Sociale hervorming SSa*f Is &SKSbH£ssi££ huldigt kristus-koning EN OMSTREKEN PLICHT VAN DANKBAARHEID! bureelen de wedden van het Pierlala rijkspersoneel protesteert kabinetsraad hoekje van afwezigen N AALST Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week. Nummer 9. Eerste Jaargang 1944. Prijs 1 Fr- Eet nummer. II. EVANGELIE EN FAMILIALLEVEN. Heeft het Evangelie den enkeling vervolmaakt het heelt echter ook het fa milieleden doen opbloeien en ook hierin bestaat een m.ddel tot soctale hervor- mmgDe invloed van een goede regeling van den familiekring op den regelma- J„ maatschappij is zóó sterk dat men terecht het huisgezin heeft ge- tigen gang d maatschappij». Het huisgezin is gegrondvest op het noemd „de moedercul der ma^ £n, de kinderen Opdat deze huwelijk pn vtu„ar wclke en openbloeie in vollp schoonheid is het noodza- kTk datathItUhuwelijk blifve zooals het in den beginne door den Schepper is 1 dat h moeder en kinderen hun onderlinge plichten zouden vV|?re^k^aarheidoVari^^den^huwehjksbmid^bestorH^^enkel y tn imik waren eenheid en onverbreekbaarheid van het huwelijk ver- DambiT kwam hll recht van ontslaan den man alleen toe en met de nndat deze lijdzaam voor den wil des mans moest zwichten. Zelfs niet vrouw, zoodat °eze 'ijdzaam r£chl He( kjnd Leho0rde toe aan dfiTvIdlr 1" Griekenland had de vader het recht om, op den vijfden dag na de geboorte, te bepalen of het kind behouden, opgevoed of verw.jderd zou worden In Rome werd ieder kind terstond na zijn geboorte voor de voeten et n vader neer"cle"d en naar gelang deze het opnam of liggen het werd htkind ofwel erkend ofwel op den publieken weg neergelegd. Daar waar het kind aan de wreede macht van den vader werd onttrokken gebeurde zulks om er staatseigendom van te maken. („„ui. Hoe kon in zoo een toestand, nog sprake zijn van een gelukkig familie leven De Heiland toch, zou door Zijn lieer een algemeenen ommekeer in de bestaande ontaarding en ontbinding bewerken. Een vluchtige oogslag op deze zalvende leer zal het ons bewijzen Daar deze aHemeene ontaarding als een natuurlijk en onvermijdéujU gevolg was der man en vrouw gemaakt heeft, en 0eze0d. vleesch zijn? Zoo- der verlaten en zijn vrouw Wat God dus samengevoegd dat zij niet langer twee zijn, maar een vie<es< heeft, dat scheide een mensch niet». (Math. IV/t-O.j Hierbij zal het niet blijven, Jezus zal nog het huwelijk heiligen dooihrt tot dp waardigheid van Sacrament te verheffen, zoodat nu nog deze drie gro princiepen Heiligheid, onverbreekbaarheid en eenheid de basis zijn van ieder Christelijk huwelijk of het tel. minste zouden moeten zijn. Het Evangelie leert aan de mannen niet enkel dat de wetten, welke he^ huwelijk regelen, heilig en onveranderlijk zijn, maar het leert hen ook on z te hebben voor de vrouw en eerbied voor het kind. Dank aan Christus is de vrouw niet gebleven de speelbal der grillen van de man maar ze is geworden de ware levensgezellin, e fn vele gevallen den troost en den steun van hem, wien zij zich vrij S^ven heeft. De vrouw is gpworder. de koningin van het huisgezin aan wiens vader en kinderen bewijzen van liefde en eerbipd komen neerleggen. Niet minder dan de vrouw is het kind aan het Evangelie verschulJgcL Mag niet worden gezegd dat Jezus het kind voor atV.n beminde Bij iedere gekgeTheid verdedigde en loofde Hij het kind «Laat de k-nderkens begaan en belet hen niet tot Mij te komen want voor dezulken is het rijk der hemelen». En nog Alwie één van deze kleinen ergert die in M.j gaoven 'die te beter dat hem een ezelsmolensteen om zijnen hals gehangen wordt en h j vollp'zee geworpen wordt». Wie had totdan toe zoo over hetkind BefP£°k'n Boven de verdediger van he- kind zou Jezus nog zujn vooral ging de kleine Jezus de kinderen voor en leerde hen, dooiyZimv b,eeld, hoe ze gehoorzamen en al hun plichten volbrengen mogten Bter zou Hij het zelfde door Zijn woord verkondigen en verplichten .«Gijk nt bodpn gij zult niet doodslaan, gij zult geen overspel bedrijven...^uw vader en moeder». WAAKZAAM ZIJN Het veld dat door de Duitschers vóór hun vlucht, in de Belgische banken be legd werd, moet goed bewaakt worden. Het spreekt vanzplf dat het in het kraam van den Mof uitstekend zou passen, moest hij dit geld kunnen bemachtigen. Hij zou het inderdaad als betalingsmia - del aanwenden voor de Belgen die nog in Duitschland verblijf houden. Het geld kan door een uitstekende ge organiseerde 5e kolonne via Frankrijk pn Zwitserland naar Duitschland ge smokkeld worden. Wij hebben genoeg gelegenheid gehad om de prachjken der Duitschers te leerpn kennen en weten dus waartoe ze in staat zijn. Dus het parool weze Waakzaam zijn 1 Zondag 29 October 1944 Kerkstraat, 9, Aalst. Telefoon 114- Toen Jesus in zeker don kwam, traden Hem TIEN melaatsche mannen '^TeGaa, y hun stem uilhaalden en zeiden «Jesus, Mees'"' wcrden zij rein. Doch één van hen, toen hij zag dat h.j ge- de priesters laten zien». En terwijl zij er naart .SB „czdcht voor Zijn voeten neder en dankte Hem. En het nezen was, keerde terug en loofde God luidop, en viel gereinigd En de negen, waar zijn dip W^rd Ïrtngeriofen^mTerug te keeren en God ,e loven dan alleen deze vreemdeling En H.^hem «Sta op, ga; uw geloof heeft U gered». Oand'agtonT'LTstlS h" dre God luidop Cn^l Hij zeggen: «Gaat, door uw gploof blijft gij gered». De h. Gutt, Minister van Financiën ontving Wojensdagvoormiddag in zijn kabinet der Wetstraat, de afgevaardigden der syndikaten van de Openbare Diens ten, om hun beslissingen mede te d.eelen van den Kabinetsraad petreffende de op voering der wedden van het Rijkspprso- Naar verluidt zouden de grondwed- den op 125 t.h. gebracht worden voor alle bezoldigden welke 12.000 frank cn meer te boven gaan en met 130 .h. voor deze, weike minder dan 12.000 frank bedragen. De aldus h.eraangepaste wedden zou den met een koëfficient van 40 t.h. met ingang van 1 November 1944 verhoogd worden. De g.ezins- en verblijfsvergoe dingen zouden behouden blijven. Deze maatregelen slaan eveneens op de gep,ensionneerde ambtenaren en be ambten van den Staat. Het vraagstuk zal oms.reeks I Ja nuari 1945 aan een nieuw onderzoek onderworpen worden. DE STAAT NEEMT TOEZICHT OVER DE JEUGDGROEPEERINGEN Op de redactie der «Gazet van Aalst» kwam een schrijven gericht tpgen de «Ondergrondsche Beweging». Is tegen dit schrijven dat ik moet protest aanteekenen. Ik gepf eerst het schrijven. Dinsdag kwam de cabinetsraad bijeen onder voorzitterschap van heer Pierlot. Een communistisch afgevaardigde gaf lezing van een brief van den heer Lallemand, secretaris van de communis, tischp partij. Hierin wordt de regeering verweten dat ze haar beloften inzake -le communistische deelname aan de re geering niet na is gekomen. De regeering is niet accoord met deze aanklacht en de heer Pierlot verklaarde hierop dat hij een dezer dagen met den heer Lallemand deze kwestie persoonlijk zou bespreken. De raad merkte op dat de commu nistische ministers in de vergadering hun me,ening steeds vrijuit kunnen zeggen. Daarna bracht de heer Demany een verslag uit over zijn onderzoeken te l a Louvière, Zinnik en Mechelen. Er werd verteld dat daar onlusten waren uitge broken. De heer Demany heeft bevonden dat in deze steden volkomen kalmte heerscht en dat dp verhouding van de bevolking met de weerstandsgroepen normaal is. Besloten wordt tegenover de weer standsgroepen practische maatrege en door te voeren. Dé gpmeenten, waar dcr- gelijke groepeeringen actief zijn, zullen zélf zorg moeten dragen voor de bpvoor rading er van, door opeTschingen. Bij de bespreking van de bevoorra ding werd vastgesteld dat de topstand reeds verbeterd is, vooral te Brussel, waar reeds kon begonnen worden met dp bedeelin^ van bol er. BEWAART HET STILZWIJGEN Toestellen van het V-l-soort komen nu tot ontploffing op Belgisch grpndge- bied. Ten pinde de eerstvolgende projectie- len te richten op de doelwitten die hij gekozen heeft, dient de vijand inlichtm- gen te bekomen betreffende de invals- punten. Het verspreiden van inlichtingen be treffende de invalspunten (datum, uur, plaats, enz.) begunstigt dpn vijand daar gij aldus de taak vergemakkelijkt van Ken, die voor hem werken. In het bëlang van uw eigen veiligheid dient ovpr deze gebeurtenissen het groot ste stilzwijgen bewaard tp worden. Maandagmorgen heeft er in het Mi nisterie van Openbaar Onderwijs jen vergadering plaats gehad van de afge vaardigden van aNe jeugdverenigingen van België zonder eenig onderscheid onder voorzitterschap van den heer de Lavpleye, Minister van Openbaar On derwijs. j De minister brengt de hulde aan de jonge lui, die den strijd hébben meege maakt en dp vrijmaking hebben voor bereid. Hij geeft vervolgens een uiteen zetting over de doeleinden van dezp ve^~ gadering de kloof overbruggen die de gewoonte schijnt gegraven te hpbben tusschen de jeugd en 's lands bestuur, het contact tijdens de bezetting tusschen sommige verenigingen behouden en uitbreiden; dit zonder eemge bijbedoe ling van samensmelting of staatsinmen ging. Elke jeugdvereeniging moet blijven wat°ze is, maar allen moéten in sommige omstandigheden buiten hel slagveld, waar iedereen zij aan zij stond ook eensgezind kunnen optreden. Hoe en door welke middelen kan de Staat de jeugdverenigingen helpen in de taak die zij zich zou voorstellen? De minister heeft deze vergadering be legd, maar stelt voor dal de volgende plaats heeft onder voorzitterschap van een zelfgekozen commissie, die dan haar wenschen voorliegt aan den minis ter. Hierop nemen verschillende afgevaar digden het woord om den Minister te danken voor zijn initiatief en voorstellen te doen betreffende het oprichten van de commissie wat heel wal tijd vraagt. De minister vat samen als volgt Lr zal een voorloopig bureel samengesteld worden, bestaande uit 3 afdeelingen die de vereenigingen klasseeren naar gelang ze zich voornamelijk bezighouden met de physische, sociale of algeheele opvoe ding van de jeugd. Die commissies heb ben" alls taak een volledige lijst samen te stellen van alle jeugdbewegingen om ook diegenen uit te noodigèn, die vandaag onvrijwillig vergeten zijn, en verder he' bondig verslag dat ieder jeugdbeweging zal inzenden in te zien. Daarna zal een tweede voltallige ver gadering bijeengeroepen worden, die een definitieve commissie zal kiezen. De minister dankt de vergadering voor haar talrijke opkomst en gedach- ten wisseling en verklaart zich bpreid e werking van de commissies met raad en I daad bij te st^an. Heer Pierlala, Gij schijnt op de hoogte te zijn van de toestanden en toch is het maar schijn, ofwel wilt ge niet zien wat er gebpurd en wilt ge niet luisteren naar wat wordt verteld. Pierlala gij zit te veel le philo- sophe.eren op uw kamer of in uw kille graf. Uw philosophic is niet valsch doch veel te algemeen. Kom uit uw graf of verlaat uw kamer en bezig uw oogen en ooren. Laat mij toe, Pierlala, uw gpdapht over het volgende te vragen: 1.) De ondergrondsche bewegingen werken voort in de stad en heel het land door, en men vertelde dal ze moesten demobiliseeren. 2.) Ze doen arrestaties pn hebben dikwijls geen aanhoudingsmandaat in regel. 3.) Er zijn er zooveel dat straks n n hoop jongemannen n n band aan den arm do.en en een nieuwe brigade vormt. Wij zien A. B. O. FG Fi- delio O. M. B. R. P. A., enz., enz. Welke brigade is nu de echte «witte» van binst de bezetting. 4.) Al dip organisaties hebben buree len en bezetten heele woningen. Is dat misschien om den woningnood op te lossen? 5.) Is het waar dat Mr X. aangehou den werd, na enk.ele dagen losgelaten, in dienst trad van de Brigade die hem in rekende en nu een leidende positie hpeft Dat zijn mooie nazi-manieren. 6.) Er zijn mannen die anderen aan houden om zplf vrij te blijven. Wie zoo 'n schoon werk van zuiveringsactie doet moet zelf zuiver staan. 7.) Er wordt verteld dat het geen pa triotisme meer is maar ondergrondsche politipk. Dit zijn. Pierlala, enkele feiten en ge zegden die ik U ter overweging geef gij schijnt toch een voorliefde voor <!e overweging te hebben. Met mijn beste groeten en ik hoop dat ge niet verstoord zijt om mijn schrijven. Een Ipzer. PROTEST VAN PIERLALA. Waarde Heer Lezer, Spijtig dat ge onderteekend «een le zer», da's zoo vaag. Doch het doet niets ipr zake want uit uw schrijven kan ik besluiten dat ge veel op de markt staat en misschien zelf moet aanschuiven voor zegels en ravilailleering. Ge kunt dus op- merkpn en luisteren. Op al uw vragen kan ik niet antwoorden, ten eerste het wa re nogal gewaagd en ten tweede ik ben daarvoor niet bpvoegd. Doch als sommige zaken waar zijn en ge weet het zeker dan moet ge naar de redactie en via de redactip naar mij niet schrijven, maar aan de personen die de misbruiken moeten kennen en be- voegd zijn de waarheid te onderzoeken. Zoo b.v. voor 5° uit uw brief, als dat waar is en die persoon verdiende aange houden te worden dan móet die persoon in plaats van een «leidende» positie, een «lijdende» positie ontvangen. Dat de ondergrondsche bewegingen moeten demobiliseeren, dal hun aanhou dingen niet regelmatig gebeuren, dat ge niet v/eet welke de echte «witte» is van binst de bezetting, dat ze te veel huizen bezetten, dat er menschen bij zijn die er op hun plaats niet zijn. dat er onder grondsche politieke foefplarij in steekt... d'er kan waarheid insteken doch als ge wilt dat ik overweeg, hewel luister. Als ze moesten d.emobiliseeren dan zouden ze best gehoorzamen. Als ze aanhouden zouden ze dat best in regel doen. Als er veel soorten zijn, zouden ze best eene organisatie maken. Als ze hel met een lokaal kunnen doen, moeten ze pr geen twee hebben. Als er menschen bij zijn die zelf niet zuiver staan, moeten ze die niet wegstu ren doch zelf in bescherming houden. Als er politiek meêgemoeid is, dan wordt het n'n vuilen boel. Dat is het gedacht van Pierlala - doch nog eens «Heer Lezer» bewijs de waarheid van uw schrijven en doet met aan mij, maar aan de bevoegde perso nen, aan de gezagdragers, en aan de or dediensten onzer stede en als deze dan toonen gezag te hebben en ordelievend te zijn dan is all.es zoo gemakkelijk op te lossen. En nu mijn protest Heer lezer ge spreekt minachtend en met leedvermaak over de «ondergrondsche bewegingen» en dat -laak ik, want al wat nu gebeurd, is «Bovengrondsche beweging» en ik wil niet dat om bovengrondsche misbruiken het goede, het schoone, het edele van de ondergrondsche bewegingen bevlekt worde. Ge weet dat ik laatst ruim 1 UU jaar onder de grond vpibleef, hewel, ik ken dus vele van de ondergrondsche mannen en nu zie ik bovengrondsche die ik onder de grond nooit gezien hfib. Met mijn beste groeten en ik hoop dat ook gij niet verstoord zijt om mijn ant- woord. Pierlala. D.e parochiale comités voor arbeiders in den vreemde (zetel: Groen Kruis) bericht ons UITBETALINGEN VAN LOONEN Sommige firma's, die werkzaam wa ren in Frankrijk, hebben een som geld' gedeponeerd op de banken voor de loo- nen van hun arbeiders van twee a drie maanden ver. Die Joonen zullen doo'r de banken nog uitgekeerd worden aan de belangheb benden. PENSIOENEN EN STEUNGELDEN Tot op dit oogenblik wordt er nog niets voorzien voor de gezinnen die ver goeding trokken van de Krankenkasse of die pensioenen uitbetaald werden voor overleden afwezigen. Ze kunnen zich I wenden naar de C.O.O. (Commissie van Openbaren Onderstand) of naar het Nat. Hulpcomité (vroegere Winterhulp) Er zullen voetstappen aangewend worden bij de regeering om een vergoe ding te bekomen voor c'e hi.erbovenver- melde gezinnen, alsook voor degenen die geen geld meer ontvangen van hun echt genoot of zoon die in Duitschland ver blijven. SCHADEVERGOEDINGEN Er wordt nog niets voorzien wat de schadevergoedingen betreft. Doch om deze zaak tot een goed einde te kunnen brengen, verzo.eken vij de bevolking, alle mogelijke inlichtingen te bezorgen aan hel Centrum voor Dienstbetoon van hun streek. WIJ TREKKEN NIETS MEER VAN ONZE AFWEZIGEN WAARVAN MOETEN WIJ LEVEN Dat is de vraag die vele moeders stel len. Dat is de nood waarin talrijke fa milies verkeeren. De regeering zal daaromtrent de noo- dige maarregelen treffen. Voojloopig

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1