België en de Mogendheden EN OMSTREKEN PIERLALA Terreur Brieven uit Londen DE GAZET V5N AALST Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week. Nummer 22 Eerste Jaargang 1944, Prijs 1 Fr. het nummer. Donderdag 14 December 1944 BUREELEN Kerkstraat, 9, Aalst. Telefoon 114. Om de positie van België onder de Mogendheden in een heringericht Europa bij benadering te omschrijven, is hfit noodig een paar jaar terug te gaan om de voorgeschiedenis en de ontwikkeling der gebeurtenissen te verduidelij ken. Tijdens de bezetting vernamen we reeds dat de Belgische regeering te Londen, na ruggespraak met het Foreign Office, in voeling getreden was met de regeeringen van Nederland en van Luxemburg met het oog op een pro gressieve gelijkschakeling hunner buitenlandsche en economische belangen en me! Ket doel een regionale statengroep in West-Europa te vormen onder En- gelsche leiding. Op 20 November 1943 luisterden we naar een ophefmakende rede van Maarschalk Smuts, die. met de hem eigen kordate openhartigheid, de toekomst van de veerschillende Europeesche staten uitstippelde. Duitschland, Italië Frankrijk, zegde hij, hebben afgedaan als groote mogendheden. Er blijven Europa alleen Rusland en Engeland over. Rusland zal de grootste continentale mogendheid wezen en haar prestige in den bre.ede laten gelden in Oost-Europa. In Westelijk Europa zal Engeland dan ook goed doen steun te zoeken, bij ge mis aan Frankrijk, bij de kleine demokratische oeverlanden die, zoo ging hij voort, iidenken zooals wij, die dicht bij ons staan door hun levensopvattingen, hun levenswijze en hun idealen en die, politiek en intellectueel beschouwd, uit hetzelfde hout gesneden zijn als wij.» De geringschatting waarmede de «Keizer van Afrika», zooals men hem al .eens glimlachend noemt, zich over Frankrijk uitliet heeft toen in betrokken mid dens eenige ontstemming veroorzaakt. Al staat het vast dat Frankrijk niet zoq gauw van zijn nederlaag zal bekomen zijn, toch bestaan er teekenen die laten vermoeden dat onze zuiderburen, door .een behendige politiek, vlugger in aan zien zouden kunnen stijgen dan voorspeld. Na den terugkeer van de Belgische ministers te Brussel, kregen we de be vestiging dat de regeeringen van België, Nederland en Luxemburg vaste onder linge akkoorden hadden afgesloten wat hun buitenlandsch beleid betreft. De tekst van .een economisch akkoord werd dadelijk gepubliceerd. Daaruit kon men opmaken dat de betrokken Tanden een economische Unie hadden gesticht, doch een bepaalde mate van zelfstandigheid hadden bewaard, die later, naar ge lang de omstandigheden zou kunnen gewijzigd worden. Weinig tijd nadien leer den we dat d.e drie mogendheden collectief hadden geantwoord op de vraag van den intergeallieerden Raad voor Europa te Londen, die da betrokken re geeringen om mededeeling had verzocht van hunne zienswijze in verband met de behandeling van Duitschland na de overwinning. Intdsschen reisde de Minister van buitenlandsche Zaken naar Londo, bo"a>"J yv Parijs om de tijdens den oorlog gelegde grondslagen dezer buitenlandsche po- i olksvertegenwoórdigers leiders, be- litiek verder uit te bouwen. Te Londen vond hij breede instemming, al werd stuurders, propagandisten er nadruk gelegd op hei feit dat men noch in Engeland, noch bij de Westersche andere oorlogsinstelling. oeverstaten het inzicht koesterde eenig blok te vormen. Te Parijs trof de Mi- Corporatie, Volksvertegenwoordigers d: nister Generaal de Gaulle vertrekkensgereed naar Moskou zoodat de besprekin- "c °rie sarncn deden gen uitgesteld dienden te worden. en ,n of ander Tenslotte konden we kennis nemen van een officieuze nota, waarin werd betoogd dat België wenschte gekend en gehoord te worden voor het geval dat ar wijzigingen zouden toegebracht worden aan het politiek status van de Duit- sche Rijngebieden waarmede d.e belangen van ons land verbonden zijn. (Slot volgt.) LUCIUS. EN ZIJN WETSVOORSTEL Naar het schrijven van La Libre Bel- gique zou he- schijnen dat de heeren volksvertegenwoordigers die in 40 over het kanaal niet geraakt zijn hun achter stallig loon hebben ontvangen, t.t.z. de bagatel van 160.000 fr. (in letters Honderd zestig duizend franken). Er zijn menschen die dat weerom al nie. kunnen verkroppen en dat is heel natuurlijk want ze zullen geen gelegen heid krijgen om 160.000 fr. te verkrop pen. Het fijn weet er Pierlala ook nog niet van doch hadden ze mijn raad moeten vragen, ik zou het volgende wetsvoorstel aan de Commissie van Openbaren On derstand van het ministerie van caritatief hulpbetoon voorgelegd hebben. ARTIKEL IEen onderzoek naar de reden hunn.er werkloosheid. Daar al leen de onvrijwillige werkloozen zouden steun genieten. Dus al wie niet zou kun nen bewijzen dal hij zijn uiterste best ge daan heeft om over het kanaal te gera ken, zou uitgesloten zijn. ARTIKEL 2, Een nieuwe wet stem men waardoor ook de niet-gesyndikeer- den zouden kunnen steun genieten daar misschien geen enkele volksverte genwoordiger verzekerd was tegen on vrijwillige werkloosheid. ARTIKEL 3. De staat van inko men opmaken eij nagaan of ze binst den oorlog bij geen andere patroon aan 't werk waren] zoo zouden uitge sloten word.en "i Volksvertegenwoor digers - smokkef/.rs, Volksvertegen- woordigers-eigeK of uitbaters van e minste" 1U Ha. KRONIEK DER BEVOORRADING Betere Vleeschleveringen Nu de vetleveringen stilaan normaal 'an eene of zooals b.v. oordigprs die Boeren, smokkelen een ot ander Nieuwe-orde-instel- ling zetelden... zouden een zeker bedrag in de kas van den openbaren onderstand voor werklooze volksvertegenwoordi gers moeten storten. ARTIKEL 4. Volksvertegenwoor digers bestuurders, voorzitters, aandeel houders van vooroorlogsche ins ellingen en die binst den oorlog uitbetaald wer den zouden insgelijks uitgesloten zijn. ARTIKEL 5. Om de werkloos heid onder de Volksver.egenwoordigers Levering van Gerst en Graan j geschieden, werd de kontrole van de in- njet aan te moedigen zou den steun voor Vl Dj.j J spejetiediensten vooral voort gezet tegen onvrijwillige ac onvriiwuugc werkloosheid van binst De Minister van Bevoorrading vestigt de de boter- en graanvoortbrengers, zoodat jen oorlog maar de 3/4 bedragen van aandacht van de landbouwers op de vleeschleveringen een weinig vermin- hun volledig loon. derden gedurende de afgeloopen week. De leveringen volstaan echter nog om al de rantsoenen uit te deelen. verplichting die zij hebben de bij bun leveringsprogramma voorziene hoeveel heden gerst en haver te leveren op de vastges elde vervaldagen. De behoeften voor de voedselvoorzie ning van de bevolking in haver- en gerst gort, dieetlevensmidd.elen. gebrande gers', enz., het in bedrijvigheid houden van zekere nijverheden, gistbedrijven, brouwerijen en Je bevoorrading van niet-landbouwpaarden. vereischen een snelle levering van gerst en haver waar voor de producenten aansprakelijk zijn. Vervolgingen zullen worden inge spannen tegen de landbouwers die aan hun verplich ingen niet voldaan hebben in den voorgeschreven termijn. ment Nijvel) had 10.000 kgr. vlepsch j in voege treden der wet «Gut.» over het minder geleverd dan haar voorgeschre- inleveren der gelden en de hand zal er venwerd. He tekort kon echter ingehaald aan gehouden worden dat de uitbe.aling worden, zonder dat strafmaatregelen njet geschied in briefjes van min dan moesten toegepast worden. Na een ver gadering van al de voortbrengers werden de leveringen zoodanig verhoogd dat het ach erstallige nog slechts 2400 kgr. be loop!. Dank zij het plichtbesef van de meeste voortbrengers gaan wij naar een verbetering van de ravitailleering Het is echter noodig da! iedereen zich van zijn plichten rekenschap geeft. Belangrijk ruilcontract Belgie-Zwitserland Ej:n overeenkomst werd zoo pas tus schen de Belgische en Zwitsersche regee ringen gesloten be rcffende dg levering aan België van gecondenseerde melk, vette kaas en artsenijkundige producten, voor een waarde van 16 millioen Belgi sche francs. Die produc en zullen eerst daags uit Zwitserland worden verzonden en door het Belgisch ministerie van Voed selvoorziening worden verdeeld. Het transport zal geschieden onder de be scherming van het Rood Kruis van Bel 21 Het werk Le don suisse» heeft be sloten voor vijf millioen Belgische francs gecondenseerde melk en vet e kaas aan die zending toe te voegen. Het hoopt dat deze gift er zal ,oe bijdragen de Belgi sche bevolking, en vooral dc kinderen, te helpen cle huidige moeilijkheden te boven te komen. In ruil zal België voor 16 millioen vlas. vlasdraad en citroenzuur naar Zwi seriand sturen. De gemeente Loupoigne (arrondisse- ART1KEL 6. D* volksvertegen woordigers die na de toepassing van vo rige artikelen onder d.e steungerechtigden allen, zullen uitbetaald worden vóór he: WIE DRAAGT DE MILITAIRE UNIFORM Krachtens aë.ikel 2 van het Besluit van I 3 November, mogen alleen de mi litairen die de militaire identitei.skaarten of de kaart van h.et Pay Book bezitten, de uniform dragen. Dit besluit stelt vast dat de redenen, welke de daaromtrent bij het besluit van 13 September 1944 voorziene afwijking rechtvaardigden, niet meer bestaan. In de huidige omstandigheden is het noodig de uniform van ons herlevend leger in de hoogste mate te beschermen. Bijgevolg stellen al degenen, die de militaire of een daarop gelijkende uni form blijven dragen, zich van nu al bloot aan gerychterlijke vervolging, het zij krach ens de wjtt van 29 Juli 1934, gewijzigd bij de wet van 4 Mei 1936, betreffende de private milities. hetzij krachtens artikel 228 van het Strafwet boek. 100 frank. ARTIKEL 7. Om in de toekomst onrjïge!matigen steun te voorkomen zal n qc voor de volksvertegenwoordigers de "]aan I verplichte verzekering toepasselijk zijn en zullen zich in geval van onvrijwillige werkloosheid tweemaal per dag met hun controolkaart aan de dopbureelen aan bieden. ARTIKEL 8. Ieder steungerechtig- de volksvertegenwoordiger zal alvorens zijn st£un te ontvangen zijn staat van behoefte onderteekenen en in geval later de onjuis heid er van aan het licht komt zich verplichten alles terug te geven en zijn Parlementaire onschendbaarheid verzaken. ARTIKEL 9. Dit wetsvoorstel zal eerst door de verschillende kamercom missies bestudeerd worden en na grondi ge studie in de Kamers en Senaat ter goedkeuring voorgelegd worden. Bij dc bespreking er van zal ieder Volksverte genwoordiger en Senator niet meer dan uur van he spreekgestoelte mogen gebruik maken. ARTIKEL 10. Indien te veel wij zigingen worden aangebracht zal voor gesteld worden de beslissing over te laten aan de regeering en einde alle onnuttig tijdverlies te voorkomen. ARTIKEL II. Al wie vrijwillig aan zijn st.eun verzaakt zal de herinne- ringsmedaÜe ontvangen voor Moed er Zelfopoffering. Wij lezen in Bevrijding», het blad van de K.A.J. Na de terreur van den bezetter, dulden wij geen terreur van een onbeduidende minderheid, die haar succes zoekt in het verspreiden van eerlooze leugens en bedrog Nog geen drie maand is het land be vrijd en r.eeds trachten hatelijke mislei ders, onder ons volk zeden en gewoonten te verspreiden, die e^n bedreiging en een gevaar zijn voor den arbeidersstand en voor het democratisch regime. Sommige bladen en sommige meeting schreeuwers voeren maar één taal be leedigingen. verdacht maken, ophitsen, bedreigen. Schandige opschriften bedek ken muren en straten. We moeten dc volksmisleiders, die een dergelijke onzedelijke methode aan wend.en, schandvlekken Ze herinneren ons de rexistische leugencampagnes van vóór den oorlog en d,e propaganda methoden der nazi's en fascisten. Al die bedreigingen met geweld, al die chantage, die terreur, beletten elke trlijke gedachtcnwisseling, elke nuchtere verklaring en elk vruchtbaar zoeken naar de waarheid. In plaats van de eenheid en de samen- hoorigheid te bevorderen zaait men tweedracht en wantrouwen. Al de onze delijke middelen, die we hier schand- lekken, dooden het volksgeweten, den zin voor juisl en onjuist, voor goed en kwaad en geven vrijen loop aan de laagste driften. En dat beteekent noch min noch meer het einde van elk demo- y.ratjsch regime jen het begin van een nieuwe dictatuuur. De arbeidersjeugd van ons land laat zich niet meeslepen op dien weg van barbaarschheid, oneer en onverantwoor delijkheid. Dat al de ware volksleiders dp verraders van den arbeidersstand ontmaskeren, die zich verduiken onder een driekleurigen mantel van vaderlands liefde en die den heldenmoed van de soldaten van den weerstand voor hun misdadige plannen gebruiken. In 't Vlaamsche land heeft het gezond verstand van de arbeiders hen al lang doorzien. Hier mislukt elk: poging van opruierij en misleiding. Tot onze Waal- sche kameraden jonge arbeiders zeggen wij het uur om front te vormen tegen den vijand van het binnenland, slaat ook voor Ui Laat niet toe dat men mis bruik maakt van het succes onzer geal lieerden. Laat niet toe, dat ze ons gemeenschappelijk vaderland ondermij nen De weg voor tie ontvoogding van den arbeidersstand is de weg van de eer. het recht, de eerlijkheid, de orde en den eer bied Laten we allen eendrachtig dien eeni gen weg gaan, die leidt naar de ware ontvoogding van den arbeidersstand. PIERLALA. DE MARGARINE. EN BOTERZEGELS In het Staatsblad verscheen het aange kondigde besluit, waarbij de gezinnen van de houders van melkkoeien en van de titularissen van een loopende rekening voor huisslachting van varkens een aan tal rantsoenzegels nr 4 of 3 niet meer zullei) ontvangen. Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen Huren van Autovrachtwagens Ten einde het vervoer van levensmid delen voor de bevolking te kunnen ver zekeren. vraagt d.e Nationale Maatschap pij van Belgische Spoorwegen auto vrachtwagens in huur te nemen. Alleen gesloten of gedekte vrachtwa gens met een draagvermogen van 3 ton en meer en in goeden staat om te rijden komen in aanmerking. Aanbiedingen vergezeld van de ka rakteris ieken der vrachtwagens merk, jaartal van cons'ructie. kracht van den motor, cylinder, aard der brandstof, zijn te richten aan M. Legros. Hoofdingenieur Direc'ic M. N.M.B.S., Ixuvenscheweg. 21. Brussel. of aan de handelsagent- schappen der N.M.B.S. in de provincie, DE RECHTHEBBENDEN OP INVALIDITEITSPENSIOEN In afwachting dat de voorwaarden van schadevergoeding dcfini.ief vastgesteld zijn, kunnen de hieronder opgesomde personen, nu reeds hun aanspraken op een invaliditeitspensioen, een weduwe- of weezenpensioen of een toelage voor as cendenten doen gelden. a) De bij de besluitwet van I Sep tember 194 I bedoelde inlichtings- en ac tieagenten b) De burgers die. hetzij ingevolge statuut, hetzij ingevolge opeisching. aan het leger of aan diensten van het gemo biliseerd leger verbonden geweest zijn; c) De als gijzelaars aangehouden Bel gen, benevens al de burgers en militairen van Belgische nationaliteit, die zullen be wijzen lichamelijke schade te hebben ge leden ingevolge hun deelneming aan den Weerstand tegen den vijand of ingevolge mishandelingen, welk,e de vijand hun we gens hun vaderlandslievend gedrag heeft doen ondergaan. d) De Belgische burgers, die gevolg gegeven hebben aan dc oproepingen, waarbij de Regeering in Mei 1940, de mannen van 16 tot 35 jaar verzocht het grondgebied te verlaten, en die gekwetst of door een ongeval getroffen werden in gevolge den dienst, terwijl zij behoorden tot een centrum dat speciaal met het oog op hunne opneming opgericht en onder het bevel van de militaire overheid ge plaatst was; e) De Belgische onderdanen, burgers of militairen, die in al dan niet gewa pende en regelmatig door Belgische offi- eren en onder-officieren geëncadreerde i aangevoerde arbeidscenheden werden igedeeld en die, mpt het oog op de uit voering van veldwerken, ter beschikking ucii gesteld hetzij au Dcigi^lw. !*t- zij van de geallieerde mili aire overhe den; f) De personen bedoeld bij de wet van 5 Maart 1935, betreffende de plichten der ambtenaren in oorlogstijd, evenals bij de wet van denzelfden datum, even als bij de staatsburgers die bij vrijwillige diens neming of bij opeisching, in oor logstijd de werking der openbare diens'en moeten verzekeren en die in be- olen dienst cn ingevolge dezen dienst kwe suren hebben opgeloopen welke aan den oorlog te wijten zijn; g) Dc weduwen, wcezen. ascenden ten en andere met hen gelijkgestelde rech hebbenden van de onder voren staande littera's vermelde personen. De aanvragen dienen bij aangeteekend schrijven aan he' bes uur der militaire pensioenen, Galileelaan. 3, Brussel, ge richt. De noodige bewijsstukken en in lichtingen bijvoegen. Londen. October 31. 1944. Mijn beste. Uw brief heeft mij zeer eel genoegen gedaan. Goed zoo, alles gaat wel daar bij U. Best zoo 1 k Heb dan ook veel aan U gedacht. In mijn verbeelding zag ik U allen terug, gij cn de uwen, daar in uw aantrekkelijk land met zijn zoo hartelijke menschen. Men is daar nu zeker al ten volle in beslag genomen door het schoonc feest van morgen. Allerheiligen Hier gaat dat ongemerkt voorbij, of toch bijna Wij Roomschen zijn immers hier in ons land maar 'n kleine minder heid zoowat één op de twintig. En dan loopt gij zoowat verloren tusschen al die deren, ze mogen dan nog zoo ruim n geest zijn. Maar kom, niet zeuren zou de dokter zeggen, dat deugt niet voor uw genezing, die tusschen haakjes ge zegd. op goeden voet staat Maar nu van wat anders gesproken. Gij houdt mij zeker vooi 'n profeet, dat ;ij altijd gereed staat met de vraag Wanneer is de oorlog gedaan Daar heb ik U reeds op geantwoord -Ik weet evenmin over het einde van den oorlog als U en n ander I» Den anderen dag legde ik U trouwens uit, dat in onzen gemechaniseerden oorlog, transport een hoofdzaak blijf.. Eerlang komt daar verbetering voor ons in Zooals zij nu den strijd aangepakt hebben om de Scheldemonding vrij te maken, komt Antwerpen weldra in werking. Zulk 'n haven meer dan vijftig mijlen in land. met al de voordeelen er aan verbonden, zal het militair traffic, dat van de Fran- sche havens moest komen zeer aanzien lijk verlichten. De andere Belgische ha-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1