Welke zijn Frankrijk's Inzichten? EN OMSTREKEN PIERLALA O.L.VR. VAN LOURDES GAZET V3N AALST Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week Nummer 19. Eerste Jaargang 1944 Prijs l Fr. het nummer Het is niet de eerste maal dat de Engelschen met hun legers in onze ge westen staan. Herinneren we ons slechts de militaire bedrijvigheid van den hertog van Marlborough, den voorvader van W. Churchill, wiens leven deze in een uitvoerig historisch werk heeft beschreven. Denken we vooral aan het optreden van Wellington's troepen, tijdens de zesde coalitie tegen dien anderen voorvech ter van LE SYSTEME CONTINENTAL: Napoleon. Na den zege der geallieerde leger in 1815, werd Frankrijk tc* een bescheiden positie in Eurpoa herleid en beschikten de overwinnende mogendheden over de lotsbes emming onzer gewes ten. Zoo kreeg Willem van Oranje de zuidelijke Nederlanden als gebiedsuitbrei ding, wegens bewezen diensten, toegekend. Het inzicht der Mogendheden was heel duidelijk ze wenschten een staat in het leven te roepen, die sterk genoeg zou wezen om een dam uil te maken tegen de imperialistische bevliegingen van Frankrijk, en zijn streven naar zijn natuurlijke grenzen in te dijken. De heele Napoleontische politiek was door de ze laatste idee beheersch' gewordn. Ze was een erfenis uit den tijd van Louis XIV; ze zou door dpn derden Napoleon weder actief opgenomen worden; ze dook na den oorlog 1914-1918 andermaal op en ze is. blijkbaar, lot op onze dagen, in het geheugen van zekere Franschen blijven hangen. Een vestinggor del werd in de zuidelijke Nederlanden gebouwd en de Engelsche staatslieden meenden dat de oevergebieden van de Noordzee, in den Westhoek van dit con tinent, voor een tijd beveiligd waren. Toen brak de 3elgische revolutie van 1830 uit, die het moeizame werk der Weensche conferentie kwam verstoren. Met hun bewonderenswaardigen zin voor politieke werkelijkheid zagen de Engelschen dra in, dat de gedane dingen geen keer hadden en ze legden er zich op toe om den dam, die te Weenen was uitge dacht en thans aan stevigheid veel had verloren, door een staatkundigen waar borg te vervangen. Zoo werd aan het koninkrijk België de verplichte en eeuwig durende neutraliteit opgelegd. Ze lokte eerst verzet uit te Brussel, maar ze zou, bijna een eeuw lang, de veilige schutse uitmaken voor 's lands integriteit en zelf standigheid, dank zij hoofdzakelijk den ruggesteun van Engeland, dat nooit zou gedoogen dat er werd aangeraakt en dat ten strijde zou trekken, toen ze met de voeten werd getreden. In 1859 schreef Sylvain van de Weyer, onze minister te Londen, naar zijn regeering, dat «telkenmale een crisis den vrede in Europa bedreigt, België zich er kan van vergewissen dat zijn politieke belangen met die van Engeland overeen stemmen» en hij besloot toen zijn mededeeling met de verklaring dat «de'gren zen van Engeland beginnen aan de Schelde». Driekwart eeuw nadien zal de Heer Baldwin, in een bekende rede, er voor uitkomen dat de grenzen van En geland aan den Rijn moeten worden gezocht. Dit alles dient, ten anderen, niet nader te worden onderstreept. cians' ia vie des peupies», zegde de heer Orto Zondag 3 December 1944 BUREELEN Kerkstraat. 9, Aai*t Telefoon 11.4. 1869, TOT ZIJN VRIEND «SEPPEN Beste Seppen, ;e hebt zeker gedacht dat uw vrend Pie lala U vergeten was Neen, bes'e jonge'i, doch te veel rond mijn ooren. Maa ik weet dat ge n'n jovialen jongen z jt, n'n echten Aalste- naar. enfin n'n ajjin, en zulke vrienden vergeet men niet naar laat men gerust wat langer wachtc 1 omdat die tegen wachen kunnen t"t wanneer ze los ko men... tot wanne, r de maat vol is en dan.gard' a vc :s En voila, Seppe i, ge zijt op uw paard gesprongen met een heilige verontwaar diging en met 'n ka'.te colère... en ge draaft er maar op los en inplaats van naar de kolenhand laars, de ^rachtvoer- ders. de gezagdrag rs onzer stede of naar de koolputten te ga opeeren, komt ge zoo maar in voflen ga op bij Pierlala... bij uw goeie oude vriend, de hulp der suk kelaars, zegt ge, uwen nood klagen en uwe verontwaardig ng en colère botvie- Seppen ge hebt I*t over de 60 fr. op slag der kolen... et voor wien die 60 fr. zijn. Voor den veivoerder meent ge en dan berekent ge he l juist een kamion- voerder van 10 Ten verdient zoo maar 6000 kadrfllekens. En dan durft ge er nog bijvoegen dat ,re maar niet kunt be grijpen hoe de bui^ervadcr zoo'n be kendmaking durft "nderteekenen. En dan. jovialer] vriend, durft ge in allen eenvoud veronderstellen dat ge misschien te dom zilt om het ty? snappen. Maar Seppen jolgen, moest gij bur gemeester zijn ge Jjudt zulks niet on- ucricgken'n en ge *>1udt een ahdere op- zijt ge niet zóó wat ge zoudt Oost-Vlaanderens Bedevaart NAAR BISDOM GENT 8 DECEMBER 1944 Ter gelegenheid van het feest «O. L. Vr. Onbevlekt Ontvangen zal een solemneele Communiemis opgedragen worden te 8 uur in de dekanale kerk van den H. .\lardnus, tot dewelke de oud-bedevaarders, de leden van het Comité, brancardiers en ie ve raarste rs uitgenoodigd worden. Bloemen en kaarsen zullen met de meeste erkentelijkheid aanvaard worden. Terzelfderüjd zal een tweede H. Mis gecelebreerd worden tei intentie van den Zeer Eerw. Heer Kanunnik Van den Gheyn, geestelijk bestuurder van het werk, ter gelegenheid van zijn dubbel jubileum 50-jarig kanunnikaa: en 6Q- jarig priesterschap. ^'ij vragen dan ook dat allen in hunne gebeden, de Z. E. H- Kanunnik zou den Indachtig zijn. Hij wa® de ziel en de eerste geestelijke bestuurder der Lourde» bedevaarten van ons Bisdom. Het Bestuur. comme lossing vinden, dujl. dans la vie des individus, de ces choses qui se sentent sans qu'il soit besoin de I dómf les exprimer et ce que l'oncomprend le mieux alors est précisément ce qu'il est j Mac ik verklaoD inutile de diré.» f t» tl r i i doen Ja, he I hans staat Europa andermaal op zijn grondvesten geschokt door gebieds- Hewel Seppen. zoo de kolenhande- uitbreiding en veroveringen. De oorlogstechniek heeft daarbij zulke vorderingen laars samen roepen, hun vragen hoeveel gemaakt, dat het strategische beeld volkomen gewijzigd werd. De vliegende bom kolen ze noodig hebben om hun Uien- heeft in dit opzicht meer gedaan dan een eeuw oorlogen. teel te bedienen en dan En avant agen- Met de opkomst van de vliegmachine had Engeland reeds z.jn insulariteit !enB'i Mr Dela.tre en bij Mr Gceroms verloren. De moderne ballistiek verhoogde in breede mate zijn kwetsbaarheid. 7'.en aan wien die mannen vergunningen Vandaar dat de historisch,- belangstelling der Engelschen voor dc lage landen 'gegeven hebben en dan... bollen om aan de zee nie. alleen werd vergroot, maar uitgebreid tot gebieden die zich over i kolen, hun kosten betalen, hun daghuur, heel Westelijk Europa uitstrekken. We mogen zeggen dat die Noorwegen, Dene- n>el willerr Ge.en vergunning En marken, België, Portugal en Frankrijk omvatten. aan de brouwers zou Seppen zeggen De Belgische en Nederlandsche regeeringen hebben te verstaan gegeven dat E.erst k°'cn voor nvenschen en dan ze bereid waren in een bond van West-Europeesche volkeren te treden. Men mag ^'cr' maar brouwer» hun auto s ge- hetzelfde zeggen van Nooiwegen en Portugal. De heer Eden beeft te raken zoo ver niet en dan vraagt Sep- gegeven dat Engeland de leiding van zulk een bond zou aanvaarden en aldus P*" *"fe*rcn ^aarin Belgie wordt Aals- de historische politiek zoa handhaven, die wil dat de gebieden aan de overzijde tersc^ "'er gedronken... en van hoe ver van het Kanaal niet tot operaticterrein van een vijand of tot lanceergebied van 'tomfn vreemde bieren tot Aalst... ge- vliegende bommen zou kunnen dienen. Hij beeft eraan toegevoegd dat het be k-eurt dat alles langs de waterleiding lang der kleine oevernaiies. evenzeer als dat van Engeland, daardoor zou wor- Anderen zullen zeggen geen gas, den gediend. I geen hout. geen essence.Maar, lieven De sleutel van het systeem dient echter, in niet geringe mate, in Franknjk Memel. z®' Seppen. de nieuwe burge- gezocht. Het zal zich moeten uitspreken. Indien Frankrijk en Engeland samen-,zcf8«n- en waarmee bolden al gaan is het Westen beveiligd. Daar ligt voor Frankrijk een kans om zijn rang ?ul° s *'aar™f.e bolden al die als grootmogendheid te heroveren na de verschrikkelijke vernedering die het ge- auto s ^®n wie heeft hen die - - bezorgd en met welk recht En deze die ze naar den duivrl voerden, wie zal die betalen Waarmeê, vriend Seppen Hewel. I misschien met de wins; van dp kolen met door den Lion d' Or op stadsbevel af geleverd. 50.000 kilo aan 40 fr. -r 1,25 1 ii i j j ir j F" i i l j i 'r- '00 kilo 41.25 fr. de 100 kilo. over beklaagd dat de geallieerden aan frankrijk geen al te breede i En. Seppen. ga eens ondprzoeken hoeveel die verkocht zijn en waar leden heeft. Dit ware niet zondei historisch voorgaande. De rol die Frankrijk ia 1815 te Weenen heeft gespeeld was niet deze van een overwonneling. Onze Zuider ren hebben toen ontzaglijk voordeel geput uit Talleyrand's beleid. De vraag is nu, hoe zullen de Franschen zich aanstellen het oog op de inschakeling van hun land in dit West-Europeesche sy gteem In een radio-rede had generaal de Gaulle er zich DE VOEDINGSMIDDELEN DOOR DE GEALLIEERDEN AAN BELGIE OVERGEMAAKT Ziehier de schikkingen getroffen met het oog op de verdeeling van de door de geallieerde overheden voedingswaren ter beschikking gesteld van de Belgische be volking, VET. 250 ton vet werden verdeeld onder de margarine-fabrieken met het oog op het verwerken van deze waar in de margarine. VI.FFSCH- EN VISCHCONSERVEN. Zondagpraatje. ADVENTSGEDACHTEN ADVENT WEG NAAR KERSTDAG WEG NAAR VREDE EN VREUGDE Vrede en Vreugde-, ziedaar twee woordjes die rondkijken als twee kin deren. die verdwaald zijn geraakt en nu me: wijdgeopende betraande oogen hul peloos rondstaren in een wereld, waarin zij den weg niet meer vinden. «V'rpde en Vreugde wanneer zou men daarvan kunnen spreken als het niet in December, de maand van Kcrst- 'den. Hij zinspeelde tevens op de nadeelcn welke door zulk een houding aan de eensgezindheid onder dc West-Europeesche mogendheden zouden kunnen be rokkend worden, leder begreep deze zinsnede. Ze maakte een vingerwijzing uit voor Engeland en een verzoek om toegevingen te doen op gevaar af dat Parijs zich de andere groote Europceschp mogendheid zou toewenden. Het bezoek van de heeren Churchill en Eden aan de Fransche hoofdstad moet in dit licht worden gezien. Ze hebben aanbiedingen gedaan aan Frankrijk met het oog op zijn toe komst. Werd een vergelijk bereikt Is het Westelijk Statenblok gevestigd Frankrijk zit op dc wip. Het weet, hoe voordeelig deze houding kan zijn. Het denk aan het precedent te \Veenen en aan Talleyrand. Het heeft de solidair ge vestigde veiligheid van het Westen in handen. Zijn verantwoordelijkheid is bui tengewoon groot. LUCIUS. MEN ZET BETOOGINGEN OP TOUW OM KOLEN TE EISCHEN EN DEZELFDEN ORGANISEEREN ONDERTUS- SCHEN STAKINGEN IN DE MIJNEN (Eersle-Minister H. Pierlot.) EEN BOODSCHAP VAN DEN HEILIGEN VADER HIJ SPREEKT TOT DE GEHEELE WERELD Een telegTam uit Milaan bericht dal Paus Pius Xll tijdens het vigilie van Kerstmis langs de Vaticaansche radio een boodschap zal richten tot de gehrele we reld. Op Kerstnacht zal de Paus de mis op dragen. welke door alle kardinalen en het diploma iek.e corps zal worden bijge woond. Deze dienst zal uitgezonden wor den door Radio-Vaticaan. Volgens Radio-Rome zal Paus Pius XII eveneens de plechtige mis bij wor welke op 10 December zal opgedragen worden in St. Pieterska hedraal, en waarbij gebeden zullen gelezen worden1 voor den vrede. De Heilige Vader heeft dezen wensch uitgedrukt in een schrijven, gericht tot den kardinaal-vicaris. De Paus zal waarschijnlijk de proces sie van het Groot Kruis openen, zooals hij bij een gelijkaardige plechtigheid deed op Passiezondag in 1943. winst naartoe ia I Proficiat «Lion d'Or», maar is uw goed werk ten goede gekomen van de arme menschcn En van arme men schen gesproken, k zeg Seppen. wa; U ook niet wjeet is 't volgende De ver- eeniging «Ozanaip» voor caritatief hulp betoon aan den schamelen armen der stad, mag 10 ion kolen halen naar de mijnen, die v/:reeniging heeft gezorgd voor vervoer maar ze moeten een bon hebben om aan de koolmijn aé te geven. Uitslag 't Stadsbestuur kan dat niet ge ven Waarom niet 't Lig; er vingerdik op onnuttig voor HUN politiek. Noch tans wie durft zeggen da'. Ozanam» aan politiek doet Hebben die heeren van Ozanam al ooit gevraagd van welke politieke opinie hun ondc. steunde leden zijn rouwkens die gaa: manifesieerea. st ge dat alles maar ook gij wordt misleid door uw leiders. Seppen. vriend, gij hebt nu uw ge dacht gezegd aan mij en ik het mijne aan U en ons beider gedacht vlieg, langs De Gazet van Aalst» onze goede stede rond. Misschien wat radikaal. Doch he'. wordt meer dan tijd dat DE OVER GROOTE MEERDERHEID onzer stad niet meer voor den zot gehouden wordt. Het spek en de blikken vleesch zijn'mis voorloopig voorbehouden daar de aan I En toch. zoo het mogelijk zijn, dat voer van vee een normal: bevoorrading deze beiden ergens langs den kant van der bevolking in deze producten toelaat, j den weg zouden moeten sterven en ten Wat de vischconsercen betreft, deze I ondergaan lien worden verdeeld zoodra alle par-I Ik ben overtuigd van niet. Want in tijen zullen geleverd zijn. I den mensch leeft een eeuwig verlangen CHOCOLADE!. Twee reepen naar Vrede en Vreugde, crême-chocoladc zullen vóór Kerstmis Dit dubbel verlangen is ten slotte maar worden verstrekt. Een aanvullende ver-I één verlangen, dat naai vreugde... en strekking aan de schoolkinderen en aan dit vreugde-verlangen wordt maar be de kinderen van minder dan 3 jaar reikt bij menschen die de vrede bezitten (voor deze laatsten door het Nationaal daar, ware vreugde de vrucht is van Werk voor Kinderwelzijn) zal plaats |warc vrede, en het bezitten der ware hebben in den loop van Januari 1945. 'vrede hg. binnen in den mensch. GEKONDENSE1ERDE MELK. Ware vreugde komt ook niet van bui 130 Ton gekondenseerde melk werden 'ten. Komt zij echter niet van builen dan ter beschikking gesteld van het Nationaal moe; zij er bestaat geen andere mo- Werk voor Kinderwelzijn. gelijkheid van binnen komen. En in- leder knd van minder dan 3 jaar zal derdaad daar binnen moei iets lachen en een blikje gekondenseerde melk beko vrooiijk zijn. dan is het pas in orde. mcn- Lacht het van binnen dan heeft al het BISCUITS. De verdeeling der bis ui.erlijkc zijn absolute waarde verloren cuits zal gebeuren, zoodra de lijsten van en dan kan ook het geringste tot blij de bij de kleinhandelaars ingeschreven moedigheid s'emmen. Het lacht echter klanten bij het Ministerie van Voedsel- pas daarbinnen wanneer men de vrede oorziemng zullen toegekomen zijn. des harten bezit. Maar. om dit te berei- KOFFIE!. ln de groote een.ra zal ken bestaat er geen andere weg dan dat 25 gram koffie per persoon uitgedeeld de mensch weer kind word', d w z. een w°rden. eenvoudig mensch. die eenvoudig alles WITTE BLOEM. 400 ton witte van zich afschudt, wat de wereld hem bloem werden ter beschikking gesteld aan vaJsche en leugenachtige waarden. an de fabrikanten der bijzondere pro- aan verwaandheden van allerlei aard. ducten nr 1aan blinde vleierijen en aan overbodige Het Ministerie van Voedselvoorzie eischen en behoeften voorgeprediTct en ning heeft bovendien beslist dat de fa onmisbaar gemaakt heef brikanten van deegwaren, dice.levens- mensch. die da' over zich heeft middelen, beschuiten, peperkoek, enz., kunnen verkrijgen is innerlijk vrij ge in ruimere mate in grondstoffen zullen worden om toegang te \crleencn aan de worden bevoorraad, opdat de bevolking vreugde. Nu hij inwendig alles in orde binnenkort in de mogelijkheid zou ver heeft gebracht, zie. hij ook plotseling het keeren zch deze produklen aan te schaf- inwendig geheel anders en schat het uiterlijke naar zijn volle waarde. Die mensch maakt zijn werk tot een genot en zelfs in alle droefheid ziet hij nog een fen naar gelang van haar normale be hoeften. PEULVRUCHTEN. 870 ton zul len worden verdeeld tegen 250 gram per persoon. GEEN LICHTING VAN MILICIENS De Commissie van landsverdediging n den Senaat vergaderde Woensdag in aanwezigheid van den heer Demets, minister. Deze verklaarde o.m. dat er voor het oogenblik geen sprake van is zekere klassen op te roepen. Dergelijke oproeping zal afhangen van he: verloop der onderhandelingen die thans me* de geallieerden gevoerd worden. De politieke komedie moet een einde ne men. Men zal zeggen Pierlala en door hen doe De Gazet van Aalst aan politiek. Men noen* het hoe men wil. doch po litiek is het niet omdat politiek een blad voor den mond heeft... de rechtschapen heid en de waarheid niet Want voor het welzijn van zijn stadsgrnooten en de prestige onzer sad zou Pierlala wen- schen dat hij en Seppen gelogen hadden. Dus 't is niet geschreven om af le bre ken doch om te doen opbouwen. PIERLALA. licht. De advent is de bereiding tot de komst des Heeren en vooral tot de geestelijke komst van Kris:us door de genade in de harten. Dc heiligmakende genade maakt de ziel tot Godstempel, woonplaats der Heilige Drievuldigheid. Waar nu God zijn intrede doet is alles in orde, is volledige rust, is er vreoe. Advent, de weg naar Kerstms, de we^ naar Kristus. is dan ook de weg naar ware vrede en vreugde. Dc adventsboodschap ia dan ook een Blijde Boodschap en toch schijnt die boodschap menigeen bi:ter. Kinderachtigheid, zullen anderen ge ërgerd zeggen. Nu. het weze dan kinderachtigheid evenals het geheim van het Kindje in de kribbe een kinderachtigheid was. Maar voor dezen die het geen kinder achtigheid noemen maar begrijpen en eiken dag van den Advent een dag dich ter bij de kribbe, bij Kristus naderen, voor dezen alleen zal Kerstmis komen en hun Kerstgeschenk zal .Viede en Vreug de zijn. Zoolang wij dit niet bezi'ten zijn wij nog niet gezond noch als persoon, noch als Volk W. V. H-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1