Wordt Chauffenr-Depanneur Groot Militair GALA-BAL Stadsnieuws GEDACHTEN EN FEITEN De weerstand keurt de incidenten van Aalst ten sterkste af «De Nationale Unie van Verzetsgroe- peeringen Keef. in de dagbladen de vol gende dagorde doen verschijnen De Nationale Unie van de Verzets- groepeeringen keurt de incidenten die on langs te Aalst hebben plaats gevonden, en sterkste af. Zij neemt onta van de verklaringen van den vertegenwoordiger van het O. F. die zich verbindt de auto riteiten alle mogelijke hulp te verschaf fen bij de opsporing der schuldigen die onverbiddelijk ui. de beweging verwij derd zullen worden. Dat is voor onze opruiers van Aalst. Wij zijn echter curieus om te zien wat er van deze verbintenis van den verte genwoordiger van he; O. F. zal in huis komen. De schuldigen kent iedereen. Iedereen weet ook wie de schuldige heeft opgehemeld, ledereen weet ook dat oud- minister Demany aangenomen had te komen spreken op een meeling door die mannen belegd en dat hij niet gekomen is niet omdat hij die mannen afkeurde, maar alleen omdat hij onverwachts belet was Wanneer komC de groote kuisch Het bloed vloeide te Brussel Zoover moest het komen I Sinds we ken werd een kunstmatige agitatie ge voerd. Wij kennen er te Aals. alles vón. Zaterdag was het marche op Brussel. Een dertigtal man vertrok uit Aalst. Te Brus sel hebben een duizendtal betoogers ge poogd de ministeries Ce bestormen. Vele waren gewapend met granaten en revol vers. Een granaat werd op de Rijks wacht gesmeten, "choten werden door manifestanten gelost. De Rijkswacht is ten slotte verplicht geweest te schieten. De manifestanten hebben moeten de vlucht nemen. De orde werd hersteld. - Doch een veertigtal menschen werden min of meer erg gekwetst. Ziedaar de uitslag van heel deze excitatie. De verantwoordelijkheid van de leiders is verpletterend. Wij weten niet of zij op de eerste rij waren... gewoonlijk staan die mannen van achter... maar bloed werd vergoten en zij dragen er de schuld van. H»t is tijd dat ze gestraft worden. Wie zijn de communistische opruiers Onder de gewonde betoogers bevond zich een Duitscher, geboren te Hamburg! De vijfde colonne was dus in werking De Duitsche radio spreeki met veel be langstelling over de incidenten van de laa.ste week. De mannen van Aalst, die de Gestapos hebben bevrijd, kregen een bizondere vermelding. Kan men eene strengere veroordeeling uitdenken dan deze gelukwenschen van Minister Goebels Het wordt tijd dat men eens de af komst en het jongste verleden van al deze opruiers nagaat, men zou verbazende dingen ontdekken. KRONIEK DER BEVOORRADING SPECIALE BEDEELING TEGEN ZEGEL Nr 7 Een verdeeling van producten nr andere dan meel, brood of banketgebak, zal in den loop der rantsoeneeringsperio- de (17 November-16 December 1944) geschieden tegen zegel nr 1en diit op basis van 250 gr. deegwaren, peperkoek, beschuiten of diteetsleven9middelen drie zegels nr 7. Daar het te voorzien is dat de huidige fabricage dier waren ijiet volstaan om aan alle behoeften te voldoen, is het den kleinhandelaars toegestaan die zegels bij voorbaat in te zamelen, en ze bij hun gemeentedienst te laten omzetten machtigingen A, met aanduiding van het product. Dez e machtigingen dienen door de kleinhandelaars overgemaakt, hetzij aan den fabrikanC, waarbij zij zich normaal bevoorraadden vóór 10 Mei 1940, het zij aan een grossier. De goederen zullen, zonder andere formaliteiten, onmiddellijk na ontvangst, aan de verbruikers worden afgeleverd. MINISTERIEEL BESLUIT ibetfeffende de regeling van het verbruik van schoenwaren. Niet aan rantsoeneering onderworpen artikelen Ar.ikel 1. Schoeisels en gelijkaar dige artikelen, opgesomd in onderstaande mogen zonder machtigingen tot be- Wat moet er gebeuren met de opgeeischte Auto's en Huizen Tal van huizen, vervoermiddelen, en- zoovoorts zijn met of zonder toestem ming van den Burgemeester ten bate van de weerstandsgroepteringen of meer nog van enkelingen, opgeëischt geweest. Meest al deze ogeischingen zijn nietig en waardeloos, daar de stedelijke over heid alleen opeischingen mag doen voor de noodwendigheden van den openbaren dienst.De aangeslagen voorwerpen of gebouwen moeten dus vrijgesteld wor den. Indien zulks niet gebeurt, hoeft men maar klacht neer te leggen bij de Rijks wacht of Politie. lijst, voorrading verkocht, aangekocht, gele verd of in ontvangst genomen worden I Marschschoenen, geheel uit andere stoffen dan leder; 2) Schoeisels met bovendeel uit le der en zool uit hout; 3) Schoeisels met bovendeel uit lex- tielstoffen, eventueel versierd met leder belegsel en waarvan de zool uit andere stoffen dan leder is; 4) Lichte schoenen, thans in voorraad bij de fabrikanten, de groot- en klein handelaars en die overeenstemmen met de onderstaande bepalingen a) Zomerschoenen met zool uit licht leder en waarvan het bovendeel bestaat uit weefsel, eventueel met leder belegd; b) Zomerschoenen met zool uit licht leder en waarvan het bovendeel uit ge vlochten Ieder bestaat of een open tip vertoont; 5) Rubberschoeisels, met uitzondering van rubberlaarzen; 6) a) Overschoenen mer houten zool en Awaarvan bet stijve bovendeel uit croüte of elk ander product bestaat; 8) Houten klompen, zelfs met lederen riemen Babyschoenen tot de maat 21 in begrepen 8) Pantoffels, welke ook het product weze waaruit zij vervaardigd zijn, met uitzondering van de stevige werkpantof- fels gansch uit leder; 9) Gebruikte lederen schoeisels of tweedehandsche schoeisels, d. w. z. ge rantsoeneerde schoeisels die reeds ge bruikt werden en die niet meer we kunnen verkocht worden. rissen £n Uittredende leden. Daarna kor te optocht door de stad. Te 1 7 uur in de zaal Madeion, Markt, Feestmaal, aangeboden aan de Brand weermannen, Leden der E,erewacht, Mu ziekanten en Genoodigden. ZATERDAG, 16 DECEMBER Te 19,30 uur in de Zaal Perre, Lange Zoutstraat, POMPIERSBAL aangeboden aan de Brandweermannen, Leden der Eerewacht, Muziekanten en Beschermle- den. Prachtig Orkest ((De Nachtvlin ders». ZONDAG, 1 7 DECEMBER Te 1 1 uur in de St. Martinuskerk, Plech tige Mis met Offer tot lafenis der zielen onzer afgestorvene leden. Plaatsen zul len in het Hoogkoor voorbehouden zijn. Namens het Bestuurr De Secretaris, De Bevelhebber, Benoni Ringoir. Pedro De Hert. Sergeant-Majoor. Commandant. BOEKHANDEL J. Van Nuffel-De Gendt rechtover Sint Martinuskerk Te bekomen alle soorten van tempels kopen en in caoutchouc, stempelinkt. TOONEELKRING OPWAARTS l Gezien den buitengewonen bijval, en, om aan de geweldige aanvraag naar kaarten te voldoen, kondigen wij hier mede eene derde opvoering aan van de Bevrijdings-REVUE «MIJLBEEK VER LOST» voor Zondag 24 December te 5 uur in den Volkskring, Moorselbaan. Wie drie uren gezond en hartelijk wil lachen bespreke van nu af reeds de kaarten bij de Bestuursleden. De kaarten worden genummerd den dag der opvoe ring van 10 tot 12 uur. Er zijn geen kaarten van 10 frank meer beschikbaar voor de opvoering van 3 December. Forestoise. De ploeg blijft onveranderd met Van der Spiegel als reserve. Onze reserven gaan naar Lede met volgende ploeg Kieckens, Van Neck, Massyn, Goossens, Heuninck, Van der Borght, Strens, De Ruysscher, Flips, De Waegneer, Bultez. Zaterdag is er een match op het Union veld te Brussel tusschen 22 spelers die ir. aanmerking komen voor het vormen van de ploeg die de Belgische kleuren zal te verdedigen hebben op 24 December te Parijs; onze spelers De Buck en Cor nells werden aangeduid voor deze proef; wij hopen dat ze goed figuur zullen ma- ken. V.G. SPORT Kalender van deze competitie"?" 3-12-44 10-12-44 BERICHT IN WERKING STELLEN DER SIRENEN Hiermede wordt de bevolking er van verwittigd dat op den 1 sten en 15 den van elke maand, telkens te 12 uur, de sirenen als proef in werking zullen ge steld worden. De aandacht wordt ook getrokken aan het publiek voor het afschermen van het licht in. de huizen, aan de fietsen en de auto s. De Burgemeester, A. NICHELS. Forestoise Aalst Vrij Gantoise Aalst (g^sp.) Aalst Union Sint Niklaas Aalst Aalst Anderlecht F.C. Luik Aalst Standard Luik Aalst Aalst Mechelen Brugge Aalst White Star Aalst Aalst Forestoise Vrij. Aalst Gantoise Union Aalst Aalst Sint Niklaas Anderlecht Aalst Aalst F. C. Luik Aalst Standard Luik Mechelen Aalst Aalst Brugge pn 1 7 December, dagen dat we vrij zijn zullen we waarschijnlijk spelen tegen F.C. Hamme, onze oude tegen strevers van 2de divisie. V. G. 17-12-44 24-12-44 31-12-44 7-1 43 14-1-45 21-1-45 28-1-45 4-2-45 4-3-45 I 1-3-45 18-3-45 25-3-45 1-4-45 8-4-45 15-4-45 22-4-45 29-4-45 6-5-45 13-5-45 KOLEN, KOLEN zouden we eindelijk kolen krijgen. Waarom richt de stad geen tocht in naar de mijnen Er zijn wagens genoeg in Aalst... De Stad heeft recht deze op te eischen. vermits hei hier duidelijk gaat om een openbaren dienst. Indien er be- zi.ters zijn die getuigen van kwaden wil dat men ze dwinge. Krachtdadigheid a.u.b; en geest van initiatiel.Het volk lijdt koude... TREKKINGEN 4 f.h. NETTO LOTENLF.ENING 1938 TREKKING VAN 4 NOVEMBER Is betaalbaar met 100.000 fr., de reeksen 270364 en 298949. Is betaalbaar met 25.000 fr., de reek sen 119259, 140452, 182962, 205268, 315148 Is betaalbaar met 10.000 fr., de reek- 121559 159356 256293 271706 298543 130949 188955 256968 2 74650 328080 140614 197483 260791 275658 333332 156633 228975 268675 283988 337955 B1NNENLANDSCHE PREMIELEENING 1932 TREKKING VAN 25 NOVEMBER Is betaalbaar met 100.000 fr. de reeks 162376. Met 25.000 fr. de elf volgende reeksen: 170911 201125 212936 244609 254511 106618 121418 124504 124872 144211 258897 Zondagdienst der Apotheken Zondag 3 December van 8 tot 12 u. en van 1 3,30 tot 1 9 uur zal de Apotheek open zijn van Mr. Van Keymeulen, Zeshoek. Voor de Mutualiteiten Zondag 3 December Apotheek «Het Huis der Mutualisten», Molendries, 1 0, Aalst. NATIONAAL VERBOND DER GEWEZEN MILITAIRE KRIJGSGEVANGENEN '14-'18—'40 AFD. LAND VAN AALST Op Zondag 3 December '44, te 3 u.. belangrijke algemeene vergadering in het Café «'t Land van Riem», Groote Markt. Aalst. Spreker De talentvolle redenaar makker Jules De Vuyst, uil Brussel, Fe derale Onder-Voorzitter van het Verbond Deze vergadering is van kapitaal be lang voor de krijgsgevangenen van '40 uit Aalst en omstreken. Makkers denkt aan de toekomst van U en uw gezin. Komt onze rangen ver voegen. Sluit aan bij het Nationaal Ver bond. het eenig wettelijk erkende van het land. Het Bestuur. S. C. Eendracht Zondag voor baar eerste match op ons alein in de «Schaal der Bevrijding» aoekte onze ploeg een mooie zegepraal met 6-1De ploeg steekt goed ineen en kan indien ze volhardt op een schoone plaats eindigen in dit kampioenschap van Eere-Afdeeling. Onze jeugdige center-voor Van der Burght was in een goede dag en lukte 4 goals, daar zit stof voor de toekomst in. De laatste goal gemaakt door Karei Voogt was er één van voor den oorlog. De verdediging van White-Star was flauw, Van Lane was steeds hun beste speler. Zondag reist onze eerste ploeg naar HET WIT-GELE KRUIS «Het Wit-Gele Kruis» noodigt de le den vriendelijk uit tot de Plechtige Dienst die op Zondag 3 December 1 944, te 1 1 uur in de Sint Martinuskerk, tot zielela- fenis van de overleden leden van het «Wit-Gele Kruis» Wij rekenen op de tegenwoordigheid van al onze leden en dringen er op aan dat elkeen dien dag zou vrij houden. Het Koor zal volledig voorbehouden worden aan de leden van ons werk. Bij 0. C. Adelaars Verleden Zondag behaalden de ka de.ten een mooie 3-1 overwinning tegen O.L.A. 3. Een zwakke reserveploeg werd door een sterke formatie van «Schroevers Moorsel» met zware cijfers (0-7) inge maakt. De eerste ploeg trok naar Tempo- Erembodegem met drie invallers, die ge weldig aanvielen. Tempo haalde er den eerste helft alles uit, terwijl de Adelaars ver beneden hun waarde speelden. De rust kwam dan ook met 2-2 fers. Na de koffie bleek Tempo totaal uit gespeeld en de Adelaars hadden dan, ook geen moeite om de scoor op 3-6 te bren gen. Gemakkelijke overwinning van O. C. Adelaarrs. cij- VERLOREN in «De Heep», portefeuille inhoudende een groote som geld, kaart van Politieke gevange en andere belangrijke papieren. Vraagt zoo spoedig mogelijk terug te be zorgen in «De Hesp», Groote Markt, t.s. Burgerlijke Stand Week van 22 tot 28 November 1 V i GEBOORTEN Mannelijk 2 Vrouwelijk 10 22 OVERLIJDENS Jeanine S. Bauwens, 2 jaar, Aalst, St. Camielstraat 46. Julius Pie er Buydens, houthandelaar, echtgt van Maria Tack, 63 jaar, Aalst, Houtmarkt, 9. Amour Emilius Franekx, z.ber., 87 jaar, Aalst, Esplanadeplein, 19. Marguerite Jeanne Saelens, echtgte Da niel Devriendt, z.ber., 37 jaar, won. te Oostende, verblijvende te Aalst, Voor- uitzichtstraat 1 5 Edmond Alfons De Boeck, hulp- njkswachter, 29 jaar, Kerksken. Ludovicus M. Gislenus Moens de Haese, eere-notaris, 91 jaar, Aalst, Roo- seveltlaan 5 7. Frans Van Impe, werkman, 16 jaar. Mere. Evarislus Van der Meirsch, echtgt Mana Schuddinck, z.ber., 74 jaar, Aalst Ingang Wayenberg, 4. Maria NeckebrQeck, Gasthuisnon, 66 jaar, Aalst, Gasthuis. Henricus Van Vaerenberg, echtgt Jo anna Droeshoudt, metser, 2 7 jaar, Te- ralfene. Carorlus ^eo Keppens, Wedr Marria Verdonck, mostaardleurder, 69 jaar Aalst, Bolleweg, 47. Jozef Marinus SteenhauL, Wedr Eve- aUG ^onc^er' kleermaker, 68 jaar, Aals^, Brusselsteenweg, 63. Maria Celina Verbeeck. echtgte Ca- mille Van de Wauter, z.ber., 72 jaar, Aalst, Vrijheidstraat, 42. Louisa Bernardina Matchieu, Wede Frederic Huylebroeck, z.ber., 39 jaar, Aalst O.L.Vrrouwplein, Barak 51. Maria Clementia Coppens, echtgte Franciscus Van Der Biest, z.ber., 35 jaar, Appelterre-Eychem. 2 Kinderen beneden 1 jaar. HUWELIJKEN Camillus Van Geert, Wedr Mathilde Podevijn, stoker a. sp., Aalst, Groenstr. 246 met Mathilda E. De Smet, gesch. Philemon Rubbrecht, z.ber., Aalsh. Vooruitzichtstraat, 32. Gaston Frans Boeykens, bediende Mi nisterie, Aalst, Houtmarkt, 28 met Ag nes Rufina Van Goethem, z.ber., Aalst, Rozemarijnstraat, 2. De Stedelijke Vrije Brandweer, viert het naamfeest harer Schutsheilige SIN I E BARBARA volgens onder staande Feestrooster. MAANDAG, 4 DECEMBER 1944 Te 16 uur in de St. Marinuskerk, Plech tig Lof met Sermoen en Processie. De manschappen en muziekanten in prachtkle.edij, kapot, kepi en witte hand schoenen. Na het lof bezoek aan de leden herbergiers. ZONDAG, 10 DECEMBER Te 1 0 uur in de St. Martinuskerk, Ge9o- lemniseerde Krijgsmis met zang en orgel spel. Bijeenkomst in het arsenaal te 9,1 5 uur in prachtkleedij met kepi, kappt, witte handschoenen en speeltuigen. Na de mis op het Stadhuis toekenning der dienststrepen en huldiging der Jubila- Men meldt ons uit Eekloo het overlij den van Mijnheer Alfred BAUDTS Ni j veraar Echtgenoot van Mevrouw ESTHER VAN ACKER geboren te Eekloo den 14 Mei 1892 en er godvruchtig overleden den 2 7 Novem ber 1944, versterkt door de Troostmid delen onzer Moeder de H. Kerk. De Plechtigen Koordiensl gevolgd van bijzetting in den Familiekelder, zal plaats hebben Vrijdag 1 December 1944, te 10 u. 30. Gedenk hem in uwe gebeden. Eekloo, Villa Zonneschijn, 27 Nov. '44. DE GAZET neemt innig deel in het smartelijk- verlies welke de achtbare fa milie kemt te treffen en de Eerw. Baudts, onderpastoor van St. Martinuskerk, al- Kier, bij het afsterven van zijn broeder. f Men verzoekt ons het overlijden te melden van Mijnheer Jozef Marinus STEENHAUT Weduwenaar van Mevrouw EVELINE BENONI DE" DONDER geboren te Aalst den 3 April 1876 en overleden te Aalst den 26 Nov. 1944, versterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder Je H. Kerk. De Plechtige Lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, heeft plaats gehad Woens dag 29 November 1944. te 9 uur, in de Kerk van Sint Martious, te Aalst. Aalst, den 26 November 1944. NATIONALE VUURKRUISENBOND AFD. AALST Op ZATERDAG 23 DECEMBER, om 1 9 uur stipt met militair orkest in de zaal «Rink». Versierd als nooit tevoren Welverzorgd buffet. Verassingen. Inkom 15 fr. Voorbehouden tafels 25 fr. Dit bal wordt gegeven tot steun der behoeftige Vuurkruisers (oudstrijders van den oorlog 1914-1918) door het volgen der praktische autolessen van hel vermaarde Hooger Instituut uit Brussel. Deze lessen zullen iederen Zondag van 8 tot 10 of van 10 tot 12 uur volgens voorkeur van den leer ling gegeven worden te AALST, in de studiezaal «IN DEN BEIAARD», NIEUWSTR., 5, AALST. Op aanvraag kan eveneens een leergang den Zater dagavond gegeven worden. De "nschrijvingen wor den opgenomen op Zaterdag 2 December van 16 tot 19 uur en op Zondag 3 December van 9 tot 1 1 uur in bovenvermelde studiezaal mits de beta ling van het leergeld voor den leergang van depan- nage, hetzij 300 frank. Wie een geldige reden heeft, redenen voorzien in ons schoolreglement, om den leergang te onderbreken kan het leergeld terug be taald krijgen of mag een latere leergang volgen. Leertijd 4 1/2 maand. Aflevering van diploma en rijbrevet. De lessen zijn aan te bevelen voor de toekomstige autobezitters, leger- dienstplichtigen en voci al wie een goed betaalde betrekking zoekt. PUBLIEK OPGELET. Onze lessen zijn niet te vergelijken met zekere leer gangen gegeven door onbevoegden volgens een verkort programma. Den laatsten tijd werden ten allen kante nieuwe autoscholen gesticht. Hebt geen vertrouwen in scholen, waar U vroeger nooit van hooren sprreken hebt. De naam van ons Instituut alleen is reeds de beste waarborg. De lessen worden gegeven door het vermaarde HOOGER INSTITUUT ANTWERPSCHE STEENWEG 106A, BRUSSEL. Eenig Instituut in dien aard gesteund door den Staat. GEZOCHT winkeliers en voortverkoopers voor huis- houdartikel van groot verbruik; rijkelij ke verdienste verzekerd; schrijven bureel van het blad onder No 71 5 PAARDENHOUDERS Voor uwe paardenvoeders wendt U tot VICTOR DE WOLF, Tragel 16, Hofstad^. Aflevering ten huize GEVRAAGD goede leeraar voor het geven van autolessen den Zondag voor middag en in de week 's avonds. Lnoo 40 frank per uur. Schrijven met uitvoe rige inlichtingen naar Mijnheer Van Pottelberge, Armand, Capronierstraaf, 32, Schaerbeek, De Hendenclub St. Rochus lokaal bij den Heer Prosper VAN CONINGSLOO, café «Vrije Jacht», St. Jobstraat, 110, Aalst, bericht aan zijne leden en Hondenliefhebbers Zondag aanstaande, 3 December, de lessen voor Hondenafrichting plaats Rebben. Nieuwe leden worden aanvaard. Inschrijvingen ten_lokale of^Jrij den secretaris Kamiel Boterstraat. Aalst. STALPAERT, 10, Verantw. uitgever Gustaaf Sanders, Schoolstraat 1 6, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2