Stadsnieuws BEURT"SANDERS k Groot Militair GALA-BAL UI - amÊÊmxmm Sint Martinuskerk Kerk der E. P. Capucienen 3. Mandaten uit Duitschland Zendagdienst der Apotheken De RAN 3ENEERINGSTABEL 3' gr. brood per dag; 400 gr. margarine en 100 gr. boter per maand no gr. gebrande koffie per persoon UITREIKING VAN DE DERDE KLEEDERKAART WA/ D£ HEER PIERLALA 4. Mandaten uit Frankrijk 5. Schadevergoeding voor verloren Eigendommen 6. Opzoekingen 7. Juridische Gevallen. SPORTNIEUWS S. C. Eendracht 1914-1918. Wielerpraatje GOED NIEUWS VOOR DE FAMI Ll EN VAN ONZE AFWEZIGEN 1. Politieke Gevangenen 2. Weggevoerde Arbeiders Herneming van den wekelijksche JJeurtdienst tusschen AALl^T DENDERMONDE - ANTWERPEN en terug. Vertrek uit Aalst Woensdag middag. Vertrek uit Antwerpen Zaterdag middag. Voor inlichtingen zich wenden tot FRANS SANDERS—BRANTEGEM Cumontstraat 8/' AALST Telefoon 472 Ladingsplaats. Antwerpen Waaische Kaai - Zuiddok. Telef. 7011." MEN VRAAGT Uitleenbibliotheek Wwe FONCE Schoolstraat 43, AALST 'ï*4 V !skh i hf A'ÏP av" 5 t.; U ut, Oostende, Brussel, voor zoo- v zii niet onder den oorlog leden, ko- un dan vrij voor uw ravitailleering. Reeds hoor ik U de vraag herhaien, di>' ik zoo dikwijls ontwijkend moest herhalen «Maar, als al de Fransche ha- vens vernield waren, Koe kont U al uw ontzaggelijk materiaal aan wal brengen? ja, dat was 'n heele toer Op een verlaten strand. Us Arromanches in zekere ma'e door de riffen van Calvados beschermd, richtten wij een volledige haven op. Kort na D dag» sleepten wij kasten in beton van Engeland aan. Spikig genoeg, stak er *r woeste zee op. De stukgeslagen be- longevaarten dan maar tot golfbrekers omgebouwd. Na twee dagen was even- we! zulk een deel der kade klaar, dat het ontladen kon beginnen. Van dat vlekje, een mijl of zes van Bayeux, strekken nu acht mijl kaden de zee in Deze bestaan hoofdzakelijk uit een muur, waarboven een vlotbare rijweg. De kaaimuur werd opgetrokken door betonnen kasten ter plaat* te doen zinken. De vlotters van den rrj^veg zijn uft staalpl?at, met schar- nieren veAonden, en volgen dus het aan zienlijk tijbewegen. Men maakte zoo nog 'n tweede haven on verbezigde aan beide meer dan <S >0.000 ton cement. De voorbereiding van die prefabricated» haven vergde meer dan n paar dagen, kunt U denken. 1 én van mijn vrienden werkte er reeds meer dan iwee jaar vóór de ontscheping aan. Het spreekt van zelfs, dat alles werd voorzien voor de verdediging van deze havens uit zee en luchtruim- Eenhed» n van 7.000 ton legden daar reeds aan n Heel stukje werk, zoo gij Doch met de vrijmaking van de Schel dt krijgt" wij beters te Antwerpen, en kele honi rd mijl dichter het front. «Maai !at front, hoor ik U van hier nog aand ngen, hoelang houdt het nog stand Wel, hoor hier. Wij bonken er weldra oi langn alle kanten, tot het hier <>f daar aakt' en begeeft. En dan de rushvooruit. De zege die de vrede brengt Hierosluit ik. Houd je goed en laat mij wat ueuv/s overkomen. Uwe getrouwe. Zondag a.s. te 1 0 u., Sol. Mis tpr eere van den H. Aubertus, patroon der Bak kers. Vrijdagavond om 5 u. 30, rozen hoedje van O: L. V. van VII Weeën en kruisweg. Zondag 1 7 December van 8 tot 12 u. en van 1 3,30 tot 19 uur zal de Apotheek open zijn van Mr Van Holsbepk, Moor- selbaan, Aalst. Voor de Mutualiteiten Apotheek «Volksverheffing», Korte Zoutstraat, 28, Aalst. i'oor de leriode December-Januari voor ziet Men denkt ook een aanvullende hoe veelheid koffip te kunnen invoeren die zou voldoende zijn om voor gansch het land te kunnen verdee- Ook 3 tankschepen van 750 ton olie ■worden v -wacht, en zouden gebruikt worden voor het vervaardigen van mar garine. Op vertoon van de GELE RANT- SOENKAART zal .een «Derde Kleeder- caart» afgeleverd worden aan al de per sonen geboren voor I November 1943. De uitreiking heeft plaats in de beide bureau's Rooseveltlaan, l 4 en 39, op de hierna vermelde dagen, telkens van 8 u. 45 tot ll u. 45 in den voormiddag en van l u. 30 tot 4 u. 30 in den namiddag in d.e orde als hieronder aangeduid ROOSEVELTLAAN, 14 MAANDAG 18 DECEMBER '44 Voormiddag sektie 1 en 3 Namiddag sektie 5 en 7 DINSDAG 19 DECEMBER '44 Voormiddag sektie 9 en 1 1 Namiddag sektie 1 3 en 15 WOENSDAG 20 DECEMBER '44 Voormiddag sektie 17 en 19 Namiddag sektie 21 en 23 ROOSEVELTLAAN. 39 MAANDAG 18 DECEMBER '44 Voormiddag sektie 2 en 4 Namiddag sektie 6 en 8 DINSDAG 19 DECEMBER '44 Voormiddag sektie 10 en 12 Namiddag sektie 14 en 16 WOENSDAG 20 DECEMBER '44 Voormiddag sektie 18 en 20 Namiddag sektie 22 en 24. OPGELETPersonen die hun klee- derkaart op de gestelde dagen niet afha len zullen deze sl.echts kunnen bekomen in den loop van de maand Januari '45. Voor rechthebbenden, geboren na 1 November '43, en voor wie gen -kaart F (zuigelingenkaart) werd afgeleverd kun nen bedoelde kaarten omgewiss.eld wor den tegen één of meer derde kleederkaar - t.en, op basis van 50 punten van de kaart t" voor één derde kleederkaart. De puntenvakjes moeten nog aan de kaart F gevestigd zijn. Deze omruiling gebeurt op dezelfde dagen der uitreiking1 (per sektie), doch alleen in het bureau Rooseveltlaan, Nr 39, loket Textiel. Aalst, 1 2 December 1944. De Bevoorradingsdienst. \X ngen volgend schrijven Voorw kom ik U te bedanken voor de writ god bloed welke Gij mij regel- r verschaft bij het jefen van uw artikels en ik heb dat goed bloed hoogst no di- om het kwaad bloed dat ik mij soms maak met onze bevoorrading, te p--1 vernieuwen. U.,nt dat ik mij soms erger met onze bevoorrading en ook zeker nog andere menschg i is een feit. Sedert de Engelschen hier zijn zit ik. zoncLr patatten want ik had geen kon- ti .kt kurnen bekomen en ge mopt weten nu krijgen wij onze patatten in eens 'deeds verscheidene malgn ging ik bij zien rossist van mijn winkelier steeds t, "ïoeg of te laat. Nu verleden week was .k op tijd, ler lag nen fermen berg, maar de rossist kwam afgestoven s on- mogelijk, ik moet er nog 10.000 kilos hebben voor de Engelschen Een kwade tong die met mij ook afgescheept werd, fluisterde ze zijn voor dezen die goed drinkgeld kunnen gevgn. Ware het met vee! beter de grossisten te verplichten het maan ielijksch rantsoen aan de winkg- .i-rs te leveren en slechts de overschot ineens, aan de rechthgbbenden dan ten i zou iedereen patatten hebben. Deae week bracht mijn kolgnhande- laar mij 50 kilos kolen voor 60 frank, j mijn gebuur ging er om bij een andere en betaalde 70 fr. en egn andere gebuur haalde ze bij een derde en betaalde n f. Van waar dit verschil Kunnen z.e de koolhandelaars niet verplichten de prij- aan te plakken aan hun magazijn of p hun wagens als zij er mede rond rijden En met dg boter is het ook al een spel. Ik heb het ongeluk ingeschreven te rijn bij een boterhandelaar miet e^nP root', familie en veel goei vrienden. lot Me ïo,e heb ik voor het tijdstip Oktober- Nov Tiber nog geen boter bekomen ter wijl r al zijn die reeds alles, of bijna, hebben g 'kregen. Ware het niet beter dez handelaars te verplichten de boter regelmatig te verdeel.en voor elke inge- hrevene klient :en hun daarvan te ver plichten. een lijst tg houden met de hoe veelheid door iedereen bekomen; wij zouden dan ten minste allen .even weinig bekomen, zoolang deze schaarste aan houd. Mijn waarde Heer Pierlala, ik groet U hartelijk, kondet gij ons van al dgze miserie maar afhelpen. Een trouwe lezer. BOEKHANDEL J. VAN NUFFEL - DE GENDT rechtover St Martinuskerk AANGEKOMEN Klein zakwoordenboek Vlaamsch- Engelsch en Engelsch-Vlaamsch. Prijs 32 fr. Boeken van Vervaercke om zonder meestgr de Engelsche taal te leeren Degenen die een mandaat, v.erstuurd uit Duitschland, niet getrokken hebben, moeten betrokken famiilelid in Duitsch land daarvan verwittigen. Dit kan ge beuren langs het Roode Kruis om, door middel van de maandelijksche brief van 25 woorden. Mogelijks kan volgende tekst gebruikt worden «(bgdrag) van (datum) niet ontvangen. Met dit be richt krijgt gij het terug». Zoo iemand wil zekerheid hebben om trent een verzonden mandaat, kan hij zich hiervoor wenden tot ons sekreta- riaat, dat de noodige voetstappen hier voor zal doen. Voor alle gewenschte inlichiinggn be treffende mandaten verstuurd uit Frank rijk, dienen belanghebbenden ons de volgendg inlichtingen over te maken 4aam en adres van de betrokken firma; ^laam en adres van den bestemmeling; Waarde van het bedrag Tijdperk over dgwelke het loon loopt. Als zeker mag aanzien worden dat de stortingen gedaan na 30-7-44 niet meer zijn toegekomen. Voortdurend ontvangen wij vragen om schadevergoeding voor geld, klee deren, waardevolle papieren, waarvan arbeiders in Frankrijk werden beroofd, hetzij door de Duitschers, hetzij door le den der weerstandsbewegingen, hetzij d.eze verloren gegaan zijn bij bombarde menten. Tot nog toe is daar geen oplos sing voor. Nochtans stelt onzen dienst een for mulier ten dienste van de person.en die het verlangen, waarop zij de verklaring kunnen doen van de afgenomen of ver loren voorwerpen. Deze formulieren worden dan, van zoodra er een regeling getroffen wordt, door onze zorgen aan betrokken instanties overgemaakt. Er wordt ons gemeld dat de politieke gevangenen die op 24 Augustus uit Etter beek vertrokken zijn, ondergebracht zijn op volgend adres G,emeinschaftlager 4/14, Schkopau, Merseburg (10). Dit kamp is gelegen in de nabijheid van Leipzig en al onze gevangenen stel den het einde Augustus (datum van het toegekomen berient verzonden is) nog alijd goed. Voor de weggevoerde werkweigeraars en and,ere personen (politieke of niet) waarvan de familieleden het adres nog niet kennen, en die men wenscht doen op te zoeken, dient een speciaal formulier aangevraagd aan ons sekretariaat. Noch tans voor de personen, wier naam reeds werd opgegeven moet de familie geen aanvraag meer doen. Dit werd ambts halve door onzen dienst gedaan. Voor vele gevallen is geen onmiddel lijke oplossing te bekomen, daar ze zul len moeten geregeld worden, bij het einde van de krijgsverrichtingen. Van den anderen kant is het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, over stelpt met een massa aanvragen, zoodat we de betrokken personen verzoeken eenigen tijd geduld te oefenen. D.A.Vi zal er over waken dat uwe belangen niet uit het oog verloren worden. D. A. V. St. Jorisstraat, 26, Aalst. Aalst spande de kroon in t land; nu ook moeten wij toonen dat wij verder willen meewerken voor den heropbouw van België met hulp te vprleenen aan de ongelukkige behoeftige gezinnen, van Welk ede mannen nog zuchten in de Nazikprkers of die vielen op het veld van eer. Een kleine wijze raad nog aan Rida dat zij eens inlichtingen inwint bij Me vrouw Jan Van den Abeele, een onz.er beste gevallen kameradien, of bij Me vrouw Benny Nichels, of bij den heer Cox, enz.te veel om te noemen, en dan zal zij en haar omgeving er zich kunnen van overtuigen dat Mevrouw Pietsier, de lechte RITA, steun verleende voor het O. F. van 'tijdens de bezetting en dit zonder kleurenpolitiek, doch alleen be zield met de gedachte «VOOR VOLK EN VADERLAND». N.B. Aan de Aalstersche mede burgers die het goed m.eenen vragen wij STEUNT DE SOLIDARITEIT «RITA» Ware O. F. van tijdens de bezetting Lokaal Pompierken Groote Markt. Tel. 1281 BURGERLIJKE STAND Week van 6 tot 12 December. GEBOORTEN Mannelijk 13 Vrouwelijk 8 OVERLIJDENS Anthonius Philemon Van Droogen- broeck, echtgt Maria L. Sonck, gepens. mach.a.sp., 71 jaar, Aalst. Drip Sleutel straat Petrus Gerard us Van Ransbeeck echtgt Louisa Van Nuffel, grondwerker, 34 jaar, Opwijk. Maria J. De Decker echtgte Adelson Gryson, z.ber., 63 jaar, Dpndermonde. Paula Ph. Bosmans, echtgte Petrus Claes, z.ber., 33 jaar, Baasrode Francisca Smet, echtg.ie Al fons Meganck. z.ber., 67 jaar, Aalst, O.L.Vrouwpl. barak 93. 1 Kind be neden 1 jaar. HUWELIJKEN Camille Vpreecken, technieker, Aalst, Dirk Mar/ensstraat 63 met Maria Mag- dalena Vah den Eeckhaut, zijdebewerk ster, Aalst, Kreupelveldstr. 8. Camie Parewyck, scho.enmaker, Aalst, Oude Gen baan met Martha Maria Van den Bergh, z.ber.,, Aalst, Welvaartstr. 38. RSemigfus Veldeman, Wedr Maria Scheirs, voierman, Schoonaarde met Mp- lania Van de Velde, Wed. Joseph Van den Hauwe, z.ber., Aalst, Korte Nieuw straat 1 Hamme had het groot nadeel kepper jen center-voor (die uit Antwerpen moes ten komen) te moetpn vervangen; er zit spel en toekomst in deze ploeg, maar erj is toch nog steeds een klas verschil tus- schpn beide ploegen. Nu Zondag is de reitourmatdh te Hamme. Het is te hopen dat hun ploeg thans voltallig zijn en dan zullen de onze zich ook moeten inspannen om ook ginder tp zegevieren. PLOEG Zelfde als verledien Zondag Vertrek om 1 uur per auto. Om 2 u. 30 op ons plein, onze reserven tegen dp ster ke ploeg van Lede. Algemeene inkom 5 Fr. Zaterdag te Brussel op het plein An- derlecht match der «Waarschijnlijke Belgische Ploeg» Cegen een, sterk En- gelsch elftal als voorbereiding voor dpi groote internationale match van 24 De cember te Parijs. BELGISCHE PLOEG: Op dit oogen- blik nog niet gekend. Wij denkpn niet dat er een onzer spelers er in zal aan geduid zijn; toch is het reeds zpker dat Cornelis de reis naar Parijs zal mede maken als reservp. V. G. DOOR PLAATSGEBREK is ons artikel over de Sinte Barbarafees ten van ons S edelijk Pompierskorps ver schoven tot een volgend nummer. Alsook het verslag van het Liefda7 digheidsfeest van den Nationalen Bond der gewezen Mill aire Krijgsgevangenen «SCHAAL DER BEVRIJDING» Union St GillisStand Luik 4-2 Anderlecht Gantoiae 3-3 Mechelen Foresoise 4-1 Brugge White Star 4-0 Op ons plein verleden Zondag boek- t,en we 2 schoonie overwinningen. Juniors 7 Haaltert 1. Eerste ploeg 7 Hamme 2. Deze match had maar weinig volk aangetrokken, door de missing in de dagbladen dachen veel supportprs dat we in St Niklaas speelden voor de Schaal der Bevrijding. ST JOB SPORT III O.C. ADELAARS III (2hl) Tornooi «Jong-Lede» O.C. Adelaars II «Jong-Lede» II 2-9 Het bleek al dadelijk dat de rpserve- ploeg der Adelaars niet opgewassen was tegen een puik spelpnd elftal van Lede. Ondanks hun moedig verweer liepen ze dan ook een zware nedprlaag op met hooge cijfers, die dan nog tot het mini mum werden herleid door het meesterlijk sppl van doelman Frans Quinteyn. Zondag 1 7 December 44 O.C. ADELAARS I HAALTERT I Aftrap 2 u. 30. Voormatch O.C. Adelaars - Tempo Begin 1 u. 15. Terrein «Haring». Supporters allen op post 111 Bij het tpr perse gaan zie ik steeds wat nieuwsjes Staan, handelend over voetbal en wat weet ik al. Maar nooit zag ik een woordje staan met wat wielernipuws be gaan. Dit is uit, beste wielervrienden, voor taan zal hier ook wat over wielerkoersen, pn vedetten in te lezen staan. Veel is er nog niet te zeggen, maar toch kan ik u ter vaste trouw vertellen dat onze lokale renner Mipl Rogiers het hu welijksbootje is ingetreden. We wenschen het jonge paar dan ook van harte geluk. J Ook hoordp ik iets fluisteren over cy- j clo-cross, hewel ik zal het maar verklap- i pen. Ik vernam uit goede bron dat M. Van J der Eist zich bijzonder op de cyclo-cross gaat oefenen, en dat laat ook wat ver- mopden. Nu moet ik eindigen, beste lezers, ge brek aan plaats is hiervan de schuld. Maar ik beloof 't U naaste week kom ik terug en misschien wel met een inter - vieuwtje genomen van onze lokale crack Miel Rogiers. FEKS. HET ECHTE BELGISCHE O. F. SOLIDARITEIT RITA (niet te verwarren met onbekende Rida) verzoekt ons het volgend artikel op te NATIONALE BOND DER VUURKRUISEN AFDEEUNG AALST HET Door toedoen van het nationaal werk dpr Oud-S.rijders, 43, Lakenweverstraat, Brussel, zullen de families van onze po litieke gevangenen een maandelijkschen steun van 500 tot 1.000 fr. kunnen be komen, vermeerderd met 200 fr. per kind. Ziehier ïe volgen werkwijze Een aanvraag indienen bij het Natio naal werk der Oudstrijders, Lakenwever straat, 43, Brussel, waarbij gpvoegd word, ieder document welke bewijzen kan dat er werkelijk spraak is van een politieke gevangenp. (Dit bewijs is een verklaring die geteekend is door den heer burgemeester, van dpn poli.iekommissa- ris, of bij gebrek hieraan van een weer standsbeweging.) De aanvrager zal ver volgens pen vragenlijst bekomen, welke hij,na behoorlijk 'ingevuld te hebben, naar bovenvermeld adres dient terug te sturen. Men kan terzefldprtijd genieten den steun van het Nationaal Werk der Oud strijders pn dezen van den openbaren on derstand. v Worden gelijkgesteld met de politieke gevangenen, al de door de gestapo of feldgpndarmen aangehouden arbeiders. Een soortgelijke regeling als voor de politieke gevangenen zal binnenkort ge troffen worden. De noodige onderrichtin gen zullen tijdig langs de bladen bekend gemaakt worden. nemen «ONDERGRONDSCHE KUIPERIJEN» Het ware ondergrondschp steunfonds dat gedurende de jarenlange bezetting de uitbetalingen deed in Aalst pni omliggen de streken, was en zal in handen blijven van Mevrouw Pietsier; de echte maquis «Rita» allpr politieke gevangenen en an dere Moffen- en Gestaposlachtoffers. Zekpre vergarringstich ster of stichters gebruiken alle middelen (onder- en bo- vengrondsche) om een nieuw Solidari teit, maar met pilitieke doeleinden, tot stand tp brengen. Gelukkiglijk vinden zij bij onze bevolking geen ingang, eer der misprijzen, en daarom hebben deze nieuwelingen hun toevlucht genomen tot NAMAAK, laats e aller middelen dat in in deze werpld, slechts door onredelijke schepselen wordt gebruikt. Inderdaad, nu heeft het kommunisti- sche element haar 'eigpn solidariteit ge vestigd in het verradershuis «Antiek», onder den naam «Rida». Slechts één let er verschil in dpn naam, maar 'een helmelsbreed verschil in de werking gedurende dpn oorlog be staat er tusschen de Maquis-Solidariteit van onze Aalstersche RITA en die van de nieuwp politieke of kommunis.ische solidariteit, die den. nagemaakten naam heeft aangeslagen van RIDA, beter ge kend onder dpn naam van Mevrouw Louise, een aan onze stad en land vreemde persoon, die gedurende de bp- zetting zelf door onze Aalstersche Rita werd gestpund. Aan U, Aalstersche bevolking en in 'i bizonder aan al de STEUNERS van tijdens de bezetting, over deze zaak zelf uw oordpel te vellen om verdere steun e verleenen aan dit fonds dat gedurende de verdrukkingsjaren, de gezinnen der slachtoffers uit Aalst pn omstreken heeft geholpen, niet met woorden maar met daden, en dit dank zij de milde giften welke Rita te Aalst ontving. gegeven op ZATERDAG 23 DECEMBER om 7 uur stipt, in de zaal «RINK.» gaat een waar succes tegemopt. Militair Orkest 12 Muzikanten) in kleedij van Ruiterij-Regimenten van voor den oorlog 1914-1918. Uiterst verzorgd buffet. Allerlei verrassingen. Speciale versiering der zaal door de Firma De Winter en bloemenhms «Alma». De nummers der voorbehouden tafels kunnen worden afgehaald tenlokale «Klein Gent», Vlaandprenstraat, Donderdag 2 1 December van af 10 u. smorg Toegangskaarten aan den ingang der zaal den avond van het Bal. De zaal zal goed verwarmd zijn. t SOLO-SLIM Gespeeld door Van der Meersch Jo zef, mpt 1 2 klaveren van 't aas en schup- pen haas. Medespelers Louis Huion, Serafien Ernst en KiecKens Leopold. Toezichters Impens :en Blanckaprt Jan. (10 fr. voor het Nationaal Hulpcomité) JONGE BEDIENDE houder van diploma van Moderne Hu maniora vraagt bureelwerk om na zijn uren uit te voeren. Vloeiend Engplsch, Fransch, Duitsch. Dactylo. Schrijven aan G. D. B. «De Gazet van Aalst». GEVRAAGD: Werkvrouw alle dagen der wpek Zich wenden Lange Zouts.r, 5 5 overdekte plaats om auto's te bergen. Schrijvpn bureel van het blad .onder de letters R. B. Om lange Winteravonden aangenaam ent gezellig door te brengen Hoe kan men dit beter dan bij het Iezpm van een goed boek. Komt daarom naar de Er is een grootte keus naar ieders smaak. Wild-Wpst Detectief Avontuur Liefderomans zijn te bekomen tegen de beste en goedkoopste voorwaarden.. Verantw. uitgever Gustaaf Sanders, Schoolstraat 1 6, Aalst. -VC "O'Ir

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2