S'adsnieuws c BEURT"SANDERS RANTSOENEERINGSTABEL 17 DECEMBER '44-15 JANUARI '45 A B 1 Brood 350 10,500 350 Meel 260 7,800 260 Deegwaren 125 125 Biscot.es 125 3,750 125 Diëetslev. 125 3,750 125 Peperkoek 200 200 Banketgebak 350 10,500 350 Zetm.eelhoudende producten 125 3,750 125 2 Gebr. gers 6,66 200 g 66,6 3 Margarine 13,3 400 g 133,3 4 Boter 3.3 100 g 33,3 5 Cichorei 4,15 125 g 41,5 6 Suiker 33,33 1.000 333,3 7 Peulvruchten 4,15 125 g 41.5 10 Vleesch 35 1.050 35 12 Confituur 30 900 150 Gekonfijte vr. 22,5 675 g 112,5 Suikergoed G.ev. suiker 18 540 g 90 Suiker 16.6 500 g 83,3 20 Aardappelen 500 15,000 1 k A Dagel. rantsoen B Totaa voor 30 dagen C Hoeveelheid per zegel Bij het verschijnen van «Nieuwe Stemmen» Weken lang hebben velen onder ons met spanning het eerste nummer ver wacht van di: nieuwe tijdschrift voor jonger.e intelleclueelen. Nu het vorigen Dinsdag van de pers kwam, zal het haas.ig doorbladerd, gewikt en gewogen word.en niet alleen in het Aalstersche, maar tot in de vers e uithoeken van het Vlaamsche land, waarin de «nieuwe stemmen» weerklank hebben gevonden. Het zijn werkelijk nieuwe s.emmen» die ons toeklinken uit d.e bladzijden van dit tijdschrift, hoopvolle en begeesterende geluiden van een frissche j.eugd, die te vens getuigen van mannelijke beslistheid en zakelijkheid. Ge.en neerhalende, maar opbouwende handen; geen hoogdra vende, maar rake en evenwichtige lec- Diepzinnig en aanschouwelijk spreekt het artikel i Godsdienst en Elite van E. P. Van dsn Daele over het genadeleven, als de onmisbare bekroning van alle natuurlijke krach en. In he'. literair ge deelte gaat onze aandacht naar de ge dichten De Boodschap» en «Aan de meisjes van Vlaanderen» en de novelle «De laatste Vlucht» die uitmunt door scherpe beeld.en en een weelderig lossen verhaaltrant. Nieuwe klanken vernemen we ook op sociaal gebied, vooreerst in «D.e intellectueel en de arbeidersmassa» van Ber. De Smaele, dat wij samengevat vinden in de slotzin «niet voor een beweging of voor een partij winnen, maar dienen in echt socialen geest, ge ïnspireerd door een diepen gemcen*- schapsz... de taait Vet den jonge intellectueeten tegenover de arbeiders en tegenover hun volk»; vervolgens in «De toes and van onze volksjcugd en de jeugdbeweging» dat ons verheugt om een zoo diep besef van de harmonie der le venswaarden. Met het mees e recht b.e pleit A. D. R. df noodzakelijkheid van de cultuurgeschiedenis terwijl F. D. B., schrijver van Tooneel belangs.cl- ling», blijk geeft van fijn psychologisch inzicht. «Preventieve Geneeskunde» is het lezen waard graag zagen wij van dezelfde hand meerder.e opstellen over een of ander van de afzonderlijke ge bieden van deze preventieve geneeskun de, als b.v. reinheid van lichaam, wo ningbouw. enz. Als interessant bijvoegsel bij dit nummer wordt ons de vertaalde .ekst geven en toegelicht van een middel- ecuwsch liturgisch Driekoningenspel da'! op 5 en 6 Januari door de monniken te Affligem opgevoerd wordt en talrijk toeschouwers ui. Aalst en elders lokkei zal. Aan E. P. Van den Daele. den re dactieraad en alle medewerkers van «Nijeuwe Stemmen» wenschen wij van harte proficiat. Onze hooge verwachtin gen werden niet teleurgesteld; daarom zullen de volgende nummers met nog meerdere spanning worden verwacht. Mocht dit tijdschrif ertoe bijdragen om alle katholieke intpllec.ueelen samen te brengen en ze allen bewust te maken van hun zend BELANGRIJK SOCIALEN DIENST O.F. AALST Langs dezen weg maakt Mevrouw P .etsier, aan al de personen welke zij ge durende de bezetting ondersteund heeft bekend dat zij hare werking, in het be gin van den oorlog door haar aangevan gen. voortzet onder de benaming SOLIDARITEIT R I T A (haar oorlogsdeknaam) De nabestaanden van gefusiljeerden en gesneuvelden alsook de politieke gev genen nog weggevoerd of reeds terug thuis kunnen zich op haar bureel laten schrijven. Dit bureel is gevestigd in de zaal MA- DELON (Pompierken), Groote Mark: 25. Tel. 1281, en open alle werkdagen van 9,30 uur tot 12 uur en van 14.30 uur tot 16.30 uur. NIET VERWARREN' MET RIDA (Louisa benaamd) en die als lokalen aanwijs. Var.enlaan 7 of Rooseveltlaan 67 (Keizerlijke Plaats), of Brusselsche- straat (huis Antiek) of Burgershuis. EERVOLLE BENOEMING Wij vernemen me; genoegen de be noeming van den He.er Advokaat Ludo- vic Moyersoen tot Adjunct-Kabinetschef bij den Eers e-Minister. Onze beste gelukw.enschen. GROEP TIJL Na den zeer geslaagden Voordracht Muziek-avond van 9 Oktober 1.1. en de succesvolle opvoering van «Chateau de Bersac '12» geeft deze acti.eve groep op ZONDAG 24 DECEMBER 1944 te uur, in zijn lokaal Ka.h. Midden standshuis. Groote Markt, een tweeden VOORDRACHT en MUZIEKAVOND in Kerst- en Nieuwjaarstemming Het wordt terug een avond vol innig kunstgeno.. Gezien het beperkt aantal plaatsen, is het aan te raden zich zoo vlug mogelijk kaarten aan :c schaffen. Toegang 3 frank voor de leden; 5 frank voor de niet-leden. Kaarten ip vterkrijgen Zonnestraat. 55, Maanstraal. 26, of in het Ka.holiek Midd.enstandshuis. GEMEENTERAADSZITTING Dinsdag 19 Dec. 1944, te 18 uur. OPENBARE ZITTING Hernieuwing der delegatie op 4 De- I cember 1939 door den Gemeenteraad aan het Collége verleend voor sommige benoemingen en bevorderingen van het stadspersoneel. Begrootingswijziging nr 4 van de C.O.O., dienstjaar 1944 Begrooting der C.O.O. voor he: dienst jaar 1945 Verhooging der prijzen van he: water van het stadsnet Goed- stemming van de begrooting der stad over het .dienstjaar 1945 Krvdie - dpv'ning 1945 7.000.000 frank. Aanvaarden van het legaat Boterbergh, 'e Brussel. Vastselling van het aan tal ambten op het bureau van den Bur gerlijken Sand. gelijk, kennis :e geven van de door de oorlogswetten afgekeurde daden die, tij dens den aftocht van de Dui.sche legers, werden gepleegd. In het Staatsblad van 10 December 11., verscheen een nieuw rondschrijven dd. 5 December 1944, waarin gevraagd wordt niet alleen de tijdens den aftocht der Duilsche legers gepleegde daden te signaleeren. doch ook de schendingen van de oorlogswetten gepleegd tijdens de vijandelijke bezetting (plundering, dief- te, afnemen van .auté's, fietsen, paar den en wagens, brandstichting, moorde- rij, wegvoeren van gijzelaars, enz.) De personen die schade geleden heb ben door bovengenoemde daden worden verzocht hiervan schriftelijk kennis te geven aan het bureel der OPENBARE WERKEN, ten stadhuize, voor 31 De cember e.k. Aals:, den 13 December 1944. De Burgemeester, A. NICHELS. aan Bevelhebber De Hert en zijn kranig korps» hetwelk in d.e diepste stilte aan hoord werd en met een daverend er langdurend applaus onthaald werd. Het was voorwaar een der aangrijpendste momenten van dezen zoo goed slaagden avond. Een dik pak gelukwenschtelegrammen en menig boukel bloemen werden aan Commandant de Hert besteld. Deze zoo prachtige avond duurde tot na I I uur. Gisieren Zaterdag had het Pompiers bal plaats in de zaal Perre. Heden Zondag, 1 7 December, zal te I I uur in de St Martinuskerk, een plech tige H. Mis met Offer opgedragen wor den to. lafenis der zielen der afgestorven leden van het korps. De Bevolking van Aalst drukt de vu rigste wenschen ui; voor den verderen bloei en groei van onze sympathieke en gewaardeerde brandweermannen. Sint Martinuskerk Zondag te 10 u. Sol. Mis H. Au bei'us voor de Bnkkersgildc. Woensdag te 7 u. Gulden Mis ter vereering van de menschwording van Kerk der E. P. Capucienen Derde Zondag van de maand en van den Advent; dezen avond om 5,30 uur rozenhoedje en lof waaronder processie ter e«re van O I. Vrouw van Troost. Dinsdag, Sint Antoniusdag. om 8 u. mis me zang. korte oefenng en zegenen ter van den H. Antonius. 's Avonds om 5.30 u. rozenhoedje en lof; daarna ze nen met de relikwie van den H. An tonius. ZONDAGDIENST APOTHEKEN Zondag I 7 December van 8 tot 12 u. en van I 3.30 tot 19 uur zal de Apotheek open jn van Mr Van Holsbc,ek, Moor- selbaan. Aalst. Apotheek Volksverheffing». Korte Zoutstraat, 28, Aalst. NATIONALE BOND DER GEWEZEN MILITAIRE KRIJGSGEVANGENEN 1914 - 18 - 1940 Het liefdadigheidsfeest gegeven ten voordeele va ndeze vereeniging was een sukses op heel de lijn. Het Bestuur dankt an harte de honderden toeschouwers voor hun milden steun, alsmede d.en Hr Guillaumc Kieckens en zijn prachtig or kest, den heer Oscar Van Pamel, die ons de zaal belangloos t.en diens e stelde en aan alle medewerkers. Een bizonder woord van hulde en dank aan het Tooneelgezelschap O. F. SOLIDARITEIT «RITA» voor d.e be- langlooze medewerking. Deze vader landslievendc inrichting welke gedurende de bezetting en ook na de bevrijding, aan de naas bestaanden van onze Ge fusilleerde, gekerkerde en verbannen po liti.eke gevangenen een degelijke steun wis' te verleen en, heeft spij s haar drukke bezigheden ten bate van alle nazi slacht offers. nog den noodig.en tijd gevonden, om een Revue-Kabarct te geven, als blijk van SOLIDARITEIT egenover den Bond der Gcw.ezen Krijgsgevangenen. Door dit mooie gebaar heeft het O. F. SOLIDARITEIT RITA» niet alleen lijk met woord maar ook me de daad bewezen, met welke gevoelens zij bezield jn. Zonder veel omhaal rond de hitterende daden waarop zij mogen bo gen. doen zij zooals tijdens de b.cze ting i stilte voort, met daadwerkelijk 'eunen en... te dienen. Een .«-eresaluut aan O. F. SOLIDARI TEIT RITA» een parel méér prijkt aan fe rijke kroon. Op algemeene aanvraag zal het Too neelgezelschap van O. F. SOLIDARI TF.IT RITA voor de achts e maal haar Kabarct Revue op Maandag 18 Decern, ber opvoeren. Begin 19 uren. Het feest al gevolgd worden door gezellig samen- ijn en dans. Kaarten zijn op voorhand e bekomen ij de bestuursleden en bij Oscar Van 'amel. Groote Markt 25 (Zaal Made >n. Pompierken) waar het bureel van Madame PI T.TSIF.R O. F. SOLIDARI TEIT RITA alle werkdagen open is 9,30 ot 12 uur en van 14,30 tot 16.30 uur, Tel. 1281 SINTE BARBARAFEESTEN 1944, i DER STEDELIJKE VRIJE BRAND WEER VAN AALST, GEVIERD IN ...'T TEEKEN DER BEVRIJDING. Onze stedelijke brandweer vierde, op grootsche en waardige wijze de Sinte Barbarafces.cn, in het teeken der Bevrij ding MAANDAG 4 DECEMBER. PLECHTIG LOF met gelegenheids sermoen door E. H. Baudts. Veel volk! Ruim meer dan 150 mannen in de pro cessie. Na het lof bezoek der leden. ZONDAG 10 DECEMBER Een prachtig weerken Weggelegd voor onze sympathieke Brandweerman nen. Te 10 u. werd. onder ruime belang stelling, een gesolemniseerde H. Mis op gedragen aan 't altaar d.er H. Barbara. Het prachtig uitgedoscht korps was, met muziek aan 't hoofd, naar de kerk gestapt. Te 10,30 u. had, op den binnenkoer van 't Stadhuis, een indrukwekkende plechtigheid plaats. De volgende leden van het Korps, 60 jaar oud, treden in de Eerewacht Korporaal Van der Schueren Remy Brandweerman Schellekens Polydore. Commandant tie Hert Pedro brengt hen e.en welverdiende hulde en biedt in naam van 't korps een korf bloemen aan hunne echtgenoote. Eere-Bevelhebber de Wolf Fritz over handigt aan beiden een eerespeld. Afroepmg der toekenning van dienst- strepen aan meerman 15 manschappen. Volgende Jubi|irissen, met 25 jaar diens ontvangen jvan den Heer Burge meester het officifri diploma. Gewoon lijk schenkt het J ">rps een prachtig ge denkstuk «De door oorlbgs- oms'andigh'edon tiijn dez.e beelden niet klaar. I Brandweerman- verpleger Van Lan- duyt Felix ij randweerman-Klaroen Van der Donck: i.ugene Brandweer mannen Schellekens Polydore, Kieckens Eene betrekking van tijdelijk Landmeter-teekenaar is te begeven bij het Stadsbestuur van Aalst De aanvragen moeten gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen der Stad Aalst, vóór 2 Janua ri 1945. Inlichtingen en voorwaarden te bevra gen bij het Gemeentebestuur van Aalst. Armand en Kieckt ns Alfons Korpc raals Eemans Robert en Ringoir Richard Sergeant Singel! De Somer Philem Bevelhebber De F Nadien had de d.en Heer Bevelheb gelegenheid van Eene betrekking van tijdelijk Conducteur der werken is te begeven bij het Stadsbestuur van Aalst De aanvragen moeten gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen der Stad Aalst, vóór 2 Janua ri 1945. Inlichtingen en voorwaard.en te bevra gen bij het Gemeentebestuur van Aalst. Men verzoekt ons het overlijden te elden van Mijnheer ARTHUR LJEVENS ech.genoot van Mevrouw Irena-Maria-Adèla VRANCKEN geboren te Lede, den 17 April 1903 en overleden te Aalst op 14 December '44. Versterkt door de Heilige Sacramenten der Stervenden en den Pauselijken Zegen De plechtige lijkdilnst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben op Maan dag 18 December 1944. om 9,30 u., in de kerk van Sint Jozef. Vergadering ten sterfhuize, Geatcshe- straa. 127, te Aalst, om 9 uur. Vrienden .en kennissen die bij verge- Iheid .geen doodsbericht zoiL- „r.;. vangon hebben, worden verzocht dit als dusdanig te aanzien. SPORTNIEUWS S. C. Eendracht Zondag speelt ons reserve elftal om 2 u. 30 op ons plein tegen de zeer sterke ploeg van Lede. Ons res.erve elftal is grootendeels sa mengesteld uit juniors en z.elfs scholieren die werkelijk de effectieve reserven zijn, welkl zou mo.e.en optreden moesten een. of meer spelers der eerste ploeg gekwetst of ziek zijn. Het zal dus een schoone match zijn; in de eerste ontmoeting won onze ploeg heel nipt met 5-4. V. G. Bij 0. C. Adelaars Zondag 1 7 December 44 O.C. ADELAARS I HAALTERT 1 Aftrap 2 u. 30. Voormatch O.C. Adelaars - Tempo Begin 1 u. 15. Terrein «Haring». Supporters allen op post II' LOONENDE BETREKKING aan drie bekwame, ernstige heeren met onberispelijk gedrag. Ouderdom en kennissen vermelden. Schrijven, bureel van het blad, onder de letters L. A. S. DRINGENDGEVRAAGD Goede bediende, kunnende Fransch, Vlaamsch, indien mogelijk Machien- schrift en de Engelsche taal. Schrijven naar het bureel van het blad onder de letters A. Z. VERLANG TE KOOPEN Vrachtwagen van 1 1 /2 tot 3 ton, me! rijvergunning. Schrijven met prijs: Bureel blad, letter CM. BERICHT AAN DE BEVOLKING Bij rondzendbrief ui'gaande van het Ministerie van Jus i ie dd. 16 November 944. bekendgemaakt in he' S aatsblad an 19 November, werden de gemeente besturen verzocht, zoo nauwkeurig mo jn Pieter Lu: Commandant en Pedro. huldiging plaa s van t>er Pedro de Hert, ter - 25-jarig jubileum Is officier der sedelijke brandweer. Het was .een grootsche en aangrijpen de plech igheid, alle vooraanstaande personaliteiten waren aanwezig en bevon den zich op een podium. Dé Heer Majoor Désiré Ramlot was aanwezig en sprak in hoedanigheid van vriend en Voorzitter der Koninklijke Belgische Brandweerf.e- dera ie enkele welgemeende .en hartelijke woorden tot Bevelhebber ,en overige ju bilarissen. Hij schonk tevens bloemen aan den Commandant. Talrijke fabrie ken en vr?end,cn s uurden korven en rui kers prachtige bloemen. Het défilé was bewonderenswaardig en de brandweer haalt .eer van haar groep. Wij willen speciaal wijzen op de diepaangevoelde gelegenheidsaanspra ken. gehouden t.er eere van den Heer Commandant Pedro de Hert. door de Heeren Kapitein De Paepe Ar hur en De Wolf Fritz, Eere-Bevelhebber. Te 5 uur had een prachtig Banket plaats in de prachig versierde zaal «Madeion». Ruim 170 personen namen er aan deel. Waren onder meer tegenwoordig de Officieren der Brandweer. Majoor Ramlot, Voorzitter der Federale, Baron Moyersoen. Senator, Burgemeester Ni- chels. Schepene De Sobbeleir. Een- Commissaris Van de Winckel, Commis saris De Veylder, Mr. J. Van de Velde der Passieve Luchtbescherming, den Hr De Troyer. Stadsontvanger. Dr. Schelf, hout Julius, Meest r Ch. Calewaer ad vokaat, en talrijke genoodigden. Redevoeringen werden ui'gesproken door Kapi ein Dé Paepe. Majoor Ram lot, Baron Moyersoen, alle met aandacht gevolgd en met groot applaus on haald Bevelhebber Comniandan' De Hert hield een heildronk op de gezondheid van Ko ning Leopold lil en de Grondwet van he. Belgisch Volk en wcnsche een spoe dige terugkeer van onzen Vorst en Zijn gezin. Dc Hr Town Major op he! laatste •ogenblik verhindert, liet zich veron schuldigen. Dc manschapp n hadden gezorgd oor afwisseling met zang cn luimig spel en de Heer Backaert Emiel droeg voor een gedicht Hulde van dc Bevolking Men verzoekt ons het overlijden melden van Mijnheer JOZEF BAL echtgenoot van Mevrouw ANGELE MEERT Oudstrijder 1914-1918. Eere Kapitein op rust. Vereerd met de Medalie van den Ijzer. Oorlogskruis met Palm. Milt taire decoratie Iste Klas. Overwinnings- en Herinneringsmedalie, geboren te Ant werpen den 5 Mei 1890 en godvruchtig overleden na een pijnlijke en langdurige ziekte, te Aalst den 15 December 1944 versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden en Pauselijke Zegen. De plechtige lijkdienst, gevolgd van bijze ting in den familiekelder, zal plaats hebben DINSDAG 19 DECEMBER om 9 uur, in de parochiale kerk van den H. Jozef. Men yergadere ten sterfhuize. Chur- chillaan 33, om 8,30 u. Vrienden en kennissen die bij verge telheid geen doodsbericht zouden ont vangen hebben, worden vri.endelijk ver zocht dit als dusdanig te aanzien. PER BRIEFWISSELING 1. Fransch, Engelsch, Spaansch, Boek houd., Steno, Sekretaar. 2 Teekenen Beton, Luchtvaart, Mecha- nika, Electric., Radio, Scheikunde, Meetkunde, Schatt., Textiel. 3. Landbouw, Tuin, Melkerij. 4. Geracentcsekretaris. Kommisaaris, Veldwachter, Spaarkas. 5. Kunst, Teekenen, Muziek, journalist. Nurse. 6. Latiju, Grieksch, Wijsbegeerte, Phi- lologie. Rechten. DIPLOMA EINDE STUDIE. Vraag algemeenen Katalogus. Philotcchnisch Instituut Maur Lemonnierlaau. 57 BRUSSEL Studie van Notaris MOYERSOEN Aalst, Statiestraat, No 23 OPENBARE VEILING VAN H I I I S M E .1 E L E N te Aalst, Veldstraat, No 40 D Notaris MOYERSOEN te Aalst zal namens wie het behoort openbaar ver- koopen Piano merk «Van Hyfte frères». Se cretaire in accajou, étagère buffet in ac cajou, coulisse tafel en zes stoeten in eik, étagère, lusters, spiegels, schouwgarnitu- ren, stoeltjes, likeurservies in kristal. Slaapkamer in accajou, omvattende bed met ressort en wollen matras, lavabo met garnituur, nachttafel, 2 stoelen en droog- stoel, rond.e tafel in accajou. Slaapkamer in eik omvattende bed met ressort en vollen matras, kleerkast met spiegels, la- 'abo met sptegel, 2 stoelen, droogstoel n nachttafel, regulateur, Leuvensche stoof met breede buis, eetservies, koffie sjerviesen, kaders, schilderijen, brandkof- fer in zeer goeden staat, tafels, stoelen, vogelmuit in hanger, kleerhanger, ven- stergarnieringen, schrijfmachien merk Remington», dekens, linnen, enz., enz... Op MAANDAG, 18 DECEMBER '44, om I u. 30 stipt namiddag ten huize van Mevrouw Amandina Van Extergem, Weduwe Mr. Leopoldus Van den Bosch te Aalst, V.eldsrtaat No 40. Gewone voorwaarden. Gercede betaling. Herneming vnn den wekelijksche Beurtdienst tusschen VALST- OENDERMONDE - ANTWERPEN en terug. Vertrek uit Aalst Woensdag middag. Vertrek uit Antwerpen Zaterdag middag. Voor inlichtingen zich wenden tot FRANS SANDERS-BRANTEGEM Cumontstraat 8/< AALST Telefoon 472 Ladingsplaats Antwerpen Waaische Kaai - Zuiddok. Telef. 75657 STERK F. VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ erlangt 2 goede vertegenwoordigers. Schriftelijk aanbieden. Munklaan. 12 Gent. JONGE BEDIENDE houder van diploma van Moderne Hu maniora vraagt bureelwerk om na zijn i uit te voeren. Vloeiend Engelsch, Fransch, Duitsch. Dactylo. Schrijven aan G. D. B. «De Gazet van Aalst». MEN VRAAGT overdekte plaats om auto's te bergen. Schrijven bureel van het blad .onder de letters R. B. Om lange Winteravonden aangenaam en gezellig door te brengen Hoe kan men dit beter dan bij het lezen van een goed boek. Komt daarom naar de Uitleenbibliotheek Wwe FONCE Schoolstraat 43, AALST Er is een grootte keus naar ieders smaak. Wild-West Detectief Avontuur Liefderomans zijn te bekomen tegen de beste en goedkoopste voorwaarden. Veran w. uitgever Schoolstraat, Gustaaf Sanders, 16, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2