Soci 6 De Krijgsverrichtingen BLOEMENHUIS ALMA Stadsnieuws BANK VAN BRUSSEL - N.V D De Brouwerij De Gheest, Aal li De Aangifte van de Bankbiljetten. GALA Nummer 7. Aan de overzf beschouwing di| tevens de grootej ons leven doet s De zoovee ook maar won lus, m.a.w. doo Dat h.et E verscheiden feit Zanider eei vorming, wil van den indivi meniten, zal goi Regiem er der enkelingen, af van de persi maten ziek zijr Een gebouw oj en flink gebou gevormd uit d roemen .een ho' neer de mensc niet alleen gest zelf, nl. op JeZ raar en H.ervoi heid heeft Hij, schappij gevon Toen dez staat was all.es massa misleid, lij en hadden andere verdruk rechten zou ge zag het Joodse bezetting zwaa In di,e 01 als sociale her1 de waarheid e verdrukten klo 1 Ik zal U rust hemelsche opei Daar wa s.emming was! alle nationalite de eerst.e gr one elkander broef ^emeenschappé Bij het h alleen van br* de van bijstai om heeft het ring de meest ning, zelfopol niet alleen uit gaf zelf Zij Naast de king van derv in gedachten Daar het zonder zijn lidmaat ten sl en dat Chri: en bijgevolg Op onze zhappelijke dig. Maar la dom eens ov,< blijft. Zijn le door het Eva uitroeien ligt moeilijkhedep lijke wetten, beteekent een Eindelij ving totnogto nen, groote f neer ze niet weelde was i Ons wa Evangelie». Als wi_ in onzen ede Hiervoc HOE EEN VL Alhoewel d v.erdreven zijr geflUoten dat gebruiken, he, tegen steden is h,et noodzal inlichtingen erl degedeeld wo De V. I mi geluid, nog f «naat. In den gewoon vlieg zijn specialer zich boven d mag men zich wenden tot den Openba ren Onderstand. Uit officieels bron vernemen wij dat de mandaten vóór 8 Augustus uit Duitschland verstuurd en in België aan gekomen, door de postkantoren zullen uitbetaald worden. De mandaten na 8 Augustus uit Diutschland verstuurd ,zijn niet meer over de grens gekomen, cn worden dan ook niet uitgekeerd. Geen Duivensport meer DE DUIVENTILLEN ZIJN GESLOT9N Tot nader bevel verbiedt het ministe rie van Landsverdediging alle duiven wedstrijden en het uitvliegen van duiven De duiventillen moeten gesloten blijven. De overtreders stellen zich bloot aan zware straffen. s Avonds om 5 u. 30 rozenhoedje er* lof met sermoen. Generale Abs. en vol len Aflaat. Donderdag Allerzielen om 8 u. plechtige ziel,endienst. 's Avonds om 5 u. 30, rozenhoedje, zieienlof en kruis weg. Gedurende de oktaaf van Allerzielen .eiken avond te 5 u. 30 rozenhoedje, kruisweg en zielenlof. Vanaf Woensdagmiddag tot Donder-» dagavond kan men verdienen den groo- ten aflaat van Portioncula. Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, om 7 u. mis met zang en toewijding aan het H. Hart. s Avonds om 5 u. 30, ro zenhoedje, zieienlof en kruisweg. Vrijdag is het ook de feestdag van den H. Hubertus; het brood zal gewijd worden om 7 en 8 u. Zaterdag, om 7 u., gezongene mis ter eere van het Onbevlekt Hart van Maria. Londen, 27 Oktober (B.B.C.). De Kanadeezen, die tot dusver Zuid-Be veland aanvielen langs de nauwe land engte, die de verbinding uitmaakt met het vasteland, werden geholpen door de Britten, die thans op de westkust van het schiereiland ontscheept zijn. Tien duizend Duitschers zouden bij verrassing ingesloten zijn. Anderdeels werd Oostburg, ten noordoosten van Knokke, ingenomen. 74 MILLIARD BRIEFJES AANGEGEVEN In afwachting kan men reeds enkele gegevens verzamelen, die er schijnen op te wijzen, dat de uitkomsten zeer bevre digend zijn. Ongeveer 2200 kantoren waren aangeduid om de aangifte van de bankbiljettenbezitters in te zamelen. Hier van deden er reeds een paar dagen gele den 1 700 hun totalen kennen en het be drag van deze gezamenlijke aangifte steeg tot 5 7 milliard in bankbiljetten van 10.000, 1.000, 5 00 en 100 frank, die nog in handen zijn van hun bezitters. Als men een voorloopige schatting maakt voor de 500 kantoren die toen nog niet hun totalen deden kennen, komt men tot een gezamenlijke aangifte van ongeveer 74 milliard frank. Het aantal bankbiljetten, die mits een maximum van 2000 frank per persoon dadelijk mochten ingeruild worden te gen nieuwe biljetten, is bekend. Het be draagt 1 2 milliard frank. Als men aan neemt, dat er nog ongeveer 400.000 Bel gen in Duitschland vertoeven, die recht zouden hebben op een inwisseling van 2.000 frank, dan komt men nog niet eens tot een totaal van één milliard. Op te merken valt, dat indien 8.500.000 in woners elk een bedrag van 2.000 frank hadden laten inwisselen, de onmiddel lijke biljettenomloop 1 7 milliard zou ge weest zijn. Er zijn ook nog vele Belgische bank biljetten in Frankrijk en Zwitserland voorradig, maar dit vraagstuk zal met de meeste zorg en kieschheid dienen aan pakken. Als men weet, dat er op het oogen- blik, dat de financieele besluiten getrof fen werd,en, ongeveer 100 milliard Bel gische bankbiljetten in omloop waren, moet men besluiten ,dat er ongeveer 10 milliard niet aangegeven werden. Dit zou een zuivere winst zijn voor de Schatkist. De h. Gutt zal wel spoedig eenige op helderingen verschaffen over het juiste verloop der jongste geldverrichtingen. waarover wij alleen, onder voorbehoud en bij wijze van inlichting, enkele gege vens verschaffen. Ook de kwestie van het deblokkeeren der deposito's komt spoedig ter sprake. Zondagdienst der Apotheken Zonndag 29 Oktober van 8 tot 12 u. en van 13,30 tot 19 uur zal de Apotheek open zijn van Mr. De Kezeil, Botermarkt. Voor de Mutualiteiten: De Apotheek «Volksverheffing)) Korte Zoutstraat. SYNDIKALE KAMER DER VEREENIGDE AANNEMERS VAN HET ARRONDISSEMENT AALST. Op Zondag 5 November 1944 viert de Syndikale Kamer van Aannemers van het Arrondissement Aalst hun jaarlijk- sche feestdag. Te dier gelegenheid heeft een plechtige Mis plaats te 1 0 uur in de Sint Martinuskerk. Men vergadert om 9 u. 15 bij Mej. Jeanne, Esplanade, om met muziek en vaandel stoetsgewijze naar de kerk te be geven. s Maandags, 6 November, om 1 0 u. in dezelfde Kerk Mis voor de afgesto»- ven leden. Het Bestuur. Voor uwe geliefde dooden. Gedenk hen op 1 November met bloemen. Eén adres in Aalst KATTESTRAAT, H.R. 17.552. 10 Aflevering Groote keus van pot- en snijbloemen Doe uwe bestellingen vooruit, zoo doende komt U niet te laat. ten hu ze en op het Groote keus van Kronen, Bloemkussens, guten voor het Kerkhof rlogsorgamsaiies genieten 20 t.h. korting. A A L S Tel. 112 K e rk h o Geheid 30 i Pro Musica Op 30 Oktober a.s., te 19 PRIJSUITREIKING Verleenen hun medewerking Quatuor Pro Musica Mej. Odette Bontinck M. J. Van Wanseele Pia nist£ M. Georges Maes, Violist M. Edm. Baccaert, Cellist M .R. Van der Vorst, Orgellist Leerlingen. Feestzaal Stadhuis. Toegang vrij. Mumi KERKELIJK NIEUWS Sint Martinuskerk Zondag Feestdag van Christus Ko ning. Woensdag, Hoogdag van Allerheili gen. Te 9 u., Plechtige hoogmis. Te 3 u. Plechtige vespers. Dooden officie. Donderdag, Allerzielen Te 9 u., So lemneel,e dienst. Te 1 0 u. 20, de 3 laatste missen. Te 4 u. 30, rozenkrans. Te 5 u., Sol. lof. Vrijdag Feestdag H. Hubertus en eerste Vrijdag der maand. Te 6 u. 30 Sol. Mis ter .eere van den H .Hubertus, waarna Broodwijding. Te 8 u., Mis voor de afgestorven Klauwaerls. Te 1 0 u. Sol. Mis H. Hub,ertus. Te 5 u., Lof H. Hubertus. Kerk der E.P. Capucienen Vijfde Zondag der maand feest dag van Christus-Koning. Volle aflaat. Dezen namiddag om 2 uur vóór de kerk bijeenkomst voor den optocht. Dezen avond lof te 5 u. 30. Oefening der maand Oktober. Maandag feestdag van den gelukz. Angelus van Acrio, bel van onze Orde, volle Aflaat. Dinsdag, Sint Antoniusdag. Om 8 u. mis met zang, korte oefening en zegenen ter e°re van den H. Antonius. 's Avonds om 5 u. 30, oefening der maand Okto ber en lof. Woensdag, hoogdag van Allerheili gen om 1 0 u. plechtige mis met orkest. GEMEENTERAAD Daar deze uitnoodïging ons te laat is toegekomen, zijn wij noodgedwongen deze in ons Zondagnummer te geven In ons volgend nummer geven wij een kort verslag daarover. DAGORDE OPENBARE ZITTING 1 Afstand van grond op het sle- ddlijk Kerkhof; 2. Onderhouds- en herstellings werken aan sommige straten der stad; 3. Kredietswijzigingen op de be grooting voor het dienstjaar 1944; 4. Proces-verbaal van opname der gemeentekas over het 4e kwartaal 1944; 5. Aankoop van grond voor het aanleggen van de Albrechtlaan; 6. Voorloopige instandhouding van de Technische Schooil voor Bouw kunde in de afdeeling Behangers-Gar nierders en Stoffeerders bij de stedelijke Academie voor Schoone Kunsten; 7. Proces-verbaal van opname van de Kas der C.O.O. over het 3e kwartaal 1944. Erkentelijkheid Aalst Bij het ter pers leggen vernemen we g dat eene vreemde deiegatie Maradjas met Sint Maarten mee toekomt. Zondag 5 November, te 2 uur klok slag (uur is zeer stipt) zal voor het eerst en dit dees jaar een speciale trein bin- nenstoomen, versierd en bevolkt met een gansch gevolg van d.en giooten Heiligen Een gouden raad Men schaffe zich op voorand ingangskaaiten aan. 5 fr. en 2 fr. voor de kinderen. Met deze kaart kunnen de kinderen een bezoek afleggen bij Sint Maarten. Ook nog loten te be komen bij onze Jeden. Van af één uur zal de Lange Ridder straat geblokkeerd zijn, tot aan de aan komst van den Sint. Te 6 uur Plechtige ontvangst van de kinderen der politieke gevangenen, welke nog in den vreemde verblijven. Fonsken, onzen kleinen beschermeling zal spreken tot het volk en tot Sint Maarten. Op Zondag 29 Oktober doodenhulde voor de gevallen Helden der Vereenigde Naties. Te 5 u. vertrekt de Fakkelstoet op de Groote Markt. Dien dag worden de Kroontjes van Erkentelijkheid op plech tige wijze voor de eerste maal in het openbaar, op de graven der Gesneuvel den geplaatst. Voor onze Arbeiders Voor de Christelijke vakbeweging werd één werkloozenkas opgericht, «de Werkloozenkas van het A.C.V. Alle Christene arbeiders verklaren op de gemeente dat ze als uitbetalingsorga nisme de werkloozenkas van het A.C.V. kiezen. Christene arbeiders mogen niet aarze len, zelfs wanneer ze reeds de gemeente al* uitbetalingsorganisme kozen, laten zij zich dadelijk naar de werkloozenkas van het A.C.V. overschrijven. Daar worden ze niet alleen uitbetaald, maar tevens verdedigd, wanneer ze in hun rechten worden te kort gedaan daar worden ze niet betaald door een officieel organisme, maar door hun eigen syndikale organisatie die niet al leen hun belangen als werklooze, maar hoofdzakelijk hun belangen als arbei der verdedigt. Voor Aalst is de zetel dier werkloo zenkas in de Bure,elen van het «Groen Kruis», St. Jorisstraat, 26. Aangekomen in den Boekhandel J. VAN NUFFEL-DE GENDT, recht over de St. Martinuskerk Practioche boeken Vlaamsch-En- gelsch om zonder meester de Engelsche taal aan te leeren door Vervarcke. VEEVERBETERING UITBETALING PREMIEN In tegenstelling met wal door plak brieven werd aangekondigd, kan de uit betaling der premiën aangekondigd voor 4 Nov., van 10 tot 11 uur, door de geldblokeering voor den oogenblik niet doorgaan. Er zal bericht gegeven wor den wanneer dc uitbetalingen kunnen ge schieden. De Burgemeester, A. NICHELS. UITBETALINGEN AAN BEHOEFTIGE PERSONEN Vanaf 15-10-44 zijn twee besluiten in voege getreden, c|ie toelaten vergoe dingen uit te be tallen aan behoeftige per sonen. Nochtans moet er goed onder scheid gemaakt worden nopens hunne toepassing. Het besluit van 14-10-44 van het Mi nisterie van Arbeid en Sociale Voorzorg laat loe de vergoedingen voor werkloo- zen uit te betalen aan ieder arbeidsbe- kwame loontrekkende, die normaal on der het stelsel van arbeids- of bediender- contract werkzaam is, op voorwaarde dat hij een bewijs of verklaring van on vrijwillige werkloosheid voorlegt, een aangifte «Familiale Toestand» invult, en ingeschreven is als werkzoekende, indien het een volledige werklooze betreft. Ver der moet hij in België woonachtig zijn, en de Belgisch.e nationaliteit bezitten (af wijkingen worden niet aangehaald). Deze formaliteiten moeien vervuld worden bij en door het GEMEENTE BESTUUR, dat nadien de noodige do- kumenten aan de bevoegde diensten overmaakt. Personen die aan deze voor waarden niet voldoen zijn uitgesloten van de voordedien van dit besluit. De voornaamste uitsluitingen zijn Personen die een gevangenisstraf onder gaan; volledige en definitieve werkonbe- kwamen; gerechtigden op een rente of ouderdomspensioen; handelaars of am bachtslieden die voor eigen rekening werken, gehuwde vrouwen, volledig werkloos, die geen gezinshoofd Zijn. Vóór 1 0 Mei 1 940 werden, benevens de personen die definitief werden afge dankt, beschouwd als volledig werkloos die personen die gedurende meer dan vier weken ononderbroken werkloos ziin geweest. Door het besluit van 16-10-44 van het Ministerie van Volksgezondheid moeten ALLE GEZINNEN ZONDER ONDERSCHEID, welke een in Belgie aanwezig lid bevat dat werkbekwaam is, door de COMMISSIE VAN OPEN BAREN ONDERSTAND van het genot van den steun worden uitgesloten. Deze gezinnen kunnen enkel van de voordellen van de werkloosheidsver goedingen genieten, op voorwaarde dat zij voldaan hebben aan al de bepalingen van de huidige reglementeering. Hieruit vloeit voort dat de gezinnen, die zonder bestaansmiddelen zijn, en uitgesloten zijn van het voordeel van de werkloosheidsvergoedingen, een aan vraag kunnen indienen bij de COMMIS SIE VAN OPENBAREN ONDER STAND, om eventueel de steun te kun nen ontvangen voorzien bij het besluit van 16-10-44. Zullen in algemeene regel bij de C. O. O. een aanvraag kunnen indienen gezinnen die recht hebben op een rente of ouderdomspensioen, de volledige en definitieve werkonbekwamen, gezinnen van politieke gevangenen en werknemers in Duitschland. N.B. Dit is maar een beknopte uit eenzetting van den inhoud der twee be sluiten, die echter geen gewag maakt van de voorziene beperkingen of afwijkin» gen, of interpretaties, en is maar ge schreven omdat buitenstaanders, die er belang kunnen bij hebben, zouden we ten wat ze moet,en doen en welke forma liteiten zij te vervullen hebben. RAV. C.C.O. AFD. STTEUNFONDS. BERICHT STEUNUITKEERING AAN BEHOEFTIGE GEZINNEN De gezinnen die, ingevolge het Besluit van 14-10-44 van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, van het voordeel van de werkloosheidsvergoe dingen. uitgesloten zijn, kunnen verder uitbetaald worden door het Steunfonds. De uitbetalingen van deze g,ezinnen zullen regelmatig doorgaan op de aange duide dagen en uren van vroeger, vanaf 30-10-44, in de lokalen van het Steun fonds, Korte Zoutstraat, 24. N.B.: De gezinnen die gewoonlijk steun ontvangen den Woensdag, moeten toekomende week uitzonderlijk ontvan gen op Dinsdag 31-10-44, ter gelegen heid van Allerheiligen. Namens de C. O. O. De Secretaris, De Voorzitter dd. J. De Waele. B. De Moor GIFTCTVrELSNTE Do°EN. ™EE °AGEN °M ™DIG UW AAN" WENDT U TOT DE 2 7 nieuwstraat RECHTOVER AALST DE POST Sa ALL.LWACHTEN EN AANSCHUIVEN TE VERMIJDEN. WAAR DE NOODIGE MAATREGELEN GETROFFEN ZIJN DE WINKETTEN BLIJVEN OPEN ZONDER ONDERBREKING^ VAN 9 TOT 16 UUR. w.m^S^aLE^„B„URGERSHUIS te huren, gelegen in de OMGE MAKEN ^VAN DE BROU\VER,?FFEt^TEN RECHTSTREERS OVER Tl Ve EN ïgen GIJZELAARS 1940 pin 1 Lange Zoutstraat 'P^ Va De families der nog weggevoerde Politieke Gevangenen worden. STAD AALST BOND DER POLITIEKE GEVANGENEN Zaterdag 4 November a.s. ,in de zaal «Modern Palace» ende ondersteunderk Orkest «De Nachtvlinders» ,5 fr^aa Begm te 6 uur s avonds. Voorbehouden tafels 20 fr. All Ue Lngelsche en Canadeesche soldaten word,en uitgenoodigd. -Jet v Kaarten te bekomen op ons Secretariaat Rooseveltlaan 39, Tel. 907 (Huisleur Gravez). v N.B. De Toegangskaarten dienen bewaard te blijven alls mogelijke nachtu °de vergunning. leure PeU^MriS' Oe Voorzitter, De Schatbewaarder,an h E. HUION. G. DE STOBBELE1R. A. MASCULLER.erko De Onder_Voorziiter, G. DE ROOVER. .erfst ONS SCHEPENCOLLEGE Men weet dat het Schepencollege nog steeds onvolledig is. Mr. Deprez, die voor den oorlog schepen was, is he laas nog in Duitschland. Na de bevrijding was ook d,e plaats van Mr Berghman onbezet. Deze sche pen had tijdens den oorlog op regelma tige wijze zijn ontslag ingediend als ge- meenteraadslid. Er is echter een besluit T V, van 5 Mei 1944 die de ontslagverlep- UC ningen nietig verklaard. Indien onze in lichtingen juist zijn dan is die wet niet toepasselijk, vermits Mr B,erghmans zijn ontslag niet heeft gekregen, maar vrij willig gegeven. Dat is voor het geval Berghmans. Er blijft nu de kwestie van de tijde lijke vervanging van Mr Deprez. Vam rechtswege komt die vervanging toe aan het lid van den gemeenteraad dat het langst in functie is. Onmiddellijk na de bevrijding werd gevraagd tot deze vervanging over te gaan. De p,ersonen die in aanmerking kwamen na verwijdering der onge- wenschten waren toevallig katholie ken. Het Schepencollege gebaarde vam niets en liet de plaats van Mr Deprez onbezet. Sinds dien is ej heel wat gebeurd. De onregelmatigheden stapelen zich op de onregelmatigheden. Vrije teugels worden gelaten aam onverant woordelijke personen. Het gezag wordt niet uitgeoefend... De Heer Gouverneur heeft nu verle den week geëischt dat het Schepencol lege zou worden aangevuld. De Heer Danckaert, werd als oudste lid, uitgenoodigd om te komen zetelen. Hij heeft geweigerd. Vervolgens werd beroep gedaan op Dr Schelfhout, aan wien men beloofde het Schepenambt van burgerlijken stand af te staan. Wij vernemen dat Dr Schelfhout, na raad pleging van zijn vrienden, geoordeeld heeft dat hij niet kan verplicht zijn mede de verantwoordelijkheid te nemen voor de onregelmatige toestanden die door het Schepencollege werden ;n 't leven geroe pen en dat hij oordeelt dat gezonde toe standen alleen kunnen bereikt worden door eene volledige omvorming van het Schepencollege de plaats van Mr De prez voorbehouden waarin met de belangrijkheid van al de gezindheden zou rekening gehouden worden. BERICHT AAN ALLE OUDSTRIJDERS De Besturen van den Nationalen In- valiedenbond, Nationale Vuurkruisers- bond, Nationale Oudslrijdersbond en Nationaal Verbon dder Militaire Oud- Krijgsgevangenen, afdeelingen Aalst, doen een dringenden oproep tot al de oudstrijders 1914-18 en 1940 om deel te nemen aan de jaarlijksche optocht naar het kerkhof en hulde aan gesneu velde en overledene strijdmakkers van den oorlog 1914-1918 en 1940 op Woensdag 1 November (Allerheiligen). Men vergadere ten lokale van N.S.B., Arbeidstraat, 40 te 9 u. 45. De Besturen. De Filmleiding der week ing Van 2 7 October lot 2 November. Hl" VOOR ALLEN. ullin. Amanda (Palace). enw Stanley en Livingstone (Feestpaleis'^Ti De Mikado (Rio). 'e.r eluki VOETBAL mdei F.C. White Star ontving Zondag h^s duchte F.C. Mere. Na een gelijl(ancJ opgaand begin, namen de gesterndep he langZaam de bovenhand en boekten da Jn ook een mooie overwinning. ,ns d De uitslag 11-1 drukt dan ook qemel groote meerderheid van White Star uian h Uit S. C. Eendracht ieid e De ploeg welke Zondag te BrussdJ di tegen Forestoise onze kleuren zal verdéaars digen werd als volgt opgesteld: ,ns 1 Van der Vekem Cornelis Db he Brauw Petit De Buck Daelma'ok k Moreels Voogt Van der Bur^P h De Wa.egeneer Kint. Vann Reserve Sirens. Zondag is het in Aalst de viering va' j}e Christus Koning, er zal dus geen enk^.0jtu, sportgebeurtenis in onze stad plaat|Q hebben, dus ook geen match op on plein. Indien het nationaal kampioenscha] van Eere-afdeeling nog niet op 5 den Nor*Ti vember zal kunnen starten, zal onze eer*» J si£ ploeg op dien dag te Brussel uitko men tegen Anderlecht. —/ooi Rochus e li De Hondenclub St. lokaal bij den Heer Prosper VAf nP KOONINGSLOO, café Vrije Jacht va„] St. Jobstraat, 110, Aalst, bericht aaiaai f zijne Leden en Hondenliefhebbers daespr< van af Zondag aanstaande 29 Oktobe' T. - - - Hi; Hondenafrichtirvg he^ tan d de lessen beginnen. Nieuwe leden worden aanvaafd. ->oor Inschrijvingen ten lokale of bij den cretaris Kamiel STALPAERT, 10, Bo terstraat, Aalst ioor Staatsambtenaar zoekt BURGERSHUIS te HUREN. Zich wenden: O.L.V.-pIein, yapei jezon tien jolitii 1 I, Aalst, noeie AI: WORDT GEVRAAGD nind Een m,eisje om kleermakersstiel te leere-en met schoolkontrakt. Zich wenden 3nze Meuleschettestraat 8, Aalst. liet o Jicht d MEN VRAAGT gerant voor win oereil kei, deftige dame, liefst op hoogte va" handel. Vrij van huishuur. Schrijve361^ bureel van het blad,, letters D.D. 3m lat g' MEN VRAAGT bekwame Meic hoog loon. Zich wenden Keizerlijk Plaats 52 (Rooseveltlaan), Aalst. salm| yernif Verantw. uitgever, Gustaaf Sander^ulJg Schoolstraat 16, Aa.l c aijvei 5SBSÜI "i*i 4»

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2