Een Eenheidssyndicaat Onze interviews EN OMSTREKEN PIERLALA DE GAZET ViN AALST Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week. Nummer 20. Eerste Jaargang 1944 Prijs 1 Fr. het nummer BUREELEN Kerkstraat, 9, Aalst Telefoon 114 Donderdag 7 December 1944 Om sterk te staan bij de verdediging hunner belangen hebban de arbeiders zich vereenigd in bonden en syndicaten. Aldus hebben ze belangrijke voordeelen weten ie veroveren en streven ze nog steeds naar een gewettigde verbetering van hun toestand. Sedert de bevrijding (s er nu een beweging ontstaan, die zich tot doel stelt alle arbeiderssyndicaten te vereenigen in wat men een eenheidssyndicaat noemt. De leiders dezer bewegihg spannen zich, vooral in het Waalsche nijver heidsgebied, hard in om de arbeidersbonden tot aansluiting te bewegen. In principe rijn de christelijke arbeiders niet tegen een algemeene hergroe peering van de arbeiders gekant. Indien voldoende waarborgen geboden werden in verband met leerstellingen en werkwijze is daar niets tegen in te brengen. Eerst moeten wij ons echter afvragen is dit eenheidssyndicaat zooals het zich zelf voorstelt in staat deze eenheid te verwezenlijken Dit blijkt niet het geval te zijn. Ook hebben de christelijke syndicaten, toen zij stelling namen tegenover dit eenheidssyndicaat, onomwonden uiting gegeven aan hun bezwaren. Waarom? Eerst en vooral omdat uit de VERKLARINGEN der leiders van het een heidssyndicaat blijkt dat hun opvattingen niet overeenstemmen, ja zelfs in tegen stelling zijn met de christelijke opvattingen. Ze gaan een richting in die veel doet denken aan het goddeloos marxisme. Ten tweede zijn ook hun DADEN niet zuiver. De wet miskennen, met ge weld optreden zijn geen methodes die in een vrijen democratischen staat voor normaal doorgaan. Ten derde blijkt er iets gewichtigs in de beweringen van het eenheidssyn dicaat niet met de feiten te kloppen. Aan den eenen kant zeggen zij buiten alle politiek te staan, en toch valt anderzijds op hoe de communisten aan de touw tjes trekken en zich buitengewoon voor het nieuw syndicaat inspannen. Ten slotte treft ons in d.e heele houding van het eenheidssyndicaat een ge wilde dubbelzinnigheid, alsof het uit de verwarring c!é r opvattingen voordeel wilde halen. Terecht vreest het christelijk syndicaat een list. Stellen wij ons im mers voor dat dit syndicaat in het eenheidssyndicaat zou overgaan, maar dat achteraf ditzelfde eenheidssyndicaat zich slechts door communistische, in alle ge val linksche personen en opvattingen zou laten leiden, wat moet er dan van de belangen der christelijke arbeiders geworden Om het eendrachtig samengaan van de arbeiders te verzekeren stellen de christelijke syndicaten een verbond voor van alle syndicaten wier methode en zienswijze met de hare overeen te brengen zijn. Ze willen eenheid van handelen, maar tegelijk het behoud van de verschillende organisaties. Zulk een oplossing is waarlijk democratisch. Zij houdt rekening met de vrijheid en de persoonlijkheid van den arbeider alsmede met zijn overtuiging in aangelegenheden waarover alle arbeiders het niet eens zouden zijn. MILITAIRE KLEEDIJ Het dragen van de militaire uniform is tijdelijk en enkel toegelaten I aan de officieren van het actieve leger, alsmede aan de beroeps- of dienst- hernemende militairen die tot een van BEPERKING VAN ELECTRICITEITSVERBRUIK Het Ministerie van Economische Za ken hpeft besloten dat van toekomende •OSSUuiea uic tui reu van week af de winkels om 1 u. dienen te ^et Ministerie van Landsverdediging af sluiten en de herbergen te 22 u. hangende dienst aangewezen werden waarvan de herinrichting of de op richting door dit departement voorge schreven of goedgekeurd werd. Zij wor den verzocht, indien zulks nog niet ver meld staat, hun militaire hoedanigheid op hun burgerlijke eenzelvigheidskaart te doen aanduiden; 2) aan de. krachtens een recent we- deroproepingsbevel, bij militaire organis mes in dienst gestelde officieren en mili tairen van het reserve leger. De wederoproepingensbevelen dalee- rende van 1939 en 1940 zijn vervallen. Het dragen van de uniform wordt niet vereischt van niet in dienst zijnde of tijdelijk tot een burgerlijk dienst aangewezen officieren en mili tairen van lageren rang, zoo van het tievp als van het reserve leger. Behoudens een nieuw bericht is het de op pensioen gestelde officieren niet toegelaten, in welke omstandigheden ook, het militaire uniform te dragen. De militairen die, krachtens voren staande bepalingen, de uniform mogen dragen, dienen in het bezit te zijn van een bijzondere eenzelvigheidskaart welke hun door het Ministerie van Landsverde diging zal geworden. Te dien einde zullen zij ten spoedigste een schriftelijke aanvraag met vermelding van hun huidig adres en toestand aan hun rechtstreek- sche overste laten geworden, die ze op zijn beurt langs hiërarchische weg aan het Ministerie van Landsverdediging, Dienst van het Militaire personeel zal overmaken. (Isle sectie voor de Officie ren, 2e sectie voor de militairen van la- geren rang, Leuvensche weg, I, Brussel) Een recente fotographic. in uniform, en van voor de eenzelvigheidskaart voor ziene formaat zal bij deze aanvraag ge voegd worden; alle noodige inlichtingen betreffende den burgerlijken stand zul len met potlood, op de keerzijde van deze fotographie vermeld worden. De vorenstaande maatregelen worden door tusschenkomst van den Geallieerden Opperbevelhebber voorgeschreven. Wit» zich hier niet zou onderwerpen, zou zich aan zeer ernstige onaangenaamheden blootstellen. DE INVOER VAN LEVENSMIDDELEN Op initiatief van het Geallieerd Op perbevel werd een belangrijke vergade ring belegd op het Kabinet van den Eer sten Minister. Generaal Eisenhower had zich laten vertegenwoordigen door Ge neraal Grasset. Hooge geallieerde en Bel gische personaliteiten namen aan de ver gadering deel. Generaal Grasset heeft de Regeering het verlangen van den Opperbevelhebber uitgedrukt, nu de Belgische bodem gansch bevrijd is, de Belgische havens zoo ruim en zoo spoedig mogelijk te be nutten voor den invoer van levensmid delen, van materieel en van grondstoffen die onontbeerlijk zijn om onze nijverheid in staat te stellen aan de essentieele nood wendigheden van het Belgische volk te voldoen en tot de militaire inspanning in de hoogste mate bij te dragen. Daar mede wordt niet enkel een krachtinspan ning met het oog op de bespoediging van het herstel der bevaarbare waterloo- pen en der havens, maar ook het onver wijld opstellen van een nauwkeurig plan voor den invoer ondersteld. De Eerste Minister heeft het geallieerd opperbevel zijn dank voor deze mede- deeling betuigd. Van geallieerde zijde werden nog in teressante en bemoedigende gegevens verstrek', wat betreft de groeiende scheeps- ruimte die de militaire overheden in de komende maanden ter beschikking van België hopen te stellen. Besloten werd het opstellen van het invoerplan aan een Comité toe te ver trouwen. Dit Comité werd dadelijk sa mengesteld uit .een vertegenwoordiger van het Opperbevel, twee deskundigen (een Engelsche en Amprikaansche), en den Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken. De Minister van Economische Zaken en de Minister van Verkeerswezen zullen dringend aanduidingen verschaffen met betrekking tot het aanstaand in werking treden van nieuwe bestuursorganismen die in hun respectievelijke departementen in vorming zijn. ZIJN ERNSTIG WOORD TOT DE SCHULDIGEN Belofte maakt schuld en wie ze niet volbrengt krijgt n'n bult. Ware het niet van dien bult ik zou de belofte van te schrijven voor de schuldi gen, niet volbrengen. En waarom He- wel, hoe langer ik er over nadenk hoe meer men zou willen besluiten dat dit ernstig woord overbodig is om de een oudige reden dat er geen schuldigen zijn. WantM Ten eerste Ze: niet iedereen een ver ontwaardigd gezicht op wanneer iemand zijn naaste bloedverwanten of in'ie me vrienden gein'emeerd is Zoo 'n brave, onschuldige mensch I Nooit een vlieg kwaad gedaan En... zoo iemand gevangen zetten Ze voegen er zelfs een bedreiging bij Dat zal zoo niet blijven. dat zal op geen koude steen gevallen zijn I Ten tweede Wie niet kan loochenen dat de geïnterneerde waarlijk bij een echte pro-Duitsche organisatie als wer kend lid optrad die zelfs waren er bij om te sabotteeren of om de pro-Engel schen en de dienstweigerende volksge- nooten uit de klauwen der Duitschers te houden en hebben alles met de beste zichten gedaan en... om niets dan goed te doen worden ze nu zóó behandeld de wereld is ondankbaar 1 Ten derde Nu dat, naar ieders ver langen, de commissies in aktie gingen en er reeds vrijgelaten en veroordeeld wer den, spreekt men alieen nog over de vrij gelatenen en het ziju natuurlijk de schul digen die gelost en-' de onschuldigen die nog zitten. F Eindelij!: ten '.1^4® Er zijn ernstige menschen die wel erkennen dat er on schuldigen gevangen zijn maar die toch beweren dat er weinigen zitten bij wien geen haar in de boter is. Nochtans dat is gelogen want waar zou men de boter halen om er een haar in te doen, zelfs buiten het gevang heeft men geen boter. Dus mag men terecht vragen Zijn er wel schuldigen En toch heeft Pierlala een ernstig woord te zeggen tot de schuldigen, want er zijn schuldigen. Dit ernstig woord is niet tot de ge- interneerde schuldigen, daar kan het rechterlijk gezag ernstig tegen praten, op dat die menschen hun schuld zouden in zien en eens terug in de gemeenschap niet verbitterd zouden zijn doch door hun gedrag zouden toonen dat ze op nieuw waardig zijn in onze eigen volks gemeenschap te worden opgenomen. Dat ze bij zichzelf hun schuldbekente nis afleggen omdat ze zich lieten mislei den of binst den oorlog nooit aan ern stige menschen raad vroegen alvorens te handelen en ook naar waarschuwingen niet wilden luisteren. Dit ernstig woord is dus tot de schul digen die op vrije voeten loopen. Deze zijn in twee categoriën te ver deden. Een eerste categorie zijn de ge kende schuldigen die nog niet werden verontrust en het misschien niet zullen worden. Een tweede categorie zijn de on gekende schuldigen die nooit gekend zullen zijn. 1.) De schuldigen die gekend zijn; bij wien wel een haar. en meer dan één, in d.e boter is, zijn de rijke collabora teurs, rijk aan centen en rijk aan invloed. Twee redenen om aan boter te geraken en uit het gevang te blijven. Tot die Heeren zegt Pierlala Heeren als ge niet gestraft wordt dan zal er een schreeuwende onrechtvaardigheid gebeu ren, en dan vraag ik U wat min den pa triot uit te hangen, wat minder te schel den op de pro-Duitschen. wat min uit dagend te zijn tegenover de publieke opi nie want gelooft mij, het hangt de ware vaderlandslievende menschen de keel uit, en ten laatste, 't is ne goeien raad, geeft aan de menschen a.u.b. nooit ge legenheid om U hunne sympathie te too nen want ge zoudt Kunnen van een kale thuis komen. Waar het gerecht niet wil,, kan of durft handelen zou het volk kunnen spreken. 2.) De schuldigen die niet gekend zijn en nooit gekend zullen zijn. het zijn die heeipn die de groo'c schuldigen zijn... de grootste Want het zijn zij die nooit lid zijn geweest van geen enkele organi satie. noch VNV, noch Vlag. noch Rpx. bij niets waren ze. maar wel de groote propagandisten van dat alles. Ze waren neutraal, ze wilden gejrn gedacht hebben (Vervolg volgende kol.) EENHEIDS JEU GD De liberale Minister de Laveleye heeft onlangs een vergadering met enkele Jeugdleiders belegd om te komen tot de stichting van een soort Commissariaat voor de Jeugd. Is zulk een organisme gewenscht Wij meenen dat het overbodig is. De staat zal best doen zich met andere taken, die heel wat dringender zijn. te bemoeien. Wij meenen, zooals de leiders der K. A. J., dat de rol van den Staat zich moet beperken tot het aanmoedigen en steu nen van het privaat initiatief Wij zien de noodzakelijkheid niet van een nieuw organisme dat zou opge richt worden als schakel tusschen de verschillende jeugdorgonisaties en het ministerie. Wij gelooven niet in de noodzakelijk heid van een Kommissariaat voor de Jeugd, een Bestendige Conferentie der Jeugdleiders of om 't even welk ander bestendig of voorloopig Centraal Orga nisme. Wij verlangen evenmin dat de Staat de Jeugdbewegingen zou subsidieeren, als zoodanig Het is niet de rol van den Staat, de leiding op zich te nemen van een coör- dineerend lichaam onder de jeugdbewe gingen. Het is evenmin zijn taak, zelf nieuwe jeugdorganisaties in het leven te roepen, noch een verplichtend lidmaat schap op te leggen. Wij willen de vrijheid, de zelfstandig heid, de eigen geest en eigen opvoedings methode van onze jeugdbewegingen ge waarborgd zien, volgens de opvattingen door den Eersten Minister onderlijnd in de Regeeringsverklaring. Wij willen evenmin van een Eenheids- ieugd zooals sommigen, vooral in Wal- ionië, ze voorstaan. Het voorbeeld van de Duiisthe en Italiaanschc Siuatsjcugd- bewegingen weze voldoende om ons standpunt te we.tigen. Geen diktatuur in de jeugdbeweging. Onze vrijheid van meening en van werking moet gewaarborgd blijven. WOL EN KATOEN VOOR BELGIE De afvaardiging van de Belgische wol- en katoennijverheid, die zich naar Groot-Brittanje begaf om er grondstof fen aan te koopen, werd er zeer goed ontvangen. Ze heeft zes duizend ton wol en zes duizend ton katoen aangekocht. over den oorlog dat was toch onnuttig. Ze waren in ieder geval waarheidslieven de menschen... Ze mochten toch wel de waarheid over Duitschland zeggen... d' er was toch veel goed bij de Nazi' het communisme bestrijden was toch noodzakelijk... de arbeid en de arbeider in Duitschland was toch gewaardeerd en de jeugd flink opgevoed d'r was toch tucht onder dat volk... het waren toch idealisten die naar het Oostfront trok ken... Vlaanderen had van eigen regee ring toch ook niets te verwachten... Het ging toch niet alleen voor België, want kleine landen hadden toch uitgediend was het niet best voor Europa een mach tig Europeesch blok te vormen... eens de oorlog door Duitschland gewonnen zou dat regiem ook wel verzachten... daarbij was het zoo zeker niet dat Duitschland zou verliezen... de invasie was alleen maar propaganda... enz., enz. Wat al eenvoudige menschen en jonge mannen hebt gij, zoogezegde neutrale heeren, op den dool geholpen, naar den dood gezonden en hocvelen zuchten nu. DOOR UW SCHULD, in dc gevange nis Aan uw vingeren Heeren kleeft hun bloed, en de tranen hunner Moeders en Vaders En tot U spreekt Pierlala het ernstige woord Weest bewust van het groo'.e kwaad tegenover uw land en tegenover uw volk door uwe tong gezaaid. Restitu tie Heeren tegenover uw land (als ge 't uw land nog noemen wilt) en tegenover de families die gij in rouw, in tranen en miserie gestort hebt. Het kwaad door uw tong gezaag tracht het nu door uw tong te herstellen zooveel het U nog mogelijk is. Als gij zoo menig mensch misleid hebt tracht nu toch uw plicht te begrijpen en weest leiders gij die zooveel hebt doen lijden. En ziet ge uw niet te schatten fout niet in zwijgt dan toch en slikt uw woorden liever in want ze komen uit een vergiftigd en verbitterd hart en zulke woorden zaaien vergift en verbittering, hetgeen we thans best kunnen missen. PIERLALA. DE NEDERLANDSCHE BURGEMEESTERS ..Dé Gazet van Aal,! op interview bij *"*r A. V. M.. propagandaleider van «den bond zonder naam» voor België. I *"*et.was, ons «n w«ar genoegen den Heer A. V. M. frisch en gezond te mo gen ontmoeten. Na over familie en ver woesting van Nederland, spraken wij natuurlijk over den „Bond zonder Naam de Nederlandsche «Voor God beweging» onder leiding van Z. E. Pa ter De Greeve. Onze Nederlandsche zegsman ver klaarde dat het wprk binst den ooriog werd stopgezet gezien de Z. Eerw. Pater werd in bewaring gebracht door de Duit- sche beschermers, en hij zelf als propa ganda leider» voor België bezoek kreeg en onderhoord werd door de Duitsche Gestapo-dienst voor geestelijke aangele genheden». Op onze vraag hoe Pater De Greeve het thans stelde meende de Heer A. V. M. dat hij ontvoerd werd naar Duitsch land. Daar de Heer propagandaleider ook van Belgische toestanden op de hoogte was, sprak hij natuurlijk over de wan orde in ons land ontstaan sedert de be vrijding en daarmee begon ons intpr- v.*fw' ^*r werc* gevraagd of we zijn idee en dat onzer Noorderburen mochten vernemen en dan ook enkele nota s mochten noteeren voor ons blad. Hetwelk graag werd toegestaan en waarvoor wij den Nederlandsche K.A.- werkpr in naam van onze lezers dankten. Wij laten den Heer A. V. M. aan het woord. „Nou. bij ons in Nederland denkt inen zoo over België Onze Zuiderburen mo gen d.e Goddelijke Voorzienigheid dan ken om hunne zóó voorspoedige bevrij ding. Hadden ze daar het harde en het bange eener allps verwoestende bevrijding moeten beleven, ze zouden misschien niet gedacht bebben aan bals, meetings, weer stand tegenover regeering en politieke knoeierij.» En uw persoonlijk gedacht "Nou ja, (met een lachje), mijn idee Ik kan bepaald die gedachte onderlijnen, doch daar ik België zoo wat ken ver wondert het mij heelemaal niet daar de politiek zoo wat vastgekankerd zit bij de Belgen en... zijn julie burgemeesters wel opgewassen voor hun taak en durven ze het wel aan hunne verantwoordelijk heid te nemen Hm... een heel kiesch onderwerp Mijnheer. Kiesch voor julie wel. doch niet voor mij. meen ik. Want bij julie in België zijn de burgemeesters te veel afhankelijk van hun kiezerscorps... en de gekozenen in den raad en dan door den raad als burgemeester voorgesteld aan het minis terie zijn het steeds bekwame menschen lu En bij U in Nederland „Nou, bij ons is ook niet alles tip top in orde doch daar de benoeming tot Burgemeester niet langs de politiek om gebeurd hebben wij toch meer kans bc kwame en onafhankelijke Burgemeesters te hebben.» Mogen wij U vragen Mijnheer hoe de benoeming tot Burgemeester in Ne derland gebeurd-? „Bij ons, in Nederland, worden de Burgemeesters benoemd door Hare Ma jesteit z.elf. Het is een gansch vrije be noeming. Deze benoeming is voor een tijdspanne van 6 jaar en na 6 jaar is de burgemeester herbenoembaar. De burge meester heeft geen stem in dc gemeente raad. doch hij mag zich lid van den raad laten kiezen, hetwelk zeldzaam ge beurd. Het is gewoonlijk een vreemde ling, bizonder in de dorpen. In den regel is het een gepensionncerde die meestal pen diploma heeft van socialen of rechterlij kpn aard. Vaak heeft hij de akte (diploma) van secretaris, zoodat de se- an een belangrijke gemeente lot Burgemeester kan benoemd worden in eene nog belangrijker gemeente. De burgemeest.er is ook, even als in België, hoofd der politie doch niet alleen theoretisch maar ook praktisch. Zoo is de burgemeester, door het feit zijner be noeming. ipso facto officier bij ju»t;'ie en heeft hij het recht een verhoor af te ne men van be'ichte. of aangehoudene. Mijn idee Hperen: een burgemeester moet be kwaam en onafhankelijk rijn en tijd heb ben. Na een dankwoordje over gegeven in lichtingen hadden wij het over de

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1