Stadsnieuws Groot Militair GALA=BAL RANTSOENZEGELS BEURT "SANDERS.. duitschgezindhcid. Nu lagen wij met on zen achtbaren zegsman spoedig over hoop daar wij beweerden dat Nederland 50 t.h. pro-Duitsch is. Nou, Heeren, julie neemt nog al een loopje Hoe kom je daarbij Wil je wat anders vertellen, hoor Dit andere, vert,ellen wij onze lezer een volgende maal. MINISTER EDEN VERDEDIGT DE BRITSCHE POLITIEK IN DE BEVRIJDE LANDEN In het Lagerhuis werd de politiek van de Britsche regeering in de bevrijde lan den aangevallen door d,en heer Bevan Labour-afgevaardigde. Hij kritiseerde het Britsche veto tegen graaf Sforza en de tusschpnkomst der militaire overheid in de binnenlandsche politiek van Bel gië. Aangaande Italië, antwoordde de heer Eden, Minister van Buitcnlandsche Za ken, dat Italië geen geallieerde is, doch een land waarmede Engeland nog kort geleden in oorlog was. De regeering had gegronde rcd.enen om zich tegen de be noeming van graaf Sforza te verzetten, In verband mei België, zegde de Mi nister D,e regeering van den heer Pier lot was wettelijk gevormd in 1940 en steunde op de meerderheid. Thans geniet hij nog den st.eun van alle partijen, uit genomen van de communisten, en ver tegenwoordigt hij de overweldigende meerderheid van de bevolking. Nadat de heer Bevan gezegd had dat de regeering Pierlot niet volksgezind is, antwoordde de heer Eden Hoe kan de heer Bevan zulks weten Alles wat ik weet, voegde de heer Eden .er aan toe, is dat die regeering het volk vertegen woordigt. BEVAN, Als die regeering volks gezind was, zou zij den Britschen steun ni.et noodig hebben om zich te handha- EDEN. Dat is een zeer onrecht vaardige opmerking. De Belgische rege: ring is in haar land teruggekeerd zonder den steun van eenigc gewapende macht. Dit alles is het onvermijdelijk gevolg van vier jaar b.ezetting. De jonge lieden, die onder de bezetting gewoon waren tegen de wet te handelen, hebben bevel gekregen aan de wet te gehoorzamen pn de orde te eerbiedigen. Meent gij dat zulks in een handomdraai gebeurt Wij zullen de overhpid steunen die den steun van het volk geniet en wij kunnen daarover slechts oordeelen volgens pen gpkozen Kamer en volgens de manier waarop zij zich uitdrukt. WETSONTWERPEN DE BELASTING OP DE OORLOGSWINSTEN ELKE VERRIJKING BOVEN HET HALF MILLIOEN WORDT TOTAAL IN BESLAG GENOMEN Het wetsontwerp op de oorlogswinsten w?a.r.aan de ministerraad reeds ver zittingen heeft gpwijd, zal parlement voorgelegd het DE GEVOLGEN VAN DE COMMUNISTISCHE ACTIE Oorzaken van Kolenschaarste Verleden Zaterdag hebben de mijn werkers van den put St. Henri te Aiseau dpn arbeid gestaakt om... te protesteeren tegen den vorm der Regeering. De nor male dagelijksche voortbrengst van den put bedraagt 180 ton; Zaterdag w.erd 58 ton voortgebracht. Twee dagen te voren hebben 239 arbeiders van de koolmijn Bois du Casier te Marcin.elle het werk hervat dat twee dagen te voren stil gelegd geworden was om de wegzendim van een meestergast te bekomen. Zulke feit,en komen zeer dikwijls voor. Besef fen de mijnwerkers niet dat alle produc tievermindering op dit oogenblik waar lijk misdadig is schillende eerlang aan worden: Naar gemeld wordt beoogt epn wets ontwerp van minister Gutt de heffing van een taxatie op de meerderwaarde van mobiliën en immobiliën. Een tweede wetsontwerp gaat uit van het Bestuur der Belastingen. Men voorziet een buitengewone belas ting op de tijdens den oorlog verwezen lijkte uitzonderlijke winsten, die naar schatting ongeveer 10 milliard zou op brengen. Het voorstel van minister Gutt, dat ir samenwerking met alle parastatale instel lingen werd opgemaakt, en dat elke ver rijking zal treffen, kan 20 tot 30 milliard opbrengen. De regeering heeft b.esloten dit voor stel als basis te nemen van de bespre kingen in het Parlement. Belast zal dus worden het patrimonium dat tusschen 1 Januari ,1940 ën 9 Oc tober I 944 aangegroeid is Voorloopig wordt een verhooging van 50.000 fr: van het bezit vrijgesteld. Op een to.ename van 50.000 fr. tot 200.000 frank bedraagt de belasting 70 t.h.; op de toename van 200.000 fr: tot 350.000 frank bedraagt de belasting 80 t.h.; dit ten honderd stijgt tot 90 voor de toename van 350.000 tot 500.000 fr. en tot 100 t.h. op het gedeelte van de toe name boven een half millioen. Elke verrijking boven d.e 500.000 fr. wordt dus totaal in bpslag genomen. De titels zullen geblokkeerd blijven tot einde 1945, teneinde er desgevallend de b.elasting af te nemen. Zoo het ontwerp wordt aangenomen zou zich dus niemand met meer dan 140.000 fr. kunnen verrijkt hebben tij dens den oorlog. Het vooroorlogsch bezit van dp be trokken personen blijft echter onaange raakt. Zij zullen het bewijs moeten: voor leggen betreffende hun vooroorlogsch fortuin. De fiscus zijnerzijds zal het be wijs moeten leveren der verrijking tijdens den oorlog. volkskind. Voortaan zal hij rusten naast onze eigen helden, in denzelfden gewij- den grond onder de schaduw van zelfde kruis. Ze vielen voor hetzelfde doel.ii Erkentelijkheid heeft een edel doel. Wie er iets voor voelt, worde er be 6chermlid van. De ontploffing van verdoken munitie In c.en lokaal te Lendelede hadden de leden der «P. A.» een hoeveelheid mu nitie en benzinne verborgen. Een onvoorzichtigheid van een der le den veroorzaakte brand door ontplof fing van de benzine en de munitie, er waren 18 verwonden en 150 huizen be schadigd. Waarom h,ebben die mannen van den Weerstand hunne wapens aan de over heden niet afgeleverd gelijk zij bevel hadden gekrpgen. Hadden zij zulks ge daan het ongeluk had geen plaats gehad. GEMEENTEKREDIET 1938 TREKKING VAN 4 DECEMBER Is betaalbaar met 1.000.000 fr. de reeks 193782. Met 10.000 fr. de 20 volgende reeksen: 109573 154697 156997 174357 192181 192667 229580 238380 251151 261700 267758 269315 269606 279262 280821 282685 230123 304143 316934 328895 BINNENLANDSCHE PREMIELEENING 1944 TREKKING VAN 4 DECEMBER 2.000.000 fr. reeksen: I 17206, 307530 1.000.000 fr. reeksen: 172730, 269360 500.000 fr. reeksen 150682, 200159 202145. 265643, 331322. 100.000 fr. reeksen 223582, 267974, 317617. 50.000 fr. de 50 volgende reeksen: 118458 118845 139034 144473 144531 149232 152408 152796 159205 165752 170232 175176 175652 194234 208563 217306 220892 246295 262761 290597 329966 343827 181676 I98I80 2121 12 217800 230817 248675 273723 314375 331589 348139 89771 198592 212337 219347 231524 252720 278295 320199 337971 190468 207694 213698 220752 236531 258904 282071 326165 339926 LEDE OPROEP tot de welgpmcende burgers naar dc algemeen.e Volksvergadering op ZON DAG 10 DECEMBER, te 4 u. 30 in de Volkskring. Eindelijk de lang gevraagde volksver gadcring in de Volkskring Komt allen luisteren Patriotten, die de eer en de grootheid n uw volk en uw vaderland wilt, Spreker Hr. M. Triest. In ons numm,er van Zondag a.s. gevert wij het verslag van het K.A.J. feest. Zondagdienst der Apotheken Zondag I 0 December van 8 tot 12 en van I 3,30 tot 1 9 uur zal de Apotheek pen zijn van Mr. Van Holsbeek, Moor- selbaan. Voor de Mutualiteiten Apotheek «Vooruitzicht», Kerkstraat, 20, Aalst. FEESTDAG VAN ST NIKLAAS PATROON DER WINKELIERS De aloude gilde der winkeliers viert op Maandag 1 1 December haar patroon heilige den H. Niklaas. Tc 10 uur, So- lemneele Mis in de St Martinuskerk, cr> te 4 uur plechtig Lof met sermoen en processie. Daags nadien, te 8 uur, jaargetijde voor de afgestorven leden van d,e Broe derschap. Erkentelijkheid Te Erembodegem greep Zondag laatst een korte maar toch niettemin in drukwekkende plechtigheid plaats. Het komiteit van Erkentelijkheid, afd. Erembodegem aldaar heeft tot de opgra ving laten overgaan van hel stoffelijk overschot van een Engelsch soldaat bij de bevrijding van onzen omtrek door een granaatontploffing, geworpen door een zwarte brigademan naar den tank irin hoogervernoemden Engplschen soldaat had plaats genomen, doodelijk gewond en bij het doorrijden in Erem bodegem zijn," laatste snikken gevende, 't Was de flinke jonge Elsmley. Begraven in volle weide werd het stoffelijk overschot pr Zaterdag opgegra- n en naar het gemeentehuis aldaar ergebracht. Zondag na de absouten werd het bijgezet bij zijn andere wapen broeders aldaar rustende. Engelsche sol daten lieten dc kist in de groeve. B.ezonderheid, ook de ouders van deze soldaat lieten hun leven in Engeland bij een bombardement. Voortaan zal Erkentelijkheid ook over dit graf wak.cn en naar dc Sekretaiis Heer De Clercq zegde «Is hij ons on bekend... hij is ons niet onbemind... wij houden van hem als van ons eigen Middenstandsleven Mcdedceling vanwege den Katholieken Middenstandsbond, Groote Markt, 28, OVER DE WERKING ONZER DIENSTEN Ons bestendig sekretariaat is alle werkdag,en open en staat volledig ter be schikking der leden van 9 tot 12 uren. Onze zeer omvangrijke diensten hou den zich vooral bezig met inlichtingen en bewerkingen inzake het Handelsregister, leur- en marktvergunningpn, belastingen, kindertoeslagen en pensioenen, betaald verlof, prijzen en loonen, krpdietverlee- ningen, verzekeringen, huishuurkwesties, leerovereenkomsten voor opleiding van jongens en meisjes in de verschillende ambachten, toepa;sing der socialp en fis cale wetten voor tewerkgesteld personeel door gcspecialispérde diensten, enz., enz. Dagelijks worden tientallen leden uit allerhande moeilijkheden geholpen pn ingelicht. ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN I De inschrijving in het HANDELS REGISTER is voorloopig nog onder worpen aan d.e toelating van 't Ministe rie; deze kwestie is nog ter studie en zal eerlang gereglementeerd wordn. 2) De wetten op de kindertoeslagen owel voor loon rekkpnden als voor de rkgevers en middenstanders blijven volledig van kracht; de uitbreiding ervan «rordt zelfs in ovirwpging genomen. De belanghebbenden, die met deze wetten nog niet in regpl zijn, kunnen zich door ons sekretariaat bij onze Kassen voor kindertoeslag laten aansluiten: 3) Een nieuwe belastingswet op de oorlogswinsten zal eerlang verschijnen; wij zullen ze dadelijk instudeeren en onze leden van de vruchten dezer studie laten gpnieten, op hun verzoek. 4) De wedden en loonen in de nij verheids! en handelsondernemingen zijn vanaf 1 September 1.1. ten voorloopigen titel verhoogd geweest met 40 -f 20 t.h. met betrekking tot het basisloon van Mei 1 940, dit volgens beslissing van d.e Na tionale Conferentie van den Arbeiddeze voorloopige regeling zal aangepast wor den aan dp toekomstige economische om standigheden en levensduurte. EEN ERNSTIGE WAARSCHUWING Wij rekenen hel ons tot plicht onze leden en hpt publipk te waarschuwen te gen praktijken vtvji onbekende vertegen woordigers van tvrepmde zoogezegde sociale instelling<f<«, die zich onver wachts ten hui^s komen aanbieden, zich soms op dubbelzinnige manier do.en doorgaan als afgevaardigden van de belastingen, ofwel zich op onbe tamelijke wijze aanstellen en aandringen op betaling van bijdragen onder bplofte dat zij hun leden zullen helpen op een of anderen zitdag. De ervaring dpi laatste jaren heeft ge leerd hoe ontoereikend en weinig doel matig zulk danig diens.betoon is, want zeer talrijk zijn diegenen die de biltere teleurstelling opliepen van geen afgevaar digde aan te treffen op d.e aangeduide zitdagen, ofwel er zoolang moestén naar wachten dat ze niet of toch maar half bediend geraakten DRINGENDE OPROEP. Alle middenstanders sluiten onver wijld aan bij de machtigste midden standsorganisatie cier streek, dip op daad werkelijke en degelijke wijze de midden- s andsbplangen veidedigt. Nu dat er van hoogerhand terug op verplichte organi satie der bedrijven wordt aangestuwd. Burgerlijke Stand Week van 29 Nov. tot 5 December GEBOORTEN Man.: 12 - Vrouw.: 10 22. OVERLIJDENS Karei Van de Meerssche, echtg Odila De Mol, bopkbinder, 46 jaar, Aalst, Sta- ïnlaan 89. Angelica Van Eygem, chtgte Alfons Van der Speeten, breister, 35 jaar, Aalst, Slolstraat 69. Jan Baptista Ruyssinck, echtgt Maria Eulalia Baeckelandt, z.bcr., 84 jaar, Aalst, Vak schoolstraat 13. Maria Alina Van den Brocck, inpakstpr, 1 7 jaar. Melder*. Leontina Marsel, echtgt Augustinus Lenoir, z.ber., 75 jaar, Aalst, Brabant straat 9. Maria Odila Van Wassen- Weduwe Adolf Van Mol, z.ber., 78 jaar, Geeraardsbstr. 22. Theofiel De Ruysschpr, echtgt Maria dementia Buyle, z.ber., 78 jaar, Aalst, Nieuwbeek- straat 21. Joannes Baptista Boelaeit, echtgt Palmyra De Boom, werkman, 53 jaar, Aalst, poolstraat 40. Jan Bap tista Persoons, echtgt Rosalie Lievens. sr., 75 jaar, Aalst, Drie Sleutelstr., 64 Seraphinus D'Hondt, z.ber., 67 jaar, Aalst, Hovernierslraat 36. Huguette Robyns, 1- jaar, Aalst, Gentschenstweg 68. Louis A. Malcorps, 1 jaar, Aalst, Nieuwbeekstr. 52. Philemondus Ver straeten, Wedr Joanna Dp Pierre, z.ber., 87 jaar, Aalst, Kerrebroekstr., 69. Marie Leontine De Moor, Wed. Evarist Janssens, echtgte Theophiel Bourms, z. ber., 66 jaar, Zonnpgem. HUWELIJKEN Henricus Merckx, Wedr Virginia De Boeck, z.ber., Doolhofstr. 1 met Antonia Rachel Minner, Wed. Joannes Van Kut, z.ber., Gentschestraat 1 1 7. aaHaaB0S3HKEGa5XBMI KRIJGSAUDITORAAT GENT GRIFFIE Nr van Het zittingsblad 45i PRO JUSTITIA UITTREKSEL UIT VONNIS De Krijgsraad te Gent, bij vonnis ge-, veld bij vprstek den 25 October 1944„ heeft veroordeeld de genaamde LEEMAN, Albertus-Donatus-Aloy- sius, geboren te Aalst, den 6 September 1923, autogeleider, wonende te Aalst, Langestraat 141, thans voortvluchtig; wegens de wappns tegen België te heb ben opgenomen; (te Gent, in den loop van 1941 tot 1944) TWINTIG JAAR HECHTENIS en de levenslange ontzetting van de burger lijke rechten voorzien bij art. 31 van het Strafwetboek en tevens hpt verlies van de Belgische Nationaliteit overeen komstig art. 12 van hel Besluit-Wet van 6.5.1944 .en in de termijnen ervan be paald. Beveelt de onmiddellijke aanhouding. Zegt dat het vonnis zal uitgcplakt wor den op drie openbare plaatsen, en tot de kostpn 12,00 frank. Vonnis beteekend door Deurwaarder den 1 5 November 1944, aan zijne moe der alzoo verklaard. Voor gelijkluidpnd uittrekels afgele verd aan den Heer Krijgsauditeur bij den Krijgsraad te Gent ten einde inlassching in een dagblad der provincie waar dp veroordeelde zijn laatste woon plaats had. Gent, den 30 November 1944. De Griffier, adjunct, (Onleesbaar) 1 u. 30 tot 4 u. 30, in de orde als hier- ROOSEVELTLAAN, 39 STADSBESTUUR AALST BEVOORRADINGSDIENST Tot de 5 7e uitreiking van de EN AFLEVERING VAN MELKZEGELS van de rechthebbenden, zal overgegaan worden in den voormiddag van 8 u. 45 tot 1 1 u. 45 en in dpn namiddag van 1 u. 30 tot 4 n. 30 in ri* «rri» oio onder aangeduid r ROOSEVELTLAAN, 14 DINSDAG 12 DECEMBER Voormiddag sectie 1 en 3 Voormiddag sektie 2 en 4 Namiddag sektie 5 Namiddag sektie 6 WOENSDAG 13DECEMBER Voormiddag sectie 7 en 9 Voormiddag sectie 8 en 10 Namiddag sectie 1 I Namiddag sectie 12 DONDERDAG 14 DECEMBER Voormiddag sectie 1 3 en 1 5 Voormidd, sectie 1 4 en 16 Namiddag spclie 17 Namiddag sectie 18 VRIJDAG 15 DECEMBER Voormiddag sectie 1 9'en 21 Voormidd. sectie 20 en 22 Namiddag sectie 23 Namiddag sectie 24 Van voortvIuchb'ge «f aangehouden personen moeten ONMIDDELLIJK binnengebracht worden op onze bureau's, Rooseveltlaan 14 Loket 1 ROOSEVELTLAAN, 14 AAN DE LANDBOUWERS worden de Zegels afgeleverd in de afdee ling Landbouw alleen ih den voormid dag, voor de Sekties 1 tot en: met 18Dinsdag 12 Dec. 19 tot .en met 21 Woensdag 13 Dec. 22 en 23 Donderdag; 14 December. 24 Vrijdag 15 December. zal iedereen het groot bplang inzien van zijn lidmaa schap bij den KATHOLIE KEN MIDDENSTANDSBOND, Groote Markt 28, AALST. SPORTNIEUWS UITSLAGEN VAN ZONDAG 3 DEC. EERE-AFDEEUNG Eendract Aalst 2-1 2 1 S.C. Anderlecht 2-6 S. C. Eertdracht Zondag 10 December, op het terrein der Brcedestraat Belangrijke Oefenwedstrijd EENDRACHT Vorst White Star Un F.C. Mechelen S. C. kgpn K.F.C. VIGOR HAMME Aftrap te 14 u. 30, Prijzen als naar gewoonte. Voetballiefhebbers, wat zullen deze tegenstrevers uit vruegpre jaren presteeren tegen onze ploeg F. C. MERE O. C. ADELAARS (5-0 f.f.) Mere begint snel met pen sterk wind- voordeel. De Adelaars komen moeilijk in zwier maar weten toch een 3-2 voor sprong te behalen. Na de rust is er hij Merp de fut uit en inneer na enkele min. dc scoor reeds op 2 is gebracht verlaten ze gansch ont moedigd Het terrein omwille van een re genbui.. Scheidsrechter Quintpyn zie! zich dan ook verplicht het spel stil te leggen. Zondag 10 December eerste match van het tornooi veploegen. O. C. Adelaars II t> Aftrap 2 u.. Terrein «Haring» Jong Lede» voor reser- - Jong Lede II Herneming van den wekelijksche. Beurtdienst tusschen, AALST- DENDERMONDE - ANTWERPEN en terug. Vertrek uit Aalst Woensdag middag. Vertrek uit Antwerpen Zaterdag middag. Voor inlichtingen zich wenden tot FRANS SANDERS BRANTE.GEM Cumontstraat 8/' AALST Telefoon 472 Ladingsplaats Antwerpen Waaïsche Kaai - Zuiddok. Telef. 75657 NATIONALE VUURKRUISENBOND AFD. AALST Op ZATERDAG 23 DlCEMBER, om 19 uur stipt met militair orkest in de zaal «Rink». Versierd als nooit tevoren Welverzorgd buffet. Verassingen. Inkom: 15 fr. Voorbehouden tafels: 25 fr. Dit bal wordt gegeven tot steun der behoeftige Vuurkruisers (oudstrijders van den oorlog 1914-1918) GEZOCHT winkeliers en voortverkoopers voor huis- houdartikel van groot verbruik; rijkelij ke verdienste verzekerdschrijven bureel van het blad onder No 715 TE KOOP Moderne Wittp-Marbelle Salonschouw Bergestraat, 25, Aalst. LEERAARS AUTOTECHNIEKERS Gevraagd voor alle steden, lee raars in auto-techniek. Loon 40 fr. per uur voor avond- en Zon- daglessen. Schrijven Hooger Instituut, Antwerpsche Steenweg 106a, Brussel. GEVONDEN Armband-Horlogie. Terug te bekomen bij Hipp. Backaert, Brusselsche straat, Nr 8, Aalst. Zondag a.s. 10 December 1944 van 9 tot 15 ure bij Van Den Spiegel Frans (Café) Dendermondsche Steenweg 280 TENT 0 ON STELLING der Duiven van de alomgekende Kampioenen Louis Van Deu Spiegel en Zoon. Men zal er ook een 4-tal uit te? hand verkoopen J. Van Nuffel-De Gendt rechtover Sint Martinuskerk Te bekomen allp soorten van stempels in koper en in caoutchouc, stempelinkt. Verantw. uitgever Guataaf Sandaw, Schoolstraat 16, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2