binnen te brengen, met de vermelding: Vervallen zegels voor niet-uitgevoerd.e bestellingen». De beenhouwers zijn er toe gehou den de overeenstemmende leverin gen uit te voeren naar gelang de beschikbaarheden. de mooie Ben Van Prijzen 15 frank TEN BATE VAN comedie van Eijsselsteijn. 10 frank 5 frank. ERKENTELIJjHEID Voor uwe geliefde dooden. Gedenk hen op 1 November met bloemen. Eén adres in Aalst KATTESTRAAT, 10 H.R. 17.552. Groote keus van pot- en snijbloemen Doe uwe bestellingen vooruit, zoo doende komt U niet te laat. Aflevering ten huize en op het AALST Tel. 1122. Kerkhof INSCHRIJVING VOOR AARDAPPELEN In opdracht van het Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening zullen volgende schikkingen» getroffen worden, teneinde de bevoorrading in aardappelen, rantsoen voor acht maand van personen zonder kontrakt, zoo spoedig mogelijk te regel. en. 1. Elke winkelier dient voor zijn uit stalraam bekend te maken dat hij inschrijvingen aanvaardt van de rechthebbenden die wenschen hun volledig rantsoen aardappeflen voor acht maand (periode van 1 8-1 0-44 tot 13-6-45) ineens te bekomen. 2. Belanghebbende klanten dienen c verwijld al de rantsoenkaarten van de leden van hun gezin, voor wie zij het volledig achtmaandelijksch rantsoen ineens wenschen te beko men, bij een winkelier naar keuze af te geven. De winkelier maakt een lijst op, IN DUBBEL, van de gezinshoofden die hun kaarten bij hem hebben binnengebracht, en vermeldt in het daartoe bestemde vak het volledig aantal rechthebbende leden van het gezin. Op deze lijst (laatste kolom) zal betrokken gezinshoofd zijn handteek.cn plaatsen. DE NOODIGE MAATREGELEN ZIJN GÉYrOFFEN OM ALLE WACHTEN EN AANSCHUIENVEN TE VERMIJDEN. DOE DUS DE AANGIFTE UWER TITELS IN DE 27, NIEUWSTRAAT AALST RECHTOVER DE POST DE WINKETTEN BLIJVEN OPEN ZONDER ONDERBREKING, VAN 9 TOT 16 UUR. De winkeliers dienen eenvormige lijsten te gebruiken, dewelke zij kunnen bekomen op den Bevoor radingsdienst, Afdeeiing Winkels. De inschrijvingen moeten volledig geëindigd zijn op uiterlijk 24 Ok- tober 1944. Op 25 OKTOBER e.k. zullen de winkeliers d,e lijsten, in dubbel op gemaakt binnenbrengen, samen met al de rantsoenkaarten van betrok kenen. Gezien de (lijsten door ons onmid dellijk zullen opgemaakt worden aan' het Ministerie te Bnissel, zullen naderhand geen inschrijvingen meer aanvaard worden. GEVONDEN in de Verwerijstraat zwarte lederen dameshandschoen. Ter"g te bekomen Noordstraat, 12 (bij de Lion d'Or). S. C. Eendracht De eerste ploeg welke Zondag onze kleuren zal verdedigen tegen Sportkring te Sint-Nikilaas, werd als volgt samenge- steld r^ Van der Veken Cornells Ue Brauw Petit De Buck Daelman Moreels Voogt Van der Burght Flips Kint. Reserve De Waegeneer. Zondag speelt de Juniorsploeg op ons pléin om 3 uur tegen de ploeg van de Royall Engeeners, welke Zondag laatst tegen onze eerste ploeg speölde. Algemeene ingangprijs 5 fr. De Familiën PAUWELS—CAMMU melden het overlijden van Mevrouw LEON IA PAUWELS Weduwe van Mijnheer Amandus-Camille CAMMU geboren te Aalst, den 3 Maart 1 857 en aldaar godvr. overleden, den 2U-1U-44. Lijkdienst en begr. Maandag «-3 Oktober te 9 u., in de kerk van St. Marünus. Verg. ten sterf huize, Zonnestr. 2, te 8,30. MEN VRAAGT voor de provincie niet ver van Brussel, goede monteurs op de hoogte van het plaatsen van elec- trische cabines en installaties. Goed loon. Vaste plaats. Onn. zich aanbieden indien niet bekwaam. Schrijven bureel van hef blad, onder de letters V.C. De Hondenclub St. Rochus lokaal bij den Heer Prosper VAN KOONINGSLOO, café Vrije Jacht St. Jobstraat, 110, Aalst, bericht atart zijne Leden en Hondenliefhebbera dat van af Zondag aanstaande 22 Oktober de lessen voor Hondenafrichting her beginnen. Nieuwe leden worden aanvaard. Inschrijvingen ten lokale of bij deni se cretaris Kamiel STALPAE.RT, 10, Bo- terstraat, Aalst. Staatsambtenaar zoekt BURGERSHUIS te HUREN. Zich wenden: O.L.V.-plein, 11, Aalst. Heer, 58 jaar, Fransch- en Vlaamsch, zoekt pl. Survdli., Magaz., Portier, en- quaseur of iets dergelijks. Schrijven Bureel van het blad, onder de letters C. D. S. GEVRAAGD goede meid voor klein gezin, geen wasch, wat begrip van keuken. Adres Priester Daensplein, 2, Aalst. MEN VRAAGT bekwame Meid, hoog k>on. Zich wenden Keizerlijke Plaats 52 (Rooseveltlaan)Aalst. GEVRAAGD Keukenmeid vooi groot gezin, zich wenden Priester Dfaens- plsin 2 Aalst. Verantw. uitgever, Gustaaf Sande«a. Schoolstraat 1 6, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 3