Sociale hervorming EN OMSTREKEN De Communisten ontmaskerd RANTSOENEERINGSTABEL PIERLALA Brieven uit Londen Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week. Nummer 15. Eerste Jaargang 1944. Prijs 1 Fr. het nummer. Zondag 19 November 1944 BUREELEN Kerkstraat, 9, Aalst. Telefoon 114. EVANGELIE EN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE RECHTVAARDIGHEID EN LIEFDE Waren daar niet geschiedkundige gebeurtenissen die ons het tegenoverge stelde bewijzen, wij zouden kunnen denken dat de maatschappelijke orde verze kerd is, wanneer de enkelingen en de lamilies doordrongen zijn van de evange lische leer. Is het onberispelijk privaat leven van den enkeling en de goede verstand houding in iedere familie van groote beteekenis voor het heropleven van het maatschappelijk leven toch moeten in en onder de verschillende standen, tusschen gezagdragers en onderdanen, tusschen verschillende volkeren pn natiën, recht en liefde zegevieren. Recht en liefde, in christelijken zin verstaan, zullen maatschappelijke vre de bewerken. Twee duizend jaar t^rug waren deze twee deugden praktisch ongekend of tenminste in heel engen zin verstaan. In schier alle landen heerschte over en gebiedde aan een overgroote meer derheid een kleine minderheid. Keizers beschikten veelal willekeurig over de goederen, leven en dood van hunne onderdanen. Het Romeinsche rijk kon ech ter wel legers uitzenden, allerhande stammen onderwerpen er» schatplichtig maken, wegen aanleggen en wetten uitvaardigen, maar het algemeen welzijn van al hun ondergeschikten verzekeren kon het niet. Het doel van iedere maatschap pij dat moet zijn «het algemeen welzijn bevorderenwerd niet bereikt. In Pa lestina, waar een Romeinsch heiden, Pontius Pilatus, stadhouder over Judea was, waar heel het land door garnizoenen van Tiberius nestelden en waar in Galilea de wellustige Antipas als een heiden regeerde, kon van maatschappelijke vrede evenmin sprake zijn. Zooveel te meei dat onder de Joodsche bevolking recht en liefde in louter egoïsme waren ontaard. Het verwarde recht der Rabbijnen wier uitspraak wet was drukte als een zware vervelende last op het volk, terwijl Farizeeërs, Sadduceën en Herodianen als zoovele volkspartijen met elkaar in voortdurende oneenigheid leefden. Niet alleen onderling waren de Joden door 'wisten verdeeld, doch met hunne buren de Samaritanen en met de heidenen werden alle vriendelijke betrekkingen als onrein verklaard. Kristus heeft bij zijn verschijnen, met één stoot, een bres geslagen ir die sociale toestand. Misbruiken heeft Hij veroordeeld en de oplossing van hei so ciaal vraagstuk aangeduid door Zijne machtige Bergrede, het fundament der nieuwe Christelijke maatschappij. Overtuigd dat RECHTVAARDIGHEID de rechten van eenieder regelt en verdedigt en daardoor orde en vrede in het sociaal leven vestigt verklaarde Kristus «Zalig die hongeren en dorsten naar de ge rechtigheid, want zij zullen verzadigd worden». Tot de Joden heeft Hij gezegd «Oordeelt niet naar den schijn maai met rechtvaardig oordeel». Deze twee aan halingen uit het Evangelie, bewijzen dat Jezus de misbruiken kende en veroor deelde. Hierdoor verdedigde Hij de eenvoudige en oprechte menschen en ver oordeelde de rechters die veelaf een verschillend oordeel velden naar gelang het een rijke of arme, een machtige of zwakke, een vriend of vijand was. Diezelfde uitspraak van Jezus is nu nog even geldig en aktueel. Had men tot aan Kristus komst enkel minachting voor slaven, armen zieken gepredikt en werden ze als uitgestootenen der maatschappij angstvallig vermeden, bij Zijn optreden zou Hij Zijn groot en nieuw gebod de wereld in sturen, n.l. het gebod der LIEFDE, want zoo sprak Hij met goddelijk gezag «Een nieuw gebod geef Ik U Bemint elkaar; zooals Ik U bemind heb, bemint elkaar zóó ook. Hieraan zal iedereen herkennen dat ge Mijn leerlingen zijt, in dien ge liefde hebt voor elkaar». Hierdoor kwam Kristus de kloof tusschen de standen overbruggen. In de eerste der acht Zaligheden immers prijst Jezus de ware armoede en den waren rijkdom. Door den band van ware broederschap verbindt Hij de armen en de rijken die zich aan het gebod der kristelijke ar moede en van den kristelijken rijkdom onderwerpen. Het is geen afschaffen noch der armoede noch van den rijkdom, geen verklaren dat armoede een straf en rijkdom een loon is, want Hij zegt ook «De hemelsche Vader laat Zijn zon opgaan over goeden en slechten, en laat het regenen over rechtvaar digen en onrechtvaardigen». In Jezus boodschap zijn de armen geen behoeftige slamgenooten meer, maar bevoorrechte broeders en kinderen van denzelfden Va der, die nederig en genegen gesteund en verpleegd worden. «Wat gij niet gedaan hebt aan één van deze geringsten, ook aan Mij hebt gij dat niet gedaan». Zoo wees Kristus op de plicht van naastenliefde om in iedereen, maar vooral in de nood'ijdenaen, broeders te zien, die men gaarne helpt en bijstaat, die men meer bemint dan anderen daar ze meer liefde behoe ven. ^at haat de harten niet bekeert en overwint, dat Gods- Lefde en Naastenliefde één zijn. 't Was door onbaatzuchtige dienende en offe rende liefde dat Zijn hervormingswerk lukte en Hij de menschelijke beschaving veranderde, louterde en adelde. Daardoor legde Kristus den grondslag van het aardsch geluk der volkeren, ('t Vervolgt.) W. V. H. VAN 17 NOVEMBER TOT 16 MINDER BOTER MEER MARGARINE zegels DECEMBER GEEN KAAS MEER 6 10 12 20 Naar keuze a) Brood b) Meel c) Deegwaren d) Biscottes en biscuits e) Diëetlevensmiddelpn f) Ontbijtkoek g) Gebak b) Zetmeelhoudende producten Gebrande gerst Margarine Boter Cichorei Suiker Vleesch a) Konfituur b) Kunsthonig, invertsuiker, en Vloeibare suiker, suiker- en kandijsiroop, broodsmeersel c) Gekonfijte vruchten ,e) Gevanillineerde suiker f) Suiker Aardappelen Dage lijksch rantsoen 300 g. 220 g. 125 g. 125 g. 125 g. 200 g. 300 g, 125 g. 6,66 g. 10 gè 5 g. 4,15 g. 33,33 g. 35 g. 30 g. rantsoen voor 30 dag. 9 kg 6 kg. 600 3 kg 750 3 kg 750 9 kg 3 kg 750 0 kg 200 0 kg 300 0 kg 150 0 kg 125 1 kg 000 1 kg 050 0 kg 900 Hoeveel- Aan- heid tal per zegel zegels 30 300 g 220 g. 125 g 125 g. 125 g. 200 g. 300 g. 125 g. 66,6 g. 100 g. 50 g 41,5 g 333,3 g. 35 g. 150 g. 3 3 3 3 3 30 6. 30 g. 22.5 g. 18 g. 16.6 g. 500 g 0 kg 900 0 kg 675 0 kg 540 0 kg 500 15 kg 000 150 g 112.5 g. 90 g. 63,3 g 1 kg 15 PROFICIAT MINISTER DELSINNE Was het de mode in België gelijk wel ke regeering af te kammen, hewel, onze huidige regeering ondergaat hetzeltde lot doch voor dezp bezigt men geen zachte coiffeurskammetje maar wel n'n roskam om ze af te rossen. Ik durf nochtans beweren dat ons menschen ongelijk hebben, want' geen enkele regeering heeft in enkele weken tijds zoo'n uitslag bekomen als de hui dige. Na vier jaar bezetting en uithongering zou de regelmatige gang van zaken en het kalmeeren der gemoederen afhangen van de ravitailleering, zoo van eet- ais van niet-eetbare producten. Hooren wij het niet onophoudend herhalen «eens dat de ravitailleering regelmatig gaat dan komt alles in orde Zwarte markt zal verdwijnen, het leven wordt beter koop en zelfs de «Gutt operatie» zal genezen». Wij mogen dus besluiten dat de por tefeuille van Minister van Ravitailleering de bijzonderste is en dat deze Minister het lot der andere ministers in harden heeft, en zoo van heel het land. Is nu Mijnheer Delsinne geslaagd Dat is de groote vraag. En daarop mopt ieder gezonddenkend en welziend me isch antwoorden met een luid en overtuigend Ja Wat hadden onze menschen het mees noodig: hun goesting aardappelen, meer vetstoffen en een warm vuurtje om de aardappelen gaar 'e maken, het \C te smelten en zich des winters te warm.n. Heeft Minister Delsinnp dat bezorgd? Dat kunt ge zien, smaken, ï.eken en hooren... dus met de vijf zin'uigen kunt ge dat waarnemen. Moeten ér mis schien nog meer tastbare bewijzen zijn Hewel ik kan er niet meer geven of ik zou .er een zesde zintuig moeten kunnen bijscheppen. Ik hoor reeds elke lezer protesteeren en denken dat Pierlala nu toch best bleven was waar hij was of heeft hij ze alle vijf niet. Maar mijn beste menschen, de TAL RIJKE fritkramen bewijzen die niei ge noeg Valt dat alles niet onder de vijf zin tuigen en als ge voor 1 Belga 1 2 stokjes frit goed gevet, goed verwarmd en goed gezouten en dat a volonté. Mogen wij dan niet zeggen Proficiat Minister Delsinne Gij h.ebt ons de volledige bevrijding be zorgd Of heeft Minister Delsinne, stichter der «School van Carrosserie» nog acties in de carrosserie constructie van fritk.arre- tjes pn hij was toch wel voor iets direc teur van het blad «Le Peuple» om nu zoo goed voor «Het Volk» te zorgen. Pierlala. FILMNIEUWS Nauwelijks waren onze «grijze Irak ken.» vierklauwens uit onze stad gevlucht het kinemapubliek kon terug zijn hart ophalen en genieten van films uil het land der «onbegrensde mogelijkheden». En wij die meenden dat daarmee nu alle onzalige nazi-principes zouden ver- owenpn zijn, wij moeten bestatigen dat zulks niet waar is. Ook hun nog in voege zijnde gebruiken zullen wij hardhandig ongenadig bekampen. Gedurende d.e bezetting mocht alle publiek, groot en klein, alle films, goede en slechte, bijwonen. Goebbels propa- ganda-molpntje moest goed draaien. Niemand zal betwisten dat onze jeugd er meest slechte invloed van ondergaan heeft. In bedekte termen werd daarover in onze aan boeien gelegde pers geschreven, maar «onze» marionettenburgemeesters durfden niet of weigerden op te treden. Maar nu zijn wij terug vrij en de bur gemeesters en politiekommissarissen be zitten weer wettelijke macht. In een zaal van onze stad krege wij reeds menig mooie film te zien, (denk maar aan «Tot weerziens, Mr Chips») maar voor kort ook een heel perverse. Iedereen mocht binnen, daar waar kin deren zeker moesten geweerd om de ruw heid van zekere tooneplén en het onze delijke van sommige beelden. Ieder wel denkend persoon zal met mij akkoord gaan dat die film alléén mocht gezien door volwassenen, en dan nog onder voorbehoud. Die vrijheid willen wij niet meer, dat is nog moff.en politiek en wij roepen «Halt» het moet eindigen. UITBREIDING VAN DE POLITIEMACHTEN De Minister van Landsverdediging is er toe bevoegd de machten uit te oetenen betreffende de regeling van den staat van beleg voor den duur van den hui ?igen oorlog, d.w.z. 1 alle politiemachten uit te oef.nen, en inzonderheid die met betrekking tot de handhaving der orde en den dienst van de wegen en verkeersmiddelen; 2) de inlevering van wapens en muni tie te gelasten, tijdelijke vprgunningcr tot hel voorhanden hebben van zulk oor logstuig te verleenen, en door de officie ren van de gerechtelijke politie tot de op sporingen en de wegneming er van te doen overgaan; 3) de openbare vergaderingen te ver bieden 4) toezicht te houden op de briefwis seling, ze in te houden of in beslag te nemen; 3) de personen, wier aanwezigheid van dien aard is dat zij de krijgsver- r.chtingen kan schaden, te verwijderen van de plaats waar ze zich bevind .n 6) de noodige voorzieningen te tref fen om het in omloop brengen, het te koop stellen en het uildeelen te verbieden van kranten, brochures, geschriften, tee- keningen of prenten van dien aard dat ze den vijand bevoorde/den of het mo reel van de legers of de bevolkingen aan hei wankelen brengen. De uitoefening van deze machten wor den in bepaalde omstandigheden aan de provinciegoevernpurs, overgedragen. HUISZOEKINGEN EN LIJFONDERZOEK Het hoofd der zending voor de Bur gerlijke Zaken, de provinciegoever-eurs binnen het ambtsgebied hunner provin cie, de arrondissementskommissarissen binnen den ambtskring van hun rron- dissement en de administrateur van de Veiligheid van den Slaat zijn er toe be voegd om, onder de leiding en de ver antwoordelijkheid van den Minister van Justitie, door officieien van de gerech telijke politie bij dag en nacht tot huis zoekingen bij de burgers of tot lijfsvisi tatie te doen overgaan. Ter opsporing van de inbreuken zul len alle overheidsagenten hebbende de hoedanigheid van ambtenaar van ge rechtelijke politie, tot huiszoekingen in de woningen der burgers, zoowel bij nacht als over dag, en tot lijfsonderzoek mogen overgaan. De waarheid is dat er in het land politieke groepeeringen bestaan, die het monopool van de vaderlandsliefde voor zich opeischen en deze willen exploiteeren met louter poli tieke bedoelingen. Eerste Minister Pierlot. HULP TOGEGEZEGD DOOR GENERAAL ERSKINE Majoor-Generaal Erskine, vertegen woordiger van den Opperbevelhebber der geallieerden voor België, heeft mee gedeeld, dat de geallieerde strijdkrachten de Belgische regeering zullen bijstaan bij h,et behoud van de orde en de wettelijk heid. Het is te hopen, zei hij, dat de inleve ring van de wapens en de andere maat regelen getroffen door de regeering in volmaakte orde zullen nageleefd wor den. Indien dit nochtans niet het geval moest zijn zijn de geallieerde strijdkrach ten gereed om tusschen te komen bij het eerste verzoek der rpgeering. DE BESPREKINGEN VAN DEN H. SPAAK TE LONDEN UIT GROOT-BRITTANIE WELDRA LEVENSMIDDELEN Londen, 15 Nov. (Reuter). De h. Spaak verklaarde op een Perskonferen- tie «Wij hopen dat Antwerpen over twee of drie weken heelemaal vrij zal zijn. Men heeft mij te Londen beloofd dat er dan levensmiddelen in België zullen toe komen. Een groote moeilijkheid is even wel de kwestie der scheepsruimte. Anderdeels werd er tusschen de Brit- sche en Amerikaansche regeeringen over eengekomen dat de Britsche reg ering zou instaan voor de uitrtfsting van het nieuwe Belgische leger. Een zending van Belgische deskundigen zal op het einde dezer week te Londen aankomen om er de bijzonderheden met de Britsche reges- ring te bespreken. De heyer Spaak wees er verder op, dat België zijn aandeel wil hebben aan de bezetting van Duitschland. Betreffende de Verstandhouding tusschen de West-Europeesche mogendheden zeide hij dat het doel is, den vrede te verze keren door de internationale veiligheid en de universeele organisatie. De reer Spaak meent, dat deze verstandhouding beantwoordt aan een mogelijkheid en een noodzakelijkheid. De Staat heeft een gewichtige rol te vervullen in het bestrijden der openbare onzedelijkheid; dat maakt deel uit van zijn natuurlijke zending. En de film is een deel van het gebied dat hij moet regelen. Wij vragen met aandrang aan onze Fieeren Burgemeesters, opdat zij met al de hun ter beschikking staande macht en met alle gestrengheid die nazi kanker- buil zouden uitroeien. Wij vragen op nieuw politie aan de kinema's, niet om verkeer te regelen, maar om onze kin deren te weeren uit plaatsen waar ze niet mogen komen. Opnieuw moet de hand gehouden aan films die uitsluiulijk voor volwassenen zijn. Dat vragen alle eerlijke burgers, .be gaan met het lot van onze dierbare jeugd,, ons volk ten bate. M. C. Brief vier geraakte in ons vorig num mer inplaats van brief drie, die hier nu volgt. Zoo wordt alles duidelijker. Londen, zelfden dag, 's avonds. Mijn beste, Jim is nog niet hier geweest. Mogelijks opgehouden door pen van die welgeken de Londpnsche traffic «hindernissen». Tenzij het door een van zijn menigvul dige vrienden of kennissen was. In elk geval, mijn brieven geraken ter bestem ming, met of zonder hem. Gij en enkele van uw vrienden scheent nogal vervaard van den Russischen beer. In zekeren zin, ben ik U hier nog 'n antwoord over schuldig. Zoo maar zpn- der meer met uw vrees lachen, doe ik niet. Onze Russische bondgenoot wordt inderdaad met den dag machtiger, op zichzelf en door zijn invloed in andere landen. Veel, zeer veel mogelijkheden zijn hem nog weggelegd. Maar, dit juist een van de redenen waarom ik minder vrees dan gij. Vadertje Stalin zal zijn tegenwoordige en komende kansen niet willen vergooien, door op uitzinnige veroveringen uit te gaan. Mag ik U bovendien volgend vertel len. Zoo 'n jaar of vijf voor dezen oor log was er in ons land een echt razend «travaillist». Alles zou hij onderste bo ven keeren. Hij werd M. P. (member of Parliamant)Aan 't Hof uitgpnoo- digd, trok hij er henen in deftig «kleed». Zoo met een beetje meteen, werd het een zeer eerbiedwaardig man. Het i9 minis ter...! Zoo zie ik ook eens den heerscher uit den Kremlin overkomen naar onze Westersche opvattingen. Onze Churchill bood hpm den anderen dag 'n sigaar aan, en ze praatten zeer vriendelijk. Al les komt hier ook terecht Nu nog het laatste. Waarom vechten wij Niet opdat den «Union Jack» ovpr wijdscher streken vlotten zou. Doch voor al het volgendp. Opdat alle vrije volkeren weer hun zelf mogen zijn. Opdat zij sampr» een betere wereld mogen opbouwen Opdat het zou gedaan zijn met het rijk van t geweld. Gedaan met het recht van den sterkste Opdat het gegeven woord en de rech ten van een and.er weer waarde zouden krijgen In t kort, opdat de onvervormbare wetten der openbare zedenleer wepr de wereld zouden regeeren. Daarom hpb ik gevochten en blijven wij schouder aan schouder strijden tot een volledige en blijvende zege I «Zeer wel» zegt Jim. Hij is ondertus- schpn binnen gekomen en leest over mijn schouder. Hier stop ik dus. Houdt U al len wel 1 Uwe getrouwe. (Wordt vervolgd.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1