Garage Central d'Alost Banqoe de la Société Générale de Balglqus Stadsnieuws BLOEMENHUIS ALMA De Brouwerij De Gheest, Aalst Brieven uit Londen Nadere verklaringen van Minister Gutt 23, Nieuwstraat, Aalst. Bank van Brussel N.V- 1 8 anderen in den dood gesterkt te heb ben. Mme Gobbe, die door toeval daar aan d,en dood ontsnapte, vertelde dat ze nooit gedacht had dat het zoo gemakke lijk was den dood in de oogen te kijken, wanneer men in een toestand van vrede en ontroerende broederlijkheid tegenover elkaar staat. Toen de rexisten de plaats verlaten hadden, kwamen de Zusterkens der Ar men en begroeven de lijken. De deken had reeds vroeger den wensch uitgedrukt in allen eenvoud ten grave gebracht te worden. Nooit zal hij vermoed hebben dat he1; zoo eenvoudig en tragisch zou geschieden. Op de begra fenis waren enkel aanwezig: een priester, die slechts een gelezen mis dierf zeggen, een broeder van den overledene, en vier andere getrouwen. CHARLEROI EERT ZIJN GEESTELIJKEN LEIDER Nu dat de bezetting vergeten is, dat er niets meer moet gevreesd worden voor rexisten die op bloed jagen, heeft Charleroi haar deken de noodige eer wil len bewijzen. Het lichaam van Kannunik Harmi gnie werd te CourCelles ontgraven plechtig gebaard in de kerk van O. L. Vrouw, waar twee dagen lang de g,eloo- vigen in talrijken groep hun gebeden kwamen offeren voor hun deken. Dan had de plechtige begrafenis plaats, waar bij heel Charleroi aanwezig was. Ook Kardinaal Van Roey had er aan gehou den den dienst bij te wonen. De kerk was te klein om al de gel vigen te bevatten. Een groote menigte volgde buiten de H. Mis bij middel van luidsprekers. Gansch de stad door hingen de vlag gen half stok en overal waar de begrafe nis voorbij kwam werden bloemen op den weg gestrooid. Het lichaam van den Z. E. H. Kan. Harmignie werd bijgezet vlak tegenover het Fransche gedenkteeken van 1870'. Boven op den grafkelder werd een groot bronzen kruis geplaatst. Dat was het laatste geschenk dat de parochianen aanboden aan den priester die alles of ferde voor hen en het Vaderland. Onbescheidenheid liet ons toe enkele brieven voor onze lezers over te schrij ven. Gij zult ons zeggen «Gij durft nogal». Vergeet niet, beste lezers, dat journalisten veel mogen doen, wat aan anderen verboden is; en wij hopen dat gij na lectuur van wat volgt, ons volle dige kwijtschelding zult schenken. Wij laten dan ook de pen aan een ander Londen, October den... 1944. Mijn beste, 't Is niet uit 'n onbenoemde vlek, er gens in Holland dat ik U schrijf, maar uit mijn geboortestad. Of ik tevreden b.en Ja, 'k heb op den koop toe wel 'n kleine hinder die men kwetsuur noemt. Doch zonder dat, zou er allicht zich nog 'n heele tijd komen voegen zijn bij de meerd.ere jaren die ik van huis weg ben. Gij zult U wel nog herinneren wat ik U veértellde over mijn oorlogen in de woestijn. Dan kwamen de officiersst/er- ren. Maar van naar huis gaan, op verlof, geen sprake van 'k Kwam dan eindelijk in uw schoo- ne streek. En 't was me of ik mij bijna thuis voelde. Maar thuis is toch thuis En nu die kwetsuur. Doch daar niet over geklaagd. Ze bracht mij weer in de gelegenheid eens aan huis te zijn. Beeld U in. Ze zetten mij daar eten voor en vonden dat ik zoo 'n soort weerewolf geworden was. (Misschien heb ik dat niet ver van bij U geleerd Daar eten zij tegenwoordig per maaltijd, zoo 'n sneetje of twee brood. Die waar is hier anders niet gerantsoeneerd. Erg veel bo ter strijken zij er ook niet op. 't Rantsoen is niet hoog twee ons margarine per week (veel van uw boeren verbruiken meer per maaltijd op en van de bo ter bijna niets. Ons menschen staan er dus, naar gij ziet, niet veel «vetter» op dan gijlieden. En 't fruit dan. Laat er ons van zwij gen. In 't naar huis gaan, zag ik hier perzikken uitgestald aan half a crown (omtrent negen fr.) per stuk. Een appel zelfs snapt g' hier niet zoo licht. In uw Vlaanderen was 't daarin 'n overvloed als van 't land van Canaan. Na dit alles hoor ik U r,eeds zeggen «Foei, die smulbuik Is hij dan werke lijk onverschillig geworden aan alles wat hier omgaat Integendeel. Ik denk nog dikwijls aan uw echtzonnige streek. Maar schijnt de zon hier nu wat meer op 't gelaat van uw menschen, ziet men er wal meer 't licht der tevredenheid op Naar ik mocht vaststellen, waren uw medebur gers uitbundig blij toen wij afkwamen. Doch zoodra de vriendschap was geslo ten, kwamen de klachten boven... 'k Wil met U bekennen dat TE gemakkelijk tevreden zijn, ook zijn ïiadeelen heeft. Vermits ik nu toch «uw boekje aan 't openleggen ben», zooals men bij U ^egt, naar ik meen, volgend. Ik kon mij niet weerhouden het U te zeggen toen w' ons den Iaatsten keer ontmoeten «Het is wonder hoeveel burgers daar bij U met 'n geweer of 'n ander schiet tuig rondloopen. Wat 'n flinke soldaten zou men daar niet aan hebben I» «Mili tarist hebt gij mij dan geantwoord. En dit gezegde zit mij nog altijd dwars. Een echt Britsch soldaat, waardig van zijn naam, is nooit militarist Duitschers en andere achterlijke vol keren gaan fier op hun soldaat zijn. Wij vatten den oorlog als een lastige, maar edele, taak op. Beëindigen zullen wij die, tot ze bekroond wordt met een volledige zegepraal. Maar gij daar, waar blijft gij allen om met ons deze levens taak tot haar noodzakelijk einde te bren gen. Sluit aan bij uw leger, of verberg U als zwakkelingen! Excuseer mij dat ik zoo heftig ben. 'k Geloof werkelijk dat de koorts mij weer te pakken heeft. Morgen schrijf ik meer. Jim, de goede cameraad, wist zich hier op «missie» te doen zenden. Hij draagt mijn brieven mee naar 't «Con tinent». Tot weerziens. Uw getrouwe. (Vervolg in ons volgend Nr.) De h. Gutt, minister van Financiën, heeft voor de derde maal in vier weken het woord tot de radioluisteraars ge richt in verband met de financieele maat- ïegelen. Hier volgen enk,ele bijzonderheden uit zijn toespraak. Met ingang van 1 7 November, da tum waarop de deponeering van de bil jetten zaïl sluiten, worden alle rekeningen vrijgemaakt ten beloope van 3.000 fr. Voor al de kleine rekeningen, die waar van de houd.ers het ergst gekneld zijn geweest, maakt dit een groot verschil. Voorzichtigheidshalve was men ver- plicht de beperkte afhalingen van 2.000 fr. per week door afhalingen van 1.000 fr. te vervangen. Thans wordt de beperking van geld- afhahng volkomen afgeschaft. Volkomen vrijheid ten beloope van de vrije of be schikbare rekening.» DE NIEUWE TOESTAND De toestand zal zich dus als volgt voordoen I. Van 3 November af, zullen al de rekeningen, (banken, spaarkassen, post- checks) die door de besluiten van 6 Ok tober vrijgelaten werder, al de sedert dien verrichte stortingen al d e welke la ter zullen verricht worden, kunnen ge bruikt worden zonder Wekelijksche be perking van opvraging .zoowel in bank biljetten als door giro of check. 2- Van 17 November af zullen die zelfde rekeningen, daarenboven, ten be loope van een som van 3.000 fr. vrijge laten worden. 3. Met ingang van denzelfden datum zal zulks ook het geval zijn voor de bij zondere rekeningen die de gedeponeerde biljetten vertegenwoord:gen tot beloop van 3.000 fr. zullen zij vrij zijn, steeds zonder beperking van opvraging. Eiken deponent wier aangifte minder beloopt dan 3.000 fr., zal op verzoek en dadelijk bij het deponeeren, aan het loket, de nieuwe bankbiljetten kunnen terugbetaald worden zonder opening van een rekening. 4. Talrijke deponenten die op 9 Mei 1 940 een rekening hadden hebben die in biljetten omgezet die, op hun beurt, van nu tot 16 November, in bijzondere re keningen gaan omgezet worden. Voor de vrijlating van de op 9 Mei 940 in rekening aanwezige sommen zullen die bijzondere rekeningen, krach lens een eerlang te verschijnen besluit wet, op denzelfden voet geplaatst wor den als de andere. 5. Ten slotte werden voo. de uitkee- ring van loonen en wedden maatrege len getroffen om, in alle gevallen waar zulks noodig zou blijken, toevlucht tot het krediet te verzekeren. DE VRIJE EN GEBLOKKEERDE REKENINGEN De minister vroeg geen misbruik te maken van de vrije rekeningen. En als men er gebruik van maakt, doet men het bij voorkeur docr middel van check of giro. Waarom Omdat de heele muntpoli- tiek aan de prijzenpolitiek gebonden is. Omdat men zelf moet medehelpen om de prijzen te doen dalen. Omdat in den loop van deze week, op een groote markt van de stad, de bloemkoolen tegen 40 fr. aangeboden werden en zij, voor de eerste maal, geen koopers vonden. Zoodra de tegenwoordige verrichtin gen afgeloopen zijn, zullen de betaal middelen, biljetten en rekeningen ,ruim volstaan tegenover de huidige koop mogelijkheden. Zij zijn nog niet even matig verdeeld, maar de verdeeling be gint en vordert. Op een bepaald o ogenblik zal 40 t.h. vrijgegeven zijn. Ondertusschen zal een wet op de belasting van de oorlogswin sten afgekondigd zijn, wel die in de eer ste plaats door haar beginselen en door haar gevolgen belang krijgt. Pas na afkondiging van die wet zal het lot van het geblokkeerde deel van de tekeningen, d.w.z. van de 60 t.h. vast gesteld worden. Zij die naar luid van de wet, oorlogs winsten vertegenwoordigen, zullen door belasting getroffen worden. Alleen de belastingen mogen bij giro op voorloopige onbeschikbare rekenin gen worden betaald. Want hier valt geen enkele fiktieve prijs, geen enkele munt- manipulatie te vreezen. Eerlang zal een besluitwet in dezen zin verschijnen. KERKELIJK NIEUWS Sint Martinuskerk Woensdag, Hoogdag van Allerheili- l U-' hoogmis. Te 3 u. Plechtige vespers. Dood-m officie. Donderdag, Allerzielen Te 9 u So lemneel dienst. Te 10 u. 20, de 3 laatste missen. Te 4 u. 30, rozenkrans. Te 5 u., Sol. lof. Vrijdag Feestdag H. Hubertus en eerste Vrijdag der maand. Te 6 u. 30 Sol. Mis ter cere van den H .Hubertus, waarna Broodwijding. Te 8 u., Mis voor de afgestorven Klauwaerls. Te I 0 u. Sol. Mis H. Hubertus. Te 5 u., Lof H. Hubertus. ST. JOZEFKERK Woensdag. Allerheiligen. H.H. Missen 6,30 u. 7.30 u. 8,30 u. 9,30 u. Hoogmis 1 1 u. s Namiddags 2,30 u. Vespers van den feestdag, waarna Vespers - Metten en lauden der overledenen gevolgd van rozenkrans en lof. Donderdag. Allerzielen. 6,30 u. Sol. mis met offer voor afge storvene parochianen. 7 u. gelezen m^s 8 u. gelezen mis 8,30 u. lijk dienst voor Mr Nicolas Buys 9,30 u. Sol. dienst met offer voor de afgestorve nen parochianen en uitdeeling der geden kenissen met de namen der overledenen s Avonds 6 u. Miserere rozenkrans en lof. Vrijdag. F.eest van H. Hubertus Eerste Vrijdag. 6,30 u. Broodwijding en sol. mis ter eere van den H. Hubertus. 7,30 u Sol. mis ter eere van het H. Hart met al gemeene Communie. 8 u. Zielmis voor Mr. en Mevr. De Meyer. Kerk der E.P. Capucienen Woensdag, hoogdag van Allerheili gen om 1 0 u. plechtige mis met orkest, s Avonds om 5 u. 30 rozenhoedje en lof met sermoen. Generale Abs. en vol len Aflaat. Donderdag Allerzielen om plechtige zielendienst. 's Avonds om 5 u. 30, rozenhoedje, zieienlof en kruis weg. Gedurende de oktaaf van AHerzielén eiken avond te 5 u. 30 rozenhoedje, kruisweg en zielenlof. Vanaf Woensdagmiddag tot Donder-» dagavond kan men verdienen den groo- ten aflaat van Portioncula. Vrijdag, eerste Vrijdag der maand, om 7 u. mis met zang en toewijding aan het H. Hart. 's Avonds om 5 u. 30, ro zenhoedje, zielenlof en kruisweg. Vrijdag is het ook de feestdag van den H. Hubertus; het brood zal gewijd worden om 7 en 8 u. Zaterdag, om 7 u., gezongene mis ter eere van het Onbevlekt Hart van Maria. EigenaarsOdilon 6 Eugène Van der Haegen Agentschan CHEVROLET - BUICK gentschap BEDFORD G^jC IMPERIA Wij hebben het genoegen ons Geacht Klienteel ter kennis te brengen dat wij terug onze werkzaamheden hernomen hebben in onze Garage gelegen, NlEUWSTRAAT, 23, AALST. Wij staan terug ten dienste van onze klanten met ons geper- rectionneerd personeel. VERZORGD WERK SPOEDIGE BEDIENING N' B' i7f :,f*rAtLfewijs da' w'j 9"nszins voor dr DUITSCHE WEHRMACH1 gewerkt hebben is Dat wij uit onze eigene instelling verjaagd werden omdat wij weigerden voor hen te werken- Bijaldien werden, materiaal, wis selstukken en werkliedenpersoneel in beslag ge omen Verder werd de Garage opgedreven door AKICKX. 88, T orhout Steen weg Steene Oostende. Het Bestuur. Zondagdienst der Apetheken Woensdag 1 November van 8 tot 12 u. en van 13,30 tot 19 u. zal de Apotheek op,en zijn van Mr. Houwers, Gentsche- steenweg. Zondag 5 November van 8 tot 12 u. en van 13,30 tot 19 uur zal de Apotheek open zijn van Mr. De Valkeneer, Espla nade. Voor de Mutualiteiten Woensdag 1 November Apotheek huis der Mutualisten, Motlendries. Zondag 5 November Apotheek «Voor uitzicht», Kerkstraat, 20 VAN 3den TOT 16 NOVEMBER AANVAARDEN WE NEERLEGGING VAN ALLE AANGEGEVEN GELDSOMMEN BOVEN DE 10.000 FR.; dok deze van een mina,er bedrag die bij ons aangegeven zijn. De sommen tot fr. 50.000 dienen aangegeven op 3, 4, 6, 7 en 8ster. November; deze van 50.100 tot 100.000 fr. op 9 en 10 November; deze van 100.100 tot 200.000 fr. op 13 en 14 November; deze van 200.100 pn meer op 1 5 en 1 6 November. Rangschikt uw geld per soort, legt dezelfde beeltenis steeds naar bovpn en bindt het in pakjes van 25. WENDT U TOT DE 27, NIEUWSTRAAT AALST (Rechtover de Post) waar de noodige maatregelen getroffen zijn om alle wachten en aanschuiving,en te vermijden. De winketten blijven open zonder onderbreking van 9 tot 17 uur. Voor uwe geliefde dooden. Gedenk hen op 1 November met bloemen. Eén adres in Aalst KATTESTRAAT, H.R. 17.552. 10 Groote keus van pot- en snijbloemen Doe uwe bestellingen vooruit, zoo doende komt U niet te laat. ten huize en AALST Tel. 1122. Aflevering ten huize en op het Kerkhof Groote keus van Kronen, Bloemkussens, guten voor het Kerkhof. -Geheime oorlogsorganisaties genieten 20 t.h. korting. WENSCHT EEN BURGERSHUIS TE HUREN, GELEGEN IN DE OMGE VING VAN DE BROUWERIJ. OFFERTEN RECHTSTREEKS OVER TE MAKEN AAN DE BROUWERIJ. ADMINISTRATIEVE ZETEL AALST GEHEIM LEGER AALST De Verbroedering onder d~ leden van het G. L. Afdeeling Aalst werd tot stand gebracht op 12-10-44. Personen die verlangen als Eerjelid in deze groepëering opgenomen te worden moeten hunne aanvraag persoonlijk en schriftelijk richten tot het Secretariaat G. L. Aalst Lokaal Café De Smet Groote Markt, Aalst. De Ware Vaderlanders alleen kunnen in aanmerking komen om als Eere'id aanvaard te worden. De bijdrage zal later vastgesteld wor den. He Bestuur. de- AFGIFTE VAN OUDE BANKBILJETTEN Volgens ministerieel besluit van 28 October 1944 moei het poneeren van oude bankbiljetten geschieden op volgende data van 3 tot inclusief 16 November 1944, voor de aangiften welke de 10.000 Fr. niet te boven gaan 1 op 3, 4, 6, 7 en 8 November 1944, voor die van 10.100 tot 50.000 Fr. op 9 en 10 November 1944, voor die van 50.100 tot 100.000 Fr. op 1 3 en; 14 November 1944, voor die van 100.100 tot 200.000 Fr. op 15 en 16 November 1944, voor die van 200.100 Fr. en meer. De Loketten der Bank zullen dagelijks open zijn van 9 tot 17 uur. Alle stor tingen boven de 10.000 Fr. (om het even in welke instelling, hetzij post of bank de aangifte werd gedaan) zullen er aanvaard worden. N.B. Het ontvangstbewijs dat werd afgeleverd bij de aangifte dient meege bracht te worden. STAD A AT .ST BOND DER POLITIEKE GEVANGENEN EN GIJZELAARS 1940 Zaterdag 4 November a.s. ,in de zaal «Modern Palace», Lange Zoutstraat Bestuur der Posterijen Ten einde het publiek nie. te lang te doen wachten worden de afgiften der oude bankbiljetten in het Postkantoor Aalst, Nieuwstraat, geregeld als volgt Vrijdag 3 November Van Nr 1 tot 40 Zaterdag 4 November: Van Nr 41 tot 80 Maandag 6 November Van Nr 81 tot 120 Dinsdag 7 November Van Nr 121 tot 160 Woensdag 8 November Van Nr 161 tot 200 Donderdag 9 November Van Nr 201 tot 286. Het is het nummer, dat met de pen op de bewijzen van afgifte geschreven werd, waarmede rekening dient gehouden. De families der nog weggevoerde Politieke Gevangenen moeten ondersteund worden. Orkest «De Nachtvlinders» Ingang 15-fr. gin te 6 uur s avonds. Voorbehouden tafels 20 fr. De Engelsche en Canadeesche soldaten worden uitgenoodigd. Kaarten te bekomen op ons Secretariaat Rooseveltlaan 39, Tel. 907 (Huis Gravez). N.B. De Toegangskaarten dienen bewaard te blijven alls mogelijke nacht vergunning. De Secretaris, De Voorzitter, De Schatbewaarder, E. HUION. G. DE STOBBELEIR. A. MASCULLER. De Onder-Voorzitter, G. DE ROOVER. S. C. Eendracht Onze ploeg boekte Zondag te Brussel tegen Forestoise een schoone zegepraal met 4-2. Onze doelen werden gemaakt door Voogt 2, Van de»- Eurght 1De Wa,egeneer 1 Er was niet te veel volk, wat bewijst dat het publiek meer over heeft voor kampioenschappen dan voor oefen matchen; laat ons dus hop,en dat het of ficieel kampioenschap in Eere-afdeeling ;n 't kort zal kunnen aanvangen. Aan beide zijden was het spel niet van hoog,e klasse, eerder kick and rush, bet spel was ook tamelijk hard, zelfs moest een speler van Forestoise van het veld verwezen worden. De twee ploegen zallen het moeten be ter doen, willen ze goed figuur s'.aan in de toekomende kampioenschappen. V .G. Deftig meisje (25 jaar) verlangt plaats 3ls werkvrouw, 4 of 5 dagen in de week. Schrijven aan Van Caelenberg A. C., Grootveld, 7, Vlierzele. Handelsboekhouder, Magazijnier, Ge rant of chauffeur, pers. wagen, zoekt werk, dringend. Zeer ernstig. Kroostrijk gezin. Aanbod onder letters H.H. PAARDENHOUDERS Voor uwe paardenvoeders wendt U tot VICTOR DE WOLF, Tragel 16, Hofstad.e. Aflevering ten huize MEN VRAAGT als gerant voor win- ke.' deftige dame, liefst op hoogte van handel. Vrij van huishuur. Schrijven buree van het blad,, letters D.D. M£.\D~GEVRAAGD. ZICH WENDEN STATIESTRAAT 28, AALST. Verantw. uitgever) Gu&taaf Sanders. Schoolstraat 16, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2