Stadsnieuws .1 Groot Militair GALA-BAL BEURT "SANDERS., vcns, Gent, Oostende, Brussel, voor zoo ver zij niet onder den oorlog leden, ko men dan vrij voor uw ravitailleering. Reeds hoor ik U de vraag herhalen, die ik zoo dikwijls ontwijkend moest herhalen Maar, als al de Fransche ha vens vernield waren, hoe kont U al uw ontzaggelijk materiaal aan wal brengen?)) Ja, dat was 'n hecle toer Op een verlaten strand, te Arromanchcs in zekere mate door de riffen van Calvados beschermd, richt.en wij een volledige haven op. Kori na i D dag» sleepten wij kasten in beton van Engeland aan. Spijtig genoeg, stak er n woeste zee op. De stukgeslagen be- tongevaarten dan maar tot golfbrekers omgebouwd. Na twee dagen was even wel zulk een deel der kade klaar, dat het ontladen kon beginnen. Van dat vlekje, een mijl of zes van Bayeux, strekken nu acht mijl kaden de zee ir» Deze bestaan hoofdzakelijk uit een muur, waarboven een vlotbarc rijweg. De kaaimuur werd opgetrokken door betonnen kasten ter plaatse te doen zinken. De vlotters van den rijweg zijn uit staalplaat, met schar nieren verbonden, en volgen dus het aan zienlijk tijbewegen. Men maakte zoo nog 'n tweede haven cn verbezigdc aan beide meer dan 850.000 ton cement. De voorbereiding van die „prefabricated haven vergde meer dan 'n paar dagen, kunt U denken. Eén van mijn vrienden werkte er reeds meer dan twee jaar vóói de ontscheping aan. Het spreekt van zelfs, dat alles werd voorzien voor de verdediging van deze havens uit zee en luchtruim Eenheden van 7.000 ton legden daar reeds aan. 'n Heel stukje werk, zoo gij ziet- Doch met de vrijmaking van de Schel de krijgen wij beters te Antwerpen, en kele honderd mijl dichter het front. „Maar dat front, hoor ik U van hier nog aandringen, hoelang houdt het nog stand Wel. hoor hier. Wij bonken er weldra op, langs alle kanten, tot het hie: of daar kraakt en begeeft. En dan de „rush» vooruit. De zege die de vrede brengt Hierop sluit ik. Houd je goed en 1 mij wa: nieuws overkomen. Uwe getrouwe. Sint Martinuskerk Zondag a.s. te 10 u., Sol. Mis ter eere van den H. Aubertus, patroon der Bak kers. Kerk der E. P. Capucienen Vrijdagavond om 5 u. 30, rozen- hoedje van O: L. V. van Vil Weeën en kruisweg. Zsndagdienst der Apotheken Zondag I 7 December van 8 tot 12 u. van I 3,30 tot I 9 uur zal de Apotheek open zijn van Mr Van Holsbeek, Moor- selbaan, Aalst. Voor de Mutualiteiten Apotheek „Volksverheffing», Korte Zoutstraat, 28, Aalst. De RANTSOENEER INGSTABEL voor de periode Dscember-Januari voor ziet 350 gr. brood per dag; 400 gr. margarine en 100 gr. boter per maand Men denkt ook een aanvullende hoe veelheid koffie te kunnen invoeren die zou voldoende zijn om 50 gr. gebrande koffie per persoon voor'ganscri het land "re kunnen verdce- len- Ook 3 tankschepen van 750 ton oke worden v/arwacht, en zouden gebruikt worden voor het vervaardigen van mar garine. We ontvingen volgend schrijven WAARDE HEER PIERLALA Vooreerst kom ik U te bedanken voor de pint goed bloed w.elke Gij mij regel matig verschaft bij het lezen van uw artikels en: ik heb dat goed bloed hoogst noodig om hel kwaad bloed dat ik mij soms maak met onze bevoorrading, te vernieuwen. Want dat ik mij soms erger met onze bevoorrading en ook zeker nog andere menschen is een feit. Sedert de Engelschen hier zijn zit ik zonder patatten want ik had geen kon- trakt kunnen bekomen en ge moet weten nu krijgen wij onze patatten in eens Reeds verscheidene malen ging ik bij den grossist van mijn winkelier steeds te vroeg of te laat. Nu verleden week was ik op tijd, ,er lag nen fermen berg, maar de grossist kwam afgestoven on mogelijk, ik moet er nog 10.000 kilos hebben voor de Engelschen Een kwade tong die met mij ook afgescheept werd, fluisterde ze zijn voor dezen die goed drinkgeld kunnen geven. Ware het niet veel beter de grossisten te verplichten het maancielijksch rantsoen aan de winke liers te leveren en slechts de overschot ineens, aan de rechthebbenden, dan ten minste zou iedereen patatten hebben. Deae week bracht mijn kolenhande laar mij 50 kilos kolen voor 60 frank, mijn gebuur ging er om bij een andere en betaalde 70 fr. en e.en andere gebuur haalde ze bii een derde cn betaalde 75 fr. Van waar dit verschil Kunnen ze de koolhandelaars niet verplichten de prijs aan te plakken aan hun magazijn of op hun wagens als zij er mede rond rijden En met de boter is het ook al een spel. Ik heb het ongeluk ingeschreven te zijn bij een boterhandelaar rrwet eene groote familie en veel goci vrienden. Tot hiertoe heb ik voor het tijdstip Oktober- November nog geen boter bekomen ter wijl er al zijn die reeds alles, of bijna, hebben gekregen. Ware het niet beter deze handelaars te verplichten de boter regelmatig te vcrdecl.cn voor elke inge schrevene klicn'. -n hun daarvan te ver plichten een lijst lc houden met de hoe veelheid door iedereen bekomen; wij zouden dan ten minste allen even weinig bekomen zoolang deze schaarste aan houd Mijn waarde Heer Pierlala, ik groet U hartelijk, kondet gij ons van al deze miserie maar afhelpen. Een trouwe lezer. UITREIKING VAN DE DERDE KLEEDERKAART Op vertoon van de GELE RANT- SOENKAART zal .een „Derde Kleeder- kaart» afgeleverd worden aan al de per sonen geboren voor I November 1943. De uitreiking heeft plaats in de beide bureau s Rooseveltlaan, I 4 en 39, op de hierna vermelde dagen, telkens van 8 u. 43 tot II u. 45 in den voormiddag cn van I u. 30 tot 4 u. 30 in den namiddag in de orde ais hieronder aangeduid ROOSEVELTLAAN, 14 MAANDAG 18 DECEMBER '44 Voormiddag sektie 1 en 3 Namiddag sektie 5 en 7 DINSDAG 19 DECEMBER '44 Voormiddag sektie 9 en 1 1 Namiddag sektie 13 en 15 WOENSDAG 20 DECEMBER '44 Voormiddag sektie 17 en 19 Namiddag sektie 21 en 23 ROOSEVELTLAAN. 39 MAANDAG 18 DECEMBER '44 Voormiddag sektie 2 en 4 Namiddag sektie 6 en 8 DINSDAG 19 DECEMBER '44 Voormiddag sektie 10 en 12 Namiddag sektie 14 en 16 WOENSDAG 20 DECEMBER '44 Voormiddag sektie 18 en 20 Namiddag sektie 22 en 24. OPGELETPersonen die hun klee- derkaart op de gestelde dagen niet afha len zullen deze sl.echts kunnen bekomen in den loop van de maand Januari '45 Voor rechthebbenden, geboren na 1 November '43, en voor wie een -kaart F (zuigelingenkaart) werd afgeleverd kun- n ?n bedoelde kaarten omgewisseld wor den tegen één of meer derde kleeder kaar- on basis van 50 punten van de kaart 8 voor één derde kleederkaart. De puntcnvakjes rAocten nog aan de kaart F gevestigd zijn. Deze omruiling gebeurt op dezelfde dagen der uitreiking (per sektie), doch alleen in het bureau Rooseveltlaan, Nr 39, loket Textiel. Aalst, 12 December 1944. De Bevoorradingsdienst. 3. Mandaten uit Duitschland Degenen die een mandaat, verstuurd Duitschland, niet getrokken hebben, moeten betrokken famiilelid in Duitsch land daarvan verwittigen. Dit kan ge beuren langs het Roode Kruis om, door middel van de manndelijksche brief van 25 woorden. Mogelijks kan volgende tekst gebruikt worden «(bedrag) van (datum) niet ontvangen. Met dit be richt krijgt gij het terug)). Zoo iemand wil zekerheid hebben om trent e.en verzonden mandaat, kan hij zich hiervoor wenden tot ons sekreta- riaat, dat de nood i ge voetstappen hier voor zal doen. 4. Mandaten uit Frankrijk Voor alle gewenschte inlichling.en be treffende mandaten verstuurd uit Frank- ijk, dienen belanghebbenden ons de volgende inlichtingen over te maken Naam en adres van de betrokken firma; Naam en adres van den bestemmeling; Waarde van het bedrag Tijdperk over dewelke het loon loopt. Als zeker mag aanzien worden dat de stortingen gedaan na 30-7-44 niet meer zijn toegekomen. 5. Schadevergoeding voor verloren Eigendommen Voortdurend on.vangen wij vragen om schadevergoeding voor geld, klee deren, waardevolle papieren, waarvan arbeiders in Frankrijk werden beroofd, hetzij door de Duitschers, hetzij door le den der weerstandsbewegingen, hetzij d.eze verloren gegaan zijn bij bombarde menten. Tot nog toe is daar geen oplos- BOEKHANDEL J. VAN NUFFEL - DE GENDT rechtov.er St Martinuskerk AANGEKOMEN Klein zakwoordenboek Vlaamsch- Engelsch en Engelsch-Vlaamsch. Prijs 32 fr. Boeken van Vervaercke om zonder meester de Engelsche taal te leeren Aalst spande de kroon in 't land; nu ook moeten wij ttionen dat wij verder willen meewerken voor den heropbouw i België met hulp te vjerleenen aan de ongelukkige behoeftige gezinnen, van welk ede mannen nog zuchten in de Nazikerkers of die vielen op het veld van eer. Een kleine wijze raad nog aan Rida dat zij eens inlichtingen inwint bij Me vrouw Jan Van den Abeele, een onzer beste gevallen kameradien, of bij Me vrouw Benny Nichels, of bij den heer Cox, enz.te veel om te noemen, en dan zal zij en haar omgeving er zich kunnen van overtuigen dat Mevrouw Pietsier, de ichte RITA, steun verleende voor het O. F. van tijdens de bezetting en dit zonder kleurenpolitiek, doch alleen be zield met de gedachte «VOOR VOLK EN VADERLAND». N.B. Aan de Aalstersche mede burgers die het goed m.eenen vragen wij: STEUNT DE SOLIDARITEIT «RITA» Ware O. F. van tijdens de bezetting Lokaal Pompierken Groote Markt. Tel. 1281 jnulier ten dienste van de personen die het verlangen, waarop zij de verklaring kunnen doen van de afgenomen of ver loren voorwerpen. Deze formulieren worden dan, van zoodra er een regeling getroffen wordt, door onze zorgen aan betrokken instanties overgemaakt. 6. Opzoekingen Er wordt ons gemeld dat de politieke gevangenen die op 24 Augustus uit Etter beek vertrokken zijn, ondergebracht zijn olgend adres Gemeinschaftlager 4/14, Schkopau, Merseburg (10). Dit kamp is gelegen in de nabijheid van Leipzig en al onze gevangenen stel BURGERLIJKE STAND Week van 6 tot 12 December. GEBOORTEN Mannelijk 1 3 Vrouwelijk 8 OVERLIJDENS Anthonius Philemon Van Droogen- broeck, echtgt Maria L. Sonck, gepens. mach.a.sp., 71 jaar, Aals". Dry: Sleutel straat Petrus Gerardus Van Ransbeeck echtgt Louisa Van Nuffel, grondwerker, 34 jaar, Opwijk. Maria J. De Decker echtgte Adelson Gryson, z.ber., 63 jaar, Djendermonde. Paula Ph. Bosmans, echtgte Petrus Claes, z.ber., 33 jaar. Baasrode Francisca Smet, echtg te Al fons Meganck. z.ber., 67 jaar, Aalst, O.L.Vrouwpl. barak 93. 1 Kind be neden I jaar. HUWELIJKEN Camille Vereecken, technieker, Aalst, Dirk Mar.'ensstraat 63 met Maria Mag- dalena Van den Eeckhaut, zijdebewerk- stter, Aalst, Kreupelveldstr. 8. Camiel Parewyck, schoenmaker, Aalst, Oude Gen baan met Martha Maria Van den Bergh, z.ber.,Aalst, Welvaartstr. 38. Remigius Veldeman, Wedr Maria Scheirs, voerman, Schoonaarde met Me den het einde Augus us (datum van het lania Van de Velde, Wed. Joseph Van toegekomen bericht verzonden is) nog den Hauwe, z.ber., Aalst, Korte Nieuw- alijd goed. straat I Voor de weggtvoerde werkweigeraars andere persqien (politieke of niet) waarvan de familieleden he. adres nog niet kennen, en d p men wenscht doen op te zoeken, dient een speciaal formulier Hamme had het groot nadeel keeper ;en center-voor (die uit Antwerpen moes ten komen) te moet.en vervangen; er zit spel en toekomst in deze ploeg, maar eil is toch nog steeds een klas verschil tus- schen beide ploegen. Nu Zondag is de retourmatdh te Hamme. Het is te hopen dat hun ploeg thans voltallig zijn en dan zullen de onze zich ook moeten inspannen om ook ginder t.e zegevieren. PLOEG Zelfde als verleden Zondag Vertrek om I uur per auto. Om 2 u. 30 op ons plein onze reserven tegen de ster ke ploeg van Lede. Algemeene inkom 5 Fr. Zaterdag te Brussel op het plein An- derlecht match der «Waarschijnlijke Belgische Ploeg» tegen een sterk En- gelsch elftal als voorbereiding voor de groote internationale match van 24 De cember Ce Parijs. BELGISCHE PLOEG: Op dit oogen- blik nog niet gekend. Wij denken niet dat er een onzer spelers er in zal aan geduid zijn; toch is be'. reeds z,eker dat Cornelis de reis naar Parijs zal mede maken als reserve. V. G. ST JOB SPORT III O.C. ADELAARS III (2-1) Tornooi «Jong-Lede» O.C. Adelaars II «Jong-Lede» II 2-9 Het bleek al dadelijk dat de reserve- ploeg der Adelaars niet opgewassen was tegen een puik spel.end elftal van Lede. Ondanks hun moedig verweer liepen ze dan ook een zware nederlaag op met hooge cijfers, die dan nog tot het mini mum werden herleid door het meesterlijk sp.el van doelman Frans Quinteyn. Zondag 1 7 December 44 O.C. ADELAARS 1 HAALTERT I Aftrap 2 u. 30. Voormatch O.C. Adelaars - Tempo Begin 1 u. 15. Terrein «Haring». Supporters allen op post 111 SPORTNIEUWS S. C. Eendracht «SCHAAL DER BEVRIJDING» aangevraagd aar.'ons sekretariaa:. Noch- Union St Gillis Stand Luik 4-2 tans voor de plfonen, wier naam reeds Anderlecht Gantois: zerd opgegevei/ noet de familie geen Mechelen Fores o anveaag m* ^-n Dit, werd ambts- Brugge White St; halve door orizeji diens, gedaan. 7. Juridische.Gevallen. Voor vele ge>allen is geen onmiddel lijke oplossing te bekomen, daar ze zul len moe'.en geregeld worden, bij het einde van de krijgsverrichtingen. Van den anderen kant is he: Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, over stelpt met een massa aanvragen, zoodat we de be rokken personen verzoeken eenigen tijd geduld te oefenen. D.A.Vj zal er over waken dat uwe belang,en niet uit het oog verloren worden. D. A. V. St. Jorisstraat, 26, Aalst. 3-3 4-1 4-0 Wielerpraatje Bij het t.er perse gaan zie ik steeds wat nieuwsjes staan, handelend over voetbal en wat weet ik al. Maar nooit zag ik een woordje staan met wat wielernieuws be gaan. Dit is uit, beste wielervrienden, voor taan zal hier ook wat over wielerkoersen .en vedetten in te lezen staan. Veel is er nog niet te zeggen, maar toch kan ik u ter vaste trouw vertellen dat onze lokale renner Mi.el Rogiers het hu welijksbootje is ingetreden. We wenschen het jonge paar dan ook van harte geluk. Ook hoorde ik iets fluisteren over cy- clo-cross, hewel ik zal het maar verklap pen. •'it soede bron dat M. Vt»n Op ons plein verleden Zondag boek- 1 der Eist zich bijzonder op de cyclo-cfcss t,en we 2 schooree overwinningen. I gaat oefenen, en dat laat ook wat ver- Juniors 7 Haaltert 1mo.eden. Eerste ploeg 7 Hamme 2. 'Nu moet ik eindigen, beste lezers, ge- Deze match had maar weinig volk brek aan plaats is hiervan de schuld, aangetrokken, door de missing in de Maar ik beloof t U naaste week kom dagbladen dach en veel supporters dat ik terug en misschien wel met een inter - we in St Niklaas speelden voor de vieuwtje genomen van onze lokale crack Schaal der Bevrijding. Miel Rogiers. FEKS. DOOR PLAATSGEBREK is ons artikel over de Sinte Barbarafees- ten van ons S edelij k Pompierskorps ver schoven tot een volgend nummer. Alsook het verslag van het Liefda digheidsfeest van den Nationalen Bond der gewezen Mill aire Krijgsgevangenen 1914-1918. GOED NIEUWS VOOR DE FAMI LI EN VAN ONZE AFWEZIGEN 1. Politieke Gevangenen Door toedoen van het nationaal werk dpr Oud-S.rijders, 43, Lakenweverstraat, Brussel, zullen de families van onze po litieke gevangenen een maandelijkschen steun van 500 tot l .000 fr. kunnen be komen, vermeerderd met 200 fr. per kind. Ziehier te volgen werkwijze Een aanvraag indienen bij het Natio naal werk der Oudstrijders, Lakenwever straat, 43, Brussel, waarbij gevoegd word, ieder document welke bewijzen kan dat er werkelijk spraak is van politieke gevangene- (Dit bewijs is een verklaring die getcekend is door den heer burgemeester, van den poliiiekommissa- ris, of bij gebrek hieraan van een weer standsbeweging.) De aanvrager zal ver volgens een vragenlijst bekomen, welke hij. na behoorlijk ingevuld te hebben, naar bovenvermeld adres dient terug te sturen. Men kan terzefld.ertijd genieten d< steun van het Nationaal Werk der Oud strijders .en dezen van den openbaren on derstand. Worden gclijkges.eld met de politieke gevangenen, al de door de gestapo of feldg.endarmen aangehouden arbeiders. 2. Weggevoerde Arbeiders Een soortgelijke regeling als voor de politieke gevangenen zal binnenkort ge troffen worden. De noodige onderrichtin gen zullen tijdig langs de bladen bekend gemaakt worden. NATIONALE BOND DER VUURKRUISEN AFDEELING AALST HET gegeven op ZATERDAG 23 DECEMBER om 7 uur stipt, in de zaal «RINK» gaat een waar succes tegemoet. Militair Orkest l 2 Muzikanten) in kleedij van Ruiterij-Regimenten van vóór den oorlog 1914-1918. Allerlei verrassingen, blo.emenhuis «Alma». De nummers der voorbehouden tafels kunnen worden afgehaald ten lokale l in handen bliiven Klein Gent», Vlaandprenstraat, Donderdag 21 December HET ECHTE BELGISCHE O. F. SOLIDARITEIT RITA (niet te verwarren met onbekende Rida) verzoekt ons het volgend artikel op te nemen ONDERGRONDSCHE KUIPERIJEN» t Het ware ondergrondsche steunfonds 1 ers verzorg p. r» W t dat gedurende de jarenlange bezetting de uitbetalingen de"d in Aalst en omliggen- ,MVT* wr" de streken, was en zal in handen blijven an Mevrouw Pietsier; de echte maquis van af I 0 u. 's morg. Toegangskaarten aan den ingang der zaal den avond van het Bal. De zaal Rita» aller politieke gevangenen en derc Moffen- en Gestaposlachtoffers. Zekere vergarringstich ster of stichters gebruiken alle middelen (onder- en bo- ngrondsche) om een nieuw Solidari teit, maar met pilitieke doeleinden, tot and te brengen» Geiukkiglijk vinden zij bij onze bevolking geen ingang, eer-1 der misprijzen, en daarom hebben deze nieuwelingen hun toevlucht genomen tot NAMAAK, laatste aller middelen dat in in deze wereld, slech s door onredelijke schepselen wordt gebruikt. Inderdaad, nu heeft het kommunisti- sche element haar eigen solidariteit ge vestigd in het verradershuis „Antiek», onder den naain «Rida». Slechts één let er verschil in d.en naam, maar een helmelsbreed verschil in de werking gedurende den oorlog be staat er tusschi-n de Maquis Solidariteit van onze Aalstersche RITA en die van de nieuwe politieke of kommunis.ische solidariteit, die den nagemaakten naam heeft aangeslagen van RIDA, be:er ge kend onder d.<n naam van Mevrouw Louise, een aan onze stad en land vreemde persoon, die gedurende de be zetting zelf door onze Aalstersche Ri a werd gesteund Aan U. Aalstersche bevolking en in bizonder aan al de STEUNERS van tijdens de bezetting, over deze zaak zelf uw oord.eel te vellen om verdere steun e verlecnen aan dit fonds dat gedurende de verdrukkingsjaren, de gezinnen dei slachtoffers uil Aalst .en omstreken heeft geholpen, nic: met woorden maar met daden, en dit dank zij de milde giften welke Rita te Aalst on ving. zal goed verwarmd zijn. Herneming van den wekelijksche Beurtdicnst tussehen AALST- DENDERMONDE - ANTWERPEN en terug. Vertrek uit Aalst Woensdag middag. Vertrek uit Antwerpen Zaterdag middag. Voor inlichtingen zich wenden tot FRANS SANDERS—BRANTEGEM Cumontstraat 84 AALST Telefoon 472 Ladingsplaats Antwerpen Waalsche Kaai - Zuiddok. Telef. 75657 SOLO.SUM Gespeeld door Van der Meersch Jo zef, meet I 2 klaveren van 't aas en schup- pen haas. Medespelers Louis Huion. Seraficn Ernst en KiecKens Leopold. Toczichters Impcns ;en Blanckaert Jan. (10 fr. voor het Nationaal Hulpcomité) JONGE BEDIENDE houder van diploma van Moderne Hu maniora vraagt bureclwerk om na zijn uren uit te voeren. Vloeiend Engelsch, Fransch. Duitsch. Dactylo. Schrijven aan G. D. B. „De Gazet van Aalstu. GEVRAAGD: Werkvrouw alle dagen der week Zich wenden Lange Zouts.r, 5 5 MEN VRAAGT overdekte plaats om auto's te bergen. Schrijven bureel van het blad .onder de letters R. B. Om lange Winteravonden aangenaam en gezellig door te brengen Hoe kan men dit beter dan bij het lezen van een goed boek. Komt daarom naar de Uitleenbibliotheek Wwe FONCE Schoolstraat 43, AALST Er is een grootte keus naar ieders smaak. Wild-West Detecticf Avontuur Liefderomans zijn te bekomen tegen de beste en goedkoopste voorwaarden* Verentw. uitgever Gustaaf Sander®, Schoolstraat 16. Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2