1 P Sociale hervorming; EN OMSTREKEN iÜfe PIERLALA Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week AALST tanner 16. Eerste Jaargang 1944. Prijs 1 Fr. het nummer. Donderdag 23 November 1944 BUREELEN Kerkstraat, 9, Aalst. Telefoon 114. L S T om U. pen. EVANGELIE EN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE EERBIED VOOR 'T GEZAG GEZAGDRAGERS, DIENAARS VAN HUN VOLK. Predikt Kristus dat alle menschen onderling broeders moeten zijn, Hij zal ït GEZAG niet verwerpen maar herstellen. Gehoorzaamheid en erkenning van "asBBHfet wettig gezag zijn immers noodzakelijk tot alle maatschappelijke orde. Geef dus wat van den Keizer is, aan den Keizer, en wat van God is, aan tod», zoo sprak Kristus tot de Joden. Doch de uitoefening der macht mag geen eerschen zijn maar wel REGELREN en LEIDEN met liefde en rechtvaardig T~ ;id, want wij lezen in het Evangelie van den H. Marcus het volgende «Gij JLj eet dat zij die als oversten over de volkeren aangezien worden, over hen mees- r spelen, en dat zij groots macht over hen hebben. Zóó echter gaat het met jeheimnc^er Maar alwie groot wil worden onder U, moet uw dienaar zijn, en alwie ader U d' eerste wil zijn, moet allemans slaaf zijn. Want ook de Menschenzoon ARKT 'n'et gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om Zijn leven te u 30fiven a^s l°sPr'js voor velen.» Zoo kwam Kristus door Zijn leer van liefde en rechtvaardigheid en over IMil*, gezagdragers vrede brengen op gansch de aarde van alle menschen van goe- ren bjaen wil.. Geen plaatselijke vrede maar wel de internationale-Kristelijke vrede ant alsvoigt sprak Kristus voor Zijn dood «En Ik, als Ik verheven word van bestaan; aarde zal Ik alles tot Mij zeiven». ast me Ja, dat zou Hij. De hoogmoed derrassen, het über-patriotisme, dat aan zich- blad tlf al het goede toekent en het bij anderen afbreekt, is aan het Kristendom eemd en vijandig. Afzonderlijke beschavingen, noodpn en politieke belangen lokettenn één stand, van één land, van één volk heeft Kristus' leer niet gediend, lar door het stichten van een wereldkerK, welke internationaal is en boven rafeleeie naties staat en alle volkeren en standen omvat heeft Hij alleen een reddende bierg'and verleend. Iels, las» De H. Kerk heeft deze leering ongeschonden bewaard en onophoudend menschdom voorgehouden. Overal waar hpt Evangelie is doorgedrongen een, rie^ft maatschappelijke ontwikkeling vooruitgang geboekt. Wij geven toe, ^dat i Evangelie niet voldoende geweest is, om een volmaakte sociale en politieke ei? 'a°atsregeling vast te leggen, om het menschdom ie bevrijden van het kwaad .obben8,aroncjer het gebukt gaat, en om het geluk van het menschelijk gpslacht op ,'de blijvend te verzekeren. Nu nog bestaan er genoeg mistoestanden, onbillijk- imm<-Je»-en miseries en misbruiken; doch de fout ligt enkel en alleen in de verkeerde 't *ucrbteltenis van 's menschenhart dat zich nimmer volkomen buigen wil naar de ingelische voorschriften. Maar hadden wij, die in Kristus gelooven en het ergaloos voorbeeld der voetwasschingj kennen, dat voorbeeld meer in ons prak- 'h leven en in onze sociale daden toegepast en het doen toepassen, dan zou STANE woordje «DIENEN» nooit zóó afgeschrikt hebben, nooit ware de drang naar oger loonen zóó sterk geworden. Wanneer de betrekkingen tusschen patroon arbeiders nog niet hartelijker en taktvoller zijn dan is het heel zeker oorzake ophitsing tot klassenstrijd, maar toch ook omdat veel kristene menschen f- istus alleen maar in d.e kerk aanbidden en Zijn leer toepassen in hun open- te bekoar leven. Onze godsdienst blijft een doode letter wanneer de alledaagsche be- iat, 34heden niet in 't licht worden gesteld van een hooger gevoel en van een hoo- Kristpn ideaal. en, tei £)e lange reeks mislukkingen, die de geschiedenis boekt, zal niet ophouden a voor^]ang men voortgaat den topkomstigen staat te willen bouwen op het beweeg- mg z,-m. zand van veranderlijke waarheden en op den dorren grond van pen zedeleer 1944 ^der liefde en rechtvaardigheid en vol van egoïsme. er Meer dan ooit past het de oproep van M. Harding, g,ewezen president der MOOR*jen'§C^e Stalen: te herhalen «Burgers en vrienden, beziet den huidigen top- 'd langs alle zijden wat de wpreld thans noodig heeft, meer dan het is een- rYat' J is IV!EER GODSDIENSTIG LEVEN. Ik ben overtuigd dat wij G =s^. et godsdienstig leven afgeweken zijn, en moest ik hpt geneesmiddel en den 1 aanwijzen om de wereld terug te voeren in de banen van den vrede, mpt •tdfift zou ik voorstellen de leering van den Vorst des vrpdes». f Moge de leer van het Evangelie wederom voedsel voor de Zielen wordpn, deze zullen zich als bij tooverslag krachtig gesterkt gpvoelen. Aöge die leer teri^gkeeren in onze huisgezinnen en deze zullpn gesterkt wordn r den frisschen adem van reinheid, nieuwe kracht voor gehoorzaamheid en r vaderlijk gpzag. Moge die leer zegevieren in onze maatschappij en dan zullen de arbeiders niet ongplukkig gevoelen omdat ze minder bezitten dan de rijken en de sn zullen beseffen dat zp heilige plichten hebben tegenover hun onderdanen, ral plichten van meer waardepring en eerbiediger bejegening. Verstandige, m.°.e7j°e en wei"kzame naastenliefde is reeds te lang veronachtzaamd. Liefde, door de Kristileer, moet heerschen in dp ziel, in de familie, in maatschappij. En, waar die liefde heerscht, heerscht vrede en geluk. (Slot.), w. V. H. over de Heropening der Klassen echa- Linde, alist, [Ut ENKELE 3bieden BELANGWEKKENDE GEGEVENS erwisse- UIT EEN REDE lijta^k VAN M' pierlot de Kamerzitting van 7 dpzer sprak i i!6r l3ler'l0';' eerste-minister, een rede endt Uaaraan We de volgende belangwek- jel 1 o, gegevens ontleenen. n heeft mij gevraagd, zeide dp Mi- welke bedragen totnogtoe, als sol- ChllS Prerr"es. aan de ledpn van de weer- &roePen werd uitbetaald. Zonder u Van sornmen die uit Lon- Jacht»,irzonden werden, heeft men, sedui ht aanigin van September, 393.500.00! m dat uitgekeerd. Het grootste gedeeke iber, dert bedrag bestaat uit soldij, op vopt plaatiO frank per dag. ,^eze uitkeeringen konden de nor l-.' realiteiten niet nageleefd wordpn bij de"» onder de bezetting geschiedde lUtiit bedrag in globale sommpn aan n of afgevaardigden van weer- troepen uitgekeerd, zij zijn reken >andeis.VOOr verdpeling ervan. Deze toestand zal genormaliseerd worden naar mate de weerstandsgroepen in het leger tredpn of naar het burgerlijk leven terug- keeren. De gemiddelde invoer van ons land was, in 1936-1938, 2.500.000 ton per maand. 1944 bedroeg hij nog 300.000 ton. In Oktober viel hij echter op 30.000 ton. Dat wil zeggpn dat er practisch geen meer is. De kolenvoortbrengst die, in Septem ber slechts 172.000 ton opleverde, steeg in October tot 600.000 ton. Er is dus penige verbetering. Einde Oktober waren 4.680 kilome ter spoorweg weder in gebruik. 124 van de 269 verwoeste spoorwegbruggen werden hprsteld. Tijdens de laatste vier weken steeg het getal goederentreinen van 1493 tot 235 7. Weldra zal het vereisch- tp getal goederenwagens hersteld zijn. Het komt er vooral op aan de lokomo- tieven te repareeren. De Schelde is nog in tamelijk goeden toestand. Op dp moeilijkste plaatsen is er nog 6 meter diepte bij lage tij en 10 meter bij hoog water. Baggerwerken wc.rden dadelijk aangevat. De eerste dagen van de bpvrijding was ons schoolgaand jong volkje in den hoogsten hemel. Geen klas en elke dag voorbijrijdende bevriende soldaten op hunne daverende tanks. Kinderen zijn nabootsers en spoedig liepen ze met ker misgeweer of houten stok over de schou ders, trokken vaders soldaten pots op hel hoofd, speelden soldaatje en voerden rlog. De eene waren Duitsche soldaten de anderp Engelsche en ge moet niet vra gen wie den strijd moest winnen. Er wa ren er zelfs die Gestapo speelden en hun kameraadjps gingen aanhouden. Schoone liedjes duren niet lang. «Her opening der klassen» stond zwart op wit aangeplakt. Een emmer koud water over 't aangenaam lpven der kleuters (om van het onderwijzend personeel niet te spre ken). Moeder de vrouw was tevreden, maar d.e kleinen gingen aan 't mopperen en ze werden opnieuw bang van vlieg- machienen en vliegende bommen. Ze wisten ook dat de oorlog voortduurde .en dat ze moesten soldaatje spelen om 't land te bevrijden. Moeder riep vaders hulp in om de kleine stakkers te overtuigen. Deze sprak plicht, gphoorzaamheid en toe komst. De wijsten onder de kleine man nen legden na vaders toespraak de wa pens neer en zochtpn boekentasch en boe ken op. Bij sommige toch zou vaders grondige bewijsvoering spaak loopen, Doch vader beriep zich op een gezag hpbbend en geliefde oom en voor dezen goeden maar gestrengen oom werd ge kapituleerd. Na enkele dagen waren de kinderen hpt soldaatje spelen vergeten en allen gingen naar de klas en studeerden zooals het wijze kinderen 'past. Na de bevrijding begonnpn in ons land ook groote menschen soldaat spelen. Vier jaar lang hadden velen ge wacht naar het uur der bpvrijding om, wat ze in 't geheim deden, openlijk voort te zetten, nl. de verraders en helpers van den vijand onschadelijk te maken en den verslagen vijand achterna tp zetten aan de zijde van onze verbondene legers. On gelukkig moesten die echtp vaderlandslie vende mannen ondervinden dat een mas sa indringers hun prachtig werk kwamen bezopdelen en hun vooropgesteld doel belemmeren. De jonge mannen onde hen, bij wien plicht en opoffering geen woorden maar dadpn bleven, gingen zich als vrijwilligers aanmelden in 't leger de ouderen van dagen niet meer geschikt voor Ipgerdienst, na getracht te hebben te redden wat was legden er ten slotte het bijltje bij neer met de woorden «'t Kan niet meer zijn Mopder-regeering zag den ernst van den toestand in. Maar de kinderen die maar voort soldaatje speelden. De re- gepring riep het «Vaderland» er bij en dit wees op plicht, gehoorzaamheid en sprak over de toekomst van het land en van het volk. Velen gehoorzaamden, doch velen vonden dat spelletje aangenaam en niet gevaarlijk. Doch de goede en gp- strenge oom Erskine werd geraadpleegd, deze gaf strenge vermaningen en einde lijk werd geluisterd... Ongelukkig niet door allen. Er waren er die moesten aan 't mopperen blijvpn... hun werk was nog niet af.d'er waren nog te veel mis bruiken... de groote collaborateurs wa ren nog niet gevangen. Dip koppige kin deren vergaten dat ze door die criliek zichzelf een diploma van onbekwaam heid schrevpn en onderteekenden. Moe der-regeering was nu niet de zwakke vrouw, ze hield kranig stand en ieder een zou terug naar dp voor hem gepaste bediening. Zonder geweer of mitraillette zou men nu voort soldaatje spelen als echte koppige kinderen doen en meetings en optochten beleggen en roepen «Weg met Pierlot» I In Aalst zou men ook koppig volhou den doch op zijn Aalstersch Hier zou men er gplukkig een blijspel van maken. 1 2 uren voor de «heropening der klas sen» zouden de kwa-jongens hun geweer nog eens bezigpn om hunne politieke ge vangenen de straat op te jagen tot plezier van heel de stad, tot teleurstelling van de gpvangenen zelf en tot bekroning van hun eigen kinderachtig gedoe. Brussel kende een meeting en een op tocht... waarom ook niet in Aalst Maar op de Grootp Markt werden door den afgevaardigde van Oom Erskine en- EVOLUTIE, GEEN REVOLUTIE Een paar weken geleden heeft de heer Spaak, minister van buitenlandsche za ken in een ministerie van nationale unie, een redevoering gehouden waarin hij voor de vorming van een democratische regepring opkwam. Wij laten hier het be vreemdend optreden onbesproken van een minister die aldus, tegen alle welvoeg lijkheid in, het ministerie, waarvan hij deel uitmaakt, tracht ten val te brengpn We willen alleen stil blijven bij die eene zinsnede, waarmedp hij zich tot de christene democraten wendde en hun vroeg of zij nu afzijdig gingen blijven en nipt zouden meewerken tot de samenstel ling van een democratische rpgeerinj omdat er tusschen hen verschil van mee ning bestaa t over de epuwigheid. Hij voegde daar dadelijk aan toe, dat een samengaan van socialisten, communisten en christene democralpn zou gegrondvest worden op louter MENSCHELIJKE GRONDSLAGEN. Door deze laatste toevoeging meende de redenaar de achterdocht der christenp democraten te ontkrachten. Deze uitla ting maakt echter een princiepsverklaring uit, die vroegpr nog werd gehoord, en, door haar grof materialisme, den gezon den zin der christelijke arbeiders moest voor het hoofd stooten. Was het Edward Anseple niet, die eens verklaarde dat een werkman veel meer belang stelt in een lekkerpn biefstek dan in alle intellectueele getheoretiseer Mpn heeft deze opvatting van Anseelp «bief- stekken-politiek» geheeten. Ze is berucht geblevpn en, zooals de heer Spaak be wijst, wenschen de zoogenoemde intel lectueele leiders der socialistische partij zp thans te gebruiken om er een soort volks front op te lfouwen. «Gaan de christene democraten door hun weigerige houding, beletten dat de sociale hervormingen tot stand komen?» zoo ging de heer Spaak verder pn tracht te aldus bij voorbaat het odium op de christene democraten te werpen. De hepr Spaak verwart hier wetens en willens de feiten. Hij weet heel goed dat de sociale hervormingen in aantocht zijn. Ze kom.en er met of zonder volks front. Geen regeering ware in staat ze tegen te houden, indien ze dat mocht wenschen. Na de beroering der jongste jaren en de evolutie der maatschappij, zijn ze een voldongen feit. Het is echter kwestie of de komende wijzigingen in een geest van orde of van revolutie zullen aangebracht worden. Dp heer Spaak pleit voor orde. Maar kan hij instaan voor de volgzaamheid der communisten. Ja, zelfs van zijn eigen partijgenooten De christene democra- tpn beoordeelen ze naar hun woorden en ook naar hun werken. Dan zien ze heel goed al wat het Sow- jet-regime op stoffelijk gebied verwe zenlij ktp, maar niet minder goed al wat er op geestelijk gebied is verloren ge gaan. Ze ontwaren een verafgoding van den totalitairen staal en een uitschakeling van de vrije persoonlijkheid van den ar beider. Ze denken na en zeggen tot zich zelf: we wpnschen eerst en vooral onze persoonlijkheid als christen en als arbei der te bpwaren. Als dusdanig veroveren we ons recht in de sociale evolutie die thans wordt doorgevoerd en spoedig zal doorbreken als een daad van solidariteit en wederzijdsche waardeering van al de standen der maatschappij. VERHOOGING VAN HET BROODRANTSOEN Waarschijnlijk zal in de nabije toe- Komst het broodrantsoen verhoogd wor den. Indien dat tot hiertoe niet het gpval was, dan ligt de oorzaak in de vertra ging bij het dorschen. Daar het tempo van dorschen en malen zepr opgedreven werd, beschikken de bevoorradings- diensten thans over een aanzienlijken meplvoorraad. Aan den anderen kant worden aan stalten gemaakt voor den invoer van 200.000 ton graan, die in Canada be steld werden. Men schat dat dit graan in den loop van Februari in Bplgië zal aan komen. Daarmee zal de bevoorrading verzekerd zijn voor een tijdperk van twee maand en half tot drie maandpn. Ondertusschen kunnen andere aan koopcontracten gesloten woiden, die de bevoorrading in brood zullen verzekeren tot aan de volgenden oogst. We willen den Oorlog en ook den Vrede winnen De oorlog is niet gedaan; dagelijks vallen nog duizenden van de besten on zer jongens. Dagelijks zijn er duizenden gewonden d'ie zouden kunnen gered worden door bloedtransfusie». Onze bondgenooten zenden dagelijks honderden liters bloed om hun gewon den te redden: dit bloed wordt daar ge geven door personen van 2 1 tot 60 jaar, uit alle standen van de maatschappij. EN WAT DOEN WIJ Het is voor ons een plicht, wij die niet aan hpt front staan, dat we in het bin nenland al doen wat mogelijk is om on ze Verbondenen te helpen den oorlog te winnen. Daarom Alle gezonde per sonpn varn 2 1 tot 60 jaar stellen zich ten dienste van het Bloedtransfusie-centrum van het Roode Kruis, om onze dappere gewonden te redden. Iedereen kan bloed geven; is het niet veel, 't is weinig Veel kleintjes maken een groot I Bloed geven is niet gevaarlijk als blopdgever kan ik U stellig verzekeren, dat ik er nooit eenig letsel van bekomen heb, zelfs na een groote transfusie. In tegendeel, wannper U het geluk hebt één onzer jongens te kunnen redden door het geven van uw bloed, dan zult U voor uwe liefde hpt genoegen hebben van de wederliefde van de gewonde, van zijn vrouw en kinderen en de voldoening hebben dat U ook iets gedaan hebt voor de overwinning en den vrede. Want bloedgeven is anders niets dan een daad van liefde stellen, en Liefde heelt alles. Liefde maakt ons beter, Liefde maakt van ons menschen van goedpn wil, en als we dit worden, winnen we niet alleen den oorlog, maar ook den Vrede. Een bloedgpver. (NIEUWE DE MINISTER VAN KOLONIËN NAAR LONDEN De h. De VIpeschauwer, minister van Koloniën, is naar Londen vertrokken, met het doel zich in nauwe verbinding te stellen met het personeel van de kolo nie, de repatrieering der gezinnen in te richten pn de «aflossing» voor te berei den. De minister zal een achttal dagen afwezig zijn. STEMMEN» Men kan abonneeren op postcheck- nummer 4749.08 van F. De Pauw, Den- dermondsche Steenweg, 84, Aalst'. De schriftelijke bijdragpn adresseere men aan de hóofdredactie Dr. A. Van den Daele, S.J., Brusselsche straat, 13, Aalst. Redactieraad Sociale Actie g! Claus (Leuven), A. De Rijck (Gpnt); Letterkundige en aanverwante bijdragen: fr Yl de Xelde (L)' T Tavernier (.L-iJ Genepskunde cn aanverwante we tenschappen R. Van den Haute. Meis jes-Studenten: A. Pauwels (L.), A. Callebaut (G.). Propaganda J. De J?!1' Griek. Abonnempts- pnjs: 20 fr. voor studentpn, 25 fr. voor afgestudeerden. Steunabonnement 50 fr. NIEUWS VAN ONZE KRIJGSGEVANGENEN België deelt kele ernstige woorden gesproken. Het blijspel was gedaan en daarmee hpt sol daatje spelen want de geweren kwamen op den auto van den gopden en gestren gen Oom Erskine terecht. In de bladen schreef men dat in heel Vlaanderen alles rustig was uitgenomen in de stad Aalst. Aalst is toch voor iets de stad van de Cavalcade ofte Maske rade-stoeten. Het Vlaamsche Binche. In Brussel werd geroppen «Weg met Pier- iot», in Aalst «Weg met Pierlala»! en bij het einde van de kwade poets zegden de kwade jongpns Moeder, ik niet ge daan, t was de 5e kolonne I Het Roode Kruis mede: Stalag VI J, (Fichtenhain-Munster) werd onlangs overgebracht naar Dorstel in Westphalen. De vertrouwensman van dit kamp laat ons weten dat de Belgische krijgsgevangenen van dit kamp in goede gezondheid zijn. Slalag IV B. (MuhlbergElbe). De vertrouwensman van dit kamp laat we ten dat al de Belgische krijgsgevangenen gezond zijn. Stalag XIII C. De vertrouwensman van dit kamp laat ons, door een schrij ven van 10 Oktober weten dal door de bombardementen van 3 Oktober 1944 geen enkel Belgisch krijgsgevangene van Stalag XIII C gekwetst of gedood werd. Ue geïnterneerden van dit kamp sturen hun beste groeten naar hun familie.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1