I Sociale hervorming DE KREDIETBANK li' 2 EN OMSTREKEN Werkloosheid reglementeering PIERLALA klare wijn a.u.b. STORTING van OUDE BANKBILJETTEN Groote Markt, 2 te AALST ËEÈMCHTEI El FEITEN Verachijnf vooi'loopig den Donderdag en Zondag van iedere weak. Nummer 11. Eerste Jaargang 1944. Prijs 1 Fr., het nummer. Zondag 5 Novnmbei 1944 EVANGELIE EN FAMI LI AALLEVEN (Slot.) Door het al te beknopt overzicht van den invloed der Evangelieleer op het familiaalleven is dezen invloed niettemin afdoende bewezen en mag het vol gend citaat van Carl Christoph Strecker gerust onderlijnd: «Wie durft te zeggen, dat Christus voor het huisgezin niets heeft gedaan spreekt als een onwetende of tegen beter welen in. Er bestaat geen grootere Weldoener van het huisgezin dan de Verlosser. Zonder Hem zou de vrouw nooit de zedelijke, rechterlijke en so ciale positie verkregen hebben, die zij bezit; Zonder Hem zou de bloesem en de kracht van het huisgezin verloren zijn gegaan en daarmede de sterkte en de duurzaamheid der maatschappij. Zijn gebod kan soms de echtgenooten voor smartelijke conflicten en zware offers stellen, toch is het een Keerlijke daad ge weest, toen de Heiland den grondslag vaststelde Het persoonlijk geluk moet wijken voor de majesteit van de wet. die het geluk van de maatschappij beoogt.» Worden bij ons de rechten der vrouw en van net kind niet openlijk mis kend, toch is hel familieleven veelal ondermijnd. Met bittere woede immers strijden de moderne hervormers tegen de christelijke inrichting van het huwelijk. Vrije liefde, Neo-Malthusianisme, gelijkheid van sexe, algeheele emancipatie en onafhankelijkheid der vrouw, enz. worden wel niet uitgebazuind, maar zijn, als gevolg van verfijnde propaganda, in praktische toepassing bij een niet te on derschatten deel der bevolking. Niet alleen blijven tal van ouders aan hunne heiligste plichten te kort, doch ook bij de kinderen is onderdanigheid aan- en eerbied voor Vader en Moeder zoek geraakt. Het ploegenstelsel, arbeid der ge huwde vrouw op de fabriek, ontspanning als dans en kinema hadden reeds voor den oorlog het familieleven uiteengerukt en van onze jonge arbeiders en arbeidsters logiestgasten» gemaakt. Doch de vier jaar bezetting en de opvoe dingsmethode van het gecultiveerde Duitschland hebben de gezagscrisis bij de jeugd zoodanig in de hand gewerkt dat nu zooveel ouders de bittere gevolgen dragen van een opstandige jeugd. Dat werkten opvoeders en propagandisten van het Nazisme in de hand. Ofwel waren ze niet bewust van de valsche ieerstelling die ze verkondigden en dan hadden ze het recht niet als opvoeders door te gaan, daar een ontwikkeld mensch het valsche van het ware moet kunnen onderscheiden vooral wanneer het aan vermaningen niet ontbrak; ofwel werd aan die misleiding gedaan om dat ze winstgevend was en dan was het dubbel laakbaar. Doch, laat ons ophouden met de negatieve bestrijding van Nazisme, So cialisme, Communisme en alles wat met echt familieleven in strijd is. Onderzoe ken en beschouwingen zonder positief werk leiden tot niets. Laat ons het kwaad in den wortel bestrijden en totaal uitroeien door het afbreken der scheidsmuur door den modernen tijdgeest opgetrokken tusschen het tijdelijke en het eeuwige, tusschen het stoffelijke en het geestelijke: Wie het echt natuurgezond en gelukkig familieleven wil bevorderen moet staan als middelaar tusschen God en de men- schen-massa t.t.z. verkondiger zijn van de Evangelie-leer die de grondslag is van zoo'n familieleven. Och de wereld is zoo koud, zoo bitter koud Laten wij er voor zorgen dat tusschen de vier muren onzer huisgezinnen, mo ge het eene armzalige hut of een rijk paleis zijn, de behagelijke warmte van ech te, trouwe onderlinge liefde zich verspreide. Buiten in de wereld, spijts de bevrijding van wat wij vier jaar bestreden, hangen nog de donkere wolken van tweedracht, van haat en strijd om de mees terschap. Laten wij er voor zorgen dat in de huisgezinnen de zon der wederzijd- sche liefde strale in vollen glans; laten wij den huishoudelijken haard maken tot een nieuw Nazareth opdat daardoor gansch de samenleving worde EEN GROOT NAZARETH W. V. H. Onder de rubriek «Uitbetalingen aan behoeftige personen» werd een korte sa menvatting gegeven van het besluit van 14 Oktober 44, van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg en van het besluit van l 6 Oktober 44 van het Mi nisterie van Volksgezondheid. Ten be hoeve van de belanghebbende personen zal getracht worden regelmatig uitleg te verschaffen aan de hand van de nieuwe beschikkingen of de officieele interpreta tie's die vóór 10 Mei 1940 geldig in voege waren. Kunnen het voordeel van de vergoe dingen voor werkloosheid genieten, de arbeidsbekwame loontrekkenden, die normaal onder het stelsel van het ar- beids- of bedienden contract werkzaam zijn geweest en die tengevolge van om standigheden onafhankelijk van hun wil, geen werk hebben. Worden beschouwd de hoedanigheid van arbeid (st) er te bezitten, die werk lieden die ononderbroken tusschen l Ja nuari 1938 en I0 Mei 1940 lid waren van een aangenomen of of ficieele werkloozenkas, of waarvan be kend is dat ze ten titel van loontrekken den gedurende ten minste drie jaren loo- pende tusschen l Januari 35 en 10 Mei 40 de bijdragen betaald hebben, voor zien door de wetten nopens de ouder domspensioenen ofwel, wanneer deze voorwaarden niet vervuld zijn, de arbei ders (sters) die door hun bedrijvigheid of beroepsstudiën onder een van de ^loontrekkende categoriën arbeiders val len welke tegen de werkloosheid verze kerbaar waren volgens de reglementee- ring in gebruik op l 0-5-40. Het bevoegd Gewestelijk Bureel (G. B.) van de(n) Nationale(n) Dienst van Arbeidsbemid deling en Werkloosheid (N.D.AAV. zal beslissen nopens de aanneembaarheid van de arbeiders die aan hooge genoem de voorwaarden niet voldoen Hc zal eveneens beslissen over dp aann rr.Laar- heid van de arbeiders die ;_uen we kloos- heidsbewijs C 4 of C 5 kunnen voor leggen, en die een werkloosheidsverkla ring C 6 hebben ingevuld. Voor 10 Mei 40 werd aangezien als verzekerbaar beroep, de betrekking die regelmatig gedurende het gansche jaar wordt uitgeoefend, behoudens on voorziene werkloosheid, en waarvan de inkomsten en eventueele werkloosheid controleerbaar zijn, alsook dat de be trekking wordt uitgeoefend onder het stelsel van he arbeids- of bedienden- contract en van de sociale wetten. Spe ciale regelingen zijn getroffen voor sei zoenarbeiders, arbeiders der hotelnijver heid en arbeiders in openbaren dienst. WERDEN AANGEZIEN ALS ON VERZEKERBARE BEROEPEN Landbouwarbeiders, het dienst- en huispersoneel, de muzikanten, de artisten van schouwburgen, music-halls en con- certcabaretten, zij die voor eigen reke ning arbeiden, het interimair onderwij zend personeel de surmumemaire brie venbestellers, de militairen in werkelijken dienst, de handelsvertegenwoordigers en verzekeringsagenten in dienst van meer dere werkgevers, evenals de arbeiders behoorende tot beroepen of bedieningen v/elke eventueel worden bepaald door den Minister van Arbeid en Sociale Voor zorg op advies van de Permanente Com missie der Weerkloozenkassen. VEREISCHTEN In België woonachtig zijn en de belgische naiüonaliteit bezitten (onder danen van Frankrijk, Nederland en Groot-Hertogdom Luxemburg kunnen van deze voordeelen genieten). UITSLUITINGEN Worden onder meer van het voordeel der vergoedingen uitgesloten de ge huwde vrouw, volledig werkloos, die geen gezinshoofd is. Worden in dit opzicht beschouwd als gezinshoofd, indien zij de hoedanigheid van arbeidster bezit a) de gehuwde vrouwen, noch in fei te, noch in rechte gescheiden, waarvan de echtgenoot volledig en definitief werkonbekwaam is; b) de gehuwde vrouw, waarvan de echtgenoot epn gevangenisstraf onder gaat; c) de gehuwde vrouw, in feite of in BUREELEN Kerkstraat, 9, Aalsf. Telefoon H4. 'k Ben deze week, als zoovejel andere menschen, naar 'l Kerkhof gegaan... ik zou beter zeggen naar de Floraliën want het was er één bloem... en geen enkele bloem van mij. doch ik wist spoedig raad en 'K legde op den doodenakker een «krans van rozen» door het bidden van den Rozenkrans tot lafenis van de geloovige zielkens. Ik had het gevoelen dat mijn uitzen ding op goeië bestemming kwam want, gelooven of niet, almjeteens schoot de zon enkele stralen door den grijs overtrok ken hemel. Ik voelde dat de zielkens over Pierlala tevreden waren en ik was het ook van mijzelf. Mijn goeië luim vermeerderde nog toen ik bij 't verlaten van 't Kerkhof ne vriend van jaren terug ontmoette. Die vriend noemt zich Jef Snuiver. Na n'n fermen handdruk en «hoe gaat het?» vroeg ik naar nieuws. Doch Snuiver had een Allerzielen gezicht en ik begon naar zijn familie te informeerpn. Ik meende de dood van vrouw of kind te verne men. maar die stellen het goed zei Jef. Zijn geweien was ook perfect in orde voor wat zijn patriotisme betreft, wat kon het dan zijn Ik viel maar met de deur in huis en ging op den man af Jef, zei ik, ge loopt met muizenissen in 'l hoofd, allez tegen uw ouden vriend Pierlala moogt g.e gerust uw hart lichten. Hewel, zei Snuiver, 'k ben blij U te ont moeten. Hij irok me heel mysterieus op den zijweg die naar St. Job loopt, keelc rond of we niet afgeluisterd werden en begon te vezelen, 't Ging over de kom munisten. Ik heb Snuiver zoo maar direct willen troosten door hem te bewij zen dat er geen kommunisten zijn in Aalst, dat ik wel gehoord heb over hunne lokalen doch nipts over hun leden; en daarbij Snuiver, zei ik zoo, mopsten er toch enkele zijn dan heeft het Kristus- Koningfeest toch klaar bewezen dat Aalst op verre na niet rijp is voor het kommu- nisme. Doch Snuiver was maar niet te over tuigen en hij zag in alles gevaar: gevaar voor de godsdienst, gevaar voor wan orde, gevaar van pen nieuw soort Nazis me. Geen kommunisten zei hij en begon te fluisteren van O. F. van eenheids- syndikaat van S. S. K, van Soli dariteit en wat weet ik al... Ik wou hem onderbreken doch hij geraakte in zijn vuur. Ja, zei hij ik zie niet gaarne burgprs met een geweer op straat loopen; ik hoor niet gaarne van eenheidssyndi- kaat dat lijkt te veel op Unie» en die plakbrieven van S. S. K. dat is bijna N. S. K. K. en dan Solidariteit daar heeft mpn ons vier jaar lang den kop meê zot gepraat... en zei Snuiver, om zijn redevoering te sluiten d'er zijn er velen die dat sppl niet betrouwen... dat zijn allemaal zaken die op 't zelfde neer komen, allemaal kommunisme partij politiek, juist zooals binst den oorlog. s. S. N. S. K. K. N. S. J. V. Vlag V. N. V. Zwarte Brigade Vlaamsche Wacht, pnz., veel namen om 't zelfde te beleekenen Nazisme Zoudt ge willen gelooven dat ik bijna de kluts kwijt was door Snuivers redp- voering. Snuiver merkte het op, en heel spiritueel zei hij Voila. vriend Pierlala, Snuiver laat U wat opsnuivpn, hé En weet ge wat ik Snuiver antwoord de Snuiver ge geeft straffe snuif, ik moet er van niezen, doch ik geloof U niet want ik hpb nog geen enkele affiche van al die benden die ge daar noemt de naam van kommunistische partij zien staan... Maar als het waar is dat veel menschen van uw gedacht zijn dan is het voor O. F. Eenheidsyndikaat S: S. K. (Syndikaai Slrijd-Komité) en So lidariteit tijd dat ze KLARE WIJN schen ken opdat Snuiver en Co welen waaraan hun tc houden. Wie belet de mijnwerkers naar beneden te dalen Wie jaagt de menschen op als zij zonder brandstof zitten hir'iri ■- v. vf-if rare-i.rrasrai. rechte gescheiden voor het verschijnen van de huidige onderrichtingen. Zie an dere uitsluitingen vorige bijdrage. In algemeene regel wordt aangezien als gezinshoofd bij ontsteltenis der ouders, het oudste kind, waarvan vast bewezpn is dat zijn loon het bijzonder ste bestanddeel uitmaakt der inkomsten van het gezin, en niet een gewone bij verdienste is. RAV. (naast het Landhuis) aanvaardt van 3 tot 16 November alle aangegeven bedragen bo ven de 10.000 fr., zelfs indien deze in een postkantoor of bij een andere bank aangegeven geweest zijn. DE DIENSTEN WERDEN BIJZONDER INGERICHT OM EEN ALLERSPOEDIGSTE BEDIENING TE VERZEKEREN DE STRENGSTE GEHEIMHOUDING IS STEEDS GEWAARBORGD N.B. Niet vergeten het ontvangstbewijs dat bij de aangifte weid afgegeven, mee tp brengen. Vanzelfsprekend aanvaarden wij ook alle bedragen tot 10.000 fr, die bij de Kredietbank Aalst zijn aangegevpn geweest. UIT DEN KABINETSRAAD Inlijving van de Verzetsgroepen bij het Leger De kabinetsraad vergaderde onder voorzitterschap van den h: Pierlot. Eer- stp-Minister. Te 3 u. 45 werd aan de vertegenwoor digers van de dagbladpers volgende ambtelijke mededeeling verstrekt De Raad onderzocht andermaal het vraagstuk der inlijving van de leden der verzetsgroepen bij het leger, de hulp krachten van de Rijkswacht, de Politie, of andere openbare diensten. Hel cijfer der eventueel aan te werven vrijwilligers werd door den Raad op 40.000 vastgesteld. Onderrichtingen zullen eerlang door het ministerie van Landsverdediging ver strekt worden met het oog op de aanwer ving, waarvan zullen worden uitgezon derd 1dezen die na 3 September l 944 de verzetsgroepen vervoegd hebben; 2) dezen, die totnogtoe de telformali- leiten niet vervuld hebben; 3) dezen die niet lichamelijk geschikt zijn of den noodigen zedelijken waar borg niet leveren; 4) dezen, die geacht zullen worden meer diensten aan het land te kunnen bewijzen in het burgerlijk leven. In verband met den gehouden kabi netsraad vernamen we nog enkele bij zonderheden. Zoo zullen de niet inge lijfde leden van de verzetsgroepen hun wapens aan de dichtsbijgelegen Rijks wachtkazerne moeten afleveren. Zij zul len een ontslagvergoeding van duizend (1.000) frank ontvangen. Wat de eigenlijke inlijving bij het le ger betreft zou er in de mate van het mogelijke naar gestreefd worden de vrij willige dienstnemers samen met hun re- spektieve gegradueerden, in kleine ho mogene formaties bij het leger in te lijven zoodat de korpsgeest gehandhaafd blij- ve. De leden van de verzetsgroepen kun nen voorts tot dc volgende diensten aan gewezen worden Rijkswacht, Politie, Kontrolediensten en Veiligheidsdienst van den Staat. ONTGRAVINGEN TE OOSTAKKER Herkenning van Slachtoffers Onder toezicht eener burgerlijke en militaire commissie, bijgestaan door een Britsch officier, is men alhier op het begrafenisplein der gefusi lleerd,en aan de ontgravingen der laatste ingedolvenen begonnen. Het eerste ondekte lijk was dat van Albert Temmerman, geboortig van Schellebelle en wonende te Zellik-Brus- sel. Het slachtoffer werd te Gentbrugge door de Gestapo neergeschoten; men kon de identiteit vaststellen door den trouwring dien Temmerman droeg. Verder werden herkend, door kleede ren of andere voorwerpen Robert Al- brecht. van Moorsel-Aalst; Kamiel De Sutter, geboren te Erpe en te Aalst wo nende; Ferdinand Bouckenaere, bevel hebber der Rijkswacht te Aalst. Karei De Sadeleer, Lebbeke; Joannes Van Antenhoven, Meldert; Frans Van Antenhoven, Meldert; Pieter Van Der Straeten, Assche; Jozef Groes, Alken; Gaston Verdonk, Ronse; Edmond Van der Donckt, Ellezelle; Gilbert Dutranoit, Ronse; Albert Geenens, Ronse; Emiel Geenens, Ronse; Arthur Odevaert, Schoorisse. Gedachten rond de Christus-Koningviering Zondag heeft Aalst weer één van zijn schoonste dagen beleefd, en sterk hebben we gevoeld hoe de menschen één zijn in hun geloof waar alle politiek achter wege blijft. Katholieken zoowel als an dersdenkenden moeten aan politiek doen, maar geen enkele heeft het recht van godsdienst politiek te maken, hoewel we weten dat de levensbeschouwingen van sommige partijen voor een geloovig mensch onaanvaardbaar zijn. Die publieke en massale erkenning van Christus' Koningschap over onze stad heeft geen beteekenis als in ons leven niets is veranderd, als de baas en de ar beider, die naast elkaar biddend opstap ten, gedurende de week niet die zelfde liefde voor elkaar betoonen en dit over al en tusschen alle menschen. Uiteindelijk meenen we dat de 30 a 35 duizend geloovigen van Aalst, waar van er 15 duizend Zondag samen wa ren, het recht hebben hun principes op sociaal en moreel gebied in onze stad ge ëerbiedigd en daadwerkelijk doorge voerd te zien. SYMBOLEN IN EER HERSTELD De eerste Leeuwenvlag heeft weer bo ven onze stad gewapperd. Proficiat, dat is een daad. Het is niet omdat verraders van hun volk dit heilig symbool onteerd.en dat wij dit niet in eer mogen herstellen, of heeft het Waalsch le gioen soms onze nationale vlag niet mis bruikt Over de Finantieele maatregelen Een lezer schrijft ons zeer gevat Vele gezinshoofden hebben zich te be klagen bij het vernemen van het volgen de De Heef Minister van Geldwezen komt te besluiten dat er 3.000 fr. zal uitbetaald worden per aangifte. Dit heeft voor gevolg dat de familie hoofden die om werk te sparen een en kele aangifte hebben gedaan, voor hun zelf en voor hunne echtgenoote, nu slechts éénmaal 3.000 fr. zullen mogen omwis selen, terwijl anderen die twee aangif ten ingevuld hebben tweemaal 3.000 fr. zullen trekken. Zou het niet redelijker geweest zijn de 3.000 fr. of minder vrij t,e geven per lid van het gezin; de behoefte aan geld is toch bij de gewone verbruikers propor- tionneel aan het getal gezinsleden? LOTENLEENINGEN Vijf lotingen zullen in den loop van de maand November in het openbaar plaats hebben, telken male om 10 uur, ten zetel van de Nationale Bank van Bel gië, te Brussel, ie weten Op 4 November 73ste loting der leening met loten. 1938; één lot van één millioen frank en twintig loten van 25.000 frank. Op 15 November 134sle loting d.er eerste leening van hel V.C.V.V.O. (1921) één lot van 250.000 frank, één lol van 100.000 frank en drie loten van 50.000 frank. Op 1 8 November 1 34ste loting der l.eening met loten 1933; één lot van 50.000 frank en achttien loten van 25.000 fr. (Wordt vervolgd.)^

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1