Sint - Maarten «ÜSlSitStt» DE KREDIETBANK EN OMSTREKEN SWaatrt st" DE kolenvoortbrengst PIERLALA STORTING van OUDE BANKBILJETTEN Groote Markt, 2 te AALST Ya*aotujitf voovloopig den Doaderdag en Zondag van iedoro waak. M AALST Nummer 13. Eerste Jaargang 1944. Prijs 1 Fr, het nummer. Zondag 12 November 1944 BUREELEN Kerkstraat, 9, Aalst. Telefoon 114. BISSCHOP-BELIJDER Sint Maarten de patroon heilige onzer stad en niet alleen de groote vriend der kinderen doch ook van elke Aalstenaar, vooral sedert 1 1 November 1918, toen juist op zijn feest de Wapenstilstand werd onderteekend van den oorlog 191 4-1918. Nu, heden Zaterdag, 1 1 November, zijn feest gevierd wordt en da°t voi de eerste maal sedert de bevrijding, willen wij, om onzen geliefden Heilig,e beter te kennen, er een korte levensschets "van geven. Sint Maarten werd rond de jaren 316 t.e Safarië in Hongarije geboren. Doch daar zijn ouders zich kort na zijn geboorte te Pavia in Italië gingen ves tigen, ontving hij daar zijn eerste opvoedüjg. Zijn vader diende in 't leger en, verwierf den graad van kolonel. Beide ouders waren heiden. De kleine Martinus integendeel moest van geen afgoden dienst weten ,en ging spijts het verzet zijner ouders naar de kerk en vroeg om op 10-jarig,en ouderdom als geloofsleerling te worden opgenomen. Gedurende dat eerste geloofsonderricht ontpopte hij zich als een schrander leerling. In zijn hart ontbrandde zoo'n geweldige liefde tot Jezus-Christus dat hij zich op 12- jarigen ouderdom wilde terugtrekken in de woestijn, hetgeen gezien zijn ouderdom hem werd verboden. Drie jaar later verscheen een orde van den Keizer waardoor de kinderen van officieren, alsook deze van °p k°i^alen' onc*er waPens vverd,en geroepen. De vader van Martinus ver plicht hem te gehoorzamen en op 15-jarigen leeftijd legt hij zijn militairen eed al en wordt bij de ruiterij ingedeeld, in het leger had hij een dienaar die hij als zijns gelijke behandelde en aan wien hij zelfs vaak nederige diensten be wees. Hulpvaardigheid, liefdebetoon en zachtheid van karakter maakten hem den lieveling van heel zijn omgeving. Verdrukten troosten, noodlijdenden steu men was zijn lievelingswerk, zoodat hij van zijn loon alleen maar het strikt- noodzakelijke om eigen onderhoud behield. Zoo vertelt de H. Sulpicius van St Maarten het volgende t Was gedurende een strenge Winter, veel menschen stierven van koude. Martinus met andere soldaten reed de stadspoort van Amiens door, daar stond een halfnaakte bedelaar, doch veel voorbijgangers schenen hem niet op te mer ken, Martinus dacht dat God hem hier een prachtkans gaf. doch daar hij en kel zijn wapens en kleeding bezat (hij had reeds alles weggegeven) nam hij zijn zwaard, sneed zijn eigen mantel in twee en gaf de helft aan den bedelaar, linkele soldaten spotten met hem doch de meesten werden beschaamd om eigen gierigheid en bewonderden Martinus. De nacht daarop verscheen hem Jezus ge durende een droomgezicht en Jezus bedekt mei de halve soldatenmantel van Martinus zegde aan de engelen die Hem omringden «Martinus, die nog maar een geloofsleerling is, heeft Mij met dit kleederstuk bedekt». vVat een prachtvoorbeeld voor onze jeugd I Martinus 1 8 jaar oud en no°- ongedoopt, geeft hier een prachtles van zelfverloochening en vrijgevigheid. Het visioen had Martinus met nog meer ijver naar het Christendom doen verlangen en de 18-jarige soldaat vroeg om gedoopt te worden, hetgeen hem werd toegestaan. Als lid van de H. Kerk zou hij het geweer van schouder veranderen en in plaats van de vijanden van den Keizer zou hij de vijanden van de Kerk bestrijden. Hij ontvangt de toelating het leger te verlaten en vervoegt den H Hilarius. Bij een bezoek aan zijn ouders werd hij bij het overtrekken der Alpen door roovers overvallen. Zijnj; koelbloedigheid verwondert de roovers zoozeer dat ze naar hem luisteren .en zich tot zijn geloof bekeerden. Een ervan werd later zelfs monnik Tehuis mocht Martinus zich verblijden om de bekeerin- zijner moeder, doch met van zijn vader In Italië bestrijdt hij zoodanig d.e ketterijen dat hij vanuit Milaan moet de vlucht nemen. Hj keert terug naar Poitiers bij den n. riilarius en bouwt een klooster te Ligugé. De Bisschoppelijke zetel van Tours komt vrij en op aanvraag en tot groote vreugde van het volk wordt Martinus hun Bisschop. Doch hoogmoed bleef hem vreemd en de nieuwe bisschop leefde voort als een eenvoudig monnik hij bouwde ze fs een abdij nabi, de stad om er meer afgetrokken te kunnen leven! Als bisschop zou de soldaat in hem herleven, hij harnast» zich met de wa pens van boete en gebed en bestreed met wonder goed g.evolg bijgeloof en af goderij. Afgodentempels werden vervangen door kerken en kloosters schop oftaMaS me" de BiSSCh0R Va" T°UrS reeds de HeiIige Bis In den ouderdom van 86 jaar ontstond oneenigheid onder zijn onderda nen aan de verste grens van zijn bisdom. De oude heilige man St er heen sticht er vrede en bij zijn terugreis overvalt hem koorts. Getroffen door een zware ziekte voelt hij zijn einde naderen. Zooals hij leefde zou hij sterven hij legde zich krank neer op asch en NUrii?ovirii-!f °muOP te ruslen-" en z'j'n schoone ziel den Heer terug, zijn overlijden straalde zijn aangezicht van H. Glorie. To TenPoitiers ™ilde fvm zijn lijk bewaren, doch het moest vervoerd naa de Later bi, heTb S^ouwd die men „Statie van Sint Martinus,, noem I T m baSlhek Z°U hij daar begraven worden, d ck k l relikwieen van den H. Martinus en verbrandden z< doch het gebeente van een arm Cn een deel van de schedel konden gered Ge lijder onhrarmen d™ Bfsschop be" Er heeft zich een geringe verbetering voorgedaan in zake de kolenvoort brengst. Zij bedraagt thans 33.000 ton P" jSV..,het?een nelitk staat met een muandelijksche opbrengst van 825 000 'on. Heer Pierlot had gewezen op een maandelijksche opbrengst van 600 000 1944 was da opbrengst 1.800.00 ton en in 1939 2.500.000 ton. ■t ™jsl uit hoe sterk de opbrengst was Cr#»vr-, II.-.., Ci." krachtinspanning en een nieuwen voor uitgang dat de rantsoenen voor de ge zinnen kunnen bedeeld worden en de nijverheid van de noodige kolen voor zien. EEN WAARSCHUWING AAN HET DUITSCHE VOLK VERVOLGING VAN VREEMDE ARBEIDERS ZAL STRENG GESTRAFT WORDEN 1 t rekening te houden met hetgeen Vol, t J l bestemd is voor de mijnen de mi in we r i ol^tns deZ€, waarschuwing zou al kers; d<= electrische centralen, enz. 'S V°M vervolSin£ Het is pas dank aan een r„u«, i/^den arbeid«s- gestraft VERTELT EEN OUDE VLAAMSCHE SAGE In het verre verleden stond in het Denderland daar waar de streek begint t.e heuvelen, het hof «Ten Berge». Het was een prachtige hoeve omgeven van welige landouwen en vette weiden. Gene ratie na generatie werd de hoeve beheerd door de familie «Ten Berge» en was ze uitgegroeid tot de rijkste bezitting der Denderstreek, 't Was ten jare Onzes Hee- ren 1345 dat Boer Jan, de toenmalige eigenaar, zijn kinderen rond zijn sterf bed riep en h.en bezwoer het vaderlijk erf ongeschonden te bewaren. De kinde ren onder den invloed van dit plechtig oogenblik, zwo,eren de laatste wilsbe schikking van hun vader te eerbiedigen. Met gerust gemoed ontsliep Boer Jan in den Heer. Na de begrafenis vergaderden de kin deren Ten Berge in de beste kamer, die alleen voor plechtige aangelegenheden gebruikt werd. Daar werd beslist en overeengekomen dal de oudste zoon de hoeve en de landerijen als eigendom zou ontvangen mits zekere vergoeding aan broers en zusters. Na enkele jaren waren al de kinderen van Boer Jan gehuwd en bleef zijn oudste afstammeling alleen op het «Hof ten Berge». Onze jonge boer werkte noest zooals zijn voorvaderen en het erf zou zich meer en meer uitbrei den. Doch in de Dendervallei leefde een nijdige gebuur die nooit in de beste be trekkingen had geleefd mei de inwoners van het Hof ten Berge. Het was Boer Van Daele. Op een Zondag na de Hoogmis ontmoette Van Daele de jonge Ten Berge en wenschte hem van harte geluk als nieuwe eigenaar. De oude veete werd vergeten en menig- glaasje gedron ken. In t vervolg waren ze veel Zonda gen samen en de fiere jonge boer liet op zijn kosten vele pintjes drinken. Straks zou het niet bij den Zondag blij ven, ook binst de week werd gedronken en de jonge Ten Berge werd een echte dronkaard. Het kwam zoover dat hij soms twee-drie dagen stomdronken liep tot groot verdriet van vrouw en kind De hoeve werd verwaarloosd. Drinken kost geld en beest na beest werd ver kocht .schulden werden gemaakt en het kwam tot een openbare verkooping Broers en zusters hadden berispt, ge dreigd en verwenscht, uitgenomen de jongste broer die had getracht zijn oude ren broeder van den dwaalweg te helpen, hem met raad en daad bijgestaan en den ondergang van het vaderlijk erf voor speld. Nu dat den ondergang niet meer te ontkomen was, hoe verbitterd hij ook was, toch bleef hij trouw aan den eed gezworen bij vaders sterfbed en aan het erf zijner vaderen. Hij verkocht al wat hij bezat, riep de hulp in van rijke vrien den, die hem geld leenden, en kocht zelf hoeve en landerijen. De list van Boer Van Daele was mislukt en de nieuwe eigenaar, weerom een Ten Berge, bracht, door noesten arbeid, oppassendheid en wijs beheer, het Hof tot den vroegeren bloei. Zoo eindigt de oude Vlaamsche sage van het Hof Ten Berge uit het Dender land. Waarom vertelt Pierlala deze sage 1 Omdat deze sage zoo wonderwel past bij een ware geschiedenis en omdat er een prachtige zedeles uit te trekken is. Deze geschiedenis is de volgende Het beheer van een land werd aan Volksvertegenwoordigers en Ministers toevertrouwd. Deze zwoeren den eed van trouw aan hun land en met hun al dezen die ze benoemden om dat land in bloei te houden. Doch misbruiken ontstonden, niet alle inwoners van dat land werden rechtvaardig behandeld en de goederen werden niet steeds goed beheerd. Vele menschen werden verbitterd en verge noegden zich met critikeeren, ophitsen en onrust zaai.en. Anderen waren bedroefd en bleven trouw aan het land hunner Vaderen. Een nijdige gebuur loerde op dat prachtige en vruchtbare land en wil de h.et land inpalmen. Inplaats van sa men te werken om het behoud van hun land, werkten velen samen met den vij and die het land kwam bezetten. De trouw gebleven burgers offerden alles en vroegen hulp aan rijkere geburen. De list van den vijand mislukte en het land werd terug het land der Belgen. En nu de Zedeles Iedereen begrijpt de sage en de ge schiedenis dus is alle commentaar rerbodig. Doch mocht iedereen de les (naast het Landhuis) aanvaardt van 3 tot 16 November alle aangegeven bedragen bo ven de 10.000 fr., zelfs indien deze in een postkantoor of bij een andere bank aangegeven geweest zijn. DE DIENSTEN WERDEN BIJZONDER INGERICHT OM EEN ALLERSPOEDIGSTE BEDIENING TE VERZEKEREN DE STRENGSTE GEHEIMHOUDING IS STEEDS GEWAARBORGD N'.B. Niet vergeten het ontvangstbewijs dat bij de aangifte werd afgegeven, mee te brengen. Vanzelfsprekend aanvaarden wij ook alle bedragen tot 10.000 fr, die bij de Kredietbank Aalst zijn aangegeven geweest. Fondsen en Wisselbeurzen Bij besluit van den Minister van Fi nanciën wordt bij elk van de Fondsen- Wissel beurzen te Brussel, te Antwer pen en te Gent een commissie van onder zoek en beheer opgericht, die tot doel heeft a) d,e verkiezing van een nieuwe Beurscommissie voor te bereiden; b) de vereeniging van wisselagenten lc vertegenwoordigen en voorloopig de beroepsbelangen van die vereeniging te behartigen. De commissie van onderzoek en be heer van elke Beurs is samengesteld uit een magistraat, die voorzitter is en vijf led.en, die wisselagenten zijn; zij worden allen aangeduid door den Minister van Financiën. Verder worden nog eere-comiteiten •pgericht bij de Fondsen en Wissel beurzen van Brussel en Antwerpen, die belast zijn met hel onderzoek van de gedragingen van de leden van de com missie van deze twee beurzen, die tijdens de bezetting in functie waren. Het verbergen van vijandelijke onderdanen Door den Minister van Justitie werd -—4 wetsontwerp ingediend houdende wijziging van artikel I2l van het Straf wetboek. Het beoogt de bestraffing van het onttrekken van vijandelijke onder danen die noch verspieder, noch vijan delijk agent of soldaat zijn, aan de op sporing van de overheid, alsmede de be straffing van hen die de schuldigen aan sommige misdrijven tegen de veiligheid van den Staat tegen de overheid bescher- De Pauselijke Nuntius is te Brussel terug Mgr. Micara, pauselijke nuntius, is in gezelschap van Mgr. Arrigoni, raadsheer bij de nuntiatuur, te Brussel aangeko men. Hij werd ontvang,en op het minis terie van Buitenlandsche Zaken door den heer De Visscher, minister zonder portefeuille, dip den h. Spaak, die thans le Londen vertoeft, verving. ROOSEVELT NOGMAALS PRESIDENT Londen, 8 Nov. (B.B.C.D/ewey zelf kondigde voor de mikrofoon de jrkiezing aan van zijn tegenstander. Hij zeide overtuigd te zijn dat alle goede Amerikanen zich zullen verheugen over de uitdrukking van den onmiskenbaren wil van het volk. Na den president met zijn verkiezing gelukgewenscht te hebben, drukte hij de hoop uit, dat deze h,et Amerikaansche volk tot een spoedige overwinning zou leiden. New-York, 8 Nov. (Reuter). Pre sident Roosevelt haalt in het Kentucky en in de demokratisch gezinde staten II linois en Pensylvanië. Dewey in Kansas en Nieuw-Mexico, in d.e republikeinsche state;i van Michigan en Misoeri, alsook in Massachusetts, de meerderheid. Bij de militairen zijn de stemmen vrij- weï gehjk verdeeld, ofwel zijn er l:chte verschillen in het voordeel van Roosevelt De meerderheid van President Roo sevelt zou drie en een half millioen stem men bedragen. begrijpen. We zijn vrij en wij moeten het blijven. Daarom, nu goed besturen, iedereen rechtvaardig behandelen, aan ieder zijn rechten, door eenieder zijn plichten alle krachten samen bundelen om België tot zijn vroegeren luister op te werken. En eindelijk Misbruiken bij de lei ders mogen de liefde tot den Vadergrond niet dooden. Het is niet omdat een land slecht bestuurd wordt dat de Vaderlands liefde mag gedood. WERKLOOSHEIDS- REGLEMENTEERING DE VERGOEDINGEN. De werkloosheidsvergoedingen zijn als volgt vastgesteld Arbeiders meer dan 21 jaar en ge zinshoofden van gelijk welken ouder dom 32 fr. per dag. Arbeidsters meer dan 21 jaar en vrouwelijke gezinshoofden van gelijk welken ouderdom Arbeiders van 18 tot 2 1 jaar 24 fr. per dag. Arbeidsters van 18 jaar tot 2 I jaar tr. per dag. Arbeiders van 16 en 17 jaar 15 fr. per dag. Arbeidsters van 16 en 17 jaar 12 fr. per dag. Hier dient opgemerkt te worden dat het totaal der werkloosheidsvergoedingen in geen geval- hooger mag zijn dan een vastgesteld loon, bepaald door den Mi nister van Arbeid en Sociale Voorzorg, met inbegrip van de gezinsvergoedingen voorzien bij de Wet van 4-8-30. De werkloosheidsvergoedingen wor den met 10 t.h. verhoogd voor de ge- meenlen van le categorie, en met 10 t.h. verminderd voor gemeenten van 3e ca tegorie. WIJZE VAN VERGOEDEN. Werkloosheidsvergoedingen worden voor Zondagen en feestdagen NIET toe- gekend. Met uitzondering van de regels voor de wek.elijksche vergoedingen vastge steld, wordt geen enkele dag carentie vooizien voor de werkloosheidsvergoe dingen. De werkloosheidsvergoedingen wor den per week berekend naar volgenden regel 6 dagen werkloosheid geven recht op dagen vergoedingen. 5 dagen werkloosheid geven recht op dagen vergoedingen. 4 dagen werkloosheid geven recht op dagen vergoedingen. 3 dagen werkloosheid geven recht op dagen vergoedingen. 2 dagen werkloosheid geven recht op dag vergoedingen. 1 dag werkloosheid geeft recht op 0 aagen vergoedingen. BELANGRIJKE OPMERKINGEN Len halve dag werkloosheid per week geeft nooit recht op vergoeding. Even wel mogen verschillende halve dagen per week samengeteld worden. Het to taal van geheele dagen kan vergoed wor den zooals hierboven aangegeven. Uit bovenstaande tabel kan men op maken dat per week een carentiedag moet toegepast worden vanaf drie dagen werkloosheid en minder. Deze carentiedag vervalt nochtans wanneer in de bedoelde week een feest dag is; dit volgens de bestaande en bin dende reglementeering van vóór 1 0 Mei 1940, RAV,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1