België en de Mogendheden FS ArsJzsZ-xz - EN OMSTREKEN I PIERLALA De Regeering en de Speciale Machten. Brieven uit Londen BE GAZET m AALST Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week. Zondag 17 December 1944 Nummer 23 Eerste Jaargang 1944 Prijs 1 Fr. het nummer BUREELEN Kerkstraat, 9. Aalst. Telefoon 114. (Vervolg oir Slot) Op 6 December legde de heer Spaak in de Kamer der Volksver.egenwoor- digers een verklaring af over het buitenlandsch beleid der Regeering sedert haar vertrek uit België. Na een historisch overzicht bepaalde de Minister onze verhou ding tot de groote Mogendheden in het algemeen en tot de ons omringende lan den in het bizonder. Ten aanzien van Nederland en Luxemburg is hij voorstander van een zoo nauw mogelijke vers andhouding op politiek, economisch en militair gebied. Geen enkele organisatie van de wereld in Europa en meer speciaal in West- Europa achtre hij denkbaar zonder een sterk Frankrijk. «Indien wij, zegde hij, vereenigd als wij reeds zijn met Luxemburg en met Holland, hecht op Frankrijk kunnen steunen en aldus de kern vormen van een economische ver standhouding, sterk" door onze rijkdommen en door d.e rijkdommen van onze koloniën dan kunnen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Na hulde te hebben gebracht aan Engeland, Amerika en Rusland, wees hij op de noodzakelijkheid van he. behoud der eensgezindheid die onder den oorlog bestond. Duitschland mag zich economisch en politiek aan een harden vr.ede verwachten. Moest West-Duitschland ooit van het Reich afscheuren of afgescheurd worden, dan zouden al de gewone gegevens onzer politiek omge worpen worden en wij zouden moe:en gereed zijn om onze rechten te laten gel den». De voornaamste passages uit deze verklaring be'roffen echter de vestiging van den naoorlogschen vrede. «Om den vrede te verzekeren dient het gebouw opgericht dat hem moe; stutten. Er zijn drie verdiepingen waarvan elk een naam draagt. Deze die de andere twee beheerscht en dek; heet COLLECTIEVE VEILIGHEID. De tusschenverdieping zou kunnen genoemd worden: EURO- PEESCH BONDGENOOTSCHAP en de andere GEWESTELIJKE OVER EENKOMSTEN.,. Er moet een nieuwe Volkenbond komen met voldoende gezag en beschik bare interna.ionale strijdkracht, waarin elk land een rol zou spelen in verhou ding tot zijn belangrijkheid. Maar het kan gebeuren dat een mogendheid zich op .een bepaald oogenblik in ;egenstelling bevindt met alle andere mogendhe den of met een ovprgroote meerderheid van deze laatsle. Indien deze mogend beid bij voorbaat verklaart «In een geval als hpt onderhavige weiger ik mij te onderwerpen; ik wil geheel mijn vrijheid van handelen bewaren», dan kan men den schijn aannemen alsof men de collec ieve veiligheid verdedigt. In wer kelijkheid doet men het echter niet. «De redenaar zinspeelde hier zeer duidelijk op de houding van Rusland dat. ,e Dumbarton Oaks de collectieve veiligheid dcer-vjr. ^raüjke vnklering kt de kern a&...ast:e. "j~" België wil de collectieve veiligheid toch nog eens beproeven op voorwaarde alawPïerlala het voorspelde dat het nieuwe stelsel gezuiverd worde van de smetten en ontoereikendheden, j II. PIERLALA JiN HET Ter aanvulling kunnen groote verdragen van Europeesche be'.eekenis als het KOLENVRAAGSTUK Engelsch Russisch verdrag afgesloten worden. Voor de kleine landen zal het De groote bekorJiernis der bevolking noodig zijn over te gaan tot het sluiten van gewestelijke verstandhoudingen. I waa cn blijf; heel /fcker het kolpnvraag- Geen «blokken» zegde de Miniser, die tegenover elkaar zouden staan, een ge-j^ub. |n dit vraagstuk ook heeft Pierlala vaar Zouden uitmaken voor den vrede en van Duitschland de scheidsrechter j wat d' vhlksmoncfl fluisterde, van Europa zouden maken. I Daardoor is er klaarte gekomen in dien «Wat ik wensch, zoo besloot hij, is dat in het raam van de collectieve kolentoestand. Waarom wachten in zoo veiligheid, in den geest van het verdrag da» reeds tusschen Engeland en de n belangrijke volkskwes.ie van uitleg te U.S.S.R bestaat en van het verdrag dat morgen zou kunnen bestaan 'tusschen de verschaffen. ZET DE PUNTJES OP D'I'S Wanneer Pierlala zijn eerste artikels in de «Gazet van Aalst» schreef dan stond er o.a. het volgende te lezen Ik en wil' hier niemand schellen. Oft hem in zijn eere kwellen Maar ik spreke in 't gemeyn Van den ganschen weerelds treyn. Peyst iemand gekwetst te wezen Van mij. Pierlala, verrezen, 'k Zeg het eens en andermael Dat het is een grootste kwael. Let dan wel en wilt mij hooren. Maer en wilt u geenzins stooren Die met 't scherft nie: is besmet Laet het krabben onverlet- Aan deze «ganschen weerelds tryn» heeft Pierlala zich steeds gehouden. Heeft de gedachten door den volksmond uitgedrukt op 't papier gebracht. Steeds een groot voordeel voor dezen die met de volksopinie moeten rekening houden Want de volksmond spreekt soms gezon de taal. 1. PIERLALA A AN HET HOOFD VAN DE (jde KOLONNE. Wie heeft de 6de kolonne «de mannen die hei openbaar le'fen storen en het eco nomisch lev.en in c^e war brengen ei» in oorlogstijd de nieuwe soort verraders zijn» wie heeft die het eerst toegeroepen Klare wijn schenkel, Heeren I Wie heeft hun plan ontmaskeld Wie is door die kolonne bedreigd nfct «gTendel en slot»? Was het niet Pierlula en dat op een oogenblik dat and en nog beweerden «volle vertrouwen» %*hpbben in diezelfde ko!qr»ne- Eu iiC. iiii|cvall«azoc- USSR en Frankrijk. <ie gewestelijke verstandhoudingen een soort uitvoerings- j De regiering Pierlot heeft veel gewon- orgaan van de collectieve veiligheidspolitiek zouden zijn lk geloof dat het een nen van t oogenblilj dat ze durfde te zeg noodzakelijke proefneming is. Ik beken dat ik. buiten deze oplossing nie goed gen waar de moeilijkheden lagen. Ook inzie hoe België zich doelmatig zou kunnen verdedigen tegen zijn eenigen vijand een s'adsbestuur kan niet alles... waar die Duitschland is. en evenmin hoe het, verloren in een vergadering van naties, om van den beginne af den toestand niet doelmatig zijn belangen zou kunnen verdedigen, met kans gehoord te worden», gëzegd zooals hij is. Beloften volstaan Deze verklaringen van den Minister vonden levendigen bijval. Ze maken nie: meer voor 't volk. Uitleg of daden nog slechts een schets uit van de richtlijnen die ons land wenscht te volgenvraagt het volk. Ntemand denke dat ons Ze stuiten blijkbaar reeds op moeilijkheden. Rusland staat eenerzijds niet sym volk niet vatbaar is voor klare en g pathiek tegenover regionale akkoorden, sommige Waalsche landgenooten voe- zon e aa ns vo vraag oo len nie; veel vooreen Nederlandsch-Belgisch-Luxemburgsche Unie die ze als een onmogelijke n, et en het wee ee g nieuw soort Groot-Nederland bejegenen. "De toekomst zal uitmaken in hoeverre dat we nog in oorlog leven DE BELASTING OP DE OORLOGSWINSTEN De h. Pierlot, eerste minister, heeft na den Kabinetsraad van Dinsdag beves tigd. dat de Raad Maandagavond het onderzoek voltooid had van het ont werp houdende de belasting op de oor logswinsten. De tekst van de uiteenzetting der motieven en van zekere bijkomende punten moet nog nader uitgewerkt wor den. De Sociale Verzekeringen TOEPASSING OP 1 JANUARI De h- Van Acker, minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, gaf reeds in de Kamer enkele inlichtingen over zijn ont werpen tot sociale verzekering Eerlang zullen zij voor de bijzondere parlemen taire kommissies gebracht worden. Het basisontwerp van de verzekerin gen handelt over de ouderdomspensioe nen. de gezinsloelagen en t betaald ver lof. Nieuwe sociale verzekeringen, zoo- als tegen ziekte, invaliditeit en onvrijwil lige werkloosheid, zullen verplicht en eenvormig gemaakt worden. Twee derden van de las'.en zullen door den werkgever en een derde door den werknemer gedragen worden. De bijdra gen zullen door een verdeelingsdienst rn WTèt door een nationaal fonds beheerd worden. Zekere bestaande vereenigingen zullen versmolten worden. Het geheele stelsel moet op I Januari van kracht worden ten einde op dien datum me; de inningen te kunnen aanvangen. De kosten van sociale verzekeringen moeten jaarlijks op 7 milliard geschat worden. De Staat zal slechts voor een klein ge deelte. zooals tharvv tMSscber-komen en de totale bijdrage van 23 1/2 van het loon komt voor 8 t.h. ten laste van den arbeider en voor 15 1/2 -h. ten laste van den werkgever. Alle loont rek kenden, zoowel arbeiders als bedienden, vallen onder toepassing van he: stelsel. Later zullen ook de landbouwwerklieden en visschers er bij betrokken worden. Voor de mijnwerkers en zeelieden zijn er twee bijzondere ontwerpen. Aan het be aald verlof zal niet veel veranderd worden. Voor de ouderdoms pensioenen voorziet men een vergoeding van 6000 fr. in de plaats van 3-200 fr per jaar. Voor de weduwen van meer dan 55 jaar oud zal het pensioen onge veer één vierde van het gemiddeld loon van een arbeider bedragen. Minis er Van Acker hoopt deze her vormingen in het raam van de bijzon dere machten te kunnen doorvoeren. Zijn ontwerpen zouder^ alleen de be staande sociale we ten willen vereenvou die rich lijnen zullen kunnen gebruikt worden tot afwerking van het gebouw on zer nationale veiligheid. LUCIUS. Londen. November 3. 1944 Mijn beste. Wa. had ik U voorspeld voor de vrij making van de Schelde U zult van onze ontscheping op Walcheren daar ze ker wel wat vernomen hebben n Heel stukje werk Dus ziet gij dat Antwerpen weldra in gebruik komt en dan moogt gij wel een en ander aan t front ver wachten. 'k Ben blij De dokter zei dat ik fel gebeterd was en ik weldra zou mogen afreizen. Hoera lk zal er nog wel bij zijn met mijn mannen om den vijand den laatsten slag toe te brengen. Dat verzoen: mij met veel. zeer veel. zelfs met die akelige verveling, die mij nu dikwijls te pakken heeft. Niet dat ik nie s belangwekkends be leef. Hoor maar. Voor enkele uren kreeg ik een oud-studie-makker op bezoek, terug uit uw land. Hij is economist en vond de finantieple gebeurtenissen in België buitengewoon interessant. Zijn kijk op uw toestand kwam om trent hierop neer. Zeer dras;isché finantieple maat re ge len zijn in uitvoering. De liquiditeiten worden tot 'n minimum gebracht. De verhandelingen over steeds circuleerende goederen worden practisch verlamd. Zoo brokkelen de prijzen af. Invoer, zelfs in klein.e quanta, doe: deze prijzen weldra op wereldpeil zinken. Doch hiertoe moet terzelfdertijd middel ge schaf., om de weinige goederen, die bij U nog voorradig zijn. in den verkoop brengen. Hiertoe zoudfcn credirten moeten toeges:aan. bij uitsluiting van an dere verhandelingen dan de werkelijke ïkoopen. Blijkt dit mogelijk, dan wordt de Belgische proef een der meest in>jeisantc Tcyal»iaJi»_e*"*"ment*n van de Geschiedenis. Of gij. papienten vanNle operatie daar even begeesterd over zijt Ik wensch U evenwel het bes e orde voor uw geliefd land, daarin brengt uw bevolking van taaie werkers dra welvaart terug. Hoe wij in de vrede, schouder aan schouder in de wereld zullen aan. leg ik U bij 'n naaste gelegenheid wel eens Houd U wel I Uw getrouwe. ADVENTSGEDACHTEN Derde Zondag Hetaanvragen der speciale mach.en de regeering alvorens besluitwet en door de regeering aan het parlement heeft te vaardigen toegeeft eers. in vopling te een heele reeks palabers en discussies treden met de bevoegde Commissies van uitgelok. zoo in Kamers als in Senaat. Kamer pn Senaa De parlementaire taak Doch, einde goed. alles goed. De regee- weze nu te beletten dat, oorzake dier ring heeft het pleit gewonnen. i Commissies, aan geen onnut ige tijdver- Hierdoor zit de regeering Pierlot vas- spUring wordt gedaan en dat de verte- =i, den Het spoor m van Greenland Pan drievoudige aak moet nu ver- ten dnevoua g HET VOLK h„„ ook VUEe„ eerste vanwege de regeering. Een nie te onderschatten taak te vervallen. rwStde "anwege riet parlement en een De regeer,ng heeft 'Pec.ale machten aan- tweeae va g gevraagd omdat zij het noodig achte derde vanwege het volk. vQ,k w-, mQ<;tcn haRr De REGEERING moe nu voor te en spo.edig e kunnen regeeren nemen besluiten en beslissingen met e( gpVcn afbreken en afkeuren wachten tot wanneer na urenlange be- Jen ujtslag zien... en niet sprekingen en redevoering van Kamer Je besluitwet er den leden en Sena oren de zaak haar op- ui;sjaK rapper Df langzamer op volgt in lossing krijgt. Ze kan nu me' spoed han- mate ja( vojk gehoorzamen wil. delen. Ze dient toch te ween da: Als goede leiders willen moetn we en spoed zelden goed is. wat niet bee. oq,. WJj|cn geleid worden, da. rijp, o^lcg korden .poedtg w nu trekpaarden (de re - kan gehandeld. Veel hangende zaken nR) we hebben de voerlui (parle eischen een met ui 'e stellen oplossing men() Aan on5 e willen meerijden en die wordt dan ook verwacht. naar een toekomst vol orde en welstand. Het PARLEMENT heef' de inze van de partij niet to aal verloren aangezien III. PIERLALA EN DE POLITIEK. Nog nooi aan politiek gedaan, ook niet in zijn artikels. Nog maar eenmaal een politieke partij vernoemd, deze van het Communisme als ach ergrondsche po litieke groep len tijde van het Na-oorlog sche O.F. Nog nooit personen vernoemd en nog veel min een enkele persoon aangevallen. Hierom kpurt Pierlala alle persoonlijke aanvallen af en zal nooit antwoorden op politieke strooibriefjes en op aanvallen tegen personen gericht. Pierlala de man van de «voksmond» aegt met het volk «Politiek l Dat ze ons daarmeé gerust laten. Moest na den oorlog de politiek die kiezingen gedaan zijn dan zou voor iets gediend heb- Toen Joannes de Dooper werd uitgp vraagd over rijn rol en taak. antwoord de hij «lk ben de stem van een die roept in de wildernis Maakt recht den weg des Heeren Dat zeide heel wat tot de verbeelding - .van Oosterlingen. Bij hen waren vroeger digen en aanpassen. Indien rij niet vóór^jn zejf8 heden nog de banen waar I Januari worden goedgekeurd, zou er men mc, waRens over heen kan uiterst ernstige politieke en sociale verwarring „id^^am. Machtige koningen in het kunnen onts aan. Zij moet van kracht Qos'en veroorloofden zich meermaals de kunnen worden als een onmisbare scha- wee|{je hun volk aan he: werk te zetten kei van het huidige ekonomiach stel*!. om wofStc wegen recht te trekken, enz. Naar verluidt zouden de voorziene - en zij •»•«-. i- 23 1/2 ten honderd van het '°°n lieten huldigen door klein cn groot. zelf. met praal en prach zich op »*n maximum bedrag van 36.000 frank slaan. LEDE KATHOLIEKE VERGADERING Een klein honderdtal mannen hadden aan de vergadering beantwoord. Di. was eerste contactname onder de katho lieken der gemeen e. Na een uiteenzetting ovpr de dwingen de noodzakelijkheid om ons op de ge- Bijgevolg wie gaarne aan Politiek doel doe het dan rechtstreeks en niet langs omwegen, ook daar ziet het volk lossen door. Besluit Sedert een achttal dagen is he: de stad rond «Ze beginnen weerom met hun politiek» I Heeren. Pierlala gaat zijn ingeslagen weg voort en bekommert rich niet om politieke manoeuvers. Aan al de lezers ne goeipn dag van PIERLALA. W. V. H. SCHOENEN voor BELGISCHE KRIJGSGEVANGENEN GELEVERD DOOR HET AMERIKAANSCHE ROODE KRUIS In den loop van de maand Oktober heeft het Amerikaanse he Roode Kruis 25.000 paar schoenen ges:uurd aan de Belgische krijgsgevangenen. De zeading bevatte eveneens geneesmiddelen en art senijkundige produkten. Onze Goddelijke Zaligmaker heeft ni.ets aan rich van een Oos ersch poten taat. maar des te meer heeft Hij he: recht op onze hulde. Het woord van Joannes had trouwens slechts een geestelijken zin en daarom doopte hij met b- doopsfl van boet vaardigheid, terwijl hij in alle nederig heid van Jezus getuigde dat hij nie: waar dig was «Zijn schoenriem te ontbinden». Kerstmis nader.. Hebben wij niets meentepoliüek e organisepren (waarmee recht .e maken wat krom was? O het het allen eens waren) werd er onder de baat niet als wij ons «mea culpa» slaan aanwezigen van gedachten gewisseld. op de borst van een ander I waaruit bleek hoe groo. de belangstelling Deze wereld is vol hoogmoed, deze was. Het was verheugend om hooren hoe wereld vergaat van hoogmoed /lijn wij de jeugd, vooral, zich aan deze nieuwe nog chris enen die eigen fouten kunnen i j. ii.,,^1/ urilUn belijden, zoo- het oor van rouwmoedig publiek dan toch i min of meer. wan rouwig staat tegenover niet de politiek. Daar er vooral beroep ge-j Chns'us plaatsvervanger, daan wordt op de jongere krachten uitjen deemoedig Al I F standen, tig. hal du. bij hen otn De wereld moe verbeteren Begtn b.j aan de politiek de goede richting te ge je zeil ia de leuze van den -Bond ven, zooals rij bet verlangen. zonucr naami. aan allen genoeg bekend. Wij zijn zwak en steeds tot het kwaad geneigd. Da zal altijd min of meer zoo blijven. Maar we kunnen onzen goeden wil toonen. 't Is Advent, laten we dua d- deur van ons hart openzetten om Christus, den Koning der harten bin Ook werd er geklaagd over he gemis aan leiding van hoogerhand er zouden moeten richtlijnen gegeven worden, en een samenhangende werking op touw gezet. Wanneer wordt ihervoor gezorgd door de vroegere leiding van he kW in het arrondiaaempn Of wie moet het nen te la'e"- aanpakken De katholieken wachen.. Luider danoo. moge deze week het Dit werd ook verklaard door andere psalmwoord klinken Als gij heden menschen. uit omliggende gemeenten, uit J Zijn stem zult hooren laat dan uw har- eigen beweging, naar deze vergadering en niet van steen zijn I. gekomen waren. DA VERO.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1