m RANTSOENZEGELS Stadsnieuws Brieven uit Londen GEDACHTEN EN FEITEN r^SSIan, .4 r nieuwstkaat.», GALA - BAL, B«"te» (hu. J' I i'niw wi ww hel' voc^ een doe noefl heiri Zelf J zal dat schei weer- leverf muis 'n Tj word Juslit van ters linger :nl t of Oi openl voerir regele derge dat h de R geen stedei gers inten zo n dei Ministé trokke/ voorta het Ki digd. neering zich grijp. Aan het rijk Londen, October den... 1944. Mijn beste, „Wat voor 'n juffer mag mij wel uit Londen schrijven hoor ik U reeds onthutst uitroepen als gij dit bri.er;e krijgt. Maar. geen kommer. Het is enkel mijn nurse. Ja, wat wilt gij, hervallen Gelukkig dat wij nog «pennylin» hebben. Een m- spuiting en a'ilps gaat veel beter. Beeld U in de dokter beweert dat ik mij die koorts en al het andere zelf heb Gelapt, 'k Mocht mij nooit zóó opge wonden hebben met schrijven, «Echt kinderachtig» hoorde ik hem mompelen. Die goede «Esculap» weet zeker met dat ik straks drie kruisjes achter den rug hgb. Daarbij wat beeldt hij zich in. Kan er voor ons, die beleefden wat wij hen ben doorgemaakt, nog sprake zijn. ooit of ooit, van jong te zijn of te doen Och 'k zie mij nog in die tent, niet ver van Caen. Wij hadden uren aan een stuk. bijna onbeweegelijk gestaan in een hol halt vol water en onder een bijna vooildurend mortier-bombardement. Gij kunt U niet inbeelden hoe bar U dat kan aandoen. Andere obussen hoort gij van ver komen aanzoemen, vooral als zij wat kalibei hebben. Mortierprojectielen ko men uit den lucht gevallen en op voor hand kunt U nooit weten of die op uw hoofd of op dat van uw gebuur terecht komen. Erg zenuwstorend Wij waren dus na dit bombardement wat ach'f-ruitgebracht op rust. Een klam me tent. Ik de modder van mijn Khoei- sels aan 't krabben met 'n geledigd blik je En 't was of 'n walm in mij opsteeg. Eeuwen, leek mij dp tijd dat we hier in Normandië te vechten en te plonsen stom den. 'k Voelde me oud, akelig oud 'k Ril er nog van, als ik er aan denk. Om dit dan te verdrijven, trok ik mijn klamme jas aan en in den nacht op wan del- nu zal ik het maar anders beproe- 'k Denk op uw schoone strepk en op het coed volk dat er woont. Meteen valt mij "een vraag te binnen. Gij waart niet de eenigp die ze mij gesteld hebt «Hoe komt het was de vraag dat een doel zooveel bombardementen moet op vangen, eer h.et uitgeschakeld is J ik kan U daarop best antwoorden, dooi U de belevenissen van een mijner vrienden mede te deelen Dien nacht, bes-in '41. was hij op wacht ergens op een Londensch dak. Een echte brand bommenvloed wordt neergelaten. De stad lijkt één vuurzee, 's Anderendaags een tocht gemaakt door de city Hier en daar 'n afgebrand huis, doch het lev.en gaat verder, al bezweken de zenuwen van enkelen. Het opnemingsvermogen in bommen van een uitgestrekt doel is werkelijk aan zienlijk. Getroffen fabrieken werken soms opnieuw na enkele uren, al is het met fortuinmiddelen. Bombardement halen ten lange laat ste toch nog wat uit. Dit leert ons het geval van de brandstof-voorziening van Duitschland. Het trok wat min dan de helft van zijn .essence uit Roemenie en Polen. Even zooveel werd syntelisch voortgebracht. De rest kwam van nieuwe aanbooringen in Hongarije en Oosten rijk Welnu, dp bombardementen van laatste Winter en Lente op de syntethise- olie-fabrleken droegen machtig mede om 't volgende te bereiken. Onze ontsche- pin™ van 6 Juni geschiedde bij afwezig heid van de Luftwaffe, Wat er verders met de bruggen over de Seine gebeurde, staat U zeker wel nog in 't geheugen. Dat de verslagen legers uit Normandië, zon der materiaal, over uw land moesten vluchten, is hier ten deele aan te danken. Maak U nu maar geen valsche voor stellingen. Verwacht bijvoorbeeld met dat op een schoone dag al de tanks van den vijand zullen stilvallen en geen van zijn vliegers het ruim meer in zal kunnen. Elke dag wordt hun regelmatige brand stofvoorziening w,el lastiger, volledige verlamming zal nog wat uitblijven. Zelts stel ik mij het einde van den oorlog op dit continent volgenderwijze voor On- ze vliegers voerpn hevige tactische bom bardementen op de Duitsche stellingen uit. Al Je jagers, die de vijand toch bleef voortproducjeeren, in een zwerm daar legen op. Verschrikkelijke vernie ling ervan. Ons volledig luchtmeester- schap. Een nooit gezien.e «rush» vaagt alles onweerstaanbaar "weg. Ik vöel deze dag nabij. Mocht ik er bij zijn 1 En gij en uw kameraden f Houd U kloek. Uw getrouwe. ('t V,ervolgt.) HET ECHTE O. F. V/ij Rebben in dit blad herhaalde ma len gewezen op de misbruiken die onder de naam van het O. F. werden begaan en op de pogingen die werden aange wend om het O. F. in het vaarwater van de politiek te sleuren. Men zou zich echt.er vergissen indien men in deze verwarringen eenige vijan digheid zou willen zien tegenover d.eze weerstandsbeweging en onze lezers zou den verkeerd handelen met hun streng oordeel over de daden van enkelingen, over de beweging in haar geheel te laten neervallen. Wij hebben nooit nagelaten de ver diensljen van het O.F. te verkondigen. Wij hebben ten volle de gelukwenschen beaamd, die op het bevrijdingsfeest door Baron Moyerso/m namens de bevolking van Aalst openbaar werden uitgespro ken. Wij hadden gaarne meer gedaan. Wij waren voornemens de veR daden die het O.F'. van Aalst op zijn actief heeft Le verhalen, maar er werd ons ge- z,egd dat het te vroeg was, daar nog zoo vele en niet de minst verdienstelijke leden zich nog in handen van den vijand bevonden. Wij hopen dat wij dat lat,er zullen kunnen doen. Het is juist omdat we de werkelijke verdiensten kennen van deze beweging, en van v.ele van hare leden afzonder lijk dat wij zoo zeer hebben betreurd dat enkelingen meestal mannen van .iet laatste uur door hun onhebbelijk optreden het O.F. in opspraak hebben gebracht. Wij weten dat de echte leden van h,et O.F. niet minder dan wij tegen dit gedrag hebben geprotesteerd. Het heeft Ren niet aan moed ontbroken ei. het ware onrechtvaardig deze die trouw bleven aan het O.F. om den echten geest gaaf te houden samen met deze ongurp elementen te veroordeelen. We moeten tegenover de crisisperiode die we doorgemaakt hebben begrijpend staan, de noodige lessen daar weten uit te halen en onze dankbaarheid niet ont houden aan wie ze werkelijk verdient. om er bloemen neer te leggen. De school kinderen zullen vadprlandscne lederen zingen aan den voet van de gedenktee- Dp bevoking wordt vriendelijk uitge- noodigd aan deze plechtigheden deel te nemen en wordt tevens aangezet om dipn dag de huizen te bevlaggen door het forfait van de Antwerpsche 100 M. Streekzwemmen meisjes ploegen en Liersche wordt voorloopig i 1) Groeninckx (BSC) 1'39"; 2) stopgezet; Zaterdag is er ejene vergade Verreycken (AZC) 1 *42"3) Helene ring te Brussel van de andere clubs van De Smet (ZNA) 1*43"; 4) Callebaut; Eere af deeling om beslissing te nemen en 5 V an Cromphout. Zondagdienst der Apttheken Zaterdag 1 1 November van 8 tot 12 en van 13,30 tot 19 uur zal dp Apotheek open zijn van Mr Van Roy, Geeraards- bergschestraat. „in Zondag 12 November van 8 tot 1 2 u. en van 13,30 tot 19 uur zal dp Apotheek open zijn van Mr. Renneboog, Nieuw- straat. Voor de Mutualiteiten Zaterdag I 1 November Apotheek «Volksverheffing», Korte Zoutstr., 20. Zondag I 2 November Apotheek «Het Huis der Mutualisten». Molendnes, IU. NATIONALEN STRIJDERSBOND AFDEELING AALST VIERING U NOVEMBER Bijepnkomst ten lokale Arbeidstraat, 40, om 9 u. 15 voormiddag. Het Bestuur. een nieuwe competitie op touw te zetten die zou aanvangen op 19 November. Er is ook een vergadering Zaterdag te Gent om te b.eslissen voor matchen van Reserven Juniors Scholieren Kadetten, die ook moeten in training ge houden worden. ZWEMMEN HET ZWEMFEEST VAN ZWEMCLUB NEPTUNUS Hel mooie zwemfeest van Zwemclub Neptunus Aalst Zondag 11. in het stede lijk zwembad, t,en voordeele van „Erken telijkheid» ingericht, kende slechts een betrekkelijk succes, wat niet in de tra ditie valt d.er zwemfeesten door deze club ingericht Waarschijnlijk wel wat te wijlen aan de huidige tijdsomstandighe den, welke ook meebrachten dat de deel name der Antwerpsche vedetten niet zoo talrijk was dan wpl verwacht mocht wor den. Zoo ontbraken Mej. J. Keteleer Cromphout. 200 M. Vrije slag Pupillen 1) De Smet (CNB) 2'49"; 2) Van Putte (AZC) 2'59"3) Soenen (WSD) 2*59*2/54) Peeters (CNB); 5) Gil bert 3'08"; 6) Frans Chavé (ZNA) 3*22". 100 M. Streek Kadetien 1) Pletinckx (NSG) F36"; 2) De Wittewrongel (ZNA) 1*41**; De Smet (ZNA) 1*42"; 4) Claessens 1'44". 1 00 M. Vrije slag Kadetten Kateg. A. 1 Schneidewindt (NSG) 1' 19"; 2)Hulet (CNB) 1*21"; 3) Duy- san (CNB) 1 '29". Kateg. B 1 Cooyman (AZC) 1*16"; 2) D.e Koek (BSC) 1*18"; 3) Soenen (WSD) 1 *20"4) Van Putte I *20**2/5. 1 00 M. Rugslag Dames 1) Willemen (AZC) F32"; 2) Pa- ridaens (ISC) 1 *45" 100 M. Vrije slag Heeren 1) Van Holme (BSC) POS" 2) Ra kampioene van België in rugslag en maël (NSG) F08"; 3) Guillot (AZC) Mevr. Pernet, ex-kampioen,e van België F13" 5 4) Melebeke (NSG); 3) Roe- in kunstspringen, op het appel. gi,ers (GSC)6) Caenen (CNB), Óndanks deze tegenslagen was het Sint Martinuskerk Zondag Solemniteit van St. Marti- nus, patroon van stadsen parochie. Ge durige aanbidding. - 9 u. Plechtige Hoogmis 4 u. Solemneel lof met sermoen en groote processie. Maandag 7 u. Sol. Jaargetijde van de afgestorven leden van den Mannen bond H. Hart. Dinsdag 7 u. Sol. Jaargetijde v. d. afgestorvenen van de Confrérie H, Anto- nius van Padua. 7,30 u. Mis voor de afgestorven leden en familieleden der Katholieke Vrouwengilde. Woensdag Op bevel van H.H. Ex cellenties de Bisschoppen van België te 9 u plechtige Mis ter eere van het H. Hari, ter gelegenheid van Ret Naamfeest van Z. Majesteit den Koning. Donderdag Op bevel van Z. Excel: lentie den Bisschop van Gent te 8 u. Plechtige dienst voor alle militaire en burgerlijke slachtoffers van de oorlogen 1914-18 en 1940-44. Vrijdag: 7 u. Sol. Jaargetijde der afgestorvenen van de Confrérie H. Kruis. Zal.erdag 7 u. Sol. Jaargetijde van de afgestorvenen van de confrérie van O. L. Vr. t.er Druiven. Zondag aanstaande te 10 u. Plech tige Mis voor spoedigen terugkeer van Z° Majesteit den Koning en onze afwe zigen- BERICHT De Burgemeester der stad Aalst brengt ter kennis dat. met het oog op eene even- luee'.e, totale of gedeeltelijke wederoproe- pin» onder de wapens van de miliciens welke hun aclieven dienst met de mri'tie- klassen van 1938. 1939 en 1940 vol bracht hebbn, er tot hunne telling zal worden overgegaan. Te dien einde moeten de miliciens de zer klassen zich bij het Gemeentebestuur (Bureel 7 Militie) aanmelden, vooi 28 November 1944. (Bureel open van 8,30 u. tot 1 1,45 u.) Zijn vrijgesteld van deze telling, e militairen en jongelingen die voor de werfbureau's verschenen zijn om vrij willig dienst te nemen bij het leger. Al wie zich aan deze telling onttrekt, kan vervolgd worden overeenkomstig het militair Strafwetboek. Aalst, den 7 November 1944, De Burgemeester. A. NICHELS. Bericht De adviseerende Commissie voor ge interneerden zal haar zittingen houden Dirk Martensstraat Nr 36, te Aalst, van af Maandag 13 November 1944. Alle briefwisseling en stukken zullen rechtstreeksch en uitsluitend aan de Griffie der Commissie, die alle werkda gen van 9 tot 12 uur zal open zijn moeten gestuurd worden. Geen enkel bezoek of mededeling zal mogen gedaan worden Keizerlijke Plaats, 25, te Aalst. De Voorzitter. Charles Callewaert. ringen na met weinig overtuiging, Bekennen we evenwel dat Brussels Swimming Club, welks verscheidene eerste afdeelingspelers opgesteld had, een te sterke partij voor de on.ervaren Aalstenaars. Ziehier nog de uitsalgen der voor naamste wedstrijden 100 M. Rugslag Heer.en 1 Ramaël (NSG) F15" 1/5 2) Defawe (BSC) F25" 3) Gijzen (AZC) F29" 4) Poep (ZNA) F39", 50 M. Crawl Kadetten voorbehouden aan ZNA 1) Van de Maele 35"; 2) De Vos 36" 3) F. Wellens 41" 4) .„ammens 45' 5) E. Wellens 6) Key- meulen. 50 M. Crawl Meisjes voorbehouden aan ZNA: ,1) Y. Callebaut, 2) G. D'Haeseleer. 200 M. Streekzwemmen Heeren 1) Van Holme (BSC) 3 05 2) Maesschalck (CNB) 3' 17"; 3) Vanop denbosch (ZNA) 3'19"; 4) Guillot (ACZ), Voor de Kroostrjkie Gezinnen VERMINDERING OP HET SPOOR Wij herinneren er onze lezers aan dat de vroeger b.estaande verminderingen op de Belgische spoorwegen terug ingevoerd worden ten behoeve van de Kroostrijke Gezinnen. Deze vermindering wordt m alle stations toegestaan op vertoon vali de op dit oogenblik voor 1944 op de Buurtspoorwegen geldende afslagkaart Deze kaart wordt afgeleverd of geldig gemaakt door de secretarissen van d.en Bond der Kroostrijke Gezinnen van Bel gië in al de gemeenten van het land, a>s- ook door het C.entraal Secretariaat van den Bond, 125, Troonstraat. te Brus sel. Kerk der E.P. Capucienen Zondag: Tweede Zondag der maand: vergadering voor de Derde Ordelingen. Dezen avond om 5,30 u. rozenhoed je en lof. Maandag morgend om 7,30'u, gezon <rene mis vanwege de St. Jobstraat uit dankbaarheid voor de wonderbare be- scheiming tegen allen oorlogsgruwel. D:nsdag morgend om 8 u. Sint An- oniusmis oefening en zegenen ter eere van den H. Antonius. 's Avonds om 5,30 u. rozenhoedje, lof en zegenen met de relikwie van den H. Antonius. Donderdag, feestdag van de H. Agnes van Assisië. Maagd van de Tweede Orde, volle aflaat. Vrijdagavond om 5,30 u. rozen- hoedje van O. L. V. van VII Weeen, kruisweg. Toekomende Zondag. 19 November, feestdag van de H. Elisabeth van Hon- o-arië. patrones van d.e Zusters-Derde- Ordelingen, volle Aflaat en generale Abs. Om 6,45. mis met algemeene Communie voor de D.erde-Ordelingen. BERICHT AAN DE BEVOLKING De Electriciteitsmaatschappij laat we ten dat er Maandag 1 3 November, van 8,30 tot 4,30 geen electriciteit zal zijn. 11 November-Herdenking Op Zaterdag 1 November a.s., te 10 ure zal er in de Sint Martinuskerk, een plechtige mis ean dankzegging, gevolgd «an TÈ DEUM worden gecelebreerd ter c-eWnheid van de herdenking van den WAPENSTILSTAND. De burgerlijke en m/itaire^ overheden zullen vergaderen ten scadhuize te 9 u- 45 en zich stoetsgewijze naar de kerk begeven. Na het TE DEUM gezamenlijke OP- TOCHT NAAR DE MONUMENTEN Geheim Leger Aalst (Beter gekend onder den naam A.B.) De Verbroedering onder de leden van het C. L. Afdeeling Aalst werd tot stand gebracht op 12-10-44. Personen die verlangen als terelid in deze groepeering opgenomen te worden moeten hunne aanvraag persoonlijk en schriftelijk richten tot het Secretariaat G. L, Aalst Lokaal Café De Smet Groote Markt, Aalst De ware Vaderlanders alleen "Lunn™ In aanmerking komen om als Eerelld aanvaard te worden. De bijdrage zal later vastgestdd wor den. Het Bestuur. Stedelijk Zwembad Voorlaan en dit voor gansch de winterperiode zal het Zwembad Zondags gesloten blijven. In de week evenwel zal het zwembad vedurende de middaguren open blijven. Sluilingsuur bij het invallen der duister Ér wordt aan herinnerd dat de kuip baden voor het publiek open zijn op Donderdag, Vrijda.g en Zaterdag van 9 tot 1 8 uur. DIENST DER RIJKSTUÏNBOUWKONSULENTEN OOSTVLAANDEREN De Rijkstuinbouwkonsulent der programma aantrekkelijk. M.eest in den smaak viel de exhibitie van dhr. Sadin, van Brusssels Swimming Club, welke prachtige sprongen ten beste gaf, en het j Kijkstuinbouwkonsulent der om nummer figuurzwemmen door 8 leden schrijving Oost-Vlaanderen kan steeds van de lokale club. In de exhibitie-wed- kosteloos geraadpleegd worden op de strijden voor meisjes behaalden volgen- volgende dagen, plaatsen en uren de kleintjes, welke wonnen, veel succes Aalst, den 1 en en 3en Zaterdag der Liliane De Stobbeleir, Francine Vernim maand van 10 tot 11 uur in «Het Pa- men, Frangoise Morre. Simone De Wae- vilRoen», Groote Markt en van 1 1 tot (e, Maria Van Nieuwenberge, Juliette De 2 u. in ((p€ Koornbloem», Groote Waegeneer. 'Markt. In de waterpolowedstrijd ontgoochel Schriftelijke inlichtingen zijn te ver- de Z.N.A, Haar spelers waren weinig krijgen op het adres Dienst der Rijks- getraind en speelden op enkele uitzonde- tuinbonwkonsulenten, Smisstraat, 17. te r-rz»,-.r» wpinicr nvertuiirine' P.»nt R^-znpLpn ipr nlaatse worden Gent. Bezoeken ter plaatse worden uit gevoerd in zooverre de verkeersmoge- lijkheden het toelaten en de noodzake lijkheid er van vereischt is. Men meldt ons het overlijden van MIJNHEER ALBERT-CHARLES JEAN borreman Weduwenaar van Mevrouw MARIA MEERT Voorzitter van den Raad en Beheerder afgevaardigde der N.V. «La Georgie» te Aalst. Lid der Kerkfabriek Lid van verscheidene Confreriën Ridder in de Leopoldsorde, geboren te Aalst, op 5 Maart 1868 en aldaar godvruchtig in den Heer ontsla pen op 6 Nov- er 1944, versterkt door de M. ii. Sakramenien. Wees hem indachtig in uwe godvruchtige gebeden. Aalst, 6 NovemRer 1944. BHm&aKsamÊÊmssaBmmmR BEVOORRADINGSDIENST S, C. Eendracht Zondag lukte onze ploeg op Gantoi se gelijk spel 1-1, op verplaatsing en dan nog een derbij, is dit steeds een goed re sultaat. Deze uitslag mag de twee ploegen be vredigen. en toch kunnen ze beiden In elke ploeg was de keeper de beste speler; bij ons vielen nog op Moreels en Cornelis; Voogt was minder op dreef dan naar gewoonte en de 2 nieuwelingen vielen wat licht. Bij Gantoise waren De Raedt, Melis en De Gheest de beste. Ons doel werd gemaakt door Moreels, dit van Gantoise door De Gheest. Scheidsrechter Libaert, als naar ge woonte was weinig op dreef. Op Zaterdag 1 In November speelt onze tweede ploeg op ons plein tegen het Engelsch Elftal C.R.A.S.C. van de transport troepen. Deze ploeg bevat 3 spelers van Stoke-City, een der beste En „elsche clubs. Onze ploeg treedt op als volgt Kieckens De Gols - Massyn Goossens Heuninck Van den Spiegel Van der Borght Verhuist Flips De Ruyscher Strens. De Competitie van Eere-Afdeeling STADSBESTUUR AALST Tot de 56ste Uitreiking van de en aflevering van MELKZEGELS MAANDAG 13 NOVEMBER Voormiddag sektie 2 en 4 Voormiddag sektie 1 en 3 Namiddag sektie 6 Namiddag sektie 3 „„„nmrD DINSDAG 14 NOVEMBER i 7 q Voormiddag sektie 8 en 10 Voormiddag sektie 7 en 9 Namiddag sektie 12 Namiddag se ie ^Q£NSpAG ,5 NOVEMBER Voormiddag sektie 13 en 15 VoormMdag sekriej^- Namiddag DONDERDAG 16 NOVEMBER 1 in ?i Voormiddag sektie ZU-Zz Voormiddag sektie 19 en 2 I Namiddag sektie 24 Namiddag sektie 23 STAD AALST GEW. BATALJON «LINTHOUT» ONAFHANKELIJKHEIDSFRONT ZATERDAG 18 NOVEMBER 1944, in de zaal «MODERN PALACE», Lan- se Zoutstraat -g- Ingang 15 lr. Orkest «De Nachtvlinders» Voorbehouden tafels 20 fr. Kaarten te bekomen op ons Secretariaat ivo s n!bV-' De Toegangskaarten dienen bewaard te blijven als mogelijke nachtver- De Schatbewaarder, PAARDENHOUDERS Voor uwe paardenvoeders wendt U tot VICTOR DE WOLF Tragel 16, Hofstad^. Aflevering ten huize gunning De Secretaris 1SCHOLLIERS. De Voorzitter, A. ARENTS. J. DE DONCKER. WE DANKEN Langs dezen wfg wenschen we den heer J. De Luyck, dochter en zoons, INa- zarethstraat, 47-5 1hartelijk te bedan ken voor zijn welwillendheid een zijner huizen beschikbaar gesteld te hebben aan een geëvaccueerde Oostendsche fa™lte- Benevens voor het goede onlhaa en hulp in elle omstandigheden, belangloos, door hen verleend, gedurende ons ver- blijf in Aalst. De familie Vansevenant. Ds Hondenclub St. Rochus lokaal bij den Heer Prosper VAN CONINGSLOO, café «Vnje Jacht», St. Jobstraat, 110, Aalst bericht aan zijne leden en Hondenliefhebbers dat Zondag aanstaande, 12 November, de lessen voor Hondenafrichtmg plaats hebben. Nieuwe leden worden aanvaard. Inschrijvingen ten]lokale ofbïj den secretaris Kamiel STALPAERT, Boierstraat. Aalst. Venr'vW* uitgever Gustaaf Sanders, Schoolstraat 1 6, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2