Zeer Belangrijk: m RANTSOENZEGELS Banque de la Société Générale de Belglque Stadsnieuws N.V- Bank; van Brussel Sint Martinuskerk Zondag 7 u. Kommunie vanwege de Mannenbond van het H. Hart, uit dankbaarheid voor de wonderbare be scherming van Kerk en Parochie. 10 u. Solemneele Mis ter eere van de 4 Gekroonden. vanwege de Bouw nijverheid. Maandag 7 uur Sol. jaargetijde voor de confrérie der gel. zielen. 10 uur Mis voor de afgestorven le den van de Bouwnijverheid. Dinsdag 8 uur Solemneele Dank mis vanwege de Nieuwstraat. 9 uur Solemneele Dankmis van be scherming vanwege Molendries en Var- kensmarkt. Kerk der E.P. Capucienen Eerste Zondag der maand dezen avond te 5 u. 30 rozenhoedje, kruisweg en lof. Maandag 's morgens om 7 u. plech tige zielendienst met «Offer en Libera» voor de ov.erledene broeders en zusters der Derde Órde. Alle Derde-Ordelingen gelieven dezen dienst bij te wonen. Dinsdag, Sint Antoniusdag om 8 u. mis met zang, oefening en zegenen ter eere van den H. Antonius. s Avonds om 5 u. 30 rozenhoedje, kruisweg en Zielen lof. Gedurende de Oktaaf van Allerzielen .eiken avond om 5 u. 30 rozenhoedje, kruisweg en zielenlof. Toekomende Zondag, tweeden Zon dag der maand, vergadering voor de Derde-Ord/dingen. 11 NOVEMBER-HERDENKING Op Zaterdag 1 1 November a.s., te 1 0 ure zal er in de Sint Martinuskerk, een plechtige mis van dankzegging, gevolgd van TE DEUM worden gecelebreerd ter gelegenheid van de herdenking van den WAPENSTILSTAND. De burgerlijke en mi'itaire overheden zullen vergaderen ten smdhuize te 9 45 en zich stoetsgewijze naar de kerk begeven. Na het TE DEUM gezamenlijke OP TOCHT NAAR DE MONUMENTEN om er bloemen neer te leggen. De school kinderen zullen vaderlandsche liederen zingen aan den voet van de gedenktee- kens. D,e bevoking wordt vriendelijk uitge- noodigd aan deze plechtigheden deel te nemen en wordt tevens aangezet om dien dag de huizen te bevlaggen Aalst. 31 October 1944. De Gemeentesecretaris, F. DE MEYST. De Burg. en Schepenen. A. NICHELS. Zondagdienst der Apetheken Zondag 5 November van 8 tot 12 u. en van 13,30 tot 19 uur zal de Apotheek open zijn van Mr. De Valkeneer, Espla nade. Voor de Mutualiteiten Zondag 5 November Apotheek «Voor uitzicht», Kerkstraat, 20 Zitting van den Gemeenteraad, 28 October 1944 Bij den aanvang der zitting, brengt de Heer burgemeester hulde aan de sche- pene en aan het raadslid, door den vij and ontvoerd. De Heer Pedro De Hert vraagt, bij ordemotie, dat een commissie zou sa mengesteld worden, uit afgevaardigden van al de partijen, tot onderzoek van het geval der afgestelde ambtenaren en werk lieden der stad Aalst. Goedgekeurd. Hi.erop laat de Heer Leo Keymeulen aanmerken dat dit werk niet kan doel matig doorgevoerd worden, zoo gansch den Raad niet volledig zuiver staat. Hierop één «minuut» stilte aangaande volgende punt van de dagorde, kerkhof aangelegenheden roept zelfde raadslid de aandacht op zijn vroeger gestelde aanvraag bij de poort van het kerkhof een afdek aanbrengen voor de nabe staanden. Het derde kwartaal van de stadsbe- grooting over 1944 wordt zonder meer goedgekeurd. De andere punten werden in geheime zitting afgehandeld. HUWELIJK Zaterdag is alhier in St. Martinuskerk om l l u. het huwelijk ingezegend van M.ej. Marie-Claire Van Ghijseghem met Mijnheer Francois Sonck. Beste gelukwenschen. TEN BATE VAN ONS EEREPERK PROGRAMMA van de feestelijkheden ingericht door «Erkentelijkheid; ter gelegenheid van de komst van Sint Maarten. Zondag 5 November Te l uur Veemarkt, vorming van de stoet. Te 2 u. 15 klokslag met speciale trein aankomst van Sint Maarten met Mara- djas Postillons Soldaten, enz. Te 2 u. 30, in de prachtige versierde zaal «Rink» Opening der Fancy-Fair. Te 5 uur Bezoek der Weezenkinde- ren onzer stad. Te 6 uur Plechtige ontvangst der kinderen onzer Politieke Gevangenen. Fonske, onze beschermeling, spreekt. Te'6 u. 30 Trekking Tombola (niet Maandag) Voor 30.000 fr. prijzen. Te 8 u. 30 Verrassing voor Jong en Oud. Het Bestuur. REINIGHEIDSDIENST De bevolking wordt er van verwittigd dat het ophalen van den huisafval, door den reinigingsdienst, voorloopig, maar éénmaal per week zal geschieden en wel op volgende wijze MAANDAG Dirk Martensstraat, Pieter Couckestr., Var,enlaan, Vilainstraat, Val. De Saede- leerstr., Kluyskensstr., De Visscherestr., De Schrijverstr., Caudronstr., Wellekens- str., Jozef Meganckstr., Ledebaan, Ker- rebroekstr.. Blok Borreman, Stw. op Dendermonde tot Zeshoek, Koolstraat, Meuleschettestr.Regelsbruggestr. Vredeplein, Nieuwstr., Groote Markt, Molenstr., Van Wambekekaai, Burcht, Eilandstr., Iweinstr., Sloofstr., Onder- wijsstr.. Priester Daensplein, Rozema- rijnstr.; Academieplaats, Kerkstr., Espla- nadestr., Kattestr., Kapellestr., Albert Liènartstr., Stationplein, Nijverheidstr., Stationstr., Fabriekplaats, Vooruitgang- str., Koophandelstr., Cumontstr., Veld- str., D.enderstr., Geeraerdtsstr., Stw op Dendermonde van Zeshoek tot Vrijheid- str., Vrijheidstr., Nestor de Tièrestr., St. Jozefstr., Schoolstr., De Ridderstr. DINSDAG Posthoornstraat. Molen-Dreef, Steen weg op Gent (rechts), Meirestr, Steen weg op Gent (links), Roklijf, Blokken, Steenweg op Gent (vervolg), Krjeupels- veldstr.. Volksverheffingstr., Lindenstr., Oude Gentbaan, Erpestr., Ste Apolonia- str., Paternosterstraat, Ste Annalaan, Naarstigheids*»".Spaarzaamheidstraat, Vooruitzichtstr., Steenstr., Asscherendr. Welvaartstr., Korte Lindenstr., Vak- schoolstr., Volksplaats, Bedrijvigheidstr. Keizerlijke Plaats (rechte en links) Botermarkt, Boterstr., Korte Nieuwstr. Hopmarkt, Zonnestr., Korto en Lange Zoutstr., Klapstr., Brusselschestr. (van kerk tot Houtmarkt), Houtmarkt, O. L. Vrouwstr., IJzerenwegstr., Walstr., Hoo- ge Vesten, Varkensmarkt, Moutstr., Houtkaai en Molendries. WOENSDAG Gentschestr. Capucienenlaan, l_£o de B*ethunelaan, Arbeidstr. Withuisstraat, Nieuwbe.ekstr.St. Job, Gustaaf Paepe straat, Beekveldstr., 3t. Jobstr., Diepe straat, August Marcelstr., Kerkhofbaan, Lokerenvelstr., Steenweg op Geeraards- bergen (voorbij de Ringlaan) Steenweg op Geeraardsbergen (begin de Meiboom), St. Kamielstr., Eikstr., Scherreveldstr., Maanstr., Watertorenstr. Dr De Moorslr., Viol.ettenstr., Bor- luutstr., Baudewijnkaai, Hertshage, Drie Sieutelstr., Brouwerijstr,, Ververijstr., Weverijstr., Breedestr. tot aan de «Uon d'Or)Jan Jeliestr., Noordstr., Tulpstr., Jasmijnstr., Jan Bijlstr., Jan De Windt straat, Hovenierstr,, Sinte Gudulastraat, Bolleweg, Straatje Van der Meersch, Binnenstr., Slotstr., Groensti., Rapen- str., St. Vincentiusstr., Moorselbaan tot aan Slot. DONDERDAG Acaciastr., Ajuin veld, Osbroekstr., Felix De Hertstr., St Janstr., Korte St Janstr., Parklaan, Eugeen Bosteelstr., De Villanderstr., Van der Nootstr., Bur- gemeesterspl.ein, De Gheeststr., Brabant- str., Van Langenhovestr., Desire De Wolf str., Albrechtlaan, Bergestr., Ber- gekouterstr. en Bergebosch, Immerzeel- dreef, Stw. op Brussel, Doolhofstr., Ber- gemeerschestr., Kerkplein, Barakken. Binnenstr. (begin Ste Gudulastr. Geldhof str., H. Hartlaan, Zavelbaan, Ouden Dendermondschestw., Papenro- dedries, Dompelstr., Petrus Van Nuffel- str., Kruisstr., Botermelkstr., Oude Ab- dijstr., Rozendreef, Groenstr., Drievel- denweg, Leopoldlaan, Moorselbaan tot einde Moorselbaan, Langestr., Driesstr., Beekstr., Koeistraat. VRIJDAG BIJGEVOEGDE WIJK De Ridderstr., De Keizerstr., Peper- str., Begijnhhof, Kalfslr., Regelbrugstr.. Lindestraat en verders het achterste ge deelte van de wijk Schaarbeek. N.B. Indien er door een of ander onvoorzien geval, één der morgend- of namiddagronden niet kan gedaan wor den, moeten d.e inwoners dezei wijk hun vuilnisbak den Vrijdag buiten zetten, waarop het huisvuil zeker wordt afge haald. Alles wordt in het werk gesteld cm d.en dienst regelmatig tc doen geschie- den. Het Stadsbestuur vraagt dan ook aan de huismoeders het hieibij behulpzaam te zijn met het regelmatig rein houden d.er greppels en voetpaden. Tevens vestigen wij dc aandacht der bevolking er op dat het voortaan ten strengste verboden is vuilnis te storten op plaatsen daartoe niet aangewezen. De politie is gelast proces-verbaal op te maken tegen elke overtreding. Namens het B.estuur der Stad Aalst. De Schepen van Openbare Werken, Alf. BERGHMAN S. C. Eendracht Op Zondag 5n November begint dus het nationaal kampioenschap v^n Eere-af- deeling, met 14 ploegen, daar Berchem en Olympic geschorst zijn. Voor onze eerste match moet onze ploeg naar Gantoise, om 3 uur. Wij be houden ons vertrouwen in de ploeg wel ke Zondag tegen Forestoise zegevierde, met Heuninck als reserve. Laat ons hopen dat deze moeilijke ver plaatsing ons een eerste overwinning brenge. Op 12 November komt F.C. Luik naar Aalst. Op ons plein speelt Zondag onze 2de ploeg tegen een sterk Engelsch elftal, waarin 2 internationalen optreden. De Engelschen zijn het beu telkens te gen ons te verliezen en zullen ditmaal willen weerwraak nemen. Dus een schoone match in het zicht. Om 2 u. 30; algemeene 'ingang 5 en 1 Fr. voor de kinderen. Onze ploeg zal als volgt optreden Kieckens De Gols Massyn Van der Borght Van den Spiegel Goossens Strens Verhulst Fi- lips De Ruyscher Boone. V.G. GROOT NATIONAAL ZWEMFEEST Zwemclub Neptunus Aals richt op 5 November a.s. te 14 u. in het mooie zwembad der Vl^inston Churchillaan te Aalst, haar klassiek najaarsfeest in. Dit feest, waaraan bijna al de beste Belgische zwemmers van het oogenblik deelnemen, wordt gegev.en ten voordeele van «ER KENTELIJKHEID» de bekende vader- landsche vereeniging voor steun aan po litieke gevangenen, bijstand aan onder- gedokenen, hulp aan neergekomen vlie gers, onderhouden der graven van ge sneuvelden, planten van kruisen op die graven. Buiten prachtige zwemwedstrijden waarin deze kampioenen optreden, krij gen we nog een exhibitie van schoon- springen, een nummer figuu&wemmen en een waterpolowedstrijd. Z.N.A. belooft tevens eer verzorgde organisatie. Voorbehouden plaatsen zijn aan de kas van het zwembad te bekomen. De prijzen zijn, gezien hel galafeest ten voordeele van een edel werk gegeven wordt, hooger dan naar gewoonte: 50 Frs. voor een beperkt aantal eere plaatsen. 20 en 15 Frs. voor de tri bunen. 1 0 Frs. algemeene inkomprijs. BERICHT AAN DE HOUDERS VAN DUIVEN Bij besluit van den heer Minister va*} Landsverdediging dd. 24 October 1944 zijn alle duivenwedstrijden en -vluchten tijdelijk, en tot nader bevel, verboden. De duivenhokken moeten gesloten blijven. De overtredingen zullen gerechtelijk vervolgd worden- De Burgemeester A. Nicels. BURGERLIJKE STAND GEBOORTEN Week van 25 tot 31 Oktober Mannelijk 8 Vrouwelijk 6 AALST WENDT U TOT DE 27, NIEUWSTRAAT (Rechtover de Post) Voor het deponeeren uwer oude Bankbiljetten De sommen tot fr. 50.000 dienen aangegeven op 3, 4, 6, 7 en 8ster. November; deze van 50.100 tot 100.000 fr. op 9 en 10 November; deze van 100.100 tot 200.000 fr. op 13 en 14 November; deze van 200.100 en meer op 1 5 en 1 6 November. De winketten blijven open zonder onderbreking van 9 tot 17 uur: ALLE stortingen boven de 10.000 Fr. om t even waar de aangifte gedaan werd, zullen er aanvaard worden. Uw briefje van aangifte niet vergeten STADSBESTUUR AALST BEVOORRADINGSDIENST Tot de 56ste Uitreiking van de en aflevering van MELKZEGELS aan de rechthebbenden, zal overgegaan worden in den voormiddag van 8 u. 45 tot 11 u. 45 en in den namiddag van 1 u. 30 tot 4 u. 30, in de orde als hier onder aangeduid ROOSEVELTLAAN, 14 NIEUWSTRAAT, 39 MAANDAG 13 NOVEMBER Voormiddag sektie 1 en 3 Namiddag sekti,e 5 DINSDAG Voormiddag sektie 7 en 9 Namiddag sektie 1 1 WOENSDAG Voormiddag sektie 13 en 15 Namiddag sektie 1 7 Voormiddag sektie 2 en 4 Namiddag sektie 6 14 NOVEMBER Voormiddag sektie 8 en 1 0 Namiddag sektie 1 2 15 NOVEMBER Voormiddag sektie 14-16 Namiddag sektie 1 8 DONDERDAG 16 NOVEMBER Voormiddag sektie 19 Namiddag sektie 23 21 Voormiddag sektie 20-22 Namiddag sektie 24 ROOSEVELTLAAN 14 AAN DE LANDBOUWERS worden zegels afgeleverd in de afdeeling Landbouw alleen in den voormiddag voor de Sekties 1 tot en met 1 8 Maandag 1 3 Nov. 19 tot en met 21 Dinsdag 14 Nov. 22 en 23 Woensdag 15 Nov. 24 Donderdag 1 6 Nov, Bijgevoegde zegels voor ZWANGER SCHAP worden afgeleverd aan de recht hebbenden Vóór de bevalling 4e, 5e, 6e maand Vrijdag 1 7 Nov. 7e, 8e, 9e maand Zaterdag 1 8 Nov. Na de Bevalling Maandag 20 Nov. OPGELET Nieuwe getuigschriften worden alleen tot 10 December aan vaard. BOTERZEGELS worden tegen Melk- zegels geruild van Maandag 20 Novem ber af, alleen in den voormiddag aan loket I. BELANGRIJK BERICHT Bij de aflevering d/er rantsoeneeringszegels zullen de Identiteitskaarten streng geëischt worden. 2. Dringend verzoek al de rantsoen bescheiden van voortvluchtige en aange houdene personen binnen te brengen op onze bureelen Rooseveltlaan 14, Winket 1. Misbruiken met deze kaarten zullen streng gestraft worden. BIJGEVOEGDE ZEGELS worden op vertoon van een door het Dispen- sarium afgeleverd getuigschrift afgege ven, vanaf Donderdag 23 November al leen in den voormiddag aan Lokjet I. De vroeger uitgedeelde zegels blijven geldig tot en met 16 November. Van 1 7 November af hebben deze zegels geen waarde meer en dienen nieuwe gebruikt te worden. AFLEVERING VAN EIERKAAR- TEN EN -ZEGELS op 20-21-22 Nov. (Loket 6). Flebben recht op een eierkaart en ze gels 1 Kinderen die één jaar worden als ook deze die 2 of 3 jaar worden in No vember. 2) De zwangere vrouwen vanaf de vierde maand. Bestuur der Posterijen Ten einde het publiek nie. te lang te doen wachten worden de afgiften der oude bankbiljetten in het Postkantoor Aalst, N'euwstraat, geregeld als volgt Maandag 6 November Van Nr 81 tot 120 Dinsdag 7 November Van Nr 121 tot 160 Woensdag 8 November Van Nr 161 tot 200 Donderdag 9 November Van Nr 201 tot 286. Het is het nummer, dat met de pen op de bewijzen van afgifte geschreven werd, waarmede rekening dient gehouden. 14 OVERLIJDEND Week van 25 tot 31 Oktober Charles Louis De Coninck echtgt So phie Temmerman, grondwerker, 48 j., won. te Erpe, Groote Zavelweg. Adolphus Beeckman, echtgt Maria Theresia Mergan, landbouwer, 68 j., won. te Aalst, St Jobstraat 216. Maria Theresia De Smet, echtgte Ca- rolus Tas, z.ber., 72 j., won. te Aalst, St. Jobstraat, 48 Alfons Vl^urinck, Wedr Maria Van Den Eeckhout, echtgt Elisa Bombeeck, houthandelaar, 65 j., won. te Aalst, Gee- raardsbergschestraat 213. Melania Vertongen, Wede Pieter Brijs, z.ber., 79 j., won. te Aalst. Désiré De Wolf straat 15. Maria Minot, Wedc Jan Schelck, echtgte Pierre Sips, z.ber., 66 j. won. te Aalst, De Ridderstraat, 30. Eugenia Van den Steen, echtgte Fran- ciscus Slagmulder, z.ber., 56 j., won. te Aalst, Vooruitgangstraat 4. Nicolaas Buys, echtg' Jcsephina Van Nieuwenborgh, smid, 73 j. won. te Aalst Garenstraat, 2. Jos£phus Van der Haegen, echtgt Le- onia De Boeck, z.ber. 83 j. won. te Aalst, St. Jobstraat, 75 Franciscus Van Leuven, echtgt Irma Eeman, werkman a. sp., 53 j., won. te Theophiel Bogaert, echtgt Maria Im- pens, metser, 60 j., won. te Lede. 2 Kinderen beneden 1 jaar. HUWELIJKEN Vital Robbrecht, bakker, Aalst, Drie Sieutelstr. 54 met Irena Camphyn, win keljuffer, Aalst, Arbeidstr. 51. Gustaaf Van Den Steen, fabriekwer ker, Erondegem met Mathilda De Boeck, z.ber. Aalst, Sc Apoloniastraal 18. Francois Sonck, technieker, won. te Aalst. Molenstraat 50 met Maria Clara 'Van Ghyseghem, z.ber. Aalst, Dender- mondschesteenweg, 2. i^TaTTTïTiraBMi^^T.i^ JAARGETIJDE Mevrouw Emiel Van Lierde en Fa milie, hebben de eer het plechtige jaarge tijde aan te kondigen voor de zielerust van wijlen den Heer EMiEL VAN LIERDE op Woensdag, 8 November, om 8 u., in de parochiale kerk van St. Jozef. ADMINISTRATIEVE ZETEL AALST BANKBILJETTEN 28 October 1944 moei het de- AFGIFTE VAN OUDE Volgens ministerieel besluit va leeren van oude bankbiljetten geschieden op volgende data van 3 tot inclusief 16 November 1944, voor de aangiften welke de 10.000 tr. niet te boven gaan od 3 4 6 7 en 8 November 1944, voor die van 10.100 tot 50.000 Fr. op 9 en 10 November 1944, voor die van 50.100 tot 100.000 Fr. op 13 en 14 November 1944, voor die van 'OO- JOO tot 200.000 Fr. op 15 en 16 November 1944, voor die van 200.100 Fr. en meer. De Loketten der Bank zullen dagelijks open z.jn van 9 tot I 7 uur. Alle stor tingen boven de 10.000 Fi. (om het even in welke instelling, hetzij post of bank de aangifte werd gedaan) zullen er aanvaard worden. N.B. Het ontvangstbewijs dat werd afgeleverd bij de aangifte dient meege bracht te worden. GROOTE VERMAARDE SINT MAARTENS-JAARMARKT AALST HOUTMARKT VEEMARKT op ZATERDAG 1 I NOVEMBER '44. Het College van Burgemeester en Schepenen, brengt ter kennis van de be langhebbenden dat, ter gelegenheid van Sint Maartens-Jaarmarkt op de Hout markt een belangrijke prijskamp zal ge houden worden op Zaterdag 1 1 Nov. 1944. 1. Schoonste Vaars tot 2 tanden 5 prijzen. 2. Schoonste Vaars, bekalfd en onbekalfd, boy/sni de 2 tot 4 tanden 5 prijzen. 3. Schoonste Vaars of Koe, be kalfd en onbekalfd, boven 4 tot 6 tan den 5 prijzen. 4. Schoonste Melkkoe, bekalfd or onbekalfd 5 prijzen. De prijskamp begint te 10 uur. Het De Hondenclub St. Rochua lokaal bij den Heer Prosper VAN KOONINGSLOO, café Vrije Jacht St. Jobstraat, 110, Aalat, Inricht aan zijne Leden en Hondenliefhebbers dal van af Zondag aanstaande 5 November de lessen voor Hondenafrichting he»- bpginnen. Nieuwe leden worden aanvaard. Inschrijvingen ten lokale of bij den as* cretaris Kamiel STALPAERT, 10, Bo» terstraat, Aalst. Deftig meisje (25 jaar) verlangt plaats als werkvrouw, 4 of 5 dagen in de week. Schrijven aan Van Caelenberg A. C., Grootveld, 7, Vlierzele. VERLANGT TE KOOPEN een stel meubelmak,erijgerief in goeden staat. Zich wenden Kampstraat, 16,* Welle. Appartement te HUREN gevraagd voor Dame en zoontje van gefussilleerde. ter markt gebracht is vrij van plaats- I 2ich te bevragen Denderstraat, 27, geld. HET BESTUUR De Secretaris, De Voorzitter, Frans Moens. Jozef Callebaut. Gedaan te Aalst, den 10 Oktober 1944. Op Bevel De Secretaris, De Burgem. en Schep., F. D» Meyst. A. Nichels. PAARDENHOUDERS Voor uwe paardenvoeders wendt U tot VICTOR DE WOLF, Tragel 16, Hofstade Aflevering ten huize Verantw. uitgever, Gustaaf Sanders, Scbdcistraat 16 Aalst

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2