EN OMSTREKEN Gansch Aalst wil Zondag bewijzen dat het een Dankbaar en medelijdend volk is» Het herstel m hit land Geen Dultscho methodes Gedachten en Fsiten. I» rC I PIERLALA doet een oproep en zegt U de waarheid. Niet alleen een materieele kwestie. Voor de roeding van ons volk. Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week. Donderdag 26 October 1944 Nummer 8. Eerste Jaargang 1944. Prijs 1 Fr. het nummer. BUREELEN Kerkstraat, 9, Aalst. Telefoon 114. DIERBARE GELOOVIGEN Geen enkel groote stad in België werd zóó rustig, zóó kalm, zóó schielijk, zóó wonderbaar, zonder één bombardement, zonder slag of stoot bevrijd als.... AALST. Vier jaar lang hebben wij het herhaald F/ei7i(7 Hart van Jezus en Maria, wij stellen ons betrouwen op U en ons betrouwen werd niet beschaamd en zware p ic t van ankbaarheid tegenover God en Onze Lieve Vrouw rust dan ook op ons allen, van klein tot groot, van groot tot klein. AAR ER IS NOG MEER uizenden van onze Stadsgenooten snakken naar den terugkeer hunner geliefde afwezigen. Duizenden stadsgenooten smachten 'n en reem e naac ff wederzien van hun geliefden thuis. Tienduizenden van onze jongens en mannen zijn gevallen en vallen nog dagelijks in dezen vreeselijken oorlog. Honderdduizenden trachten naar arbeid, naar voedsel, naar welstand, naar vrede. Een zware plicht van medelijden en broederlijkheid weegt op allen, die thuis mochten blijven EN DAAROM DURVEN WI] U OPROEPEN l onze vaders en moeders, al onze jongens en meisjes, al onze kinderen. Met één woord, tot den laatsten man of vrouw van Aalst, om deel te nemen aan onze GROOTSCHE CHRISTUS-KONING PLECHTIGHEID, op ZONDAG 29 OCTOBER a s. - Om God en Onze Lieve Vrouw te danken voor de zichtbare bescherming van onze Stad. - Om een spoedigen vrede en den terugkeer van onze afwezigen van den hemel af te smeeken. (Schikkingen zie Stadsnieuws). - DE GEESTELIJKHEID VAN AALST. Aalst is Koningsgezind, Land Vorst getrouw. Zoo moet h^t ook want Land en Vorst mogen niet gescheiden. Het heeft Pierlala» deugd gedaan .en het doet hem nog deugd zoovele foto's van Koning en koninklijke familie aangeplakt te zien aan de vensters van talrijke woningen. Dat zijn menschen die openlijk hun trouw en vertrouwen durven toonen. Doch Aalst is niet alleen Konings gezind, Aalst is ook «Opperkoningsge- zind», t.t.z. dat Aalst weet dat Land en Vorst moeten besch.ei.-md door «Kristus- Koning». En nog veel meer doet het Pierlala deugd te zien dat naast onze ge liefde Vorst h^t beeld van «Kristus-Ko- ning jjyoor de vensters prijkt. Ook dat zijn menschen die openlijk hun geloof, hun vertrouwen en hun liefde durven be lijden in den Koning der Koningen. Zondag a.s., 29 October HULDIGT Aalst «Kristus-Koning» en dan zal Aalst toonen zooals het in de geschiedenis nog nooit getoond heeft hoe dankbaar het i: om zijne zoo wondere als voorspoedig/ bevrijding. Zondag 29 Oktober moet Aalst ir feesttooi gedoscht ALLE huizen be vlagd, het beeld van het H. Hart ver- si,erd uitgestald voor de vensters, alle huizen ledig en de straten vol menschen, NIET OM TE GAAN ZIEN naar den optocht, maar allen meestappend, mee biddend en meezingend in den bedetocht Zondag a.s. 29 October SMEEEKT Aalst tot «Kristus-Koning». Aalst wil toonen niet materialistisch en ook niet egoistisch te zijn. Van materialisme en egoisme gespro ken. Pierlala heeft spijtig genoeg moe ten opmerken dat deze dubbele ziekte ook in Aalst veel slachtoffers telt. Want pas was Aalst bevrijd of men ging er op los. De r/ïserven aan voeding en drank werden aangesproken en er wordt ge feest en gedanst alsof de dag van mor- g,en zijn last en kommer niet meer wetr brengen zou. Er werden tomaten en bloemen gesmeten naar onze doorrij dende bevrijders en bij dat alles voegde zich spoedig de kommervolle vraag naar cp .ag van wedden en loonen, vermin dering van levensduurte, meer vo,edsél en kolen. Materialisme 100 t.h. Men dacht er niet aan dat de voor bijtrekkende soldaten naar het front trokken, dat veel van die jonge lachende mannen hun leven gingen offeren voor de definitieve bevrijding; dat duizende moeders beangstigd blijven om hun jongen of meisje werkzaam in Duitsch- land; dat duizende politieke gevange nen in vijandélijke kampen en gevan genissen zuchten; dat duizende echtge- nooten naar hun man verlangen, krijgs gevangen of civiel arbeiders; dat land- genooten pn Noorderburen vechten tegen den honger en zich schuilhouden tegen doodsgevaar, spijts den angst en het lij den van zoovelen, wordt gedanst II Toen de radio werd gestoord hingen de menschen dag en nacht met de ooren aan hun toestel om maar geen enkel oorlogsbericht te laten ontsnappen, en nu, vraag maar naar oorlogsnieuws, nu dat er veel minder stoornissen zijn. Och, men heeft pr niet aan gedacht. Toch wel, de laatste dagen, vanaf hier en daar een «V 1ontploffing wordt gehoord, wil men het oorlogstoonleeJ verder af om HIER toch gespaard te blijven. Egoisme 1 00 t.h. Zondag 29 October smeeken wij Kristus-Koning om Werdld-Vrede en spoedige bevrijding en terugkomst van onze afwezigen. Zondag 29 October dragen we tot dat doel onze H. Mi» en H. Communie op en gaan we meê in den bedetocht. En, VAN NU AF, bestrijden wij in ons zelf de dubbele kwaal van Materialisme en Egoisme I EEN JAMMERLIJK SCHOUWSPEL M.r J. Hoste schrijft Terwijl de oorlog nog binnen onze grenzen woedt, geven wij aan onze bondgenooten een jammerlijk schouw spel. Iedereen weet, ook in den vreemde, dat er nog voor verschillende maanden levensmiddelen voorradig zijn in Bel Waarom worden zij dan niet beter ver deeld Alle schuld wordt aan de Regeering toegeschreven, en de verwijten mogen gedeeltelijk gewettigd Zijn, want men vraagt zich af, waarom de vrachtwa gens zoo lang ongebruikt zijn gebleven, wanneer zij niet in beklag waren geno men door onverantwoordelijke groe pen. Maar zijn er ook geen andere re denen die den huidigen warboel uitleg gen Het land geeft den indruk dat er hier een soort inzinking heerscht. De be zetting heeft trouwens heel wat ^eesten ontredderd. Maar thans zijn wij vrfj, en nu komt het er op aan, dat Vij elkaar hel pen en dat wij de bezettingspraktijken atzweren. Wat kan ge'.everd worden, dient geev^rd, en de woekerwinsten zijn niet geooilloofd. WAAR BLIJFT HET EVENWICHT Het zou er nog aan ontbreken, dat diegenen, die het land verraden hebben grooten zoowel als kleinen niet zouden boeten voor hun zonden, of dat de sluwsten onder hen, zooals een Lee mans en een Romsee, later de Wetstraat te Brussel opnieuw zouden onveilig ma ken. Maar wij zijn weinig gesteld op lie den, die roepen «Houdt den dief», en die zich hun gedrag niet herinneren, toen zij den oorlog als verloren beschouw den. Wie met een gerust geweten deze tragische jaren heeft doorgemaakt, ver koopt wat minder beslag. De natie moet haar evenwicht terug winnen. De huidige krisis in België is niet alleen van materieelen aard. Ook de moreéle waarden zijn aangetast; de bezetting heeft diepe voren nagelaten; langs een dergelijken weg kan de staats- wagen onmogelijk behoorlijk vooruit. Wij herhalen hier wat wij reeds schreven de redding moet ook komen van de jeugd, die zich tijdens den oor log moedig gedragen heeft.. Zij heeft moreel hoog en sterk gestaan. Zij heeft tot plicht ook thans haar woord te zeg gen, in alle aangelegenheden, die het her stel van het land aanbelangen. Alleen in die voorwaarden kan het zwaar gestoor de evenwicht hersteld worden. Zooals wij ook voor de zedelijke hernieuwing van België Keel wat mogen verwachten van de internationale stroo mingen, die deze wereld moeten verrui- men. «De Standaard» schrijft Er werden een aantal oorlogsmisda digers ingerekend, ja, maar ook een aan tal personen welke men op dit oogen- blik, nadat bezinning en wat meer dis criminatie ingetreden zijn, enkel als ver dachten zou beschouwen. De eenen zoo wel als de anderen hebben op sommige plaatsen mishandelingen moeten ver duren; de eenen zooals de anderen wer den vaak gemeenschappelijk opgesloten en aan dezelfde behandeling blootge steld. Er komen over deze behandeling in sommige opsluitingsoorden dingen aan het licht, welke men niet anders dan barbaarsch en een beschaafde natie on waardig kan noemen. Men moet de za ken durven zeggen zooals ze zijn. Wij kunnen het onder geen voor waarde goed vinden, dat politieke ge vangenen, en a priori politieke verdach ten, afgeranseld en mishandeld worden. Dat zijn wel Duitsche maar geen Belgi sche zeden. Wij kunnen het niet goed keuren dat ook nu nog politieke gevan genen worden vastgehouden door gewa pende benden, en niet aan de wettelijke autoriteiten worden uitgeleverd. Wij kunnen het niet goedkeuren dat gewapende benden ook nu nog tot de meest willekeurige aanhoudingen kun nen overgaan, over het hoofd der wet telijke ordediensten heen. Het is ook in geenendeele te billij ken dat nu, zeven weken na hun aan houding, verdachte personen, wiens schuld nog niet bewezen is en die zon der eenig wettelijk aanhoudingsbevel opgesloten zijn, nog steeds door het ge recht niet konden verhoord worden, en intusschen in het gezelschap van zware oorlogsmisdadigers, soms in onteerende omstandigheden vastgehouden worden. De toestand van alle tot dusver aan gehouden personen moet o.i. onmiddel lijk door het gerecht gerigulariseerd wor den. Na een summair onderzoek kan in elk geval vastgesteld worden of de be trokkenen tot de werkelijke oorlogsplich- tigen behooren, ofwal enkel als verdach ten van voorloopige interneering in aan merking komen. Er moet in dik geval een einde ge steld worden aan willekeurige aanhou dingen buiten het gerecht om, en voor al ook aan alle willekeurige behandelin gen Het feit dat de Duitschers hun poli tieke gevangenen buiten allle oorlogswet- ten een onmenschelijke behandeling de den ondergaan, is geen verrechtvaardi ging voor een gelijkaardige handelwijze van onzentwege. Wij gaan ermede ten volle akkoord dat de vuige verraders, de ware oorlogs misdadigers, in de onmogelijkheid gesteld worden later in ons vaderland hun fu neste werkzaamheden weder aan te vat ten. Een radicale uitzuivering op dit ge bied kan alleen de nationale atmosfeer ten goede komen. Maar het kan niet goed zijn voor den opbouw van een nieuw en sterk va derland, indien men nu aan een groot aantal staatsburgers, die zich wel fouten, vergissingen of lichtzinnigheden te ver wijten hebben, doch die men niet uit het national/; gemeenschapslleven kan uit- stooten, het voorbeeld van onwettelijk heid, onrechtvaardigheid en onmensche- lijkheid geeft en aan den lijve doet ge- Wij moeten een nieuw België kun nen opbouwen, en daarom moeten de rotte elementen er uit verwijderd worden, doch de toekomstige eendracht en sa menwerking van alle staatsburgers in een verzoend en levenskrachtig vaderland mag niet met een regime van terreur en onwettellijkheid woeden ingeluid^ ENGELSCHE LEVENSSTIJL Vanaf de eerste dagen dat we de En- gelschen zagen, merkten we op dat ze van ons verschilden. De tucht in het En gelsch leger is gesteund op zelftucht, op eigene controle, iedereen gehoorzaamt omdat het zoo goed is, omdat hij een eerlijk en fair man wil zijn, niet in de oogen van de wereld, maar voor zich zelf. Bij de Duitschers was het veelmeer slaafsche oogendienerij. Wij kennen een Engelsch officier, die op een avond ergens was ge-inviteerd. Het stortregende en men vroeg hem of hij zijn wagen niet zou gebruiken «O neen», antwoordde hij, «de wagen is voor den dienst, niet voor privaat ge bruik». Hoeveel van ons handelen zoo Een Engelsch kapitein vroeg ons verwonderd hoe het kwam dat er nog zooveel autos reden, daar toch allleen deze welke voor de gemeenschap onont beerlijk zijn, van onze gemeentebesturen een rijbewijs kunnen krijgen. In Enge land bestaat zoo een machtsmisbruik bij openbare besturen niet. Op gebied van eerlijkheid, voornaam heid en hoffelijkheid hebben wij van de Engelschen veel te leeren, zeilfs wij katholieken die nochtans vooraan zou den moeten staan, springen nogal ligt met eerlijkheid om als het er om gaat den staat of de gemeente te bedriegen. Onze jeugd, die de sportiviteit van de Engelschen mooi vindt, zou er moeten opletten op straat een flinke houding aan te nemen, steeds de voorrang latenc aan en uitwijkend voor oudere personen en dames. Wij bewonderen veel bij de Engel schen, laten we er ook wat van leeren DE VIJFDE KOLOM TE LUIK. Een tamelijk sterke groep mannen, die in onbepaalde uniformen gekleed waren, heeft zich aangemeld bij de wacht der Citad,el te Luik, waar talrijke Nieuwe-Ordegevangenen opgesloten zijn. Deze, die de aanvoerder scheen te zijn, verklaarde een brief op zak te hebben, uitgaande van den minister, en waarin bevël gegeven werd 1.800 gevangenen vrij te laten. Een der mannen van de wacht begaf zich op zoek naar den bevelhebber van de Citadel. Dit moet de leden der groep zeker andere gedachten gegeven hebben, want zij klauterde in hun wagen en ver dwenen in de richting van het stads centrum. In wrok en haat laait het verteerend vuur van de ver nieling. Wat zelfverge- tende dienst optrok, en slapen de jaren niet. De haat hoopt puinen op. Alleen de liefde kan blijvend bouwen TEGEN DE 5e KOLOM De 5e kolom... dat zijn niet de sabo teurs die bruggen en spoorwegen doen springen. Waar is dat al gebeurd Zulke kolom ware onmiddellijk gekend en uitgeroeid. Maar de 5e kolom... dat zijn de ophitsers, de tweedrachtzaaiers, de moedwilligen, die met nazi-methodes en onder schijn van vaderlandsliefcïe, verwarring in de geesten zaaien. Wij la ten hen geen vrij spell Zonder orde geen arbeid, zonder arbeid geen welvaart! De wet is de slagboom door de eeuwen tegen de wanorde geplaatst WELK ZAL HET STATUUT ZIJN DER GENAASTE GEBIEDEN Men we^t dat de gebieden van Eupen, Malmedy en Sain-Vith in 1940 opnieuw bij Duitschland aangehecht werden. De Belgische regeering heeft een ver tegenwoordiger ter plaatse gezonden om den huidigen toestand te onderzoeken. De gedachte, aldaar een Hoog Kommis- sariaal op te richten werd prijs gegeven, overwegende, dat deze oplossing niet overeenstemt met den geest van de Bel gische grondwet, die wil dat alle staats burgers op gelijken voet behandeld wor den. Het verslag dat de afgevaardigde, de h. Taeymans, zal neerleggen zal toelaten over deze aangelegenheid met kennis va» zaken te oordeelen. DE PRIJZEN DER LANDBOUW PRODUCTEN VERHOOGD. DE VERHOOGING TEN LASTE VAN HET RIJK. De Regeering heeft besloten de aan voor melk en vleesch de landbouwers Ci betaalde prijzen te verhoogen. De aan de landbouwers betaalde melkprijs wordt met 0 fr. 25 per liter verhoogd en zal aldus 2 fr. 25 bereiken voor nor male melk. De prijs van het levend vee wordt met ongeveer 30 t.h. verhoogd. De aldus vastgestelde prijzen worden betaald voor alle leveringen gedaan sinds den 4n September, zulks binnen de vastgestelde termijnen. DE PRIIZEN TCN BEHOEVE VAN DEN VER BRUIKER WORDEN NIET GEWI/r ZIGD; de prijsveroogingen zijn dus ten laste van het Rijk. De regeering houdt zich het recht voor de tusschenkomst van het Rijk te doen ophouden zoodra de omstandig heden wederom normaal zullen gewor den zijn. BROODGRAAN Wal het broodgraan betreft, wordt vastgesteld dat dit niet binnen de voor geschreven termijnen geleverd wordt. De termijnen vastgesteld bij besluit van 10 Juni 1944, moeten absoluut in acht genomen worden en alle leveringen, gedaan overeenkomstig dit besluit, den 28n October, genieën de vroeger voor ziene premie van 20 fr., d.i. 240 fr. per centenaar. Elke landbouwer, die voor 29 October geheel zijn oogst indien hij minder dan 500 kgr. moet leveren de helft van zijn oogst indien hij van 500 tot 5.000 kgr. moet leveren het derde indien hij meer dan 5.000 kgr. moet leveren niet zal ge leverd hebben, stelt zich aan zware straf fen bloot. BOTER Wat de boter betreft, wordt in alle streken van het land vastgesteld dat de leveringen van melk aan de meJkerijen in grooiere mate gedaald zijn dan de productie van den veestapel. Strenge maatre: elen zullen genomen worden te gen de landbouwers die de voorgeschre- vne hoeveelheden niet gouden geleverd hebben

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1