Onze interviews EN OMSTREKEN Uit de rede van den Eersten Minister ih PIERLALA Oproep tot de bevolking der Stad Aalst en omliggende DE GAZET WH MIST Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week. Nummer 21 Eerste Jaargang 1944. Prijs 1 Fr. het nummer. Zondag 10 December 1944 BUREELEN Kerkstraat, 9, Aalst. Telefoon 114. Het is niet te laat terug te komen op dp belangrijke rede van den Eersten Mi nister in! de Kamerzitting van 28 Novem ber 1944. Ziehier enkele knipsels Sprek,ende over de betooging van Za terdag over acht dagen .zegde hij «De vervolgingen In sommige krin gen komt men stpeds hierop terug en en kelen zeggen De kleinen worden ver volgd en de grooten blijven loopen; nie mand wordt vervolgd in den industriee- len sector. Gij hebt de cijfers die gisteren door den minister van justitie werden verstrekt. Samen werden ongeveer 90.000 vervol gingen ingesteld. Dat is helaas ik zeg helaas en denk aan ^e noodzakelijkheid er van de meest kolossalp bestraf fingsactie die ooit in België werd be proefd. Op dit oogenblik, werden meer dan 7.500 vooronderzoeken ingesteld ten laste van industrieelen of van personen welke tot den economischen sector* be- hooren en wipr gedrag desvoorkpmend aanleiding tot verwijt zou kunnen geven. Waarover klaagt men dan Zou men nog grooter getallen willen Helaas, het wil mij voorkomen dat dpze lijst reeds alle verwachtingen te boven gaat. Weest gerust, het is niet ons doel een wellicht al te talrijke massa menschen achter slot en grendel of in de concen tratiekampen te houden. Gij weet dat er in den beginne zonder veel onderschei dingsvermogen aanhoudingen werden gedaan. Als de gebeurtenissen dien loop heb ben genomen, dan ligt zulks nipt aan de geregelde rechterlijke macht, maar aan een overdreven ijver, epn ijver die, ik geef zulks graag toe, bij de geïmprovi seerde helpers grootpr en> oprechter was dan wel schrander. Wij meenen dat het getal moet be perkt wordpn, dat men dezen moet uit kiezen tegen wié vervolgingen1 zullen in gespannen worden en dat men overal de groote leiders moet treffen. Het zijn de verantwoordelijke mannen, de leiders, die in eiken sector van de collaboratie of van het vprraad moeten vervolgd wor den. Het is beter één aanvoerder te ver oordeelen, te executeerpn, dan een1 massa menschen, die gewis schuld hebben, maar wier schuld niet te vergplijken is met deze der leiders, in de gevangenis op te sluiten. Ten slotte, als men sprepkt over de oorlogswoekeraars, de geldmachten en andere oude afgezaagde slogans, dan kan ik u aankondigen dat de ministpr van financiën ons verleden week zijn wetsontwerp op de oorlogswinst heeft doen toekomen en ik verzpker u dat het niet lijdt aan overdreven gematigheid. De regeering zal dit ontwerp instudeeren en het aan de Kamers ter goedkeuring voorleggen, zoodra men ons op adem laat kom.en en ons aan 't werk laat gaan', wat men klaarblijkend heeft willen belet ten met ons allerlei bijkomende moei lijkheden op den hals tp halen. Ontvangen brief, gericht aan MENHEER PIERLALA Ik moet U toch een briefje schrijven. Ik'ben 't al dikwijls teweeg geweest, maar 't en kwam er niet af. Schrijven is moei lijk. Klappen is gemakkelijker. Maar 'k ben nu toch begost en 't zal wel gaan; want 'ne geleerde brief 'n is 't niet. 't En is maar simpel om U tp zeggen hoe geerne ik uw artikels lees. Ze zijn zoo gemakkelijk geschreven: pn zoo gemakkelijk om lezen. 't En is geen hoogvliegerij, 't Zijn nagels met koppen! En alles in dpn goeden zin1, voor 't geluk van 't volk. Menheer Pierlala, doe zoo voort. G' hebt mijn hart en mijn ziel gewonnen en ge zult er velen gewonnpn hebben De menschen zijn gediend met gezon den kost Wat hebben ze aan al die opmakerij van sommige gazetten Is 't nu 'nen tijd om ruzie te stoken onder 't volk Waarop trpkt dat Dat ze tenminste nog epnige maanden wach ten... tot als de oorlog gedaan is... en geen stokken tusschen de beenen der sol daten gooien en geen moeilijkheden kweeken tusschen d'Alliés, tot groot pipzier van Adolf en zijn kliek. Want daar komt het toch op uit. Lees maar wat er in Griekenland en Italië gebeurt. Is *t dat wat men wil Misverstand tus schen de Verbonden landen, de EENIGE hoop dpr Nazikliek Dat alles nog niet op zijnen schik is, weet elk. Hoeveel maand zijn we nu bevrijd Is het mogelijk op 3 maand alles te herstellpn, wat de vijand gedurende meer dan 4 jaar verkiloeid heeft Hoelang heeft de Duitsch hier gewerkt en doen werken aan zijn nipuwe orde En hij 'n had maar te kommarideeren Hij was hier heer en meester Heeft dat gpen maanden en maanden geduurd Ja, k weet het wel, zonder kolen zit ten is erg. Maar dat zal niet beteren met te manifesteerpn1. Integendeel Met rond te loopen en te tieren komt er geen brijzei kolen uit den grond. Met rpgelmatig werk ja, met rede en orde Dat ze de ministers laten WERKEN, liever dan hun kostelijken tijd te ver knoeien met politiek lawijd. Menheer Pierlala, zij de van mijn ge dacht niet In alle geval, nu komt er toch klaarte in de lucht. De eerste schepen zijn in de haven van Antwerpen gearriveerd. Dat is goed nieuws. Vandaar zal dp verbete ring komen. Tot in 't kort 'k zal U var tijd tot tijd nog eens schrijven, als ge 't goed vindt. De vijf van verre Jan De Wasscher. ADVENTSGEDACHTEN TWEEDE ZONDAG Twee leerlingen van Joannes den Dooper werden door hem naar Jezus ge zonden met de vraag «Zijt Gij het die komen moet, of hebben wij een ander tp verwachten Het antwoord van den Zaligmaker luidt ((Gaat en boodschapt aan Joannes wat gij hoort en ziet. Blinden z:pn en kreupelen gaan, melaatschen worden ge reinigd en dooven hooren, dooden ver rijzen pn aan armen wordt het Evangelie verkondigd. En zalig wie in Mij niet ge ergerd wordt.» De mirakelen door Jezus verricht heeft Hij aldus zelf in 't kort opgesomd en daarmpde tevens bewezen dat hetgeen Isaïas over den toekomstigen Messias als wonderdoener voorzpgd had volledig in Hem vervuld werd. Toch hebben velen van zijni rasgenoo- ten niet in Hem willen gelooven. Waar om niet Omdat zij zich in zijn leer en zijn doening ergerden, 't Waren de erg- sten onder hen, die schimpten, toen Hij aan het kruis te sterven hing «Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu zichzelven redden, indien Hij de Christus is, de uit verkorene Gods (Lucas 23, 35.) In alle eeuwen treft men dp geestver wanten aan van deze Christus-haters. De God van Bethlehem en van Golgotha is nipt hun Verlosser: Zij smalen «Gij zijt het niet die komen moet, wij willen een ander verwachten.» In hun waan willen zij een duizend jarige traditie vernietigen en spreken (of spraken) van een nieuw duizendjarig rijk, zonder Bethlehem, zonder Golgo tha, liefst ook zonder al die miserie waar van bpt Christendom de menschen niet heeft kunnen verlossen. Te midden van: dien droom, gedeelte lijk ten gevolge daarvan, werd ovpr het arme menschdom een oorlog ontketend, waarvan wij allen zwaar de gevolgen dragen. Zullen bij vplen in dezen Ad ventstijd eindelijk de oogen opengaan Wij bidden «Rorate, coeli, desuppr et nubes pluant Justum. Dauw hemelen, van omhoog; wolken laat den Recht vaardige als een regen nederkomem. DA VERO. KRIJGSVERRICHTINGEN Selpstat, in Elzas, is thans volledig in handen der Geallieerden; alle Duitsche weerstand heeft opgehouden. Sedprt den 8n November heeft het 3e Amerikaansche leger 852 Fransche en Duitsche steden en dorpen veroverd. Oprukkendp van Saarlouis hebben de Amerikanen een belangrijk spoor wegknooppunt bezet, waarna zij hun op- marsch voortzetten. WENSCHT PROFICIAT Het artikel van verleden Zondag «Pierlala tot zijn vripnd Seppen» eindigde met den wensch dat, hij, Pierlala, en Seppen zouden gelogen hebben en dat het artikel geschrpven was niet om af te breken doch om «te doen opbouwen». En de uitslag Schitterend En daar om is Pierlala in zijn mopjes. Dat artikpl heeft nogal stof opgejaagd en gelukkig «kolenstof» want d'er gaan kolen komen dat het stof in de geburen vliegt.in de hoop dat ook de kolen zelf bij de geburpn komen. 't Schijnt dat in 't artikel leugens voor kwamen, zoo werd beweerd bij middel van een naamloos schrijven (spijtig) en dan nog gericht naar pen onjuist adres. Het schrijven kwam langs een omweg toch in Pierlala's handen. Ware het niet dat er goed nieuws in staat op dit naam loos schrijven zou niet geantwoord wor dpn. Zoo schrijft de naamlooze abonné en sympathiedragende lezer van het dagblad dat 60 fr. de 100 kilo als vervoerkosten! niet te veel is daar alle koolmijnen niet even dicht gelegen zijn. Ik leg er mij bij neer. Doch, staat wat verder geschreven, dp Heer Burgemees ter heeft het besluit van de 60 fr. opslag verzake de vervoerkosten veranderd en op 30 fr. gebracht. De Heer Burgemees ter heeft het dan toch t.eveel geacht spijts de vergadering der kolenhandelaars. Proficiat, Heer Burgemeester! Pierlala hpeft doen opbouwen Over de bons voor «Ozanam» beslist, volgens zelfde schrijver, noch Burge meester, noch Schepenen, maar wel de Minister van Economischp Zaken in overleg met de «BEZETTENDE» over heden. Alhoewel hij verder schrijft dat Burgemeester Nichels zelf om voorschot ten van Bons is geweest (nogmaals pro ficiat en alhoewel het bestuur van Ozanam naar Pierlala schrijft «dat het hoopt en zplfs zeker is dat het stadsbe stuur hun dien «bon» bereidwillig zal toestaan. Heeren van Ozanam gelieft dan uw uitslag te latpn weten en Pierlala zal nogmaals bloempjps uitreiken. Eere wien eere toekomt. De «Naamloozp» geeft ook ophelde ringen over de winst gemaakt met dp kolen van «Lion d'Or» want er werd hem verzekerd dat die winst in de ka$ avn de vereeniging is gekomen als reser ve voor aan een dringend en onvoorzien geval te kunnen bijleggen om de prijzen niet tp verhoogen. (Welke vereeniging het is wordt niet gezegd.) Maar van de «Lion d' Or» gesproken, moet volgende worden gezegd het waren gepn 50-, maar wel 5 7 duizend kilo aan gemelde prijs en het was een «eenvoudigp vraag» van wege het stadsbestuur (dubbel pro ficiat «Lion d' Or!») Verder goed nieuws Reeds Maandag avond was hpt vergadering voor de auto voerders om hun te vragen achter kolen te rijden. D' er is veeT gepraat, de uitslag zal ten deele gopd zijn doch er werd be weerd dat te veel autovoerders naar hun beweringen absoluut in de onmogelijk heid zijn voldoening te geven doch ze zegden zoodanig van goeden wil te zijn dat men aan die goede wil vam som migen twijfelt. (Proficiat aan het stads bestuur en de auto voerdprs die door de daad bewezen dat ze wel van goeden wil zijn Ik hoop dat het stadsbestuur in 't vervolg die menschen1 van gopden wil zal indachtig zijn. Qe ziet, geachte lezer, dat Pierlala geen comediant is maar wil helpen op bouwen pn zijne gelukwenschen zijn dan ook oprecht. Alvorens te eindigen toch nog een woordje voor den «Naamlooze», die ook durft schrijven dat Pierlala's arti kels rieken naar dp vroegere «Pays réel» en naar de hedendaagsche «Roode Vaan». Hewel Mijnheer, ik was NOOIT lezer van «Pays réel» en ook NOOIT van de* «Roode Vaan». Doch gij schijnt de beide bladen goecj te kennen. Hebt ge misschien een broertjp dood aan de Pays Réel en zijt ge daarna gaan zoeken om hem weer te vinden bij «De Roode Vaan» Best mogelijk... want Pierlala is nogal pen ondergrondsche snuffelaar En wat bij U aangebrand riekt is uw pleidooi «pro domo» daar gij zoo maar begint te schrijven dat ge er persoonlijk niet in betrokken zijt of geen voordeel bij hebt Vervolg onderaan volg. kolom. Het NATIONAAL WERK VOOR HULPVERLEENING heeft de taak op zich genomen de kleine kindpren onzer bevrijders, in naam onzer Bevolking, met een Kerstgeschenk te bedpnken. Dit geschenk zou beslaan uit kleine stuks oud of nieuw speelgoed. Gpzien men in Engeland vier jaren hard gewerkt heeft om ons dierbaar Va derland te kunnen bevrijden, heeft men er geen gelegenheid gehad om kinder speelgoed te vervaardigen. Wij vragen dus aan alle goede Bel gen het hunnp er toe bij te dragen, hoe klein het ook moge weze, het zal steeds met dank aanvaard worden. Het Nationaal Werk voor Hulpver leening hoopt dat zijn opropp een gunstig onthaal zal genieten bij onze Stadsgenooten en dankt hun reeds bij voorbaat van harte. Het Bestuurscomité. N R, De giften in natura moj?^ afgpleverd worden alle dagen van 8,30 u. tot 1 2 u. en van 1 3,30 u. tot 1 6,30 u. Den Zondag van 9 tot 12 uur aan het volgende adres HUIS FRANCK Nieuwstraat, 32, AALST. De giften kï Speciën mogen gestort worden op P.C.R. 41 7.482 van het Na tionaal Werk voor Hulpverle.ening met vermelding op de strook SPEELGOED Gezien de tijd dringt moeten we den laatsten datum van afgifte vaststellen op 1 3 Dpcember. DE TAXATIE DER OORLOGSWINSTEN Dp Minister van Financiën deelt mede: Talrijke bladen hebben mededeeling gegeven van ontwerpen betreffende dp taxatie dér oorlogswinsten. Deze ontwer pen worden nog immpr besproken en ge wijzigd in den minister-kabinetsraad, zoodat er nog geen officieelp tekst bestaat. De inlichtingen door zeker,e bla den gegeven bevatten dan ook talrijke onnauwkeurigheden. Daarom weigert dp minister in te gaan op de polemieken die thans reeds rond de projekten aan gang zijn. ONZE BEVOORRADING VERDEELING VAN BOTER EN MARGARINE Ten einde een rechtmatiger verdpeling van de vetstoffen te verzekeren zullen voortaan gpen zegels nr 3 meer afgele verd worden aan de houders van één of meer melkkoeien en aan de houders van een loopende rekening voor huisslach ting van varkens, noch aan de leden van hun gezin. Anderdeels zullen er geen zpgels nr 4 meer gegeven worden aan de houders van meer dan 3 mplkkoeien wier leve ringen de drie vierden van hun leve ringsplicht niet bereiken, noch aan de leden van hun gezin. Er zullen door dezen maatregpl onge veer 1.500.000 personen getroffen wor den. Men hoopt op deze wijze een be sparing van 450.000 kgr. margarine per maand te verwezenlijken. De 6.500.000 overige verbruikers zouden aldus een rantsoen van 375 gr. marga rine kunnen ontvangen. HET TOPPUNT DER DUITSCHE GRUWELEN 1.250.000 lijken opgegraven bij het kamp van Maidanek Moskou, 5 Dec. (Reuter) De radio deelt mede dat dp vijf be schuldigden in de zaak van het concen tratiekamp van Maidanek, waarvan de rechtszitting plaats had te Lublin, ver oordeeld zijn opgphangen te zuilen wor den. De terechtstelling zal openbaar zijn. Het proces is op 27 November voor de speciale Poolsche rechtbank bpgon- nen. De heer Sobolewski, secretaris gene raal van de Poolsch-Russische commis sie. dip een onderzoek ingesteld had be treffende de gruwelen van Maidanek, deelde mede dat 1.250.000 lijken opge graven zijn uit gemeenschappelijke gra ven dicht bij het kamp: Hij verklaarde eveneens dat toen de troepen van het Roode Legpr in het kamp aankwamen', er voldoende reserve aan vergif en gas aanwezig wa som vier mil- lioen pprsonen te dooden. pn ten tweede dat ongelukkig woordje: «BEZETTENDE overheden». A. u. b. Mijnheer, vergeet die Duitsche oorlogs termen want dat woordje «bezetten» hepft ons vier jaar lang «bezeten». Uw woor denkeus is niet vleiend voor onze «BE VRIJDENDE LEGERS EN VRIEN DEN». Dit laatstp ook om op te bouwen. En af te breken wat nog van de Duitschers in uw woordenboek «it.wanjt waar het hart van vol is loopt... (U weet de rest wel.) PIERLALA. SPOEDBERICHTEN AAN DE KRIJGSGEVANGENEN De burgemeestprs van alle gemeenten van België zullen eerstdaags een voor raad formulieren voor spoedberichten aan krijgsgevangenpn ontvangen. Elke rechthebbende of korrespondent van een krijgsgevangene zal één exemplaar kunnen verkrijgen. De ingevulde formulieren moeten op de plaatselijke postkantoren worden af gegeven. IS NEDERLAND PRO-DUITSCH Bij ons interview met den Hr A.V.M. propagandaleider van den «Bond zonder naam», en sprekendp over de Duitschge- zindheid van het Nederlandsche volk, schetste de Hr A. V. M. den toestand als volgt Ik kan heëlemaal niet akkoord gaan mpt wat in België en ook door julie wordt verteld. Ik kan evenwel begrijpen waar om julie zoo denkt. In Nederland im mers, alhoewel minder duitschgezinden dan in B.elgië, zijn onze N.S.B,. ers echte strijdende nazi's dewijl in België het grootste getal sympathiseerenden zijn en het kleinste getal strijdendp nationaal- sócialisten. U zegde, Hr V. M. dat we nogal een loopje gaan wanneer we verond.er stelden dal Nederland 50 t.h. pi;o- duitsch zou zijn. Welk percentage denkt ge dan I «Hpwel, ik schat, het amper op 4 t.h.» Hoe komt U tot die schatting «Luistert. Bij de verkiezingen van 1938 behaalden de N.S.B.-ers 4 zetels op de 1 00, dus 4 t.h. der stemmen, het geen Mussert in 1940 41 toeliet te verkla ren! dat de N.S.B. over 100.000 strij dende ledpn beschikte. Hetgeen clan ook juist was, en het zijn die 1 00.000 leden v/elke binst den oorlog de pro-duitsche collaborateurs waren. U ziet, Hepren, im- plaats van 50 t.h. pro duitsch is het heel wat anders, doch ik geef toe dat die 4 t.h. van de Nederlandsche stemgprechtig- den wat meer uithaalden ten voordeele der Duitsche nazi's dan deze in1 B.elgië.» U spreekt van Musseri en de N. S. B. Mogen we daar geen woordje van no- teeren «Oh. Hpel graag. A. Mussert, Inge nieur vam Waterstaat te Utrecht, is de stichter van de N.S.B. (de Nationaal So cialistische Beweging) in Nederland. Hij zelf liet zich niet verkiezen doch in zijn plaats steld zich voor zijn vleugel-adju dant Hr. R. Van Tongere, Voorzitter der Nederlandsche bank. Was de N.S.B. reeds voor dpn oor log pro duitsch en heeft den Nederland- schen staat zoo maar laten begaan «Ja, reeds voor den oorlog was de bewpging 100 t.h. Nazi en de regeering heeft hoegenaamd niet laten begaan want A. Mussert werd afgesteld als inge nieur van Waterstaat, de N.S.B.-ers wprd het dragen van hun: uniform verboden en ze konden geen staatsambtenaar worden; zelfs door het Npderlandsch episcopaat werd de N.S.B. veroordepld en werden de H.H. Sacramenten aan hun leden ver boden.» Daardoor hpeft de regeering van Hare Majesteit en het episcopaat een klare lijn getrokken en wist eenieder waaraan zich te houden. Maar hoe stond de massa tegenover die veroordeeling en sympathiseerde die niet met de afgpstelde ambtenaars was onze laatste vraag. En nu antwoordde de Hr propagan daleider met een schalksch lachj.e en als afscheidsgroet Hoegenaamd niet, Heeren, en schrijft maar gerust in uw blad dat de Ned.erlanders er spoedig iets op gevonden hadden om hunne sympa thie voor de N.S.B.-ers uit te drukken door het N.S.B. als volgt te omschrij ven Nederlandsche Snotnpuzen Bewe ging.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1