België en de Mogendheden EN OMSTREKEN eering en de Speciale Machten* PIERLALA De Sociale Verzekeringen Brieven uit Londen k DE GAZET VAN AALST Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week. Nummer 23 Eerste Jaargang 1944. Prijs 1 Fr. het nummer. Zondag 17 December 1944 BUREELEN Kerkstraat, 9, Aalst. Telefoon 114. (Vervolg ien Slot) Op 6 December legde de heer Spaak in de Kamer der Volksvertegenwoor digers een verklaring af over h.et buitenlandsch beleid der Regeering sedert haar vertrek uit België. Na een historisch overzicht bepaalde de Minister onze verhou ding tolt de groote Mogendheden in het algemeen en tot de ons omringende lan den in het bizonder. Tieji aanzien van Nederland en Luxemburg is hij voorstander van een zoo nauw mogelijke verstandhouding op politiek, economisch en militair gebied. Geen enkele organisatie van de wereld in Europa en meer speciaal in West- Europa achtte hij denkbaar zonder een sterk Frankrijk. «Indien wij, zegde hij, vereenigd als wij reeds zijn met Luxemburg en met Holland. h.echt op Frankrijk kunnen sf.eunien en aldus de kern vormen van een economische ver standhouding, sterk door onz.e rijkdommen en door de rijkdommen van onze koloniën dan kunnen wij de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Na hulde te hebben gebracht aan Engeland, Amerika en Rusland, wees hij op de noodzakelijkheid van hiel behoud der eensgezindheid die onder den oorlog bestond. Duitschland mag zich economisch en politiek aan een harden vrede verwachten. Moest West-Duitschland ooit van bet Reich afscheuren of afgescheurd worden, dan zouden al de gewone gegevens onzer politiek omge worpen worden en wij zouden moeten gereed zijn om onze rechten te laten gel den». De voornaamste passages uit deze verklaring betroffen echter de vestiging van den naoorlogschen vrede. «Om den vredte te verzekeren dient het gebouw opgericht dat hem moe. stutten. Er zijn drie verdiepingen waarvan elk een naam draagt. Deze die de andere twee beheerscht en dekt heet COLLECTIEVE VEILIGHEID. De tusschenverdigping zou kunnen genoemd worden: EURO- PELSCH BONDGENOOTSCHAP en de andere GEWESTELIJKE OVER EENKOMSTEN.» Er moet een nieuwe Volkenbond komen met voldoende gezag en beschik bare internationale strijdkracht, waarin elk land .een rol zou spelen in verhou ding tot zijn belangrijkheid. Maar het kan gebeuren dat een mogendheid zich .op ieen bepaald oogenblik in tegenstelling bevindt met alle andere mogendhe den of met een ov.ergroote meerderheid van deze laatste. Indien deze mogend beid bij voorbaat verklaart «In een geval als bet onderhavige weiger ik mij te onderwerpen; ik wil geheel mijn vrijheid van handelen bewaren», dan kan men den schijn aannemgn alsof men de collectieve veiligheid verdedigt. In wer kelijkheid doet men het gchter niet. «De redenaar zinspeelde hier zeer duidelijk o de houding van Rusland dat, te Dumbarton Oaks dg collectieve veiligheid d >or een dergelijke verklaring in de kern aantastte. België wil de collectieve veiligheid toch nog .eens beproeven op voorwaarde dat het nieuwe stelsel gezuiverd worde van de smetten en ontoereikendheden. Te, aanvulling kunnen groote verdragen van Europeesche beeekenis als het Engelsch Russisch verdrag afgesloten wordien. Voor de kleine landen zal het noodig zijn over te gaan'tot het sluiten van gewestelijke verstandhoudingen. Geen «blokken» zegde de Minister, die tegenover elkaar zouden staan, een ge vaar Zouden uitmaken voor den vrede en van Duitschland d.e scheidsrechter van Europa zouden maken. ,-n -,Y/ lil---,., Daardoor is er klaarte gekom,en in dien "™,a lk wensch, zoo besloot hij is dat m het raam van de collectieve kolentoestand. Waarom wachten in zoo veiligheid, in den geest van het verdrag da;: reeds tusschen Engeland en de U.S.S.R bestaat en, van het verdrag dat morgen zou kunnen bestaan Husschen de USSR en Frankrijk, die gewestelijke verstandhoudingen een soort uitvoerings orgaan van de collectieve veiligheidspolitiek zouden zijn Ik geloof dat het een noodzakelijke proefneming is. Ik bek.en dat ik buiten deze oplossing nie. goed gen waar de°moeihjkhed;n lagem'tOok inzie hoe Belgie zich doelmatig zou kunnen verdedigen tegen zijn eenigen vijand een stadsbestuur kan niet alles... waar die Duitschland is en evenmin hoe het, verloren in een vergadering van naties, j om van den beginne af den toestand niet doelmatig zijn belangen zou kunnen verdedigen, met kans gehoord te worden,,. g<?zegd zooals hij is. Beloften volstaan Deze verklaringen van den^ Minister vonden lev,endigen bijval. Ze maken nie: meer voor 't volk. Uitleg of dad.en ZET DE PUNTJES OP D'l Wanneer Pierlala zijn eerste artikels de «Gazet van, Aalst» schreef dan stond er o.a. het volgende te I/szen Ik en wil' hier niemand ^schellen, Oft hem in zijn eere kwellen Maar ik spr,eke in 't gemeyn Van den ganschen weerelds treyn. Peyst iemand gekwetst te wezen Van mij, Pierlala, verrezjen, 'k Zeg het eens en andermael Dat het is een grootste kwael. Let dan w,el en wilt mij hooren. Maer en wilt u geenzins stooren Die met 't scherft niet is besmet Laet het krabben onverljet. Aan deze «ganschen weerelds tryn» heeft Pierlala zich steeds gehoud/en. Heeft de gedachten door den volksmond uitgedrukt op 't papier gebracht. Steeds een groot voordeel voor dezen die met de volksopinie moeten rekening houden. Want de volksmond spreekt soms gezon de taal. I. PIERLALA AAN HET HOOFD VAN DE 6de KOLONNE. Wie heeft de 6de kolo.nne «d.e mannen die het openbaar leven storen en het eco nomisch lev.en in de war brengen en in oorlogstijd de nieuwe soort verraders zijn» wie heeft die het eerst toegeroepen: Klare wijn schenken, Heeren Wi,e heeft hun plan ontmaskerd Wie is door die kolonne bedreigd met «grendel en slot»? Was bet niet Pierlala en dat op een oogenblik dat anderen nog beweerden «volle vertrouwen» te"hebben in diezelfde kolo.nn.e. En is niet alles uitgevallen zoo als Pierlala het voorspelde II. PIERLALA EN HET KOLENVRAAGSTUK De groote bekommernis der bevolking was en blijft heel zeker het kol.envraag- stuk. In dit vraagstuk ook heeft Pierlala vertolld; wat die volksmond^ fluisterde. DE BELASTING OP DE OORLOGSWINSTEN De h. Pierlot, eerste minister, heeft na den Kabinetsraad van Dinsdag beves tigd, dat de Raad Maandagavond het onderzoek voltooid had van het ont werp houdende de belasting op de oor logswinsten. De tekst van de uiteenzetting der ipotieven en van z,ekere bijkomende punten moet nog nader uitgewerkt wor den. n belangrijke volkskweslie van uitleg te verschaffen. De regeering Pierlot heeft veel gewon nen van 't oogenblik dat ze durfde te zeg nog slechts een schets uit van de richtlijnen die ons land wenscht Ie volgen: Ze stuiten blijkbaar re.eds op moeilijkheden. Rusland staat eenerzijds niet sym pathiek tegenover regionale akkoorden, sommige Waalsche landgenootem voe len nie veel voor een Nederlandsch-Belgisch-Luxemburgsche Unie die ze als een nieuw soort Groot-Nederland bejegenen. T)e toekomst zal uitmaken in hoeverre die rich lijnen zullen kunnen gebruikt worden tot afwerking van het gebouw on zer nationale veiligheid. LUCIUS Het aanvragen der speciale machten door de regeering aan het parlement heeft een heele reeks palabers en discussies k zoo in Kamers als in Senaat. Doch, inde goed, alles goed. De regee- i n F ;f' het pleit gewonnen. Hierdoor zit de regeering Pierlot vas ter in het zadel dan ooit. Best zoo. Wam., wispeltierige en dolzinnige paarden had den go racht haar uit het zadel te lichten en, waar rold.e de staatswagen naartoe met onbereden en ongebreidelde paar den Het spoor in van Griekenland Een drievoudige taak moet nu ver vuld. Een eerste vanwege d,e regeering. Een tweede vanwege het parlement en een derde vanwege het volk. De REGEERING moe nu voor te nemen besluiten en beslissingen niet wachten tot wanneer na urenlange be sprekingen en redevoering van Kamer leden en Sena oren de zaak haar op lossing krijgt. Ze kan nu met spoed han delen. Ze d ent toch te we,en dat haast en spoed zelden goed is, wat niet belet dat na rijp overleg kordaat .en spoedig kan gehandeld. Veel hangende zaken eische een niet ui te stell.en oplossing en die wordt dan ook verwacht. He'. 'ARLEMENT heeft de inze> van de pa i ni.et to. aal verloren aangezien de regeering alvorens besluitwetten uit te vaardigen toegeeft eerst in vojeling te treden met de bevoegde Commissies van Kamer ,en Senaat. De parlementaire taak weze nu te beletten dat, oorzake dier Commissies, aan geen onnuttige tijdver spilling wordt gedaan en dat d,e verte genwoordigers van het volk een gezonde con.rooi uitoefenen op het werk der re geering. Zoo komt, mijn inziens, het parlement stilaan tot zijn juiste rol, n.l. in naam van het volk controleeren wat én door regeering én door Commissies wordt verricht. Eindelijk HET VOLK heeft ook een nie. te onderschatten taak te vervullen. De regeering heeft speciale machten aan gevraagd omdat zij het noodig achtte en goede van het volk. Wij moeten haar doelmatig en spoedig te kunnen regeeren crediet geven. Niet afbreken en: afkeuren alvorens wij den uitslag zien... en niet vergeten da met de besluitwet er den uitslag rapp.er of langzamer op volgt in de mate dat he volk gehoorzamen wil. Als we goede leiders willen moeten we ook willen geleid worden. Wij hebben nu trekpaarden (de re geering) we hebben de voerlui (parle ment). Aan ons de willen meerijden naar een toekomst vol orde .en welstand. vraagt het volk. Niemand denke dat ons volk niet vatbaar is voor klare en ge zoin.de laai. Ons volk vraagt ook het onmogelijke ni.et en het weet heel goed, dat we nog in oorlog leven. III. PIERLALA EN DE POLITIEK. Nog mooi: aan politiek gedaan, ook niet in zijn artikels. Nog maar eenmaal een politieke partij vernoemd, deze van het Communisme als ach ergrondsche po litieke groep ten tijde van het Na-oorlog- sche O.F. Nog nooit personen verno.emd en nog veel min een enkele persoon aangevallen. Hierom k,eurt Pierlala alle persoonlijke aanvallen af en zal nooit antwoorden op politieke strooibriefjes en op aanvallen degen personen gericht. Pierlala de man van de «voksmond» zegt met het volk «Politiek Dat ze ons daarmee gerust laten. Moest na den oorlog de politiek en die kiezingen gedaan zijn dan zou den oorlog toch voor iets gediend heb ben». Bijgevolg wie gaarne aan Politiek doet doe het dan rechtstreeks en niet langs omwegen, ook daar ziet het volk lossen door. Besluit Sedert een achttal dagen is het de stad rond «Ze beginnen weerom met hun politiek» Heeren, Pi.erTala gaat zijn ingeslagen weg voort en bekommert zich niet om politieke manoeuvers. Aan al de lezers ne goei.en dag van PIERLALA. W. V. H. SCHOENEN voor BELGISCHE KRIJGSGEVANGENEN GELEVERD DOOR HET AMERIKAANSCHE ROODE KRUIS In den loop van de maand Oktober heeft het Amerikaansche Roode Kruis 25.000 paar schoenen gestuurd aan de Belgische krijgsgevangenen. De zending bevatte eveneens geneesmiddelen en art senijkundige produkten. TOEPASSING OP 1 JANUARI De h. Van Acker, minister van Arbeid •en Sociale Voorzorg, gaf reeds in de Kamer enkele inlichtingen over zijn ont werpen tot sociale verzekering. Eerlang zullen zij voor de bijzondere parlemen taire kommissies gebracht worden. Het basisontwerp van de verzekerin gen handelt over de ouderdomspensioe nen. de gezinstoelagen en 't betaald ver lof. Nieuwe sociale verzekeringen, zoo als tegen ziekte, invaliditeit en onvrijwil lige werkloosheid, zullen verplicht en •eenvormig gemaakt worden. Twee derden van de lasten zullen door den werkgever en een derde door den werknemer gedragen worden. De bijdra gen zullen door een verdeelingsdienst en mét door een nationaal fonds beheerd worden. Zekere bestaande vereenigingen zullen versmolten worden. Het geheele stelsel moet op 1 Januari van kracht worden ten einde op di,en datum me, de inningen te kunnen aanvangen. De kosten van sociale verzekeringen moeten jaarlijks op 7 milliard geschat worden. De Staat zal slechts voor een klein ge deelte, zooals thans, tusschenkomen en d.e totale bijdrage van 23 1/2 van het loon komt voor 8 t.h. ten laste van den arbeider en voor 15 1/2 .h. ten laste van den werkgever. Alle loontrekkenden, zoowel arbeiders als bedienden, vallen onder toepassing van het stelsel. Later zullen ook de landbouwwerklieden en visschers er bij betrokken worden. Voor de mijnwerkers .en zeelieden zijn er twee bijzondere ontwerpen. Aan het betaald verlof zal niet veel veranderd worden. Voor de ouderdoms pensioenen voorziet men een vergoeding van 6000 fr. in de plaats van 3.200 fr per jaar. Voor de weduw.en van meer dan 55 jaar oud zal het pensioen onge veer één vierde van het gemiddeld loon van een arbeider bedragen. Minister Van Acker hoopt deze her vormingen in het raam van de bijzon dere machten te kunnen doorvoeren. Zijn ontwerpen zouden alleen de be staande sociale w.e'.ten willen vereenvou digen en aanpassen. Indien zij niet vóór 1 Januari worden goedgekeurd, zou er ernstige politieke en sociale verwarring kunnen onts aan. Zij moet van kracht kunnen worden als een onmisbare scha kel van het huidige ekonomisch stelsel. Naar verluidt zouden de voorziene 23 1/2 ten honderd van het loon slechts op een maximum bedrag van 36.000 frank slaan. Londen, November 3, 1944 JVIijn bestie, Wat had ik U voorspeld voor de vrij making van de Schelde U zult van onze ontscheping op Walcheren daar ze ker wel wat vernomen hebben 'n Heel stukje werk Dus ziet gij dal Antwerpen weldra in gebruik komt en dan moogt gij wel een ien ander aan 't front ver wachten. 'k Ben blij De dokter zei dat ik fel gebeterd was en ik weldra zou mogen afreizen. Hoera Ik zal er nog wel bij zijn met mijn mannen om den vijand den laatsten slag toe te brengen. Dat verzoent mij met veel. zeer veel, zelfs met die akelige verveling, die mij nu dikwijls te pakken heeft. Niet dat ik niets belangwekkends be leef. Hoor maar. Voor enkele uren kreeg ik een oud-studie-makker op bezoek, terug uit uw land. Hij is economist en vond de finantieele gebeurtenissen in België buitengewoon interessant. Zijn kijk op uw toestand kwam om trent hierop neer. Zeer drastische finantieele maatrege len zijn in uitvoering. De liquiditeiten worden tot 'n minimum gebracht. De verhandelingen over st.eeds circuleerende goederen worden practisch verlamd. Zoo brokkelen de prijzen af. Invoer, zelfs in klein.e quanta, doei deze prijzen weldra op wereldpeil zinken. Doch hiertoe moe! terzelfdertijd middel ge schaft, om de w.einige goederen, die bij U nog voorradig zijn, in den verkoop tie brengen. Hiertoe zoudfen crediieten moeten toegestaan, bij uitsluiting van an dere verhandelingen dan de werkelijke aankoopen. Blijkt dit mogelijk, dan wordt de Belgische proef een der meest interessante revaluatie experimenten van de Geschiedenis. Of gij. papienten van de «operatie» daar even begeesterd over zijt Ik wensch U evenwel het bes e ordie voor uw geliefd land, daarin brengt uw bevolking van taaie w.erkers dra welvaart terug. Hoe wij in de vrede, schouder aan schouder in de wereld zullen slaan, leg ik U bij 'n naaste gelegenheid wel eens uit. Houd U wel Uw getrouwe. ADVENTSGEDACHTEN Derde Zondag LEDE KATHOLIEKE VERGADERING Een klein honderdtal mannen hadden aan de vergadering beantwoord. Di, was een eerste contactname onder de katho lieken der gemeente. Na een uiteenzetting ov.er de dwingen de noodzakelijkheid om ons op de ge meentepolitiek te organise.eren (waarmee het allen eens waren) werd er onder de aanwezigen van gedachten gewisseld, waaruit bleek hoe groo. de belangstelling was. Het was verheugend om hooren hoe de jeugd, vooral, zich aan deze nieuwe werking interesseert, hoewel ze nog steeds min of meer, wantrouwig staat tegenover de politiek. Daar er vooral beroep ge daan wordt op de jongere krachten uit ALLE standen, lig, het dus bij h.en om aan de politiek de goede richting te ge ven, zooals zij het verlangen. Ook werd er geklaagd ov,er het gemis aan leiding van hoogerhand er zouden moeten richtlijnen gegeven worden, en e,en samenhangende werking op touw gezet. Wanneer wordt ihervoor gezorgd door de vroegere lëiding van he. KW in het arrondissement Of wie moet het aanpakken De katholieken wachten... Dit werd o.ok verklaard door andere menschen, uit omliggende gemeenten, uit eigen beweging, naar deze vergadering gekomen waren. Toen Joannes de Dooper werd uitge vraagd over zijn rol en taak, antwoord de hij «Ik ben. de sem van een die roept in de wildernis Maakt recht den weg des Heeren». Dat zeide heel wat lot de verbeelding van Oosterlingen. Bij hen waren vroeger en zijn zelfs heden nog de banen waar men met wagens over heen kan uiterst zeldzaam. Machtige koningen in het Oosten veroorloofden zich meermaals de weelde, hun volk aan he. werk te zetten om woeste wegen recht te trekken, enz. en zij zelf, met praal en prach., zich lieten huldigen door klein en groot. Onze Goddfelijke Zaligmaker heeft ni.ets aan zich van een Oos ersch poten taat, maar des te meer heeft Hij he. recht op onze hulde. Het woord van Joannes had trouwens slechts een geestelijken zin en daarom doopte hij met he doopsel van boet vaardigheid, terwijl hij in alle nederig heid van Jezus getuigd,e dat hij nie waar dig was «Zijn schoenriem te ontbinden». Kerstmis nader Hebben wij niets recht i.e maken wat krom was O, het baat niet als wij ons «mea culpa» slaan op de borst van een ander Deze wereld is vol hoogmoed, deze wereld v.ergaat van hoogmoed. Zijn wij nog chris.enen die eigen fouten kunnen erkennen en ze ook willen belijden. zoo niet publiek dan toch in het oor van Christus' plaatsvervanger, rouwmoedig en deemoedig De wereld moe verbeteren. Begin bij je zelf is de leuze van den «Bond zonder naam», aan allen genoeg bekend. Wij zijn zwak en steeds tot het kwaad geneigd. Da. zal altijd min of meer zoo blijven. Maar we kunnen onzen goeden wil toonen. 't Is Advent, laten we dus de deur van ons har: openzetten, om Christus, den «Koning der harten» bin nen te laten. Luider dan ooi moge deze week het psalmwoord klinken «Als gij heden Zijn stem zult hooren, laat dan uw har en niet van steen zijn I» DA VERO.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 3