i vi I n; I Stadsnieuws Groot LIEFDADIGHEIDSBAL COACHTEN EH FEITEN CAFE «DE NEGUS» d> v. tei l< er| het ters linget geen stederg gers intern zonde» Minis® trokkefl voort. het K digd I neerinj- zich gnjP- Aar. het rij l DE ZESDE KOLOM OPSTANDIGE LEDEN VAN HET O.F. LATEN TE AALST 580 GEÏNTERNEERDEN VRIJ Zaterdag rond 12 u, 15, terwijl de commandant van ket kamp der geinter- neerden. Luitenant Mineur, daartoe door de wettelijke overheid aangesteld, voor enkele oogenblikken afwezig was om een vergadering op 't stadhuis bij te wonen, hebben de leden van het O.F. die sinds den beginne de wacht op trekken, hun ne post verlaten en hunne wapens mee genomen terwijl enkele wachters de ka mers afliepen om de geïnterneerden, bui ten te jagen en anderen de cellen waar de Gestapo's waren opgesloten, open de den. Daar de gevangenen 's morgens op geheimzinnige wijze reeds verwittigd waren geweest dat zij zich moesten klaar maken, was het kamp op een, twee, drie ledig geloopen. Dank zij het persoonlijk ingrijpen van den bevelhebber, van de plaatselijke politie en de Rijkswacht, ge holpen door echte leden van den weer stand kon een groot deel der ontsnapten terug ingerekend worden. Doch gevaar lijke kerels loopen nog vrij. Dat zijn de feiten. Ze zijn natuurlijk zeer erg. In gewone omstandigheden zou men kunnen spre ken van een reusachtige grap. Maar wij zijn in vollen oorlog vele van die geïnterneerden zijn gevaarlijke menschen, mannen die hun land hebben verraden en die bereid zijn het nog te doen. Deze mannen vrij laten is een recht- streeksche deelneming aan de actie van de vijfde kolom. Het oogenblik en de reden waarom dit gedaan werd is bo vendien een revolutionnaire daad van opstand tegen het wettelijk gezag. Daar moest het op uitloopen. Wij hebben hier herhaaldelijk gewaarschuwd tegen de verderfelijke actie van die bende, actie die duidelijk door de com munistische propaganda was ingegeven. Wij zouden niet geloofd hebben dat het zoo ver zou gekomen zijn. Diegene die sleeds gescholden en geroepen heb ben dat men niet streng genoeg was voor de collaborateurs, laten diezelfde colla borateurs vrij volgens e,en op voorhand beraamd plan. Het volk ziet nu klaar in. Zij weet waar men naartoe gaat met de zesde kolom. Wij hopen dat het Gerecht, dat reeds ingegrepen heeft, voor goed met die mannen zal gedaan maken. Erkentelijkheid Aalst Bij de opening der Algemeene verga dering op Woensdag 15 November '44 werd een ord.emotie bij rechtstaan aan genomen te zenden aan Zijne Hoogheid den Prins-Regent en dit in verband met d,en terugkeer van onzen geliefden Vorst Leopold III. Verder deelde de Schatbewaarster Mevr. De Bol-Nijns mede dat het Sint Maartensfeest van Erkentelijkheid van 5 November 11. de netto-winst van 43.602 opgebracht heeft, som welke integraal overgeschreven werd op de lijsten voor het «Eereperk der Gesneuvelden». Op Vrijdag 16 November 11. werd een afvaardiging van Erkentelijkheid plechtig te Brussel ontvangen door het Comité van het Nationaal werk «Onze Graven». Dit Comité bestaat uit de Prinses de Mérode-Westerloo, Gravin Guy d'Oul- tremont, Barones Maurice Lemonnier, Mevrouw Maurice Frison, Luitenant- Generaal de Kempeneer, Generaal De Koninck en Generaal Rinquet. Na de wederzijdsche voorstellingen, korte aan- praken en besprekingen nopens het Eereperk onzer Gesneuvelden werd door het Comité het Guldenboek van «Erken telijkheid» geteekend. Erkentelijkheid ontving een schrijven van Eerste Minister Pierlot en van den Minister van Binnenlandsche Zaken met gelukwenschen voor de oorlogswerking harer Leden gedurende de vier jaren be zetting en waarvan 1 7 onder hen in han den v. d. Gestapo vielen en kennis maakten met het gevang. SCHEPEN DE STOBBELEIR OP DE PROTESTMEETING VAN HET O.F. Op de meeting van Vrijdag 1.1. door leden van het O.F. belegd om tegen het ontwapeningsbevel te protesteeren, werd een brief voorgelezen van de liberale partij waarin deze liet weten dat zij niet kon" instemmen met éet beleggen van meetingen; dat belette niet de leider der liberale partij te Aalst het woord nemen op deze vergadering. Hij sprak namens den bond der politieke gevan genen en verklaarde zich akkoord met de besluiten der vergadering. Hoe rijmt men dat alles te samen Is het niet lichtzinnig vanwege een schepen aan dergelijke betoogingen tegen de wet gericht deel te nemen Wij moeten er eerlijkheidshalve bij voegen dat sindsdien M. De Stobbelei die den Burgemeester die plotseling ziek was gevallen als hoofd der politie vervangde, krachtdadig is opgetreden om de orde te handhaven. Sint Martinuskerk Vrijdag, te 7 u., Sol. Jaargetijde v. a afgestorvenen van de confreri H. Barbara Zondag aanstaande, te 10 u., Sol. Mis H. Catharina en voor de tabakbewerkers en de Koninklijke Rederijkerskamer «De Catharinisten». Het lof van 5 u. heeft van heden af plaats om 4 u., dit gedurende het Winter seizoen. Koninklijke Harmonie «Al Groeiend Bloeiend» Ter gelegenheid van het naamfeest der H. Cecilia zal op Zondag 26 November a.s., te 1 1 uur in de Sint Martinuskerk, eene H. Mis met offer gecelebreerd wor den tot nagedachtenis onzer duurbare overleden leden. Tijdens de Mis, Orgelaudiiet. Plaat sen voorbehouden jn het Hoogkoor. Al de leden worden vriendelijk tot de ze plechtigheid uitgenoodigd. KAPEL DER EERW. ZUSTERS THERESIANEN NAZARETHSTR. Feestdag van den H. Joannes van het Kruis. Vrijdag, 24 November, te u. gezongene H. Mis. Zondag 26 November, te 5 u. Lof met sermoen door onzen stadsgenoot, E. P. Ireneus, Ongeschoeide Karmeliet (A. Talloen). Zondagdienst der Apotheken Zondag 26 November van 8 tot 12 en van 13,30 tot 19 uur zal de Apotheek open zijn van Mr Delbecq, Werf. Voor do Mutualiteiten Zondag 26 November Apotheek Volkverheffing,» Korte Zoutstraat, 28, Aalst. De verdere werking werd als volgt A\ de bedienden zullen uitgenoodigd orden tot lidmaatschap. Het voorloopig bestuur zjil zich Zon dag 26 November in het lokaal Groen Kruis, t.er beschikking houden van ahe belangstellenden. Aan de Centrale zal worden gevraagd om zoohaast mogelijk haren afgevaar digden te sturen naar een algemeene ver gadering van al de bedienden. Aan de Centrale zal worden verslag gestuurd van deze stichtingsvergadenng. De maandbijdrage is voor November December 10 fr. Vanaf Januari 45, 1 5 fr. per maand. De bijdrage zal afge haald worden door de boden van het verbond. In de beste stemming werd deze eer ste vergadering besloten. Goed heil, mijnheeren Goed heiM BERICHT AAN DE BEVOLKING ACHTERGELATEN ONTPLOFFINGSTUIGEN In het Belgisch Staatsblad van 26 Oc tober 1944 (bladz. 651) is een bericht verschenen aan de Provinciegouverneurs de Arrondissementscammissarissen en de Burgemeesters aangaande de door den vijand achtergelaten ontploffingstuigen De bevolking wordt op de hoogte ge bracht van het feit dat de Centrale Dienst van de Genie-Dienst voor het wegnemen en het vernietigen van ontploffingstuigen en hindernissen, gelast is deze tuigen ie verzamelen, te neutraliseeren en te vernie tigen. De aanwezigheid dezer gevaarlijke voorwerpen moet onmiddellijk gemeld worden aan den betrokken afdeelings overste. Voor de provinciën Oost- en West Vlaanderen is zijn dienst gevestigd in de kazerne van Westroozebeke. Ook kunnen gevaarlijke voorwerpen gemeld worden te Brussel, aan volgend adres Chaussée de Vleurgat, 229, Bru- xelles Steenweg op Vleurgat, 229, Brussel. Aalst, den 21 November 1944. De Burgemeester, A. NICHELS. STAD AALST le GEW. BATALJON .LINTHOUT» ONAFHANKELIJKHEIDSFRONT ZATERDAG 25 NOVEMBER 1944„ in de zaal MODERN PALACE Lange Zoutstraat 15 f.r 20 fr. Orkest De Nachtvlinders Ingoing Begin te 6 uur 's avonds. Voorbehouden tafels De Engelsche en Canadeesche soldaten worden uitgenoodigd. Kaarten te bekomen op ons Secretariaat Rooseveltlaan, 39. Tel. 907 (Huis Gravez). N. B. De Toegangskaarten dienen bewaard te blijven als mogelijke nacht vergunning. De Secretaris, De Voorzitter, De Schatbewaarder, J. SCHOLLIERS. A. ARENTS. J. DE DONCKER Het Bal van de Handbalclub van 25 November werd in overeenkomst gegeven op 2 December 1944. a. Rosa Aalst, Verslag der vergadering van de gewestelijke afd. der L.B. Aalst Lokaal Groen Kruis, St. Jorisstr., 26 De vergadering werd gehouden in het Groen Kruis op Zondag 19 November 1 944, te 1 0 uur. Aanwezig 20 aangesloten leden der afdeeling. Vier verontschuldigden. Bu reel Den Heer E. Moriau, Arrondisse- mentssecretaris. Inleiding. In een korte inleiding geeft den Heer Moriau, een uiteenzetting over de struktuur van de Kristelijke vakbewe ging, om ons de plaats aan te duiden van onze afdeeling, in deze sterk uitgebouwde organisatie. Hij schetst den toestand van het bediendensyndikaat voor dezen oor log, en drukt den wensch uit een afdee ling Bedienden te stichten, met uitgespro ken Kristelijk karakter, en dit in den schoot van het Verbond der Kristelijke Vakvereenigingen van het Arrondisse ment Aalst. Uit de medegedeelde cijfers, betreffende de ledentallen, blijkt vol doende dat we hier staan voor een sterk verbond, en dat de Kristelijke Vakbewe ging is, de vakbeweging van de toe komst. Wij vormen het machtigste een- heidsyndikaat van alle Kristelijke Be dienden, gesteund op de sociale leer d^r Kerk, en buiten alle politieke inmenging, in syndikale zaken. De centrale zelf heeft harewerkzaam heden, met wat vertraging hernomen. Dit is begrijpelijk, gezien de groote kuisch die diende gemaakt. Op ons schrijven aan de Centrale werd nog niet geant woord. Bijdragen zijn gekend, maar de voordeelen nog niet. Wij verwachten ze alle dagen. Uit de bespreking blijkt, dat de aan wezigen voldoende hebben begrepen. Het groote nut wordt onderlijnd, van een hoofdbureel te Aalst, langswaar ai de betrekkingen met de centrale worden geregeld. Op dat gebied was de toestand voor Mei 1 940 erbarmelijk. Het zal noo- dig zijn de bedienden wakker te schud den, en een syndikalen geest in te plan ten. Het juk van het menschelijk opzicht moeten ze afwerpen. De eenvoudige werklieden dienen ons hier tot voorbeeld. Hun socialen toestand is 1 00 t.h. verbe terd tegenover deze van de bedienden. Wij zijn niet alleen gestudeerden, maar- menschen die een waardige plaats be- kleeden in de samenleving. Zooals wij gekleed zijn naar ons werk, zoo moeten wij er ook naar verdienen. Na deze bespreking, waar al de leden aan deelnamen, werd een voorloopjg be stuur aangesteld. burgerlijke stand geboorten Mannelijk Vrouwelijk 21 OVERLIJDENS Isabella E. Piron, echtgte Alfons De Troyer, z.ber., 44 j., won te Heldergem. Sophia Van den Bossche, Wed. An- tonius De Waegenefr, z.ber., 81 j. Aalst, Asscherendries. Livina M. Janssens, echte Jozef De Neve, z.ber., Felix de Hertstraat 1 14. Coleta Ph. De Bolle, echtgte Petrus B. Vinck, z.ber., 73 j. Aalst, Houtkaai, 4. Maria Blondeel, echtgte Baudewijn Vanhjemelrijck, z.ber., 50 j., Dender- monde. August A. Vermeiren, echtgt Van Unchem, invalied, 29 j Koophandelstraat, 9. Alexander L. Van Damme, echtgt Ma- na Van den Bossche, handelsreiziger, 49 j., won. te Steene, verblijvende te Aalst, De Ridderstraat, 42. Pierre Franck, echtgt Zulma Van As- sche, paswerker, 53 j., St.-Jans-Molenb. Arthur Roelandt, echtgt Maria A. Keppens, handelaar, 71 j., Aalst, Mo lenstraat. 23. Gustavus De Meyer, echtgt Marie Haelterman, aardewerker, 55 jaar, Let- terhoutem. Frans De Rijck, z.ber., 75 jaar, Aalst, Kattestraat, 33. Maria J. Van Hove, echtgte Leo Ma- charis, z.ber., 48 jaar, Wieze. Frans J. Van den Meerssche, 1 jaar, Meldert. 1 Kind beneden 1 jaar. HUWELIJKEN Firmin Fr. Verhoeven, schrijnwerker, Erpe met Magdalena A. Lebion, z.ber., Aalst, Oude Gentbaan, 3. René K. Van Hecke, kontroleur, Ouden Dendermondschensteenweg, 223 met Renilda J. Vercauteren, z.ber. Aalst, Zavelbaan, 7 7 Emiel E. Verhofstadt, brouwersgast, Erembodegem met Camilla Ph. Luy- paert, kleermaakster, Aalst, Diepestr. 27. Egidius M. Van de Voerde, technisch ingenieur, Hofstade met Marcelle Spit- taels, bediende, Aalst, Vakschoolstr. 33. Camiel W. Luycx, autogeleider-meka- nieker, Aalst, Gentstraat 1 met Maria Louisa Rogghe, z.ber., Aalst. Désiré De Wolfstraat 26. Walter D. Cain, Officier, won. te Winnipeg (Canada) met Maria E. De Geest, onderwijzeres, Aalst, Priester Daensplein, 9. Emilius Rogiers, wielrenner. Aalst, Hof-ten-Bergestraat, 6 met Alice Van Haudenhove, bediende, Aalst, Hove nierstraat 1 0. „OLD SWINGE.RS GANG» geeft op ZATERDAG 25 NOVEMBER a.s een ten voordeele der POLITIEKE GEVANGENEN, Do oden en Gekwetsten van hel Belgisch Geheim Leger. ZAAL «MADELON» GROOTE MARKT Puik Orkest. Begin 5 u. 30/ Wij maken bij deze ons geacht klienteel bekend dat het NAZARETHSTRAAT, 5 AALST HEROPEND IS S. C. Eendracht Op de oefenmatch van Zondag tegen S. C. Anderlecht valt er met veel goeds te zeggen; onze ploeg verloor met 1-2; maar er werd veel te hard gespeeld voor een vriendenmatch; dit laat een slechte indruk op onze tegenstrevers en zelfs op ons eigen publiek. Nu Zondag begint opnieuw het kam pioenschap van Eere-Afdeeling. Voor onze eerste match komt White-Star Brus sel hier op bezoek; wij denken dat onze ploeg het niet te lastig zal hebben om te zegevieren. Opgelet de match begint om 2 u. 30; prijzen als naar gewoonte. PLCfcG Van der Veken Corne lls De Brauw Petit De Buck Daelman Moreels Voogt Van der Burght Kint Boone. Reserve De Waegeneer. BELANGRIJK BERICHT Het be stuur heeft besloten dit jaar geen abon nement uit te schrijven gezien de moeilij ke toestand, toch kunnen de liefhebbers tot Zondag middag in het lokaal een ge nummerde plaats op de tribuun beko men. Dus de tribuunplaatsen die aan het plein genomen worden zijn niet genum merd. V- G' JAARGETIJDE Mijnheer en Mevrouw Jerome Renne- boog-De Winter en familie hebben de eer het plechtige Jaargetijde aan te kon digen voor de zielerust van wijlen Juffrouw Monique Renneboog op Dinsdag 28 November, om 8 uur in de parochiale Kerk van Sint Martinus. mi ui i y WINKELGERIEF. Toog, loketten, kist, tafel, bascuul met gewichten. GLAS EN GLEISWERK. Tafeleer, vües, koffieservies, wijnglazen, biergla zen, kaaslokken, tellooren, schotels, tas sen, ondertassen, bokalen. ALEM. Draad, spaden, braken, rie ken, beerloet. ALLERLEI. Alarmklok, ramen lad der, kortewagens, afsluitingen, tobbena, TAPIJTEN. Gewone voorwaarden. Onmiddel lijke behaling. Men make het iudbfl baar. COMMISSIE VAN OPENBAREN ONDERSTANI AALST Te begeven plaatsen 1 Tijdelijke Apotheker. 2) Sociale Assistente op proef. Voorwaarden en inlichtingen te beko men bij de C.O.O., Kattestraat, 34 Aalst. Aanvragen met bewijsstukken, tt post aangeteekend, te duren aan voor meld adres, moeten ter bestemming zijl vóór 30 November 1944 Aalst, den 14 November 1944 De Secretaris, De Voorzitter a.d, J DE WAELE. B. DE MOOf O.C. ADELAARS WHITE STAR 6-1 (Rust 2-0). Voor een bevredigende opkomst wer den de ploegen in lijn gebracht. Ondanks een sterk windnadeel vertrekken de Adelaars heel snel en gaan zich in het kamp der bezoekers nestelen. Na een tiental minuten krijgt de midden- half der Adelaars een ongelukkige schop in 't aangezicht en moet worden wegge dragen. White Star maakt gebruik van hun numerieke meerderheid om even wicht in 't spel te brengen. Toch kunnen ze niet beletten dat de Öranjen nog voor de rust den stand op 2-0 brengen. Na de rust spelen de Adelaars nu met wind voordeel en er is waarlijk van Whi te Star geen spraak meer. De eindstand luidt dan ook 6-1 De doelen werden aangeteekend Voor White Star Daelman P. Voor A. C. Adelaars Jos. De Neve (2) Alb. De Bruyne (2) Hubert Cher- retté (2 strafschoppen). AUTO-BERGPLAATS met waterleidiii) gevraagd voor een of tw.ee auto's. In een ter der stad. Adres bij het bureel van he blad onder letters J.D. t Men verzoekt ons het overlijden te melden van Mijnheer Arthur ROELANDT echtgenoot van Mevrouw Maria KEPPENS geboren te Aalst, den 28 Oogst 1873, en er godvruchtig overleden den 18 Nov. 1 944, versterkt door de H. H. Sacram. en den Pauselijken Zegen. Lid van verschillende Confrerien Zij bevelen zijne ziel in uw godvruchtige gebeden. De plechtige lijkdienst, gevolgd van de bijzetting in den familiekelder, waar toe UEd. uitgenoodigd wordt, zal plaats hebben Donderdag 23 November 1944, te 1 0 uur in de dekanale kerk van St. Martinus. De Vrouwmis onder den dienst. Vergadering ten sterfhuize, Molenstr., 23, om 9 u. 30. De dienst van Barmhartigheid Zater dag 25 November te 8 u. De Dertigsten zullen beginnen van af Maandag 27 November ,om 7 uur in de kerk van St Martinus. Vrienden en kennissen die bij verge telheid geen doodsbericht zouden ont vangen hebben, worden vriendelijk ver zocht dit als dusdanig te aanzi.en. Gevraagd voor Aalst, ARCHITECT-TEEKENAAR in belangrijke zaak. Zeer goede en vast plaats. Onmiddellijke indiensttreding Schriftelijke aanbiedingen aan bure< blad, onder L. V. GEVRAAGD Goede meid, reeds gediend hebbende van 25 jaar of meer. Zich aan te biedei Priester Daensplein, 2, Aalst. PAARDENHOUDERS Voor uwe paardenvoeder? wendt 1 tot VICTOR DE WOLF, Tragel 1( Hofstad#. Aflevering ten huize Studie van Meester GERARD-CH. SAEYS Deurwaarder te Aalst, Rooseveltlaan, 4 Telefoon 88. OPENBARE VERKOOPING VAN MOBILAIR Deurwaarder Gérard-Ch. SAFYS, in verblijf te Aalst, val op MAANDAG 27 NOVEMBER 1944. om 1 u. 30 ra- middag, ten verzoeke en ten huize van Mevrouw Josephine Singelyn, Wwe van Wijlen den Heer De Ridder Désiré, win kelierster, wonende te Hofstade, St. An- nastraat, 24. MOBILAIR. Een eiken eetplaatsgar- nituur bestaande uit buffetkast, dresser spiegel, coulliss#tafel, zes stoelen, luster in brons, een doorbrandend vuur (Con tinu) merk «4.F.B. Haren» in goeden Een slaapkamer in mahoniehout be staande uit bed met reseort, kleerkast, met spiegel, lavabo met marmeren b ad en spiegel, twee nachttafels. Een slaapkamer in eikenhout bestaan de uit bed met ressort, kleerkast met GEMEENTE LEDE Café bij den Fleer HENRI LEUS, Broe der De Saedeleerstraat, Lede. Q Zondag 26 November 1944, vanaf 8 u 's morgens tot 4 uur 's namiddags TENTOONSTELLING van 20 Reis- en Kweekduiven en 4 Nestjongen van den gekenden liefhebber: De Boeci Xaveer, Kerk, Erpe. TE KOOP GEVRAAGD Stalmest van goede hoedanigheid, aar biedingen bureel van het blad, onder d letters WRE. TE KOOP Jonge Canadapopulieren voor aar leg van bosschen en lanen. Aanvrage schriftelijk bij De Gazet van Aalst)* letters A.B. De Handenclub St. Rochus lokaal bij den Heer Prosper VA CONINGSLOO, café «Vrije Jacht St. Jobstraat, 110, Aalst, bericht aa zijne leden en Hondenliefhebbers d Zondag aanstaande, November, t lessen voor Hondenafrichting plaa hebben. Nieuwe leden worden aanvaard. Inschrijvingen ten lokale of bij d< secretaris Kamiel STALPAERT, Boterstraat. Aalst. Bpie^j. Wab7tn* ™en blad „n I tl, spiegel, twee nachttafels.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2