Sociale hervorming EN OMSTREKEN DE MAXIMUMPRIJZEN Ia den Ministerraad PIERLALA Film-Operateur. GAZET m AALST Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week. Nummer 7. Eerste Jaargang 1944. Prijs 1 Fr. het nummer. Zondag 22 October 1944 BUREELEN Kerkstraat, 9, Aalst. Telefoon 114. Aan de overzijde van bloed en puinen moet worden gesteld de christene levens beschouwing die aanstuurt op de verbetering van enkeling en maatschappij en tevens de groote hoop op een volmaakt gelukkige eeuwigheid, als een zon over ons leven doet stralen. De zooveel besproken en zoozeer begeerde social*; hervorming zal dan ook maar worden bereikt door het «alles herstellen in Christus» van St Pau- ius, m.a.w. door de kracht van het Evangelie. Dat h.et Evangelie die sociale kracht heeft is evident. Dat bewijzen immers verscheiden feiten en wonderbare resultaten uit het verdeden. I. Zonider een oogenblik aarzelen mag beweerd dat de maatschappelijke her vorming, wil ze duurzaam worden opgebouwd, een voorafgaande vervolmaking van den individu eischt. De gemeenschap, een complex van verscheidene ele menten, zal goed of slecht zijn naar gelang de hoedanigheid dier elementen. Regiem en r.egeering kunnen heel zeker veel bijdragen tot het vervolmaken der enkelingen, doch de waarde van een maatschappij hangt eerst en vóór alles af van de persoonlijke waarde van haar leden. Een lichaam waarvan de lede maten ziek zijn, kan bij elkaar genomen, geen gezond en krachtig lichaam zijn. Een gebouw opgetrokken uit slechte materialen, kan in zijn geheel geen sterk en flink gebouw zijn. Zoo is het ook met de menschheid. Een gemeenschap gevormd uit de vereeniging van een zeker aantal menschen, kan zich niet be roemen een hoogen graad van zedelijke waardigheid verkregen te hebben, wan neer de menschélijke waardigheid is gekrenkt in de enkelingen. Deze theorie is niet alleen gest,eund op de rede en de praktijk maar ook op het hoogste gezag zelf, nl. op Jezus van Nazareth die ze, als de grootste en wijsste sociale Lee- raar en Hervormer, Zelf toepaste. Door het herstellen der menschelijke waardig heid heeft Hij, op de puinen der oude heidensche instellingen, een nieuwe maat schappij gevormd. Toen deze jonge Profeet verscheeen was alle persoonlijkheid onbek,end. De staat was alles en slorpte den enkeling op. Toonaangevende leiders hadden de massa misleid. Toenemende weeldezucht en verfijnde genotzucht vierden hoog tij en hadden reeds walging opgewekt. Soldaten, slaven, armen, zieken en alle andere verdrukten verlangden er naar een Heiland, een Redder, die menschelijke rechten zou geven en menschelijke plichten vorderen. Met gloeiend verlangen /ag het Joodsche volk naar den M.essias uit, omdat de vuist van de Romeinsche bezetting zwaar op zijn hals drukte en alle persoonlijkheid doodde. In die omstandigheden verscheen Christus, als godsdienstleeraar en ook als sociale hervormer en dierf, spijts alles, openlijk te verklaren: «Ik ben de weg, de waarheid en het leven»! Allen werden tot Hem geroepen en vooral tot de verdrukten klonk het: «Komt allien tot Mij, di,e vermoeid en overladen zijt,, en Ik zal U rust geven». Zijn «Ik heb deernis met het volk» was voor allen een hemelsche openbaring. Daar waar alle spoor van gelijken menschelijken oorsprong en gelijke be stemming was verdwenen, kwam Jezus een leer verkondigen buiten en boven alle nationaliteitsgevoel en kastenverschil. In woorden en daden bracht Christus de eerste grondregel van het sociaal programma, nl.Dat de menschen onder elkander broeders zijn, omdat zij van éénew Vader afstammen en allen een gemeenschappelijk hooger doel hebben. Bij het herstel der menschelijke waardigheid is het niet gebleven. Het feit alleen van broeders te zijn, brengt uit zichzelf al onderlinge verplichtingen me de van bijstand en van welgemeend samenwerken, t.t.z. van solidariteit. Hier om heeft het Evangelie den mensch geleerd zichzelf te verzaken. Is zelfopoffe ring de meest sociale deugd, ze is ook de me.est Evangelische Zelfverlooche- ing, zelfopoffering voor den evennaaste en werkende liefde voor anderen staat niet° alleen uitgedrukt in het Evangelie maar de Boodschapper dezer leer, Jezus gaf zelf Zijn leven tot redding van allen. Naast deze zelfverloochening predikte Jezus nog de innerlijke vervolma king van den. mensch door rechtvaardigheid, rechtschapenheid, heiligheid zelfs in gedachten te bevelen. i Daar het nu onmogelijk is, iemands persoonlijke waarde te verhoogen zonder zijn maatschappelijke beteekenis te verheffen, daar de genezing van elk lidmaat ten slotte het gansche lichaam gezond maakt, is men verplicht te erken- en dat Christus' leer een aanzienlijken invloed moet uitwerken op de menigte i bijgevolg eeni sociale kracht bezat. Op onze dagen klaagt men nog over persoonlijke en dus ook over maat schappelijke ongelijkheden. Deze ongelijkheden bestaan en zijn betreurenswaar dig. Maar laat ons toch optimist blijven, vast overtuigd dat waar het Christen dom eens overwon, het nog overwinnen zal. Zooals Jezus-Christus, zoo ook blijft Zijn leer en de kracht ervan steeds dezelfde. Geen andere redding dan door het Evangelie, maar dan ook onfeilbaar. Wonden genezen en misbruiken uitroeien ligt alleen in de Evangelieleer, alle andere stelsels kunnen alleen de moeilijkheden en de misbruiken verplaatsen. Voeg daarbij dat louter mensche lijke wetten, die niet in de diepte der ziel doordringen, niets beteekenen. «Wat beteekent een wet zonder zeden.» Eindelijk, leidde de ontwikkeling en den vooruitgang van de geestesbescha ving totnogtoe tot geen gesilaagde resultaten. Wel integendeel Hoogere loo- nen, groote fortuinen maakten noch handelaars noch arbeiders gelukkiger wan neer ze niet deugdzamer werden gemaakt eni d,en drang naar geld, plezier en weelde was ingetoomd. Ons wachtwoord weze «De enkeling vervolmaken door de leer van het Evangelie». Als wij dat hebben bereikt dan hebben wij den eersten stap gewonnen in onzen edelen strijd der sociale hervorming. Hiervoor Ieder verbetere zichzelf W. V. H. ('t Vervolgt.) HOE HERKENT MEN EEN VLIEGENDE BOM Alhoewel de Duitschers van de kusten Verdreven zijn, is het nochtans niet uit gefloten dat zij dit wapen nog zullen gebruiken, hetzij tegen Engeland, hetzij tegen steden van het vaste land. Daarom is h,et noodzakelijk dat het publiek eenige inlichtingen en voorzorgsmaatregelen me degedeeld worden. De V. I maakt een eigenaardig fluitend geluid, nog féller dan dit van een gra naat. In den dag is hij duidelijk van een gewoon vliegtuig te onderscheiden door zijn specialen kruisvorm en het feit dat zich boven den romp nog een E'ange buis verbindt, 's Nachts ziet men een vlam aan den staart. Het tuig kan op elk oogen blik neerstorten. Men denke dus niet die is niet voor hier bestemd. Wanneer men de V. I ziet of hoort naderen, is het best zich ter aarde te werpen, doch zoo dat den buik den grond niet raakt, want anders zou de trilling de ingewan den doen scheuren. Men zorge er ook voor den mond niet te sluiten. Ten slotte is het zeer aan te raden, niet te dicht bij ruiten of glazen voorwerpen te bflijven, want de verbrijzeling van het glas kan kleine stukjes diep in het vleesch doen dringen. Er zijn in Engeland meer slacht offers gevallen door glasscherven, dan door de scherven van de V. 1 zelf. FILMOPNAME VAN DEN DOORSNEE BELG Ik ben met mijn camera boven geko men en den doorsnee Belg op de gevoe lige plaat gebracht. Hier volgt zijn portret. De Belg in 't algemeen is een zageman, muggezifter en criticaster van eerste ge halte. Hij critiseert op alles en nog wat. Hij Zoekt steeds aan alles de schaduw zijde en wil nooit in de zonnige kafit gaan staan. Hij vergeet dat elke schaduw zijde een zonnige kant heeft. Hebben wij ooit een goede regeering? ooit een goede wet ooit een goede maatschappij? ooiteen goede maatregel? De eenigste goede wet voor den door snee Belg is deze waar genoeg achter poortjes aan voorzien zijn zoodat schier iedereen kan ontsnappen. In andere lan den was en is alles beter geregeld dan hier. Daar zijn de ministers veel verstan diger en bekwamer. Hier worden en werden wij bestuurd door voddeventen, profiteurs en cumuleurs. Geen enkele Belg gehoorzaamt en elke Belg eischt een sterk gezag. DE BELG VAN 1936 EN '39 Iedereen voorzag den oorlog de regeering nam maatregelen mobilisatie, versterking der oostergrens, een wakend leger. Waarom de jongens mobilise,eren Waarom geen vijf dagen verlof per maand Waarom juist aan de Oost grens Zoo iets is tegen de neutraliteit! Waarom niet reserve-voedsel opstapelen? De oorlog is er en w,el breekt hij uit aan onze Oostergrens: die Duitsche laf aards. 't Is een schande, weg met Hitier eni al zijn aanhangers Trouwloos brak hij het gegeven woord. Het Albertkanaal begeeft waar blijven de Verbondenen: de Franschen en de Engelschen? Ze zou den ons helpen Op den dag van 10 Mei vliegen de Tommies door Aalst. Bra vo Nu zal er den Duitsch gaan alles van weten !De Engelschen en Franschen komen onze achteruittrekkende troepen tegen... Onze officieren in luxe-voituren vliegen naar Frankrijk. Wiens schuld De Belg wist het weeral Waarom moes ten wij een leger hebben Waarom moesten ze de soldaten vijf dagen verlof geven Waarom vechten voor een an- d.er? Waarom hebben ze onze soldaten niet vroeger afgelost Ze vochten reeds van 's morgens en *s middags eerst wa ren hier de perste Engelsche soldaten Daarbij de Engelschen wilden vechten en ze waren niet gereed jen Frankrijk was rot. Capitulatie van het Belgisch leger de Koning is geen man... Zoo iemand aan 't hoofd van oen land De Duit schers dat zijn de mannen en uitgerust! en vriendelijk da s wat anders als de Duitschers van '14 En tucht in dat le ger da's wat anders dan in ons leger. Binnen drie maanden is Duitschland meester van alles... Engeland mag wel eeni les hebb,en 't Zal wel beter gaan nu met de «Nieuwe Orde» DE BELG VAN '40 TOT '44 De Duitsche overwinning komt maar niet... Amerika komt in oorlog... 't Kan nog lang duren. De bezetting duurt en duurt. De Duitschers ontpoppen zich stilaan als de echte Pruisen, dezelfde als '14... verfijnder en slechter zelfs. De Nieuwe Orde, wordt Nieuwe Horde De beschermers worden tergers én uit buiters. Het sterk gezag is er nu... weg met zoo'n sterk gezag, h,et is terreur, 't Is toch best van met die mannen goed te staan, van den nood pen deugd ge maakt, ons aanpassen uit schrik en winst bejag. Lid van dit en dat dan worden we met rust gelaten en we trekken er profijt uit. Stilaan werd er gefluisterd De Rus zijn offensief lukt... de Ameri kanen ontschepen in Afrika... den Duitsch zal nog verliezen. En daar is den doorsnee Belg weerom Wie heeft er ooit gedacht misschien dat den Duitsch kon winnen Aan Engeland en Ame rika is niets te doen... Maar ze wachten toch lang van ons te komen bevrijden van ons beschermers... Ze denken aan ons niet. Ze hebben gemakkelijk praten van uit Londen. Eindelijk de invasie. Hoera Na 3 weken 't duurt lang hé Den Engelsch- man heeft tijd genoeg Maar allez we hebben toch hoop ik wil' drie weken in den kelder zitten met brood en water, we maar verlost zijn van die grijze smGeweldig offensief van de Ame rikanen... 40-50 km. per dag... Ze rukken België binnen... De.es week zijn ze hier... en waarlijk Zondag 3 Septem ber Bevrijding de eerste Engelschen! DE BELG VANAF 3 SEPTEMBER 1944 TOT NU Hoera Hoera Nu de verraders den bak in Bravo mannen van de Witte Brigade. Nu moet de regeering zien dat ze haar woord gestand doet een strenge straf aan al de verraders en Duitschge- zinden Binnen enkele dagen zakt Duitschland ineen Da's toch een leger hé, die Engelschen zijn uitgerust Da's wat anders dan de Duitschers Vecht me daar tegen Ha ze waren niet gereed den Engelschman wist wel wat hij deed. Feesten en feesten en eindelijk de ont nuchtering de oorlog duurde voort. Alle vervoer voor oorlogsmateriaal. Nog steeds van uit Normandië voor drie mil- lioen soldaten. Waar blijft ons witte brood waar blijft 't vtteesch,, koffie, vet Wat hebben de mannen in Londen gedaan Waar blijft onzen opslag Waarom die mannen van de Corporatie niet direct afgedankt Waarom de Cor poratie niet gelaten als de nieuwe er toch geen verstand van hebben. De mannen van Londen zullen niet zacht zijn voor de oorlogsprofiteurs en of ze gelijk heb ben die mannen hunnen portemonnaie mogen ze uitkloppen. Gutt komt met zijn maatregpll Ge ziet dat Gutt Engelsch geld heeft... is me dat een maatregel 't Is nu al wel met die Witte Brigades Ze mogen di,e mannen naar huis stu ren... snotneuzen... dat ze iedereen met rust laten. Hier eindig ik de film van den door snee Belg. Pierlala maakt nu een heel korte be schouwing Befi'gen geeft a.u.b. de reegering cre- dlet voor enkelen tijd. Gehoorzaamt en werkt mee. Ge hebt 4 jaar gehoorzaamd aan de Duitschers en nu kunt ge nog geen vier dagen gehoorzamen. Arbeiders werkt opdat alles spoedig normaal weze Witte Brigades proficiat voor UW WERK BINST DEN OORLOG EN DE UREN VAN DE BEVRIJDING... D» Verbondene legers vragen nu wat an ders van U dan met een geweer op straat te loopen gehoorzaamt en toont dat ge uw vaderland en de verbonden legers wilt dienen. Burgers van Aailst, waarvan de over- groote meerderheid het goed meent breekt niet af helpt opbouwen en orde schep pen in den toestand. Wanneer elkeen zijn plicht doet en daarna betert het niet, dan eerst mag men praten Dat zegt U Pierlala. Gemiddeld niet meer dan 65 t.h. verhooging sedert 1939 In het Staatsblad van l 8 Oktober is het aangekondigde besluit, houdende maximumprijzen verschenen. Het is verboden op de nationale markt produkten, stoffen, eet- of koopwaren te verkoopen, te koop aan te bieden of te koopen tegen een prijs hooger dan de voorloopige maximumprijs, vastgesteld bij toepassing van de bepalingen van on derhavig besluit. De prijs der voedings-, landbouw- en tuinbouwprodukten, alsook deze der allernoodwendigste textielprodukten, blij - v,en onderworpen aan het besluit der in Raad vergaderde Ministers van l Sep tember l 944 op het bevriezen der onder de bezetter opgelegde prijzen. De maximumprijs aan den voortbren ger te betalen, is de tijdens het eerste half jaar van 1939 toegepaste gemiddelde prijs, forfaitair verhoogd met 65 t.h. De maximumprijs aan den voortbren ger te betalen kan insgelijks bepaald wor den door den tijdens het eerste half jaar van l 939 toegepasten gemiddelden prijs, te verhoogen met de verhooging van de verscheidene algemeene elementen van dezen prijs met betrekking tot de refe rentieperiode en volgens het onderstaand schema 1. Voor het aande,el der loonen in de productiekosten tijdens de referentie periode is de toegestane verhooging deze die beantwoordt aan de stijging der loo nen voortvloeiende uit de paritaire over eenkomsten 2. Voor het aandeel der grondstof fen in de produktiekosten tijdens de re ferentieperiode is de toegestane verhoo ging deze die beantwoordt aan de wette lijke stijging van den prijs dezer stoffen:; er mag rekening gehouden worden met ABSOLUTE VOORRANG AAN DE VOEDSELVOORZIENING De leden der Regeering zijn Dinsdag morgen in raadsvergadering bijeengeko men, onder voorzitterschap van den h. Pierlot, eerste minister. De h. De Vlëeschauwer, Minister van Koloniën, woonde de vergadering niet bij. Aan het einde van de zitting werd de volgende mededeeling uitgegeven De Raad heeft besloten dat in alle departementen een absolute voorrang zal verle,end worden aan al de vraagstukken die de voedselvoorziening van het land aanbelangen. Instructies zuilen worden gegeven aan de Parketten, opdat ze za ken die verband houden met de voed selvoorziening voorrang zouden genieten. De ministers hebben den tragischen toestand besproken waarin de Universi teit te Leuven verkeert, ten gevolge van de enorme oorlogsschade, welke deze ge leden heeft. De Universiteit verzoekt de tusschenkomst van den Staat voor het herstel van de beschadigde gebouwen. De Minister van Financies zal onderzoe ken in welke mate aan dit verzoek ge volg kan gegeven worden. De Raad heeft voorts besloten eer lang, in overleg met de leiders van den Algemeenen Belgischen Persbond, de uit werking van een perstatuut te^ hand te nemen. Intusschen zal de Regeering ge noodzaakt zijn dringende maatregelen te nemen met betrekking tot zekere publi caties die tijdens de bezetting verschenen zijn. De Minister van Financies heeft een rapport uitgebracht over de resultaten van de finantieele maatregelen. Nieuwe maatregelen werden genomen die de Be sluiten van 6 October wijzigen of aam vullen. De Raad zal binnenkort de wets ontwerpen op de oorlogswinsten bestu- deeren. De Raad heeft besloten aan het personeel der Provinciale en Gemeente lijke administraties en aan de Vereenigin- gen van gemeenten en andere onderge schikte instellingen, een dertiende maand toe te kennen. De Raad heeft de afwikkeling van Winterhulp toevertrouwd aan, een college van vereffenaars dat samenwerkt met de afgevaardigde der Ministeries van Finanties, van Buitenlandsche Za ken, van Onderwijs, van Voedselvoor ziening, van Volksgezondheid evenals vertegenwpordigers van het Belgische Roode Kruis en het Nationale Werk voor Kinderwelzijn. Winterhulp zal in het ver volg den naam dragen van «Nationaal Hulpwerk». De Nationale Landbouw- en Voe dingscorporatie en de daarbij behooren- de organismen, worden eveneens door decreetwetten ontbonden. De diensten af komstig van deze organismen zullen overgebracht worden naar het Ministerie van Voedselvoorziening onder de bena ming van «Algemeen Bestuur van de mobilisatie der oogsten». De bijdragen zijn afgeschaft. Uitspraken of andere be slissingen door deze organismen geno men, kunnen niet meer tén uitvoer ge bracht worden. Wat de Voedingscen trales betreft, deze worden voorioopig gehandhaafd. De Minister van Justitie heeft den Raad voorgesteld opnieuw de voorzie ning in cassatie tegen, de vonnissen van het Krijgshof in te voeren. Het is wen- schelijk dat het Hof van Verbreking op nieuw controle uitoefent op de geheele rechtspraak. De voorziening in cassatie zal slechts toegelaten zijn ten opzichtë van de vonnissen der Krijgshoven. De termijn zal verkort worden en voortaan slechts drie dagen bedragen. De desbe treffende stukken behooren binnen de 5 dagen te worden overgelegd, en de ter rolle brengen zal eveneens binnen de 5 dagen geschieden. de verandering toegebracht in de natuur der gebruikte stoffen; 3. Voor het aandeel van kolen, gas, electriciteit en andere energiebronnen in de produktiekosten tijdens de referentie periode is de toegestane verhooging deze die beantwoordt aan de wettelijke stijging van hun prijs 4 Voor het aandeel van de andere elemeiMen van den gemiddelden prijs wordt tie toegestane verhooging forfai tair op 6t. h. vastgesteld. De prijzen vastgesteld volgens de mo daliteiten van voornoemde bepalingen zullen door de pr ijsregelende kommissies worden goedgekeur d. ■mémhi

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1