f.v De Parochianen der Parochies van de Stad Aalst, zijn van harte Qelnkoewenscht en gedankt om het zoo schitterend beantwoorden aan onzen oproep en hunneiiblijkenf van dankbaarheid tegenoverKRISTUS-KONING ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN L IA, B EN OMSTREKEN De tweede uiteenzetting van den Minister van Financiën KRIJGEN VAN 4.000 TON DE GEALLIEERDEN VOEDSEL Pierlala De Britsche hulde Negentien Belgen door nekschot afgmaakt te Courcelles ALS !l. 112 Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week. k h n Geheir Eerste Jaargang 1944. Mummer 1 0 Donderdag 2 November 1944 Prijs 1 Fr. het nummer BUREELEN Kerkstraat, 9, Aalst. Telefoon 114. De Geestelijkheid der Stad Aalst. 940 raat OMGE ER TI Verleden Zondag, feest van Kristus- Coning, was het een feest voor de leden SaËSÉÊMan de strijdende kerk, t.t.z. de gel.oo- igen die onder de leiding van Kristus lijn Rijk helpen vestigen. Zoowel in het •penbaar als in het privaat leven. Vandaag viert d.e H. Kerk het feest 'an Allerheiligen». Feest dei zegepra- ende kerk, t.t.z. de leden der strijdende irsteunderk die reeds den zegen van hun strijd •ehaald en hun loon ontvangen heb- 15 fr.en, 20 fr. Allerheiligen, dat klinkt zoo mooi. iet woord zelf zit reeds vol klank en (Huisleur in tegenstelling met het mplan- holisch einde van den Zomer. Zooals nacht-i den herfst nog éénmaal de warme leuren levpn in den iangzamen dood 'aarder,an het landschap brengen, zoo gaal het JLLER.erkorgel nog éénmaal wijdopen. Allerheiligen is het Oogstfeest in den erfst van het Kerkelijk jaar. 't Is de """izameling van de vruchter der verlos- week door den H. Geest aan de geloo- i igen meêgedeeld, de natuurlijke aan- er' ulling van dp heiligenviering gedurende en kerkelijken jaarkring. Want, van- ,aag juicht en jubelt het moederhart s pa eis>er j_j ]^erk om van millioenen elukzaligen van alle tijden, van alle inden, van alle geslachten. De H. Kerk lont ons haar hemelkinderen, glanzend adag h'an schoonheid, met de zegppalm in de n gpelijXand en de kroon der onsterfelijkheid ;stemdep het hoofd. kten da Jn het Epistel van dezen dag toont .ns de H. Joannes d.e ontelbare scharen ook gemelkinderen, knielend voor den troon Star ui-an het goddelijk Lam. Uit die geest putte ons hart veel blij- ipid en vertrouwen omdat wc weten dat BrussdJ ^ie ons zijn voorgegaan overwin - il verdéaars waren over de zonde en dat van >ns niets meer gevraagd worden. Wat j £jij hebben overwonnen pn gewonnen dat Daelma,c>k kunnen wij, zooveel te meer dat wij Ier Bur^P hunne voorspraak mogen rekenen Vanneer wij er om vragen. nng va' £)e mel0die van den geestelijken In- en cnk^.0jtuS)) «Gaudeamus omnes in Domi- 1 P'aatlo...» op on «Verheugen wij ons allpn in den Heer» doet het vizioen Allerheiligen in ons leven, doch... de Novemberdag is kort. Vroeg vervaagt he daglicht en de feestgeluiden gaan over to' «Allerzie- !pn»-klokken. De zware geluiden gaan nu ■vroom en ernstig over stad en land en die bronzen stemmen vinden meer weer klank in vele harten dan het feestgelui van 's morgens. De gedachte aan de dood brengt droefheid en rouw, en, met den grondtoon van het dooden officie voelen wij ons staan van aangezicht tot aangezicht met het raadsel van leven en dood. We gedenken onzp duurbare afgestor venen ouders en familieleden, onze vrienden, onze oorlogsslachtoffers, onzp gesneuvelden en ook de zielen dergeenen die ons hun vijandpn noemden. Maar, midden ons gebed voor hunne eeuwige rust en hun eeuwig geluk zingt de H. Kerk lichtend en troostvol: «Ego sum resurictio et vita» «Ik ben verrijze nis en leven» als een nieuwe dageraad schitteren die woorden dooi de nevelen onzpr treurnis om onze geliefde dooden. Zoo beurt de H. Kerk hare kinderen op door de gedachte aan de beloofde verrijzenis van allen die ons in dpn dood zijn voorgegaan, en wordt het huis van het aardsch verblijf een eeuwige woon stede in den hemel. In deze drie kerkelijke feesten Kris tus-Koning, Allerheiligen en Allerziplen, ligt de solidariteit tusschen al de leden der kerk, n.l. tusschen de stiijdendp, ze gepralende en lijdende kerk. Dit is de eigenlijke «gpmeenschap dei heiligen». Deze gemeenschap is zoo goddelijk schoon en geeft den kristen mensch kracht om te biddpn en het verlangen om de zielen van al de afgestorvenen te hel pen verlossen door gebeden pn goede werken. Met zoo 'n gemeenschapszin bezoeken wij onze kerkhoven, waarover de nevel hangt als een grijze sluier van, droefenis, waar dorre bladeren ritselen over de graven der ingpslapenen, en wij leggen op de rustplaats van hun gebeente wat minder bloemen en wat meer gebeden. W. V. H. >enschaj den Noittit >nze eer» el uitko -/ooral Vleesch en Vetstoffen [>chu9 e leveren van 1 November af r - De persoonlijke veitegenwoordiger Jacht >/an Eisenhower in België,majoor-gene- icht aaiaai Erskine, hpeft tot hel Belgische volk Okt k^espr°ken- ;no. hCI Hij bracht hulde aan de houding van ie Belgen vóór en sedert de bevrijding, - tan de weerstandsbewpgingen, en dankte a, 'oor het warme onthaal, dat de geal- I (^n^eefde troepen hier te beurt is gevallpn. De weerstandsbewegingen werden loor Eispnhower zelf gevraagd hun yapens in te leveren. Hel ware een on gezonde politiek indien deze bewegingpn :N 'n ^et burgerlijk en economisch- jolitiek leven van den staat moestpn be- Aalst.noeien. Als vriend zegde Erskine, heb ik ook ninder aangename dingen te vertellen, te leere^en zware winter staat vooi de deur. vendenDnze gemeenschappelijke vijand is nog liet ovprwonnen en het front is nog ceer Jicht bij de Belgische grens: de gevach- jor winen 'duren voort en uw land is in het >gte va^^'k van de V. I. Het geallieerde Op- Khrijve^k^6' zal alles doen wat mogelijk is >m het leven lichter te maken pn hoopt Jat ge zijn onderrichtingen stipt zult op- Mei/0!?"- u eizerlijk Ue vlJand zal trachten uw moreel te gt ireken. Hiertegen is een afdoend middel: kalmte en vertrouwen. Duitschland zal c vernietigd worden, Erskine biacht dan oanderhulde aan de mijnwerkers, de sleutel- lijvprheid, die al de andere beheerscht. Hei vervoer is de belangrijkste kwestie geen enkel vervoermiddel mag onbenut blijven of onoordpelkundig gebruikt worden. Handelend over de voedselkwestie verklaarde Erskine dat de geallieerdp troepen hun eigen voedsei medebrengen'. D.e geallieerden vragen niet beter dan België te bevoorraden, doch di* is voor alsnog onmogeiljk want het front gaat vóór alles. Tengevolge van de krijgsver richtingen was het fataal, dat dt bevoor rading epnige dagen in de war moest loopen. Opdat België de moeilijkheden zou te boven komen, heeft het geallieerde op- pprbevel besloten, ter beschikking van de Belgische regeering, 200 ton voedsel per dag naar België te brengen, gedu rende 20 dagen pn dit vanaf l Novem ber aanstaande. De voorraden zullen een maximum bevatten aan vleesch en vetstoffen. Ipder Belg moet het zijne bijdragen ter bestrijding van de zwarte markt, die het openbaar leven zou dreigen te ver giftigen. Het besluit is mepr dan ooit moet het algemeen belang gaan vóói de par ticuliere belangen. En Majoor-Generaal Erskine besloot zijn bpmoedigende woorden met een vriendelijk «Good night my friends, good1 night!» Wat een tegenstelling met het Duitsch gebulder, als die ons eens ieiS langs den micro t,e vertellen hadden! HOEPSASA Was me da 'n volkske velleden Zon dag I Hoevpel 15.000 I Zonder ga- zettegetallen te gebruiken want heel den omloop van het «Kristus-Koning Crite rium» was volzet. N'n omloop van 3 km of 3000 meters en plke metei 5 man dat maakt toch wel 3000 X 5 15.000 En dan binst de triomfantelijke intrede van Kristus-Koning zelf op de Groote Markt 20.000 zou dat overschat zijn Reken daarbij het volk langs den door tocht. Wip was er nog thuis van de 42.000 inwoners der stad? Ja, Aalst heeft zijn opper-Koning waardig ge huldigd, gedankt en gesmeekt. Is Aalst katholiek Is Aalst een ge- loovig volk Moet Aalst bevrpesd zijn van anti-godsdienstige elementen Och kom Wat meer dan vier jaar geborgen lag in het hart onzer geloovige massa, wat mper dan vier jaar omsloten werd door de muren onzer keikgebouwen, waar een heidensche bezetting meer dan vier jaar Kristus-Koning gevangpn hield in zijn tabernakel en binnen de kerkmu ren. Dat alles is nu op den kreet ((Aalst huldigt openbaar Kristus-Ko ning» spontaan losgebroken en uitge groeid lot een biddende en zingende mas sa van duizende Aalstenaars Men heeft pn spreekt nog van «Zwarte Markt». Hewel verleden Zondag was 't echte Zwarte Markt, want de Groote Markt zag zwart van 't volk en daar boven de blanke Hostie zegenend en be schermend. Prachtig, aandoenlijk en Pierlala zag veel water-ooger», traantjes wegpinken en greep zelf naai het tipkem van zijn zakdoek. Proficiat Aalst voor de eerste maal dat het H. Sacrament buiten komt sedert 1940 ,hebt ge uw Koning plechtig ont- vangpn. Aalst heeft de bevrijdende legers geestdriftig ontvangen, zijn «groote Be vrijder en Beschermer» waardig en be- trouwvol in eere hersteld. Gansch dp stad vierde mee, uitgeno men... altijd dezelfde, een kliekske van niet te tellen... ge zaagt het aan hun huis- facade, maar nog beter aan hun pigen facade... d'Er is veel joviaal gelachen, iedereen was opgeruimd, goed weer vepl volk alles prachtig gelukt... Maar d'r is ook groen gelachen, groen dat blauw uitsloeg. En nu begint de taak van die duizen den, voort bidden, voort communiceeren en voort levpn als onderdanen van Kristus-Koning. Zijn rijk van groot heid, rechtvaardigheid, liefde en vrede, vestigen in eigen hart en eigen familip. Nu één groot «front» gemaakt «af hankelijk van Kristus-Koning. Pierlala. AAN BELGIE DOOR LORD CRANBORNE In zijn rede, die hij gisteren uitsprak tijdens He lunch, die, zooals gemeld, door de Engelsch-Belgische Vereeniging gpgeven werd, ter gelegenheid van de be vrijding van België, verklaarde lord Cranborne, die den heer Eden vertegen woordigde, verder nog, dat «België ge- durpnde de laatste jaren de materieele hulpbronnen van zijn Afrikaansche ko lonie ter beschikking van de geallieerden, heeft gesteld.» Hij zeide, dat «het volledig verhaal van den heldhaftigen strijd van België nog niet gedaan werd, maar de reeda bekende bijzonderheden toonen aan dat het Belgische volk nooit gewanhoopt heeft en alles gedaan heeft wat in zijn vermogen lag om dp Duitsche oorlogs machine te saboteeren. België mag terecht fier zijn op zijn verzetbeweging. Zijn dappere burgprs, mannen en vrouwen, hebben, er hun eigen leven bij wagend, gpallieerde pilo ten verborgen gehouden, die een nood landing moesten maken in hun land en zij hpbben ze langs geheime wegen ge bracht naar de punten, waar zij zich bij hun eenheden konden vervoegen en den strijd hervatten. De taak van Maarschalk Montgommery in zijn zegpvierenden op- marsch werd vergemakkelijkt door de edelmoedige hulp van hel Belgische volk. EEN OVERZICHT VAN DE GEDANE VERKLARINGEN De h. Gutt, minister van Financiën, ontving andermaal dp leden van de dag bladpers voor volgende mededeeling De opneming van de verklaringen, in zake biljetten waarvan het bpdrag nog niet volledig kon worden vastgesteld, beloopt 90 milliard. Dit maakt dat van de 100 milliard, die in omloop waren, 1 0 milliard franks niet aangegeven wpr- den. De ontbrekende 10 milliard zijn volgens het oordeel van den h. Gutt of wel vernietigd, ofwpl werden zij overge bracht naar een oord, waar ze praktisch gesproken van geen tel meer zijn, hetzij in België zelf of in den vrpemde. AANGIFTE DER BILJETTEN In zake aangiften, welke niet 5.000 frank te boven gaan, bedraagt het totaal 1 milliard honderd millioen frank. Tusschen 5.000 en 10.000 frank, 3 milliard 620 millioen. AANTAL VERKLARINGEN Tusschen 10 en 15.000 fi. 205.000 Tusschen 15 en 20.000 fr. 182.000 Tusschen 20 en 25.000 fr. 142.000 Boven 25.000 fr. 95.000 Dus een totaal van 1 millioen 224.000 verklaringen. Het weze wel verstaan, dat het hier pnkel gaat om de aangifte van blijetten nadat eerst 2.000 frank per persoon werd ingewisseld. Het bedrag zelf van de omwisselingen beliep 14 milliard frank. HET NEERLEGGEN DER BILJETTEN De aangegpven bankbiljetten zullen van 3 November af tot en met den 1 6n de/zelfde maand gedeponeerd moeten worden. Dpze deposito's zullen tot het opmaken van speciale «conti» of reke ningen aanleiding geven. Bedoelde deposito's (bij de bank-, spaar- en lijfrentekas, checkambt, enz.) zullen vrijgemaakt worden tot een be loop van ten hoogste 3.000 frank, met ingang van 1 7 November a.s. Dit beteekenl, dat van hel zich op de bijzondere rekeningpn bevonden bedrag, 3.000 frank zal vrijkomen. Over dit be drag zal «vrijelijk» kunnen bpschikt worden door middel van overdracht, check of tegen biljetten. Bij het opma ken van de bijzondere rekeningpn zullen deze, waarvan de aangifte minder dan 3.000 frank bedragen, voiuil aan het loket mogen uitbetaald wordpn. Ingevolge de financieele verrich tingen zullen 12a 13 milliard terug in omloop komen. Dit is niet van belang ontbloot, betoogdp de h Gull. In mijn toespraak voor de radio zai ik het pu bliek er op wijzen, dat men met de in omloop zijnde bankbiljetten zuinig moet omgaan en ze maar niet zoo op dp zwarte markt moet gooien. In zake betalingsmiddelen is reeds een vrij aanzienlijk bedrag in omloop. Vier milliard frank in pasmunt en kleine briefjes In verband hiermede doen valsche ge ruchten de ronde. Welnu, ik kan gerust zeggen, dat de klplne bankbiljetten niet zullen ingetrokken worden. De minister van Financiën betoogde naderhand, dat rekening houdend met de ingewissplde bid jetten (14 milliard fr. thans 56 milliard frank in omloop zijn. Hoe komt het dan, dat talrijke lieden thans zóó in 't nauw zitten voegde de h. Gutt hieraan toe. En het onmiddellijk antwoord «Om dat deze 56 milliard slecht verdeeld zijn, wegens de eenvormige omwisseling van 2000 frank per persoon, waartoe ik bij den aanvang bem overgegaan.» Hpt bankkrediet zal echter weldra zijn invloed uitoefenen en veel tol de herop leving van de ekonomie bijdragen. Rest nog de geleidelijke deblokkee ring van 40 t.h. welke de ekonomische npropleving van het land in de hand zal werken en de hervatting van dert arbeid zal vergemakkelijken. (Zie nadere verklaringen van Minister Gutt op de 2de bladzijde.) De Rexisten richtten de slachting in. Heldendood van Z. E. H. Kan. Harmignie. Wie herinnert zich niel de bewogpn dagen van Juli, toen de Duitschers reeds ondervonden hadden hoe sterk hun At lantic-wal was. Mper nog dan zij, waren de colaborateurs met een panischen schrik bevangen. Ze begrepen nu ook dat ze op een verkeerd paard gewed hadden, en dat hun «heerschoppij» hier ver uit was. Een van die bloedige dagen werd ook dp rexistische burgemeester Englebin, van Charleroi, neergeschoten. Hij bracht het er niet beter van af dan zijn voor ganger. Wie had hem gedood Er werd ge fluisterd dat hij sampn met zijn vrouw en zijn zoon terechtgesteld werd door eenige van zijn «medewerkers» omdat hij te gematigd werd naar hun lust. Algp- meen echter werd aangenomen dat de weerstandsgroepeeringen wpei een per soon hadden doen verdwijnen die zulke maatregelen verdiendp. Boontje kwam om zijn loontje. Hiermede gingen de rexisten echter niet akkoord, ze zoudpn gewoonte-getrouw eens bewijzen hoe dat vergolden moest wordpn. Twintig gijzelaars weiden door hen onmiddellijk neergeschoten, hiei en daar werden ook nog anderpn om 't leven ge bracht en eindelijk te Courcelles werden 19 Belgen, waaronder Z. E H. Kan. Flarmignie, dekpn van Charleroi, laffe- lijk vermoord. DE MOORDPARTIJ Dank zij de getuigenissen van twee [ontsnapten konden nu de gegeven? van deze moordpartij sampn gebracht wor den. Tijdens den nacht van 17 op 18 Oogst 1 944, werd een groep mannen en vrouwen thuis weggehaald en op de bu- replen van de Gestapo bijeer gebracht. Toen ze daar met 2 1 verzameld waren, werden ze weg gebracht naar Courcelles en daar in den keldpr gestopt van een leegstaand huis. Onder hen bevond zich ook de deken van Charleroi. De gevan genen vermopdden wat hun te wachten stond, doch de aanwezigheid van den priester, die van allen de biech hoorde, sterkte hen in dpze omstandigheden. Een der vrouwen vroeg aan den de ken wat hij dacht dat er met hen zou gebeuren. Ja, ik denk dat we naar den Heer gaan, was het kalme antwoord van den deken. Hij wist maar al te best wat men van die rexisten verwachten kon. Ook de anderen wachtten met gelatenheid hun dood af. Gezamenlijk begon men in den kelder gebeden op te zeggen. Een dpr rexisten riep door het spiedvensterke of men ook voor Englebin bad De d kpn antwoordde waardig Ze ker wil ik voor Englebin bidden, zelfs voor u wil ik bidden. Bij dageraad werden de gevangenen één voor één uit den keldpr gehaald. Met een schot in den nek werden ze afge maakt. Bleek doch glimlachend kwam hij uit den kelder en Zegde Ik en de andere wij sterven opdat de vrede weer zoo spoedig mogelijk op de aarde zou heer- schpn Hij viel als een groot m^nt na eerst

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1