Banque dg la Société Générale dg Balglque Stadsnieuws BLOEMENHUIS \u ALMA BANK VAN BRUSSEL - N.V. Dc Brouwerij Dé Gheest, Aalst Belgische en vreemde Effecten n Bericht aan de houders van Effecten (Titels) GALA Nummer 7. Aan de overzi beschouwing die tevens de groote ons leven doet s De zooveel ook maar word ius, m.a.w. door Dat het verscheiden feite uk Zonder een vorming, wil van den indivic^ meniten, zal g< Regiem en der enkelingen, af van de pers maten ziek zijn Een gebouw op en flink gebou gevormd uit d' roemen .een ho neer de mensc niet alleen gest. zelf, nl. op Jez] raar en H.ervor] heid heeft Hij, schappij gevor: Toen dez< staat was alles massa misleid lij en hadden andere verd rechten zou u zag het Joodse bezetting zwaai In die or als sociale hen de waarheid verdrukten klo Ik zal U rust hemelsche opei Daar wa stemming was alle nationalite de eerst.e gronc elkander broec gemeenschappe Bij het h alleen van br< de van bij star om h/eeft het ring de meest ning, zelfopof niet alleen uit gaf zelf Zijn Naast dt king van den in gedachten Daar hel zonder zijn r lidmaat ten sl en dat Chri: en bijgevolg Op onzi jhappelijke dig. Maar la dom eens ov< blijft. Zijn le| door het Eva: uitroeien ligt moeilijkhede lijke wetten, beteekent een Eindelij ving totnogti nen, groote neer ze niet weelde was Ons w Evangelie». Als v in onzen ed Hiervo' HOE EEN VI Alhoewel v.erdreven zij: geflUoten dat gebruiken, h< tegen steden is het noodza inlichtingen e: degedeeld wc De V. I m g,eluid, nog naat. In den gewoon vlie_ zijn specialei zich boven c LUCHTAANVALLEN ONDERRICHTINGEN VOOR DE BURGERBEVOLKING. België is nu in het bereik der vlie gende bommen. De bevolking hoeft dus te weten wat bij gebeurlijke aanvallen gedaan moet worden. Daarom worden volgende onderrichtingen gegeven. SIRENEN, KANONGESCHUT OF PLAATSELIJK ALARMTOESTEL 1Ga schuilen in schuilplaatsen, kel ders of loopgraven. 2. Bij gebrek aan schuilplaats, ga op den grond liggen. 3. Verwijder u van vensters. Glas scherven maken het grootste aantal sllachtoffers. 4. Vorm geen samenscholingen op de plaats van een ongeval. Brand en geha vende muren leveren gevaar op. Samenscholingen verhinderen de red dingswerken. Houdt de straten vrij voor brandw.eer en reddingsploegen. Bij het naderen van vliegende bom men kan het alarmsein niet altijd tijdig gegeven worden. Indien gij het geronk van een vliegende bom hoort, neem zon der verwijl voormelde maatregelen. DE AMERUCANEN MAKEN OOK VLIEGENDE BOMMEN Het Amerikaansch staatsdepasrtement en de Ford Motor Cy hebben medege deeld dat de motoren met directe voort drijving voor vliegende bommen thans door de Ford Motor Cy gefabriceerd worden. Op verzoek van den technischen lucht- dienst te Wright Fieild (Ohio) hebben de ingenieurs van de Ford Motor Cy zich bezig gehouden met de reconstruc tie der Duitsche bommen, volgens de losse deelen diè uit Engeland verzonden waren. De Ford Motor Cy heeft reeds motoren gebouwd die op de vliegende bommen van Amerikaansch fabricaat aangebracht werden. Er hebben reeds proefnemingen plaats gevonden. SCHIKKINGEN VOOR DE CHRISTUS - KONING - HULDIGING 1Iedereen bevlagge op Zondag 29 Oktober zooveel mogelij kzijn wo ning. 2. In alle parochiën 's morgens Algemeene H. Communie. 3. De LI. Hart parochie vertrekt te 2 u. zeer stipt op het Kerkplein. Mijlbeekparochie vertrekt te 2 u. zeer etipt op het Kerkplein. St. Jozefparochie vertrekt te 2 u. 45 zeer stipt op de Esplanade. St. Martinusparochie vertrekt te 2u. 45 in de Brusselsehestraat. Met orde op rijen van vier. 4. Algemeene verzameling aan de Groote Markt. 5. Vandaar vertrekt de Groote Bedetocht langs de Lange en Korte Zout- straat, Geeraardsbergsche-, St. Kamiel-, Felix de Hertstraat, Burgemeestersplein, Houtmarkt, Brusselschestraat. 6. Te 4 uur Groote slotplechtig- heid op de Groote Markt (bij slecht we der in Sint Martinuskerk) Volkszang Gedenkenis van onze Gesneuvelden en Afwezigen Gods dienstige toespraak door den beroemden Kanselredenaar E. P. Van Caster. Zegen met het Allerheiligste, in processie naar een rustaltaar gebracht. Als voorbereiding tot het Christus Koningfeest wordt er nog Donderdag en Vrijdag een godsdienstige avondwa ke gehouden van 6 u. tot 6 u. 30, in de kerken van St. Martinus. St. Jozef, E.E. P.P. Capucienen en Immerzeeldreef. De Geestelijkheid van Aalst. BERICHT AAN ALLE OUDSTRIJDERS. De Besturen van den Nationalen Jn- validenbond, Nationale Oudstrijders- bond en Nationaal Verbond der Mili taire Oud-Krijsgevangenen, afdeelingen Adlst doen een dringenden oproep tot al de oudstrijders 1914-18 en 1940 om deel te nemen aan de jaarlijksche op tocht naar het fcerkhof en hulde aan ge sneuvelde en overledene strijdmakkers van den oorlog 1914-1918 en 1940 op Woensdag 1 November (Allerheiligen). Men vergadere ten lokale van N.S.B., Arbeidstraat, 40 te 9 u. 45. De Besturen. De Sint Maarten van Erkentelijkeid komt op Zondag 5 November, te 2 uur stipt aan de statie. De kinderen welke een vlag willen dragen vergaderen te een uur Veemarkt. öok voor de kinderen onzer politieke gevangenen is er een verrassing wegge legd. Zeggen we nog dat een der kleinste beschermelingen van Erkentelijkheid tot Sint Maarten door de micro zal spreken. Het bestuur voert nog drukke onder handelingen voor iets éénigs voor onze kleuters. En waarom' niet I Ons feest wordt een bevrijdingskinder feest, ons 'eereperk voor onze gesneuvel den eene ware volkshulde. Bij al onze leden ingangkaarten aan en 2 fr. Loten tombola 1 fr. Zondagdienst der Apotheken Zonndag 29 Oktober van 8 tot 12 u. en van 13,30 tot 19 uur zal de Apotheek open zijn van Mr. De Kezel, Botermarkt. Voor de Mutualiteiten: De Apotheek der Mutualiteiten. Molendries, Aalst. STADSBESTUUR BELANGRIJKE WAARSCHUWING AAN DE BEVOLKING De Militaire Overheid verzoekt ons de aandacht der bevolking speciaal te ves tigen op het groot gevaar dat verbonden is aan het gebruik, vervoer en andere doeleinden, van benzine voortkomende van vlammenwerpers. Brand en ontplof fing zijn de onvermijdelijke gevolgen. Aalst, 24 October 1944. De Burgemeester, A. NICHELS. STEDELIJK KERKHOF De Schepen van Openbare Werken der stad Aalst, verwittigt hierbij het pu bliek dat vanaf Maandag eerstkomende, zijnde 30 Oktober 1944 het verboden zal zijn werken op het kerkhof uit te voeren, ten einde het kerkhof behoorlijk te kunnen opschikken. Aalst, den_23-1 0-1 944 De Schepen van Openbare Werken, ALF. BERGHMANS Verloren zwarte VULPENHOUDER met gouden pen in de omgeving van het Kasteel TERLINDEN. Terug te be zorgen tegen goede belooning, Arbeid straat, Nr 2. Erkentelijkheid Aalst Zondag aanstaande, te 5 uur en bij fakkellicht zullen de kroontjes van Er kentelijkheid plechtig naar het kerkhof gedragen worden. Men vertrekt op de Groote Markt. Vooraf worden aan twee afdeelingen, Erembodegem en Haaltert, een vaandel uitgereikt op de koer van het Landhuis. Wij vernemen met genoegen de benoe ming van onzen stadsgenoot Mr Paul Rumes als Rijkstaalinspecteur L. O. voor Vlaamsch België. Beste gelukwenschen. GOOD BYE PATER MORTIER Na een verblijf van 21 jaren in het Sinif-Jozefscollege te Aalst wordt Zeer Eerwaarde Pater Mortier naar Brugge verplaatst. Hij was te Aalst ingeburgerd, vertrouwd met de inwoners... FIAT I Dit is het oogenhlik dat duizende Aalstenaars epn dankbare hulde moeten brengen aan hem die er zoovelen heeft fehollpen en getroost. Hij had het gepaste woord voor ieder een en het was voldoende met hem en kele stonden te praten om zich opgemon terd, ja-zelfs betere mensch te gevoelen. 21 Jaar studie noesten geestesar beid opleiding van studenten op wekking van levensidealen; 21 Jaar lang de miseries van den mensch opvangen en lenigen armen daadwerkelijk helpen zieken bezoeken stervenden bijstaan, wat een zegen voor Aalst, wat een berg van verdien sten voor den Hemel Hij had zijn eigen manier om te pre diken hij was geen oratteur of geen declamator maar wie kon er één woord weerleggen van hetgeen hij zei Herinnerd/; hij ons niet als dichter en West-Vlaming aan den zoet-gevooisden Gezelle Zijn graf rijmpjes zijn in hunnen eenvoud van hooge litteraire kunst. Meestall sober, soms diep, steeds raak. Heel zijn leven kan in drie woorden samengevat kristelijk, vlaamsch en va- derlandsch. In den oorlog 14-18 was hij vrijwil liger en diende zijn land als krijgsaal- moezenipr; in dezen oorlog diende hij zijn land met het moreel van honderde Aalstenaars op te monteren en hoog te houden; hij deed dit door zijn onwan kelbaar geloof in dp overwinning der Geallieerden. Hij sprak met voorliefde van de va derlandsche houding van Z. Em. Kardi naal Van Roey en onzen geliefden Ko ning Leopold III. Zijne «IJzerstichting» want het is de zijne ligt hem nauw aan het hart. Het is een grootsch opgevat werk van nationale dankbetuiging voor al dezen die hun leven gaven voor hel Vaderland. Het vindt zijn oorsprong in de loopgra ven van den Ijzer toen de morituri degene die gingen sterven hem vroegen Mijnheer de aalmoezenier, als we vijf voet onder de aarde zullen liggen wie zal er dan nog aan ons denken Toen kwam de plechtige belofte «Ik zaSl het Vaderland op zijnen plicht van kristelijke dankbaarheid wijzen tegen over de helden die zich slachtofferden voor zijn welzijn.» Ons landgenooten Onthoudt het goed Voor U vergoten Wij ail ons bloed. Ons helpen rede Noch zuil noch kroon. Misoffer, bede Heet 't beste loon. (Grafr.) «IJzerstichting is steeds godsdienstig en vaderlandsch en zal het ook blijven. Gansch België dóór worden H. Missen gelezen voor hen die roemrijk sneuvelden voor 't Land. Ook te Aalst wordt jaar lijks in de Hoofdkerk op den 2den Zondag van Juli met grooten luister een Plechtige H. Mis opgedragen ter hunner intentie. Eerwaarde Pater Mortier, uwe nede righeid houdt van geen eeresaluten noch van uiterlijke betoogingen. Toch zeggen de duizenden Aalstenaars die U kenden en beminden, eerbiedig en dankbaar GOOD BYE PATER MORTIER! ERNSTIGE VERWITTIGING AAN DE BEVOLKING BEPERKING VAN HET ELECTRICITEITSVERBRUIK De Burgemeester der stad Aalst maakt aan dp verbruikers van electrische ener gie volgende uittreksels bekend uit de Ministerieele Besluiten, die verschenpn zijn in het Belgisch Staatsblad 1De levering van electrische stroom aan industripele verbruikers van hoog spanning een kracht van meer dan 10 kilowatt gebruiken, en die niet van VI TAAL BELANG zijn, wordt stilgelegd. 2.) Het verbruik van electrische stroom voor de vprlichting en voor het huishoudelijk gebruik wordt verboden vollgende gevallen, namelijk A. Voor de verlichtingen van fl-Hshtrekllames en uitstalramen, pvenals voor de verlichting tusschen zonsopgang en -ondergang in lokalen die het dag licht ontvangen; B. Voor de verdichting van loka len, wier topgang vrij is voor het publiek, namelijk koffiehuizen, vertooningzalen, vermaakinrichtingen en winkels, voor een kracht die 5 watt per vierkanten mp- ter overtreft. Deze Biesluiten werden getroffen tpr oorzake der toenemende kolenschaarsch- te in de plectrische centrales, en indien de bevdlking niet uiterst spaarzaam om gaat met het gebruik van electrische energie, zal deze binnpn korten tijd vol ledig afgesneden worden. De inbreuken op deze onderrichtin gen zulljen opgespoord, vastgesteld, ver volgd en gestraft worden, ingevolge de ter zake gelldende Besluitwetten. De Burgempester, A. NICHELS. De fijnste wijn van heel Frankrijk is ongetwijfeld CHATEAU DE BERSAC '12 Van deze wijn gaat de legendp dat hij een roes van voortdurend geluk brengt. Na jarenlang verblijf onder de oude gpwelven van het Chateau de Ber sac, wordt hij opgehaald in de weelde rige, stijlvolle salons Louis Quinze. Doorheen allerlei hofintrigues sleept hij ons mep naar schitterende tuinfeesten met prachtige cosumeering. Dit alles in een vlot voortschrijdende handeling, vol ko mische en humoreske tooneelerr. naast dipp ontroerende, doch nooit fel tragi sche momenten. Komt allen proeven van CHATEAU DE BERSAC '12 op Zondag 29 October te 6 uur en Maandag 30 October te 6 u. 30. in de zaal «GROEN KRUIS» Gedeponeerd wijnmerk van B,en Van Eysselsteyn, op de markt gebracht door de «GROEP TIJL». Kaarten 15 10 5 fr., vanaf heden te bekomen in het Kathoilipk Mid denstandshuis, Groote Markt. TEN BATE VAN ERKENTELIJK HEID. BURGERLIJKE STAND GEBOORTEN Week van 18 tot 24 Oktober 1944. Mannplijk: 7 Vrouwelijk: 9 16 OVERLIJDENS Week van 18 tot 24 Oktober 1944. Joseph De Cock, echtg. Henriette Hauchecorne, winkelier, 50 j., won. te Aalst, Val. De Saedeleerstr. 81 Camillus Dp Geest, vischhandelaar, 70 j., won. te Aalst, Geeraardsbergsche- straat, 2 7 Celestina De Buyst, echtgte Amandus De Bisschop, naaister, 45 j. Denderlpeuw Lponia Pauwels, Weduwe Amandus Cammu, z.b., 87 j., Aalst, Zonnestr., 2. Maria Melkebeke, echtgte Jozef Vel- deman, z.b., 71 j., Aalst, Jasmijnstr. 15. Rosina De Sterck, echtgte Gustavus Bonner, z.b., 48 j., Aallst. Langestr. 28. Mathilda Van Mieghpm, Weduwe Pe trus De Bisschop, z.b., 85 j., Aalst, Ber- gestr., 16. Alfonsius Van Audenhaege, echtgt Maria Ascoop, handschoenuitgever, 70 j. Zottegem. 2 Kinderen benedpn 1 jaar. HUWELIJKEN Week van 19 tot 25 Oktober 1944 Albert Van Impe, kasseier, won. te Erpe met Leonia Tombeur, boorster, Aalst, Krpupelveldstr., 24. Louis Bomont, bediende, Ledebaan, 192 met Lyli Jvflietta De Clercq, kinder verpleegster, Aalst, Wellekensstr. 1 6. Jospph Fransaert, Wedr Clementia Van Haut, handelaar, Aalst, Dender- mondschestwg., 220 met Suzanna De Smet, z.b., Aalst, Kerkhoflaan, 27. Maurice Mergan, autogeleider, Aalst, Naarstigheidstr. 116 met Maria Van Mol, breister, Aalst, Naarstighpidstr. 1 08 Albert Dhaese, fabriekwerker, Erpe met Theresia De Decker, Weduwe Karpl Luycx, z.b., Aalst, Binnenstr. 162. Men verzoekt ons het overlijden le meldpn van Mevrouw MATHILDE VAN MIEGHEM Weduwe van Mijnheer PETRUS DE BISSCHOP geboren te Aalst, 29 December 1858 en overleden te Aalst, 22 Oktober 1944. Versterkt door de H.H. Sacramenten. De Plechtige Lijkdienst heeft plaats ge had op Woensdag 25 Oktober 1944. De Dienst van Barmartigheid, heden Donderdag, te 8 u., in de St. Martinus kerk. Voor uwe geliefde dooden. Gedenk hen op 1 November met bloemen. Eén adres in Aalst KATTESTRAAT, 10 AALST H.R. 17.552, Tel. 1122. Groute keus van pot- en snijbloemen Doe uwe bestellingen vooruit, zoo doende komt U niet té laat. Aflevering ten huize en op het Kerkhof Groote keus van Kronen, Bloemkussens, guten voor het Kerkhof. Geheime oorlogsorganisaties genieten 20 t.h. korting. DE NOODIGE MAATREGELEN ZIJN GETROFFEN OM ALLE WACHTEN EN AANSCHU1ENVEN TE VERMIJDEN. DOE DUS DE AANGIFTE UWER TITELS IN DE 27, NIEUWSTRAAT AALST RECHTOVER DE POST DE WINKETTEN BUJVEN OPEN ZONDER ONDERBREKING, VAN 9 TOT 16 UUR. WENSCHT EEN BURGERSHUIS TE HUREN, GELEGEN IN DE OMGE VING VAN DE BROUWERIJ. OFFERTEN RECHTSTREEKS OVER TE MAKEN AAN DE BROUWERIJ. (TITELS) De verplichte aangifte van effecten, opgelegd aan ALLE houder9 door de Besluitwet van 6 Oktober 1944, moet bij een bank ingedipnd worden. ALLE effecten moeten, in één maal, aangegeven worden tusschen 1 6 en 3 1 Oktober '44. Wendt U tot de (voorheen BANQUE CENTRALE DE LA DENDRE) waarvan een zetel of agentschap ter plaats of in de naaste omgeving gevestigd is. Deze bank zal U alle noodige inlichtingpn verschaffen en zal U grooterrdeels helpen bij het invullen der vereischte formulieren van aangifte. Hare diensten zijn, zooals U reeds wept bijzonder goed ingericht; haar personeel is toegewijd en ervaren en hare kantoren zijn speciaal geschikt voor de verrichtingen betreffende het vervullen der vereischte formaliteiten (opstellen en in ontvangst nemen der aangiften, gebeurlijke verhandelingen der waarden enz en voor het in deposito ontvangen der effecten. U zult er het maximum gemak en zekerheid vinden. N.B. De loketten der BANQUE DE LA SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE blijven eveneens open in den namiddag voor het oanvoarden dor aangiften ven effectpn. STAD AALST BOND DER POLITIEKE GEVANGENEN EN GIJZELAARS 1940 Zaterdag 4 November a.s. ,in de zaal «Modern Palace», Lange Zoutstraat De families der nog weggevoerde Politieke Gevangenen moeten ondersteund worden. Orkest «De Nachtvlinders» Ingang 1 5 fr. Begin te 6 uur 6 avonds. Voorbehouden tafels 20 fr. De Engelsche en Canadeesche soldaten worden uitgenoodigd. Kaarten te bekomen op ons Secretariaat Rooseveltlaan 39, Tel. 907 (Huis Gravez). N.B. De Toegangskaarten dienen bewaard te blijven dis mogelijke nacht vergunning. De Secretaris, De Voorzitter, De Schatbewaarder, E. HUION. G. DE STOBBELEIR. A. MASCULLER. De Onder-Voorzitter, G. DE ROOVER. Christus-Koningprenten nog te ver krijgen bij Mr. De Grez, Nieuwstraat, 61 S. C. EENDRACHT Zondag wonnen onze Juniors met 5-4 tegen de Engelsche ploeg van de Royal Engeneers. Het was een zeer aangename match waar onze jongens allen hun beste de den tegen de zwaardere Engplsche spe lers, die technisch beter waren maar de fout begingen te lang den bail tp houden. Onze eerste ploeg deed te Sint Niklaas 2-2. Er valt over deze match bitter wei nig tp zeggen; buiten onze verdediging liet de ploeg een slechte indruk; er moet gezegd worden dat Voogt ziek zijnde niet kon spelen; Dp Buck speelde op zijn pllaats en Heuninck had de zware taak van center-half te vervullen. Sportkring liet ook geen grooten in druk; het plpin was in slechten staat. Zondag reist onze eerste ploeg naar Forestoise-Brussel; laat ons hopen dat ze daar beter ziillen spelen, want op 5n Novpmber begint het nationaal kam pioenschap van Eere-afdeeling. V. G. BOKS- EN WORSTELCLUB «KRACHT DOOR SPORT» Onze kranige Aalstersche Sportclub die door de omstandigheden, noodge dwongen hare bedrijvigheid diende te schorsen, zal weldra opnieuw van wal steken. De oefeningen worden reeds vol- gpnde week hernomen in de zaal Bur gershuis», Groote Markt, alhier. Zondag a.s., 29 October, om 10 u. voormiddag algemeene vergadering in voornoemde zaal. Alle belangstellenden zijn hartplijk welkom. PRIVAAT MUZIEKLEERAAR geeft de volgende lessen: Piano, Ban jo, Mandoline, Notenleer en Harmo nie, komt op aanvraag ten huize. Adrps: Désiré De Wolfstraat, Nr 1 1 (naast het Park) Aalst. MEN VRAAGT bekwame Meid, hoog ioon. Zich wenden Keizer li jk« Plaats 52 (Roospveltlaan)Aalst. MEN VRAAGT voor de provincie niet ver van Bruseal goede monteurs op de hoogte van het plaatgpn van elec trische cabines en installaties. Goed loon. Vaste plaats. Onn. zich aanbieden indien niet bekwaam. Schrijven bureel van hpl blad, onder de letters V.C. De Hondenclub St. Rochus lokaal bij den Heer Prosper VAN KOONINGSLOO, café Vrije Jacht St. Jobstraat, 110, Aalst, bpricht aan zijne Leden en Hondenliefhebbers dat van af Zondag aanstaande 29 Oktober de lessen voor Hondenafrichting her- bpginnen. Nieuwe leden worden aanvaard. Inschrijvingen ten lokale of bij den se cretaris Kamiel STALPAJIRT, 10, Bo- terstraat, Aalst. Staatsambtenaar zoekt BURGERSHUIS te HUREN. Zien wenden: O.L.V-.-plein, 11, Aalst. Heer, 58 jaar, Fransch- en Vlaamsch, zoekt pl. 3urvelli., Magaz., Portier, en- quaseur of iets dergelijks. Schrijven Bureel van het blad, onder de letters C. D. S. Verantw. uitgever, Guataaf Sanders, Schoolstraat 16, Aale*-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2