Banqua de la Société Générale de Belglque Stadsnieuws Groot LIEFDADIGHEIDSBAL GEDACHTEN EM FEITE! Belgisch Nationaal-Socialisme Ten ze,erste verheugen wij ons bij het zien der belangstelling van velen voor het probleem van den nieuwbouw van onzen staat, want loruw aan de staats - gemeenschap verraadt een groote sociale belangstelling een edele aanleg. Sommige van die menschen stellen nochtans den staat boven alles, alle rech ten van den persoon moeten er voor bui gen, godsdienstige opvoeding, vrijheid van onderwijs, alles zou onderges-hikt moeten ziin aan de staatsgemeenscnap. Ee« jeugdgroep welke niet als hoogste waarde de opvoeding tot staatstrouw stelt heeft niet langer rede van bestaan algemeene karaktervorming, relig'euse beleving zijn vein geen tel. K.A.J.-ers, Scouters, K.S.A.-ers, reeds hoorden we zoo 'm wekroep, deze van het N.S.J.V., de jeugdbeweging van de eenheidspartij V.N.V., dit was in den tijd van het nationaal-socialisme, is die niet voorbij Ook in ons programma staat de op voeding tot volksche en staatsche trouw, maar ondergeschikt aan hoogere waar den, als dienst aan God en Kerk. A,s de Slaat de hoogste macht is, dan heeh hij het recht kerken en scholen te sluiten, kloosterorden op te heffen, censuur op de uiting der gedachten uit te oetenen. Dat ruikt naar diktatuur I Jong-Belgie Daareven kregen wij het eerste num mer van dit nieuw blad in handen. Naast enkele artikelen waarvan wij de piinci pes niet volledig kunnen bijtreden, heb ben we op de voorpagina een ondertee kende programma -verklaring opge merkt, die ons herinnerde aan het proza van den Heer Lehembre, uit het manifest van het N.S.J.V. >n 1943 gepubliceerd. Bij nader vergelijken der twee manifes ten, zagen we dat we ons niet hadden ver gist, het waren woordelijk gelijke teks ten, alleen «Duitschland» werd vervan gen door «Engeland», «Hitïerjeugd door «Engelsche jeugdbewegingen» zelfs werd de paragraaf over de Kriste Iijke levenshouding, die voorkwam bij Lehembre, weggelaten. Eigenaardige inspiratiebronnen voor jeugdleiders, die beweren met het natio naal-socialisme te hebben afgedaan. Of krijgen we Belgisch nationaal-social sme? Sint Martinuskerk Zondag, te 1 0 u. Plechtige Mis voor 'n spoedige terugkeer van Z. M. den Ko ning en al onze afwezigen. Maandag, 7 u. 30, Sol. jaargetijde v. d. afgestorven leden van den Vrouwen bond van het H. Hart. Dinsdag, te 7 u., Sol. Jaargetijde v. d. afgestorven leden van de confrérie H. Rochus. Woensdag, te 8 u.Sol. Jaargetijde v. de afgestorven leden van het Verbond der Katholieke Burgers en Middenstan ders. Kerk der E.P. Capucienen Vandaag, derde Zondag der maand: feestdag van de H. Elisabeth van Hon- garië, patrones der Zusters-Derde-Orde; volle Afl. en gen. absolutie voor de Derde-Ordelingen. Om 6,45 u. Mis met algemeene Communie voor de Derde- Ordelingen. 's Avonds om 5,30 u., rozenhoedje en lof, waaronder processie ter eere van O. L. V. van Troost. Dinsdag feestdag van O. L. V. Op dracht. Volle aflaat en generale Absolu tie voor de Derde-Ordelingen. Om 8 u. Mis van Sint Antonius met zang, oefe ning en zegenen ter eere van den H. An tonius. 's Avonds om 5,30 u. rozen hoedje en lof, daarna zegenen met de relikwie van den H. Antonius. Vrijdagavond om 5,30 u., rozen hoedje van O.L.V. van zeven Weeën en kruisweg. Zaterdag feestdag van de H. Calha- rina, volle aflaat en generale Absolutie voor de Derde-Ordelingen. Waarom opnieuw controle op de Identiteitskaart De identiteitskaarten zijn reeds nage zien geweest. Waaorm werd er nu een nieuwe controle ingericht in de rav tail leeringsbureelen Welk is de bevoegd heid van diegenen die deze controle i richten Het antwoord is klaar. Zij die dat dedpn hadden niet de minste bevoegd heid. Er werd ons nochtans bevestigd dat de Burgemeester die controle heeft toege laten. Het zuiverste gevolg daarvan ge weest dat de menschen uren langer heb ben moeten aanschuiven en dat >n de bittere koude. Het is eens te meer de bevolking, vooral de kleine menschen, die de ge volgen dragen van de zwakheid van de overheid. Wij zijn het tergen moe KLARE WIJN Wij ontvingen Donderdag een recht van antwoord op het artikel van Pier lala dat op 5-1 1 -44 verscheen onder den titel «Klare Wijn». De brief wordt in machineschrift geteek,end «Het Onaf- hankelijkheidsfront en Solidariteit» hij draagt geen enkel handteeken noch stempel. Het spijt ons in die omstan-,' digheden dit recht op antwoord niet te kunnen opnemen. Niets bewijst ons dat de anonieme verzender het recht heeft te schrijven namens O. F. en Solidariteit en van anonieme brieven moeten we niet hebben. Het is jammer, want in dien brief wordt ons verzekerd dat in de statutjen van het O. F. en Solidariteit staat «Wij doen aan geen politiek, wij zijn natio naai». Wij zouden dit graag onder den neus gestoken h.ebben van die leden die tegen de statuten in aan politiek doen. Inmiddels is er heel wat gebeurd En dat ,er aan politiek wordt gedaan bewijst het geval van Mevrouw Pietsier ko- Kolen Kolen Onze huishoudsters vragen len, en nog kolen. Het Stadsb.estuur heeft er iets op uit gevonden maar er moet 60 fr. per 1 00 kgr. betaald worden voor het vervoer 1 Moet dat waarlijk zoo duur kosten 1 Weet het Stadsbestuur niet da't er kleine menschen zijn die dat niet kunnen be talen Nog sterker Men kon dezer dagen op het officieel uithangbord voor het Stadhuis eene af fiche lezen waarin duidelijk weerstand werd aangepredikt tegen de officieele be velen d.er Regeering en van Gen .raai Eisenhower. Ons stadsbestuur houdt aldus de juis te maat tusschen wet en weerstand aan de wet. Wat gaan we nog al beleven En zeg gen dat dit alles gebeurd in naam der democratie. Zondagdienst der Apotheken Zondag 19 November van 8 tot 12 en van 13,30 tot 19 uur zal d£ Apotheek open zijn van Mr Heyndrickx, Boter markt. Voor de Mutualiteiten Zondag 19 November Apotheek «Vooruitzicht», Kerkstraat, 20 Goed nieuws voor Families van onze Arbeiders in 't Buitenland BRIEFWISSELING MET DUITSCHLAND Het Rood Kruis stelt speciale formu lieren ter beschikking van de familiele den, van onze arbeiders in Duitschland. Op deze formulieren, die zeer du:de- lijk dienen ingevuld, mag een mededee- ling van 25 woorden staan, het adres niet inbegrepen. Er mag slechts één brief, naar één persoon, per maand gezonden worden. De familieleden en kennissen dienen zich dus met elkaar te verstaan, want er wordt een strenge kontrool uitgeoefend in het centraal bureel te Brussel. Een formulier kost 5 fr. BRIEFWISSELING MET FRANKRIJK Het nationaal sekretariaat van den D.A.V. beschikt over de mogelijkheid brieven naar Frankrijk te zenden. Er is geen beperking op het aantal woorden. Er dient nochtans opgelet dat het adres van den afzender en dit van den bestem meling op den brief staan. Den omslag mag niet gesloten zijn, en alleen het adres van den bestemmeling mag op den om slag staan. De verzendingskosten zijn 5 fr. per brief. Deze brieven moeten bin nengebracht worden in het bureel van den D.A.V. (parochiale comiteiten), Groen Kruis, St Jorisstraat, 26, Aalst, tusschen 9 en 1 7 u REPATRIEERING VAN DE ARBEIDERS IN FRANKRIJK. Een onderzoekscommissie van den D.A.V. is in opdracht van het commis sariaat van repatrieering, naar Frankrijk vertrokken om de toestanden aldaar te onderzoeken, en de terugbrenging van onze arbeiders voor te bereiden. Deze commissie wordt een dezer dagen terug verwacht, zoodat we mogen hopen dat we binnen korten tijd onze familieleden terug in ons midden zullen hebben. VOORBEREIDING VAN DE THUIS KOMST VAN ONZE AFWEZIGEN IN HUN FAMILIE. Om de thuiskomst van onze arbeiders te vieren in den schoot der familie wordt er een speciale, aangepaste brochure uit gegeven. Deze brochure zal door de zorgei van het parochiaal comiteit, tjen gepasten tij de aan al de betrokken gezinnen bezorgd worden. ADRESSEN. Nog vele gezinnen hebben niet h/ri laatst.e adres van hun familieleden komen opgeven. We Herinneren eraan dat het in het belang is van onze afwe zigen, dat deze zaak zoo spoedig moge lijk in orde wordt gebracht. Het bur/eel in het Groen Kruis is open iederen voormiddag van 9 tot 12 u. Het Parochiaal Komiteit. VIERING VAN 'S KONINGS NAAMFEEST Verleden Woensdag heeft Aalst op plechtige wijze b.et naamfeest van Z. M. Koning Leopold III herdacht. Hiertoe uitgenoodigd door het stadsbestuur wa ren schier al de huiztn bevlagd. Te 9 u. werd in d.e dekanale kerk van St Marti- nus, door den Z. E. Hr Deken Reynaert een Plechtige H. Mis opgedragen. Deze ;odsdienstige plechtigheid werd bijge woond door de burgerlijke en militaire ovffrheden, door de Oud-Strijders van de oorlogen 1 9 1 4~1 918 en 1940, door fgevaardigden der vaderlandslievende vereenigingen, door de schoolkinderen en door een groote ingetogen menigte. Gedurende het Offertorium werd op het orgel «Naar Wijd en Zijd» gespee'd en na de H. Mis werd het Belgisch Volks lied uitgevoerd. In den loop van den dag werden Filmvertooningen gegeven met Vader- landsche strekking in den Cinema Pala ce, op initiatief van het Gemeentebestuur. Te 10 uur had, in de Legerpupillen- school, een indrukwekkende plechtigheid plaats, op initiate! van Kommandant Mineur en zijn helpers, die ten doel had de heropvoeding, op patriotisch gebied, in de hand te werken van de aldaar op gesloten politieke gevangenen. In het mooi met Belgische vlaggen en de vlaggen der Verbondenen opgesmuk te zaal was een altaar opgetimmerd, eveneens met Belgische kleuren versierd en waarop de beeltenissen prijkten van Z M. den Koning Leopold III en onze geliefde Koningin Aslrid. Een H. Mis werd gecelebreerd, gezongen door het studentenkoor van het St Jozefscollege en door de politieke gevangenen zelf, marnen en vrouwen. Gedurende het Offertorium werd op een harmonium «Naar Wijd en Zijd» uitgevoerd, gedu rende de Consecratie hieven de klaroe nen het «Te Velde» aan en na de H. Mis, en na dat deze politieke gevangenen die het uniform en wapens hadden ge dragen uit de zaal verwijderd waren, werd voor de rechtstaande en eerbiedig luisterende aanwezigen het «Belgisch Volkslied» uitgevoerd op het harmonium Indrukwekkend was de uitvoering dopr het koor en door de gevangenen in sa menzang herhaald van het indrukwek kend lied «Zegen den Vorst, O Heer»! De plechtigheid werd besloten met een diepaangrijpende patriotische aan sprak door luitenant Wageman die han delde over onze Vorsten en inzonder heid over Z. M. onzen Koning en onze zoo betreure Koningin H. M. Koningin Aslrid. De Luitenant eindigde met den kreet: Leve Belgë, één en onverdeeld LEVE DE KONING Gemeenteraadszitting Op Maandag 20 November 1944, te 16 uur, ten Stadhuize, gewone zitting zaal, heeft een openbar,e zitting van de gemeenteraad plaats. Verslag laatste zitting Afstand grond kerkhof. Herstellingswerken straten. Inrichting bewaarschool Brusselsche- straat Afsluiting kasgeldleening Ge meentekrediet Belastingen 1945 Wijziging van h,et Kerkhofreglement. Bericht Volgens nieuwe onderrichtingen die nen zich ook aan te melden, met de mi litieklassen 1938, 1939 en 1940, d;e mi liciens dewplke met de klasse 1 940 voor den dienst zijn aangewezen maar nog geen actieven dienst volbracht hebben. Deze aanmelding dient gedaan ten Stadhuize, Bureel 7, Militie, vóór 28 No vember 1944. ST. MAARTENJAARMARKT HOUTMARKT Op 1 1 Nov. greep de jaarlijksche Veeprijskamp plaats Niettegenstaande de weinige hoop op verkoop van dieren, gebrek aan geld, werden er veel rund beesten op de markt gebracht en was er een machtige belangstelling. De prijskamp gaf de volgende uitslag: le Reeks. Schoonste Vaars tot 2 tanden. Ie Prijs Gouden Eeremetaal: De Ridder Edg., Dendermonde 2e Prijs Zilveren Eeremetaal Leenaerti Fr., Lebbeke. 3e Prijs Zilveren Eeremetaal Vayens Des., Denderbelle. 4e Prijs Bronzen Eeremetaal De Rid der Edg., Dendermonde 5e Prijs Bronzen Eeremetaal We Plas, Hekelgem. 6e Prijs Bronzen Eeremëtaal We Plas Hekelgem. 7e Prijs Bronzen Eeremetaal Lee- naerts Fr., Lebbeke 8e Prijs Bronzen Eeremetaal: Caudron Alfons, Aalst. Ile Re,eks. Schoonste vaars bekalfd of onbekalfd boven 2-4 tanden Ie Prijs Gouden Eeremetaal Lee naerts Fr., Lebbeke. 2e Prijs Zilveren Eeremetaal Leenaerts Frans, Lebbeke. 3e Prijs Zilveren Eeremetaal De Rid der Edg., Dendermonde. 4e Prijs Bronzen Eeremetaal De Rid der Edg., Dendermonde. Ille Reeks. Schoonste vaars of koe bo- 2-4 tanden 1 e Pirjs Gouden Eeremetaal De Rid der Edg., Dendermonde ie Prijs Zilveren Eeremetaal Redant Oct., Welle. IVe Reeks. Schoonste melkkoe, bekalfd of onbekalfd le Prijs Gouden Eeremetaal Redant Oct., Welle. 2e Prijs Zilveren Eeremetaal De Rid der Edg., Dendermonde. Juryleden M. Ebrard Jules, Assche. M. De Boeck Cornelis, St.-P.-Jette. M. Van der Schueren R., Aalst Men vraagt voor 't Arrondissemant Aalst I HEER met goed voorkomen en ondernemingsgeest, voor 't oprichten van een nieuwe organisatie, betrek king met groote toekomst voor bekwaam element, wordt opd'hoogte gebracht. Zich aanbieden Dinsdag 21 November, tusschen 10-12 uur. Café Eendracht, Statieplein, 7, Aalst. Vragen naar den Heer Serneels. De aangiften van Fransche bankbiljetten, andere bui- tenlandsche bankbiljetten, goud in baren en gouden lunl munten, buitenlandsche effecten en buitenlandsche cou pons worden aanvaard in de nn 2 0, NIEUWSTRAAT AALST E\ van 20 November tot 6 December a.s. Een gespecialiseerd bediendenkorps staat te Uwen dienste om U, een snelle, discreete en voortreffelijke bediening te verzekeren. .OLD SWINGE geefi op ZATERDAG 25 NOVEMBER a R S GANG ft G ■r tv Geef lod», eersc rid, «et d t£n voordeele der sp« POLITIEKE GEVANGENEN, Dooden en Gekwetsten van hel Belgisch Geheimnc^er Leger. nder ZAAL «MADELON» GROOTE MARKT niet Puik Orkest. Begin 5 u. 30,!ven Solo-Slim gespeeld door de Brandweer in het Ar- ;enaal op Woensdag 15 dezer, met 11 schuppen door haas en haas en herten heer. De speler J. Goffo. Medespe lers A. Huylebroeck, V. De Saedeleer en P. Carael. Getuige De Saedeleer J. (20 fr. ten bat# van Ket Weezenhui&j),. S. C. Eendracht De oefenmatch van Woensdag tegen een sterk Engelsch elftal was, niettegen staande de zware cijfers 6-3 in ons voor deel, zeer fel betwist. Het was zek,er de beste Engelsche ploeg die we hier reeds zagen optreden; onze voorlijn was goed op dreef, bijzon der Boone d.eed zich gelden. Onze ver dediging was zeer sterk en deze der En- gelschen zeer flauw en dat legt het ver schil van doelen uit. Zondag komt Anderlecht op bezoek naar de Breedestraat, om 13 u. 45 met zijn scholieren tegen onze scholieren; en om 15 uur de eerste ploeg tegen onze eerste ploeg. Prijzen als naar gewo nte. Daar deze een laatste oefenmatch is zullen er proeven gedaan worden m,et jonge spelers en zijn de volgende spelers uitgenoodigd Van der V,eken Cor nelis De Brauw De Gols PetP De Buck Daelman Gooósens Moreels Voogt Van der Bught Flips Kint Boone en De Wae- gen,eer. Op 26n November begint opnieuw het kampioenschap van Eere-Afdeeling met 1 1 ploegen, onder den naam van «Schaal der Bevrijding». Wij zullen het kalender geven in een volgend nummer. Voor onze reserven zal het niet gaan om met Brabant te spelen, ze zullen dus waarschijnlijk optreden met deze van Oost-Vlaanderenkampioenschap het welk zal beginnen op 3n December. Juniors, scholieren en kadetten zullen regionaal spelen, het is te zeggen me; de andere ploegen van Aalst en omliggende gemeenten. V. G. met spiegel, lavabo met marmeren b'aen w en spiegel, twee nachttafels. ant a Een slaapkamer in eikenhout bestaant aan de uit bed met ressort, kleerkast me Jc spiegel, lavabo met marmeren blad tilf al spiegel, twe.° nachttafels. eemd WINKELGERIEF. Toog, lokettenn kist, tafel, bascuul met gewichten. iar c GLAS EN GLEISWERK. Tafeleeie na: vJes, koffieservies, wijnglazen, bierg'and v zen, kaaslokken, tellooren, schotels, las» sen, ondertassen, bokalen. mej ALEM. Draad, spaden, braken, rie*ft ken, beerloet. Eva ALLERLEI. Alarmklok, ramen ladalsre der, kortewagens, afsluitingen, tobben6,arnn TAPIJTEN. Jre°t Gewone voorwaarden. OnmiJde!-en> 1 lijke betaling. Men make het iucfcHteltei baar' ingel ergal COMMISSIE h lei VAN OPENBAREN ONDERSTANC wo. AALST oger Te begeven plaatsen arbe 1 Tijdelijke Apotheker. 0phi 2) Sociale Assistente op proef. istus Voorwaarden en inlichtingen te bekoar le men bij de C.O.O., Kattestraat, 34hedei Aalst. Kri: Aanvragen met bewijsstukken, te: post aangeteekend, te sturen aan voor->iang meld adres, moeten ter bestemming ziin zai^ vóór 30 November 1944 lc}er Aalst, den 14 November 1944. O.C. ADELAARS O.L.A. 6-2 1-1 Op het terrein van O.C. Ad)elaars, gelegen aan den «Haring» ging verleden Zondag, onder tamelijke belangstelling, een vriendenmatch door tusschen O.C. Adelaars en O.L.A. De doelen werden aangeteekend door: Voor O.L.A. J. Meert, M. D eWae- geneer. Voor O.C. Adelaars Jos. De Nevp (2). Albert De Bruyn (4) De 2de ploeg der Adelaars kon het niet bolwerken tegen een veel sterkere ploeg van O.L.A. en moest na een moe digen wedstrijd de vlag strijken met 3-1 gevleide cijfers voor O.L.A. T. Vandaag, Zondag 19 November om 2,30 u. A.C. Adelaars-White Star met voormatch om 1 u. stipt. Terrein «Ha ring». Supporters komt uwe mannen aar moedigen Studie van Meester GERARD-CH. SAEYS Deurwaarder te Aalst, Rooseveltlaan, 4 Telefoon 88. OPENBARE VERKOOPING VAN MOBILAIR Deurwaarder Gérard-Ch. SAFYS, in verblijf te Aalst, val op MAANDAG 27 NOVEMBER 1944. om 1 u. 30 ra- middag, ten verzoeke en ten huize van Mevrouw Josephine Singelyn, Wwe van Wijlen den Heer De Ridder Désiré, win kelierster, wonende tp Hofstade, St. An- nastraat, 24. MOBILAIR. Een eiken eetplaatsgar nituur bestaande uit buffetkast, dres^r spiegel, coullissptafel, zes stoelen, luster brons, een doorbrandend vuur (Con tinu) merk «4.F.B. Haren» in goeden staat. Een slaapkamer in mahoniehout be staande uit bed met resëort, kleerkast, De Secretaris, J DE WAELE. De Voorzitter d.d.\ M' B. DE MOOR;eden,'s Wat !i het 5= PER BRIEFWISSELING - 1. Fiansch, Engeisch, Spaansch, Boek houd., Steno, Sekretaar. 2 Teekaoen. Beton, Luchtvaart, Mecha- j nika, Electric., Radio, Scheikunde, Meetkunde, Schatt., Textiel. 3. Landbouw, Tuin, Melkerij. 4. Gemeenteaekretaris. Kommissaris, Veldwachter, Spaarkas. 5. Kunst, Teekenen, Muziek, Journalist, Nurse. 6. Latijn, Grieksch, Wijsbegeerte, Phi- lologie, Rechten. DIPLOMA EINDE STUDIE. Vraag aigemeenen Katalogus. Philotechnisch Instituut Maur. Lemonnierlaan. 57 BRUSSEL aa: tdri: f M deze iflibge de va Mc nie sn zi ral f moe Lie maat (SI GEVRAAGD Goede meid, reeds gediend hebbende, p_, van 25 jaar of meer. Zich aan te bieden Priester Daensplein, 2, Aalst. Vraagt bieten te koop of te verwisse- l len voor koeimest of loof, bij De Rijck w Jozef, Bergekouter, 12b, Aalst Mijlbeek PAARDENHOUDERS p Voor uwe paardenvoeder? wendt Uaarai tot VICTOR DE WOLF, Tragel 1 6, gegt Hofstade. Aflevering ten huize n he< well Rochus pren De Hondenclub St. groe; lokaal bij den Heer Prosper VAN;ken CONINGSLOO, café «Vrije Jacht»,irzon St. Jobstraat, 110, Aalst, bericht aanïgin zijne leden en Hondenliefhebbers dat uitge Zondag aanstaande, 1 9 November, de it bec lessen voor Hondenafrichting plaatiO fra deze hebben. Nieuwe leden worden aanvaard. 'Inschrijvingen ten lokale of bij dem on secretaris Kamiel STALPAERT, lOJitbi £3oterstraaï. Aalst. n o -f- Lm»...,—- rroei Vöre.ntw. uitgever Gustaaf Sandei*.Vo Schoolstraat 16, Aalst. r

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2