Wordt Cliantfeur-Dspannanr Stadsnieuws breuken Groot Militair GA LA-BAL BEURT "SANDERS.. filDAËHIEN EÜ FEITEN t DE ZESDE COLONNE IN ACTIE De communisten gaan voort met her rie te schoppen. Dinsdag hebben ze op nieuw meeting willen houden te Brussel. De regeering heeft de meeting verboden. Dienzelfden dag werd een nieuwe marche op Brussel ingericht van uit de Borinage. De Rijkswacht werd opgezonden om den weg te versperren. Inmiddels werd een staking uitgelokt bij de Brusselsche tram mannen. Het stakingsbevel werd slechts gedeeltelijk gevolgd. Doch de postman nen staakten. Aldus wordt alle dagen iets nieuws uitgedacht om het openbaar leven te storen en het economisch leven in de war te sturen. Dergelijke handelwijze beteekent voor een volk in oorlog eenvoudigweg ver raad. Het is tijd dat alle goede vaderlanders samen met de Regeering tegen de zesde colonne met krachtdadigheid optrede... LEUGENS EN NOG LEUGENS Het O. F. gaat voort met het gerucht te verspreiden dat de Regeering schuld zou hebben aan de schietpartij van Za terdag 1.1. Enkele vraagjes Is het de Rijkswacht of zijn het de be- toogers die de eerste granaat hebben ge worpen... granaat die door een moedige gendarm werd opgeraapt en teruggewor pen naar de aanvallers. Was die Duitscher, die bij de betoo- gers was en de andere provocateurs, mannen uit de maquis Hadden de betoogers ja dan neen de verbintenis aangegaan de verboden zó ne niet te overschrijden De schuldigen zijn de leiders van de zesde colonne, die hun mannen in 't vuur hebben gejaagd, terwijl zij veilig van achter bleven. Sint Martinuskerk Zondag Te 7 u. Kommuniemis voor den Mannenbond van het H. Hart. Te 1 0 u. Plechtige Mis ter eere van den H. Eligius, patroon der metaalbe werkers. Te 11 u. Gesolemniseerde Mis voor de afgestorven leden van ziekenverple ging ten Huize «Wit-Gele Kruis». Onder de Mis Orgel auditie door Mr More 1Orgel-sonate Mend,elsohn 2. Cantabile Franck 3. Varia. 4. Finale der II Symphonie Widor Onder alle missen omhaling ten voor- deele van het werk der Vlamingen te Parijs. Maandag, feestdag van de H. Barbara Te 8 u. Mis voor de afgestorven le den van de confrérie v. d. Eligius. Te 9 u. 30 Solem. Mis ter eere van de H. Barbara. Te 4 u. plechtig Lof met sermoen processie (deelname der stedelijke brand weer) ter eere v. d. H. Barbara. BERICHT AAN DE POLITIEKE GEVANGENEN DIENEN het Heden zooals in het Verleden. DE VOLMACHTEN VOOR DE REGEERING De regeering boekte Dinsdag een flink succes. Na een energieke tusschenkomst van den Eerste Minister, werd de wet "die de bizondere machten uitbreid, met oVergroóte meerderheid gestemd. DE REGEERING WAARSCHUWT Deze laatste dagen heeft de Regeering bewezen dat het haar erns is m,et de be slissing door haar genomen de openbare orde te handhaven. Dinsdag verbood zij de mjeetingen te Brussel. In de Kamer kondigde de Eerste Mi nister aan dat «De Roode Vaan» zou geschorst worden indien zij voortging m»et de revolutie aan te pieken. De Regeering treedt krachtdadig op, maar het volk moet de Regeering steu nen in dez,e actie. Het gaat tegen de zesde colonne. Alle vaderlanders in 't gelid Kerk der E.P. Capuclenen Zondag, eerste Zondag der maand, en eerste Zondag van den Advent, tijd van voorbereiding tot d.en hoogdag van Kerstmis. Dezen avond om 5,30 rozenhoedje en lof. Dinsdag, Sint Antoniusdag, om 8 mis ter eere van Sint Antonius. 's Av. om 5.30 u., rozenhoedje, lof en zegenen ter eere van den H. Antonius. Vrijdag, feestdag der Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria; om 8 u. plechtige mis. Volle aflaat en generale Absolutie voor de Derde-Orde- lingen. 's Avonds om 5,30 u. rozen hoedje der VII Weeën en kruisweg. Toekomende Zondag vergadering voor de Derde-Ordelingen. In onze gebeden wordt aanbevolen de ziel van weleerw. Pater Stanislas, in de wereld Eugeen Pauwels, geboren te Bor- gerhout 7 Mei 1885, overleden in de missie van Punjab (Engelsch-Indië), DE WEERSPANNIGE O.F.-MANNEN TEGEN DE PATRIOTTEN Wij hebben reeds opgemerkt dat als «de opruiers van Aalst betooging houden, zij steeds er voor zorgen dat de huizen waar menschen wonen die het voorbeeld Hebben gegeven van den weerstand, duchtig worden uitgejouwd. Dinsdag hebben diezeflde opruiers het vrouwvolk willen opruien tegen commissaris De Veyld.er, wiens waardige en kranige houding gedurende den oorlog door iedereen gekend is. Een groot aantal ver doken werklieden werden met zijne me dewerking geholpen en bijgestaan. Tegen dergelijke menschen wordt gr haat gestookt. Ja, dat is wel de actie van de zesde colonne. De vijfde colonne loslaten, de patriotten aanvallen. KORTE SAMENVATTING UIT DE REDE VAN M. PIERLOT In de Kamerzitting van 28 November heeft de E,erste-Minister een groot succes behaald met zijn redevoering over de in cidenten van Zaterdag voor acht dagen. Hij deed vervolgens het verhaal der feiten (die reeds in ons blad verschenen) en kloeg vervolgen de poging waarom het personeel tot staking te brengen. Het personeel der openbare diensten wprd verwittigd dat dienstweigering in oor logstijd een misdrijf is. Na nog te hebben gesproken over de inlevering der wapens en over de vervolgingen, besloot de Eerste Minister zijn redevoering met den krachtigen wil der Regeering om de orde te handhaven. Zondagdienst der Apotheken Zondag 3 December van 8 tot 12 u en van 1 3,30 tot 19 uur zal de Apotheek open zijn van Mr. Van Keymeulen, Zeshoek. Voor de Mutualiteiten Zondag 3 December Apotheek «Het Huis der Mutualisten», Molendries, 1 0, Aalst. MIJNHEER NICHELS NEEMT GEEN ONTSLAG Wij hebben van Mr. Nichels een «re- commandé» ontvangen waarin hij ver klaart dat hij geen ontslag als Burge meester heeft genomen. In het Beknopt Verslag der Kamerzitting van 22 Nov. 1944 stond nochtans zwart op wit ge schreven dat Mr Nichels gezegd had «Ik trek de aandacht van den Minister van Binnenlandsche Zakjen op den toe stand in mijne gemeente. De Burgemees ter b.eeft ontslag genomen... Een goede vaderlander... enz.». Onze inlich tingsbron was dus zeer betrouwbaar. Wij lezen nu in het Beknopt Vprslag van 28 November 1944 eene terechtwijzing waarin staat «Geli.eve te lezen in het Beknopt Verslag van Woensdag 22 Nov. 1944, rede van den heer Nichels (blz. 17) «in de gemeente Mere» inplaats van «in mijne gemeente». Het Beknopt Verslag had zich dus vergist. Onze go.ede trouw was geheel. Wij begrijpen dus niet waarom Mr Ni chels zoo verbolgen is. De tijding van zijn ontslag was toch niet zoo onnatuur lijk. Wij weten toch dat bij in M.ei 1 940, toen er gevaar was, reeds ontslag heeft willen nemen... waarom zou hij h.et nu niet doen na die voor hem moeiende oorlogsjaren. zoo ver- BIJ ONZE BRANDWEERMANNEN Wij vernemen dat op aanstaande Zondag 10 December, een tiental onzer brandweermannen zullen gehuldigd wor-> den ter gelegenheid van hun 2 5-jarig lidmaatschap. Onder deze bjevindt zich Commandant Pedro de Hert sedert 25 r officier der brandweer. Aan hem in 't bijzonder .en aan al de jubilarissen gansch 't korps, onze oprechte geluk- wenschen. LOTERIJ VAN HET NATIONAAL HULPCOMITÉ TREKKING VAN DE 11e SCHIJF '44 De bilj/etten waarvan het nummer ein digt op 2 winnen 037 626 winnen 2091 5923 5866 6232 winnen 8822 5943 winnen 8994 3.033 winnen 6943 winnen 15693 85816 42329 66456 33748 winnen 40.000 fr. 63050 42776 65174 85427 381 16 winnen 100.000 fr. Het biljet dragende het nummer 141377 wint EEN MILLIOEN D.e loten zijn niet meer betaalbaar na 1 Maart 1945. 100 fr. 1.000 fr. 2.500 fr. 5.000 fr. 10.000 fr. 20.000 fr. BERICHT Het College van Burgemeester en Schepenen der stad Aalst bericht aan de belanghebbende dat de Winterfoor 1 945 zal gehouden worden van 4 tot 18 Fe bruari e.k. De verpachting der standplaatsen zal plaats hebben op Dinsdag 1 9 December 1 944, te 1 0 uur in de Kleine Vergader zaal, ten stadhuize. Aalst, den 24 November 1944. In opdracht De Gemeentesecretaris F. De Meyst. De Burgem. en Schepenen A. Nichels. Verbond van Oud-Veroordeelden, Gevangenen en Politieke Weggevoerden. M. Z. W. B. IN VORMING 1 5 6, Vogelzang, Oudergem-Brussel De politieke gevangenen en gijzelaars kunnen morgen in ons land een groote moreele krachtvormen. Maar dit alleen op voorwaarde dat zij allen vast bij el kaar aansluiten en zoo een stevig korps vormen. Het doel van het Verbond «Dienen, in het heden zooals in het verleden», is dan ook klaar. Als politieke'gevangenen wenschen wij ons wettig recht van toe zicht uit te oefenen over alle activiteiten in dit land, voor hetwelk we geleden hebben. We wilfen waken op zijn ge zondmaking. Alle verraad, hoe hoog het zich ook moge bevinden, moet gestraft worden zooals tevens allje samenheulen met den vijand. Wij willen dat, buiten en boven alle school- en partijtwisten, de orde gehandhaafd word.e, op de straat, de fabriek en ook in onze financiën, de orde in het gerecht en in het wederzijdsch eerbiedigen van ieders overtuiging. Zij die. het meest voor onze heilige zaak geleden hebben, bevinden zich nog in de handen van den vijimd. In ons midden blijft hunne plaats totaal voor behouden, totaal zooals hunne opoffe ring. Politieke gevangenen, het is uw plicht aan te sluiten in één sterk verbond voor gansch België. Het vaderland heeft ons noodig, wij staan paraat. Voor alle inlichtingen en aansluitings- voorwaarden Emiel Vinck, St. Vincentiusstraat, 39 Aalst, afgevaardigde voor het gewest Aalst en omstreken. Men verzoekt ons het overlijden te melden van Mevrouw maria-odila van wassenhove Weduwe van Mijnheer ADOLF VAN MOL Lid van de Derde Orde van St-Francis- cus, Lid van den Bond van het H. Hart en, van verschillende and.ere godvruch tige genootschappen, geboren te Resse- gem den 1 7 December 1865 en god vruchtig overleden te Aalst den 29 No vember 1944, voorzien van al de rech ten onzer Moeder de H. Kerk. P,echtife Koordienst, gevolgd van de bijzetting in dan familiekelder, waar toe Ugd. beleefd uitgenoodigd wordt, zal plaats hebben Dinsdag 5 December '44, te 10 uur in de Dekanale Kerk van den H. Martinus. De Vigiliën daags te voren na het Lof. Men vergadere ten sterfhuize, Brouwe- rij De Kroon, Geeraardsbergschgstraat 22, om 9,30 uur. Vrienden en kennissen die bij vergetel heid ggen doodsbericht zouden gen hebben, worden dusdanig te aanzien. Aalst, 29 November 1944. GEVONDEN ..Appband-Horlogie. Terug te bekomen bij Hipp. Backaert, Brusselsche straat, Nr 8, Aalst. ontvan- verzocht dit als Begrafenisplechtigheden van de Zeer Eerwaarde Moeder Lucie, van het stedelijk Hospitaal. Op 29 November, hadden, in allen eenvoud, de begrafenisplechtigheden plaats van de Zeer Eerwaarde Moeder Lucie vani het stedelijk hospitaal onzer stede. De geestelijke- en burgerlijke Overhe den van de stad, evenals de Commissie van Openbaren Onderstand waren tal rijk vertegenwoordigd. De Eerwaarde Moeder Lucie was ge boren te St Lievens-Essche den 13 Sep tember 1878. Zij trad in het klooster den 21 Februari 1898, zij werd gekleed den 2 Mei 1899, geprofest den 2 Mei 1900. Zij werd tot Algemeene Overste verkozen der Eerw. Zusters Augustiner- sen van het hospitaal van onze stad den 13 December 1927 en gaf hare reine ziel terug aan haar Schepper op 24 Novem ber laatstgeleden, na schier een halve eeuw in den dienst te hebben: gestaan van de lijdende bevolking. De Zeer Eerwaar- d,e afgestorvene was vereerd met het Bur gerlijk Kruis van eerst.e klas De Heer Jozef Bessems sprak, in naam van de Commissie van Openbaren On derstand egn indrukwekkende lijkrede uit, waarin hij in heerlijke bewoordingen, het offervol leven van de Overleden,e schetste. De Hr Bessems eindigde zijn diepaangrijpende rede als volgt «Dat God, de rechtvaardige Beoordeeler van alle menschelijke daden, aan Moeder Lu cie, voor zoov.eel zelfverloochening, lief devolle toewijding en voor al het goede door haar verricht" «ten bate van het lij dende menschdom gn van de maatschap pij, de eeuwige belooning schenke,»* LEERAARS AUTOTECHNIEKERS Gevraagd voor alle steden, lee raars in auto-techniek. Loon 40 fr. per uur voor avond- en Zon- daglessen. Schrijven Hooger Instituut, Antwerpsche Steenweg 106a, Brussel. WE GEBREVETEERDE TOESTE1 LEN VOOR ALLE SOORTEN VA BREUKEN EN ZAKKINGEN. Wen U daarvoor in volle vertrouwen tot Beroemde Firma RENE JONCKERS - FESTR Dig u ronduit zal verklaren of er gen« zing mogelijk is en voorzien van al toestellen U zal ontvangen van 9 tot 2 i te AALST ZATERDAG 9 DECEIV BER, HOTEL DE LA GARE. '^^SEL alle Maandagen, Dinsd? gen, Woensdagen en Donderdagen va J tot 18 uur, in zijn particulier hui Spoormakersstraat, 22, (rufc des Ep« nTi £o' achter de Groote Markt- I z.yj.bo. OPGEPAST. Vergist U ni,et va naam. Vraagt wel naar den bekende breukmeester RENE JONCKERS Raadplegingen zijn kosteloos. -■PER BRIEFWISSELING 1. Fransck, Engelsch, Spaansch, Boek houd., Steno, Sekretaar. 2. Tcek«a«a. Beton, Luchtvaart, Mecha- nika, Electric., Radio, Scheikunde, Meetkunde, Schatt., Textiel. 3. Landbouw, Tuin, Melkerij. 4. Geiaacateeakrctarig, Kommi»«ari$, Veldwachter, Spaarkas. 5. Kunat, Teekenen, Muziek, lournaiist, Nurse. 6. Latija, Qrieksch, Wijsbegeerte, Phi- lologie, Rechten. DIPLOMA EINDE STUDIE. Vraag algemeenen Katalogus. Philotechniich Instituut Maar. Lcaioaaiarlaaa. 57 1RUSSEL TE KOOP Moderne Witt,e-Marbelle Salonschom Bergestraat, 25, Aalst. Herneming van den wekelijksche Beurtdienst tusschen AALST- DENDERMONDE - ANTWERPEN en terug. Vertrek uit Aalst Woensdag middag. Vertrek uit Antwerpen Zaterdag middag. Voor inlichtingen zich wenden tot FRANS SANDERS BRANTEGE Cumontstraat 8/4 SOLO-SLIM Solo-slim gespeeld door den Heer Adolf Wellekens, met aas, heer dame, tien, negen, acht, zeven gn vijf van Har ten; Schuppen aas*, heer, dame, boer en acht. Medespelers waren Madame Welle kens, Mijnheeren Paul Wellekens en Louis Van der Hulst, afzitter Juffrouw Delphine D'Hoir. Getuigen Madame Louis Van der Hulst, Madame Paul Wel lekens en Juffrouw Lilïane Wellekens. Er w.erd natuurlijk ne goeiert op. ge pakt. Proficiat 20 Fr. voor de geteisterden. Ladingsplaats Antwerpen M AALST Telefoon 472 Waaische Kaai - Luiddok. Telef. 75657 NATIONALE VUURKRUISENBOND AFD. AALST Op ZATERDAG 23 DECEMBER, om 19 uur stipt met militair orkest in de zaal «Rink». Versierd als nooit tevoren Welverzorgd buffet. Verassingen. Inkom r 15 fr. Voorbehouden tafels 25 fr. Dit bal wordt gegeven tot steun der behoeftige Vuurkruisers (oudstrijders van den ocwlog 1914-1918) S. G. Eendracht Zondag reist onze eerst.e ploeg naar Forestoise, Brussel. Indien De Buck en Cornells niet tg zeer vermoeid zijn van de match welke ze Zaterdag1 zullen ge speeld hebb.en, heeft onze ploeg veel kans de punten naar Aalst mede te brengen. Vertrek per tram om 1 2 u. 15. Op Zondag 10 December komt Hamme hier op^bezoek. Deze ploeg d,eed ook groote vorderingen en speglde een eerste rol in Eerste afdeeling .en was zelf langen tijd kandidaat-kampioen. Op 17n December zal d.e retour match plaats grijpen te Hamme. V.G door het volgen der^ praktische autolessen van het vermaarde Hooger Instituut uit Brussél. Deze lessen zullen iederen Zondag van 8 tot 10 of van 10 tot 12 uur volgens voorkeur van den leer ling gegeven worden te AALST, in de studiezaal «IN DEN BEIAARD», NIEUWSTR., 5, AALST. Op aanvraag kan eveneens een leergang den Zater dagavond gegeven worden. De inschrijvingen wor den opgenomen op Zaterda'g 2 December van 16 tot 19 uur en op Zondag 3 December van 9 tot 1 1 uur in bovenvermelde studiezaal mits de beta ling van het leergeld voor den leergang van depan- nage, hetzij 300 frank. Wie een geldige reden heeft, redenen voorzien in ons schoolreglement, om den leergang te onderbreken kan het leergeld terug be taald krijgen of mag een latere leergang volgen. Leertijd 4 1/2 maand. Aflevering van diploma en rij brevet. De lessen zijn aan te bevelen voor de toekomstige autobezitters, leger- dienstplichtigen en voer al wie een goed betaalde betrekking zoekt. PUBLIEK OPGELET. Onze lessen zijn niet te vergelijken met zekere leer gangen gegeven door onbevoegden volgens een verkort programma. Den laatsten tijd werden ten allen kante nieuwe autoscholen gesticht. Hebt geen vertrouwen in scholen, waar U vroeger nooit van hooren sprreken hebt. De naam van ons Instituut alleen is reeds de beste waarborg. De lessen worden gegeven door het vermaarde HOOGER INSTITUUT ANTWERPSCHE STEENWEG 1 06A, BRUSSEL. Eenig Instituut in dien aard gesteund door den Staat. FILMLEIDING VOOR ALLEN Hollywood Calvalcade Le flambeau de la Iiberté VOOR VOLWASSENEN Casbak Feestpaleis. Palace. Rio Data van de Keuringen en Prijs kampen voor Hengsten van het zwaar Trekras in 1944 Maandag 4 Dec. Gent, Slachthuismarkt Dinsdag 5 Dec. Eekloo, Grootje Markt Woensdag 6 Dec.: St.Niklaas, Gr. Markt Donderdag 7 Dec.Aalst, Esplanadepl. Vrijdag 8 Dec.: Geeraardsbergen, Statie Zaterdag 9 Dec.Oudenaarde, Gr. Markt Dinsdag 19 Dec. Deinze, Groote Markt (gewestelijke prijskamp). GEZOCHT winkeliers en voortverkoopers voor huis- houdartikel van groot verbruik; rijkelij ke verdienste verzekerd; schrijven bureel van het blad onder No 7 l 5 PAARDENHOUDERS Voor uwe paardenvoeder? wendt U tot VICTOR DE WOLF, Tragel 16, Hofstadg. Aflevering ten huize GEVRAAGD goede leeraar voor het geven van autolessen den Zondag voor middag en in de w,eek 's avonds. Loon 40 frank per uur. Schrijven met uitvoe rige inlichtingen naar Mijnheer Van Pottelberge, Armand, Capronierslraat, 32, Schaerbeek. De Hondenclub St. Rochus lokaal bij den Heer Prosper VA CONINGSLOO, café «Vrije Jacht St. Jobstraat, 110, Aalst, bericht ae zijne leden en Hondenliefhebbers d Zondag aanstaande, 3 December, lessen voor Hondenafrichting plat hjebben. Nieuwe leden worden aanvaard. - Inschrijvingen ten lokale of bij d« secretaris Kamiel STALPAERT, ll Boterstraat. Aalst. Verantw. uitgever Gustaaf Sandsw Schoolstraat 16, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2