EN OMSTREKEN Plannen voor den naoorloqschen vrede PIERLALA Het Algemeen Christelijk Vakverbond en de Eenheid der Arbeiders AALST Vewwiujul voo»looplg den Ifcjnderdag uo Zondag van iede»e wask. Nummer 14. Eerste Jaargang 1944. Prijs 1 Fr. het nummer. In den Zomer van dit jaar kwamen afgevaardigden van de geallieerde mogendheden te Dumbatson Oaks, in Amerika, bijeen om plannen te bespre ken tot vestiging van den naoorlogschen vrede. De debatten duurden tamelijk lang, ja. zoolang, dat het belangstellend publiek in Engeland en Amerika, aan drong op epn spoedige beslechting van zekere meeningsverschillen. Enkele weken nadien werd een akkoord bereikt; een paar kwesties waren in beraad gehouden, en op 10 October 1.1. drukten de Engelsche bladen de teksten af van het ont werp-overeenkomst dat door de pers hier te lande zeer bondig werd saamgevat. Dit ontwerp is van belang voor alle mogendheden die die internationale samenleving van morgen moeten uitmaken. Het is even gewichtig uit hoofde van wat er in geschreven staat, als uit oorzake van wat nog «in beraad werd ge houden» en later' zal dienen te worden, vastgelegd. Alle staten, zoo groote als kleine, zullen, naar de opvatting dpr ontwerpers, in dit plan tot ordening van VREDE DOOR MACHT, de grondslagen van hun internationale positie dienen te zoeken .en zich naar de diensvolgens aangegeven verplichtingen moeten orien- teeren. Het plan van Dumbatson Oaks is geen eenvoudige heruitgave van het handvest van den Volkenbond, al vertoont het daarmede meer dan één gelij kenis. Aan de basis van het nieuwe ontwerp tot vestiging van vrede en veiligheid ligt een realistische opvatting van de internationale werkelijkheid, terwijl de vroegere Liga veeleer de uiting was van het idealistische streven van President Wilson en van hen die, samen met hgm, eenzelfde ideaal voorstonden. De nieu we voorstellen gaan uit van de vier groote mogendheden, de Vereenigde Sta ten van Amerika, Rusland, Engeland en China, die de leiding van de wereld ordening voor hun rekening wenschen te nemen. Niettegenstaande deze grond- verschillen, worden heel wat structureele gegevens van den vroegeren Volken bond behouden of uitgebouwd. Het doel wordt als volgt omschreven. 1 internationale vrede en veilig heid handhaven; 2) vriendschappelijke betrekkingen onder de volkeren bevor deren; 3) internationale samenwerking regelen op economisch, sociaal en humanitair gebied; 4) een centrum in het leven roepen tot ordening dezer bedrijvigheid. De grondslagen, naar dewelke al de leden dezer wereldorganisatie zich zullen dienen te richten zijn zesvoudig 1 de organisatie gevestigd op soevereine gelijkheid van alle vredelievende staten; 2) al de leden gaan de verplichting aan de bepalingen van het handvest na te leven; 3) al de leden verbinden zich ieder geschil op Vredelievende wijze lp regelen; 4) al de leden zullen er rich van onthouden met geweld of met het gebruik van geweld te drpigen op een wijze die niet overeen te brengen warp met de grondslagen van het handvest; 5) al de leden zijn mekaar hulp verschuldigd; 6) al de lpden zullen zich ervan onthou den hulp te verleenen aan een staat tegen welken, krachtens het handvest werd opgetreden. Alle vredelievende staten mogen deeluitmaken van de vereeniging die, tot het bereiken van haar doelstellingen, vier organismen zal handhaven 1 een algemeene vergadering; 2) een veiligheidsraad; 3) f^n internationaal hof van Justitie; 4) een secretariaat. In tegenstelling met de vroegere Liga worden ditmaal middelen aan dp hand gedaan om de veiligheid te waarborgen. Generaal Smuts, één van de scherpste en meest realistische staatslieden die te Versailles aan de groene tafel zaten, heeft destijds gezegd dat het groote verzuim der geallieerden na den oor log 1914-1918 hierin lag, dat ze geen voldoende machtsmiddelen hadden voorzien om veiligheid tegen een aanval te verzekeren. Zoo stond de wereld bloot aan iedere reactie vanwege een sterk gewapende mogendheid. Ditmaal zouden de vier grootmogendheden over een beslissend machtsoverwicht beschikken zoo op militair, als op economisch gebied, zoo ter zee als te land en als in de lucht. Wie echter den tekst van het plan van Dumbatson Oaks nauwkeurig na leest zal spoedig inzien dat, om het gebruik van deze machtsmiddelen tp ver zekeren, de eensgezindheid onder de BIG FOUR, als we deze herinnering aan de vorige vredesconferentie mogen ophalen, een absoluut vereischte is. Zoolang de eensgezindheid in het security council gehandhaafd blijft, maar ook niet lam ger, zou de vrede veilig zijn. Op dit oogenblik dient echter nog uitgemaakt, hoe de raad een beslissing zou treffen voor het geval er oneenigheid bestond. Hoe groot zou de meerder heid dlienen te wezen om de internationale machtsmiddelen tegen pen land te ge bruiken d.i. om den oorlog te ontketenen Dat is een der gewichtige aange legenheden die «Sn beraad werden gehouden», én Rusland gaf rpeds te kennen, dat het slechts zou handelen als het akkoord was. Alles zal te dezer zake, zooals altijd, zooals overal, afhangen van de mate van goeden wil dip iedere mogendheid zou aan den dag willen leggen. Want, hoe technisch knap eender welke overeenkomst van dien aard opgesteld weze, alles komt in laatste instan tie op goeden wil aan. En, wanneer die, ten gevolge van pender welke nieuwe verdwazing, mocht ontbreken, zou eens te meer de vrede in gevaar verkeeren. Zooals de «Daily Telegraph» liet uitschijnen moet iedere kritiek van het plan echter beheerscht worden en dat is ook voor ons land van zeer groote Kg1 TT, do°l. h„et harde fc;t dat DE LOTGEVALLEN VAN ALLE 7mï MODERNE WERELD VOORTAAN VERBONDEN ^.IJN. Ten gevolge van de ontwikkelingstechniek is er geen enkele mogendheid der wereld, die nog alleen veilig staat of veilig zal kunnen staan. Daartoe is de wereld te klein geworden en zijn de machtsmiddelen, die de ruimte beheer- schen, te groot. LUCIUS. Donderdag 16 November 1944 BUREELEN Kerkstraat, 9, Aalst. Telefoon 114. EEN MILDE GIFT VAN Z. H. DEN PAUS De Paus heeft 300.000 lire geschon ken aan den Bond van Katholieke Vrou wen voor Groot-Bnllanië, aan te wenden ten bate van bet comfort van de Britsche troepen met verlof te Rome. De gift van den Paus zal o.m. de werking mogelijk maken van een can Hen en pen club voor de Britsche legers, geïnstalleerd in het Schotsch katholiek college tp Rome. Tijdens twee sermoenen, onlangs uit- gesproken, heeft cardinaal Delia Costa, aartsbisschop van Florentië, aan de ge- loovigen gevraagd speciaal te bidd>n> voor de geallieerde dooden die Italië van een onduldbaar juk hpbben bevrijd. VLj heeft nadruk gelegd op de noodzake'.ijk d van de eendracht onder de Itküa- npn, «want, zegde hij, sedert jaren heeft Italië aan de wereld het jammerlijk schouwspel van een broederstrijd en van verdrukking te zien gpgeven». DE OORLOG OVER ZES MAANDEN GEËINDIGD? EEN VERKLARING VAN DEN H. CHURCHILL Parijs, 13 Nov. (Reuter). Tijdens een ontvangst, door het Parijsche Bevrij dingscomité ingericht ter epre van den h. Churchill, verklaarde deze «Het is mo gelijk, dat over zes maanden de vijand verslagen zal zijn». Twee dagpn geleden zeide hij: «De laatste ronde is nu begonnen. Wij willen ze winnen.» GOOD BYE JEUGDFRONT 0. F. Pierlala was geneigd hoovaardig te worden Koen hij vernam dat aan het «Oud huis Borms» vpel reklaam werd gemaakt voor de «Gazet van Aalst» en vooral voor zijn artikels verschenen in voornoemd blad. Maar Pierlala moet eerlijk bekennen dat zijn roode klpur van opkomende trotsch spoedig veranderde in 'n bleeke kleur van schrik, ja, echt kiekenvleesch krepg bij het lezen van de reklaam. Want verdacht worden als lid van de 5 de ko- lonne en bedreigd worden achter slot en grendel te gerakpn, alleen maar om de vragen te stellen die zooveel menscben hier en .elders in den mond liggen, is geen klein bier. Of is het Pierlala zijn schuld dat er in België zooveel Snuivers zijn. Doch Pierlala's kiekpnvleesch ver dween en zijn schrik verminderde toen hij zag dat de «Rechter» die het stuk ondertpekende, zijn naam doorstreepte want daaruit valt te besluiten dat de «Rechter» er toch nog geen rechterlijke aangelegenheid van maakte. Wat Pierlala geweldig verwonderde was dat het «Oud huis Borms» niet vol uitknipsels hangt van tientallen bladen die allen dagelijks vragen stellen niet stpeds in den goeden zin, aan de weer- standsgroepeeringen. Pierlala denkt dat zooiets niet gebeurde omdat er daaivoor plaatsgebrek is aan een pnkel lokaal. Dat de weerstandsgroepeeringen zoo iets als een ministerie hebbpn weet Pier lala en is er verheugd om. Dat Solidari teit een menschlievpnd werk is weet Pier lala ook. Maar ziet ge, Pierlala weet ook dat de menschen van het soort Snui ver naar buitpn kijken en niet naar bin nen, dat ze de praktijk liever zien dan de theorie. Mag Pierlala vooraleer afscheid te ne men nog een enkel vraagske stellen Wat denkt ge ovpr uw eigen strooibriefje «Gerechtigheid», geteekend O.F., waarin ge schrijft dat groote woekeraars, wer kers en opkoopers voor de Wehrmacht, enz., zelfs nu de rangen bevuilen der on- dergrondsche bewegingen Daarom jonge vriend «Kajottpr uit den Weerstand», vooraleer afscheid van U te nemen, verwijst U Pierlala naar uw eigen kajottprsblad «Bevrijding», het welk schrijft «De misdaad moet ge straft. Er is geen mensch die dat kan loochenen en die daaraan zou durvpn twijfelen Maar de straf moet RECHT VAARDIG zijn. De uitvoering van de straf, moet door het WETTIG GEZAG worden toegepast en niet aan de willekeur worden overgelaten.. Niet de haat maar de liefde moet ons bezielen... daarom uw houding wpze een waardige houding! Gij kent de opvattingen van uw bewe ging Blijft ze getrouw Toont aan het volk, hoe gij den vrede wilt voorberei den. En vprgeet nooit van uw leven dat gij trouw gezworen hebt aan Kristus, die stervend nog bad voor zijn beulen». Zoo schrijft uw blad. Kajotler van den weerstand, en die tpkst is Pierlala's af scheidsgroet. En aan U JEUGDfront O. F. is Pier lala's afscheidsgroet genomen uit uw blad O.F. F.I. Aalst, van Zondag 5 No vember 1.1. Uw medewerker Julios schrijft als slot van zijn artikel, getiteld «Een verwittigend woord», het volgende «Een ernstig verwittigend woord is nood zakelijk. Het feesten en de wilde roes naar uitspattingen moet voorbij en ge daan zijn. H,et wordt hoogtijd dat de werking en de opdrachten van den weer stand binnpn de perken der welvoegge lijkheid blijven en de wettelijkheid niet meer te buiten wordt getreden. Laat den ernst van den toestand tot ons doordrin gen. Laten diegenen die fouten hebben gemaakt zich op de borst kloppen en schuld belijden. En dat zij in deze schuldbekentenis den moed pn de kracht zouden putten om met ons en met alle partisanen te zeggen «ONZE BEWE GING EN ONZEN STRIJD ZIJN TE SCHOON GEWEEST, OM ZOO EEN ROEMLOOS EINDE TE STERVEN. Een verwittigend woord is gesproken. Partisanen .laten wij er nuttig gebruik van maken», (get. Julios). Pierlala denkt dat Julios eenen van het oud O.F. is. Zoo JEUGDfront O.F. neemt ook FWlala van U afscheid. GOOD BYE 1 P. KRONIEK DER BEVOORRADING BESPREKINGEN TUSSCHEN EDEN EN SPAAK TE LONDEN De besprekingen tusschen de heeren Eden en Spaak loopen onder mper over het dringend karakter van het probleem der ravitailleering in ons land. De diplomatieke correspondent schrijft hierover In het algemeenbeschouwd, zijn de levensmiddelen in België minder schaarsch dan ongeveer veertien dagen geleden het gpval was. De rantsoenen werden beter afgeleverd dan in de laat ste maanden van de Duitsche bpzetting, maar deze vergelijking is natuurlijk niet opbeurend en zeer talrijke problemen wachten nog op een oplossing. Zondei invoer zou het peil wederom dalpn er nog lager worden dan het huidige peil, dat r,eeds ontoereikend is. Zoo men de thans toegekende broodrantsoenen wil behouden, zal in de lente tarwe moeten ingevoerd wordpn. De voorraden plant aardige oliën die het mogelijk maken dat het vetrantsoen behouden blijft, slin ken en het valt te betwijfelen dat men zonder hulp, h(et vleeschrantsoen zal kunnen blijven toekennen. Op het hui dige oogenblik gaat 't vervopr van de le vensmiddelen vlotter dan in Frankrijk, maar men ondervindt moeilijkheden bij de verzameling ervan gedurende de pe riode van onzekerheid, die op het gebied van de prijzen van dp landbouwproduc ten de monetaire hervorming opgevolgd heeft. Het is voornamelijk in de steden dat de voeding ontoereikend is. De Consultatieve Commissie van het A.C.V. vergaderde te Brussel op Dins dag 7 November 1 944. Zij nam kennis van de beraadslagingen van de verga dering der verscheidene syndicale groe peeringen en bewegingen, die de eenheid der arbpiders voorstaan, vergadering die plaats greep op Dinsdag 31 October, op initiatief van het Belgisch Vakver bond. De Consultatieve Commissie stelt vast dat de voorzitter van het A.C.V.die de vergadering bijwoonde, aldaar verklaard heeft 0 HULP AAN DE BEVRIJDE LANDEN De h. Herbert Lehman, algemeen di- rekteur van de UNRRA, zal de Vpreenig- de Staten verlaten om te Londen het be stuur van Europeesche UNRRA-afdee- ling waar tp nemen. De h. Lehman zal een bezoek brengen aan de bevrijde landen om zich reken schap te geven van hun bphoeften en om de programma's voor hulpverleening door de militaire overheden en door de UNRRA-afdeelingen na tp gaan. LEEST VANDAAG IN ONS BLAD HET ARTIKEL VAI^ONZE NIEUWE MEDEWERKER LUCIUS,, OVER «PLANNEN VOOR DEN NA-OOR- LOGSCHEN VREDE, DE ONTBINDING DER WEERSTANDS GROEPEERINGEN Een besluit van 13 November 1944 beveelt dat de leden der weerstands groepeeringen die in 't bezit zijn van wapenen en munitie, deze binnen de vijf dagen bij de Rijkswachtbrigade in het gebied waarin hun wettelijke domicilie is gevestigd zouden 'nleveren. De inlevp- raars krijgen eene vergoeding wegens dienstontslag van 1.000 fr. «Lp Drapeau Rouge» zet openlijk aan tot verzet. Hij gaat zoo ver dat hij be weert dat het Besluit valsch is. Het staat nochtans klaar en duideljik in het Staats blad van 12-13 en 14 November. Ondanks dit verzpt heeft de Regeering eergisteren eenparig beslist communis tische ministers dus inbegrepen het be sluit te handhaven. PRINSES MARIE-JOSE KAN NIET NAAR ITALIË TERUG De correspondent te Rome van de «Daily Telegraph» schrijft dat, volgens niet bevestigde berichten, Prinses Marie José die, vergezeld van haar kinderen van Zwitserland naar Italië per vliegtuig wenschte te reizpn, geen toestemming heeft verkregen over het Fransche grond gebied te vliegen. Dp correspondent voegt er nog bij dat. ten gevolge van het gevaar, Prins Hum- berto zijn vrouw niet toestond den weg over Noord-Italië, bezet door de Duit- schers, te nemen. dat hij er naartoe gegaan, was uit hoffelijkheid tegenover het B.V.V., maar dat hij geen mandaat had dat het A.C.V. kon verbinden; b) dat de Christelijke Vakbeweging noch in princiep, noch a priori tegen pen eenheidssyndikaat gekant is. dat zij er rich zelf zou kunnen bij aan sluiten maar dat zij niet eender welk eenheidssyndikaat zou kunnen aan vaarden; c) dat de houding van het A.C.V. te genover het eenheidssyndikaat iou afhankelijk rijn van dezes doctrine en aktie-methoden en van het welbe grepen belang der arbeiders; d) dat dienaangaande het niet aanslui ten bij een politieke partij geen prin ciepsverklaring beteekent doch een kwestie is van opportuniteit e) dat hij de agitatie-methoden en de stakingen zonder eenig beroepska rakter, zooals deze nu door zekere bewegingen gevoerd worden, af keurde daar het land nu vooral kalmte en arbeid noodig heeft om den oorlog tot het einde voort te zetten; f) dat hij. partijganger zijnde van de zuiveringsactie, wenscht dat de schul digen des te strenger gestraft werden naar gelang zij hoogere functips be- kleeden; dat hij vertrouwen 3telt in 's lands gerecht, alhoewel hij zekere traagheid betreurt maar dat hij niet kan aanvaarden dat enkelingen, die zonder eenig mandaat handelen, zich fin de plaats van het gerecht stellen pn namelijk sommige werkhuizen binnendringen om er leden van het personeel of van het bestuur aan te houden, wier naam en persoon aldus aan den wrok van arbpiders en pu bliek worden blootgesteld; g) dat de Christelijke Vakvereenigingpn de voorkeur blijven geven aan dp eenheid van aktie in de meervoudig heid van organisatie en dat deze me thode rich des te meer opdringt daar er verwarring heerscht in den geest der arbeiders; h) dat hij zich bij de voorgestelde dag orde alleen kan aansluiten onder voorbehoud dat zij door het A.C.V. zou aanvaard worden. De Consultatieve Commissie keurt dpze verklaringen van den Voorzitter van het A.C.V. goed en maakt ze tot de hare. Zilj ineemt deze gelegenheid te baat om te verklaren: I dat zij tot haar spijt moet vaststellen 1 ida't, vooral in Wallonfë, verschil lende bewegingen van syndikalen aard tijdens den oorlog tot stand zijn gekomen die, dhopwel zij alle be weren de syndikale eenheid te willen verwezenlijken, de arbpiders méér verdeelen dan zulks ooit het geval was; 2) dat deze bewegingen hun doctrinale st.elling weinig of niet bepaald heb ben maar door de gebruikte uitdruk kingen en vooral door hunne aktie methoden veel gemeens schijnen te hebben met het oorspronkelijk mar xisme of eenvoudigweg met het com munisme; 3) dat hieruit diepe verwarring voort spruit welke zeker niet gunstig is voor de syndikal<a betrekkingen; 4) dat zoolang er dienaangaande geen klaarheid komt, de Christelijke Vak beweging het voorbarig vindt onder handelingen te vo.eren om de orga nische syndikale eenheid te verwe zenlijken 5) dat zij, hare houding getrouw, uiting geeft aan haren wil dp eenheid der arbeiders te verwezenlijken door een akkoord met syndikaten wier eischen pn aktiemethoden met de hare kun nen overeenkomen. Deze handelwij-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1