Stadsnieuws BEURT "SANDERS., l RANTSOENEERINGSTABEL 17 DECEMBER '44 - 15 JANUARI '45 1 Brood 350 Meel 260 Deegwaren 125 Biscot es 125 Diëetslev. 125 Peperkoek 200 Banketgebak 350 Zetm,eelhoudende producten 125 2 Gebr. gerst 6,66 3 Margarine 13,3 4 Boter 3,3 5 Cichorei 4,15 6 Suiker 33,33 7 Peulvruchten 4,15 10 Vleesch 35 12 Confituur 30 Gekonfijte vr. 22,5 Suikergoed G,ev. suiker 18 Suiker 16,6 20 Aardappelen 500 A Dagel. rantsoen B 10,500 7,800 3,750 3,750 10,500 C 350 260 125 125 125 200 350 125 66,6 3,750 200 g 400 g 133,3 100 g 33,3 125 g 41,5 1.000 333,3 125 g 41,5 1,050 35 900 150 675 g 112,5 540 g 500 g 15,000 90 83,3 1 k BELANGRIJK SOCIALEN DIENST O.F. AALST Langs dezen weg maakt Mevrouw P..etsier, aan al de personen welke zij ge durende de bezetting ondersteund heeft bekend dat zij hare werking, in het be gin van den oorlog door haar aangevan gen. voortzet onder de benaming SOLIDARITEIT «RITA» (haar oorlogsdeknaam) De nabestaanden van gefusiljeerden en gesneuvelden alsook de politieke gevan genen nog weggevoerd of reeds terug thuis kunnen zich op haar bureel laten inschrijven. Dit bureel is gevestigd in de zaal MA- DELON (Pompierken), Groote Markt 25. Tel. 1281, en open alle werkdagen van 9,30 uur tot 12 uur en van 14.30 uur tot 16,30 uur. NIET VERWARREN' MET RIDA (Louisa benaamd) en die als lokalen aanwijs. Var.enlaan 7 of Rooseveltlaan 67 (Keizerlijke Plaats), of Brusselsche- straat (huis Antiek) of Burgershuis. 30 dagen C Bij het verschijnen van «Nieuwe Stemmen» Weken lang hebben velen onder ons met spanning het eerste nummer ver wacht van dit nieuwe tijdschrift voor jongere intellectueelen. Nu het vorigen Dinsdag van de pers kwam, zal het haas ig doorbladerd, gewikt en gewogen worden niiet alleen in het Aalstersche, maar tot in de verse uithoeken van het Vlaamsche land, waarin de «nieuwe stemmen» weerklank hebben gevonden. Het zijn werkelijk «nieuwe stemmen» die ons toeklinken uit d.e bladzijden van dit tijdschrift, hoopvolle en begeesterende geluiden van een frissche j.eugd, die te vens getuigen van mannelijke beslistheid en zakelijkheid. Geen neerhalende, maar opbouwende handen; geen hoogdra vende, maar rake en evenwichtige lec tuur. Diepzinnig en aanschouwelijk spreekt het artikel «Godsdienst en Elite» van E. P. Van d.en Daele over het genadeleven, als de onmisbare bekroning van alle natuurlijke krachten. In het literair ge deelte gaat onze aandacht naar de ge dichten «De Boodschap» en «Aan de meisjes van Vlaanderen» en de novelle «De laatste Vlucht» die uitmunt door scherpe beeld.en en een weelderig lossen verhaaltrant. Nieuwe klanken vernemen we ook op sociaal gebied, vooreerst in «D.e intellectueel en de arbeidersmassa» van Ber. De Smaele, dat wij samengevat vinden in de slotzin «niet voor een beweging of voor een partij wi: maar di.enen in echt socialen geest, ge ïnspireerd door een diepen gemeen schapszin dat is de taak van den jonge intellectueelen tegenover de arbeiders en tegenover hun volk»; vervolgens in «De toes.and van onze volksjeugd en de jeugdbeweging» dat ons verheugt om een zoo diep besef van de harmonie der le venswaarden. Met het mees e recht be pleit A. D. R. d.e noodzakelijkheid van de cultuurgeschiedenis terwijl F. D. B., schrijver van «Tooneel-belangstel- ling», blijk geeft van fijn psychologisch inzicht. «Preventieve Geneeskunde» is het lezen waard graag zagen wij van dezelfde hand meerdere opstellen over een of ander van de afzonderlijke ge bieden van deze preventieve geneeskun de, als b.v. reinheid van lichaam, wo ningbouw. enz. Als interessant bijvoegsel bij dit nummer wordt ons de vertaalde ekst g.e- geven en toegelicht van een middel- eeuwsch liturgisch Driekoningenspel da'i op 5 en 6 Januari door de monniken te Affligem opgevoerd wordt en talrijke toeschouwers uit Aalst en eld.ers lokken zal. Aan E. P. Van den Daele, den re dactieraad en alle medewerkers van «Ni.euwe Stemmen» wenschen wij van harte proficiat. Onze hooge verwachtin gen werden niet teleurgesteld; daarom zullen de volgende numm,ers met nog meerdere spanning worden verwacht, Mocht dit tijdschrift ertoe bijdragen om alle katholieke intellec'tueelen samen te brengen en ze allen bewust te maken van hun zending. EERVOLLE BENOEMING Wij vernemen met genoegen de be noeming van den He.er Advokaat Ludo- vic Moyersoen tot Adjunct-Kabinetschef bij den Eers e-Minister. Onze beste gelukw.enschen. GROEP TIJL Na den z.eer geslaagden Voordracht en Muziek-avond van 9 Oktober 1.1. er de succesvolle opvoering van ((Chateau de Bersac '12» geeft deze acti.eve groep op ZONDAG 24 DECEMBER 1944 te 5 uur, in zijn lokaal Kath. Midden standshuis, Groote Markt, een tweeden VOORDRACHT- en MUZIEKAVOND in Kerst- en Nieuwjaarstemming Het wordt terug een avond vol innig kunstgenot. Gezien het beperkt aantal plaatsen, is het aan te raden zich zoo vlug mogelijk kaarten aan te schaffen. Toegang 3 frank voor de leden; 5 frank voor de niet-leden. Kaarten Bp vterkrijgen Zonnestraal. 55, Maanstraal, 26, of in het Katholiek Midd.enstandshuis. GEMEENTERAADSZITTING Dinsdag 19 Dec. 1944, t.e 18 uur. OPENBARE ZITTING Hernieuwing der delegatie op 4 De cember 1939 door den Gemeenteraad aan het Colltege verleend voor sommige benoemingen en bevorderingen van het stadspersoneel. Begrootingswijziging nr 4 van de C.O.O., dienstjaar 1944 Begrooting der C.O.O. voor het dienst jaar 1945 Verhooging der prijzen van het water van het stadsnet Goed- stemming van de begrooting der stad over het dienstjaar 1945 Kredijet- opening 1945 7.000.000 frank. Aanvaarden van het legaat Boterbergh, ite Brussel. Vaststelling van het aan tal ambten op het bureau van den Bur g.erlijken Stand. gelijk, kennis te geven van de door de oorlogswetten afgekeurde daden die, tij dens den aftocht van de Duiïsche legers, werden gppleegd. In het Staatsblad van 10 December verscheen een nieuw rondschrijven dd. 5 December 1944, waarin gevraagd wordt niet alleen de tijdens den aftocht der Duitsche legers gepleegde daden te signaleeren, doch ook de schendingen van de oorlogswetten gepleegd tijdens de jandelijke bezetting (plundering, dief- aftiemen van autfc's, fietsen, paar den en wagens, brandstichting, moorde- wegvoeren van gijzelaars, enz.) De personen die schade geleden Leb ben door bovengenoemde daden worden verzocht hiervan schriftelijk kennis te geven aan het bureel der OPENBARE WERKEN, ten stadhuize, voor 31 De cember e.k. Aalst, den 13 December 1944. De Burgemeester, A. NICHELS. aan Bevelhebber De Hert en zijn kranig korps» hetwelk in d.e diepste stilte aan hoord werd en met een daverend en langdurend applaus onthaald werd. Het was voorwaar een der aangrijpendsite momenten van dezen zoo goed ge slaagden avond. Een dik pak gelukwenschtelegrammen en menig bouket bloemen werden aan Commandant de Hert besteld. Deze zoo prachtige avond duurde tot na 1 1 uur. Gisteren Zaterdag had het Pompiers bal plaats in de zaal Perre. Heden Zondag, 1 7 December, zal te 1 1 uur in de St Martinuskerk, een plech tige H. Mis met Offer opgedragen wor den tot lafenis der zielen der afgestorven leden van het korps. De Bevolking van Aalst drukt de vu rigsüe wenschen uit voor den verderen bloei en groei van onze sympathieke en gewaardeerde brandweermannen. Sint Martinuskerk Zondag te 10 u. Sol. Mis H. Au- bertus voor de Bakkersgilde. Woensdag te 7 u. Gulden Mis ter vereering van de menschwording van Kris'us. Kerk der E. P. Capucienen Derde Zondag van de maand era van den Advent; dezen avond om 5,30 vur rozenhoedje en lof waaronder processie ter eere van O L Vrouw van Troost. Dinsdag, Sint Antoniusdag, om 8 u. mis me zang, korte oefenng en zegenen ter eere van den H. Antonius. s Avonds om 5,30 u. rozenhoedje en lof; daarna zegenen met de relikwie van den H. An tonius. ZONDAGDIENST APOTHEKEN Zondag 1 7 December van 8 tot 12 u. en van 13,30 tot 19 uur zal de Apotheek open zijn vahi Mr Van Holsbe.ek, Moor- selbaan, Aalst. Apotheek «Volksverheffing», Korte Zoutstraat, 28, Aalst. NATIONALE BOND DER GEWEZEN MILITAIRE KRIJGSGEVANGENEN 1914 - 18 - 1940 Het liefdadigheidsfeest gegeven ten voord.eele va ndeze vereeniging was een sukses op heel de lijn. Het Bestuur dankt van harte de honderden toeschouwers voor hun milden steun, alsmede djen Hr Guillaume Kieckens en zijn prachtig or kest, den heer Oscar Van Pamel, die ons de zaal belangloos t.en dienste stelde en aan alle medewerkers. Een bizonder woord van hulde en dank aan het Tooneelgezelschap O. F. SOLIDARITEIT «RITA» voor d.e be- langlooze medewerking. Déze vader landslievende inrichting welke gedurende de bezetting en ook na de bevrijding, aan de naas bestaanden van onze Ge fusilleerde, gekerkerde en verbannen po litieke gevangenen een degelijke steun wist te verleenen, heeft spij s haar drukke bezigheden ten bate van alle nazi slacht offers. nog den noodigen tijd gevonden, om een Revue-Kabaret te geven, als blijk van SOLIDARITEIT tegenover den Bond der Gew.ezen Krijgsgevangenen. Door dit mooie gebaar heeft het O. F. SOLIDARITEIT «RITA» niet alleen lijk met woord maar ook me. de daad bewezen, m,et welke gevoelens zij bezield zijn. Zonder veel omhaal rond de schitterende daden waarop zij mogen bo gen, doen zij zooals tijdens de bezetting in stilte voort, met daadwerkelijk te steunen en... e dienen. Een .eeresaluut aan O. F. SOLIDARI TEIT «RITA» een parel méér prijkt aan uwe rijke kroon. Op algemeene aanvraag zal het Too neelgezelschap van O. F. SOLIDARI TEIT «RITA» voor de achts .e maal haar Kabaret-Revue op Maandag 1 8 Decern, ber opvoeren. Begin 19 uren. Het feest zal gevolgd worden door gezellig samen zijn en dans. Kaarten zijn op voorhand e bekomen bij de bestuursleden en bij Oscar Van PameV Groote Markt 25 (Zaal Made Ion, Po*cipierk,en) waar het bureel van Madame PLETSIER O. F. SOLIDARI TEIT «RITA., alle werkdagen open is van 9,30 ot 12 uur en van 14,30 tot 1 6,30 uur, Tel. 1281 BERICHT AAN DE BEVOLKING Bij rondzendbrief uitgaande van het Ministerie van Jus itie dd. 1 6» November 1944, bekendgemaakt in het Staatsblad van 19 November, werden de gemeente besturen verzocht, zoo nauwkeurig xao- SINTE BARBARAFEESTEN 1944, DER STEDELIJKE VRIJE BRAND- WEER VAN AALST, GEVIERD IN T TEEKEN DER BEVRIJDING. Onze stedelijke brandweer vierd.e, op grooitsche en waardige wijze de Sinte Barbarafees.en, in Het teeken der Bevrij ding MAANDAG 4 DECEMBER. PLECHTIG LOF met gelegenheids sermoen door E. H. Baudts. Veel volk! Ruim meer dan 150 mannen in de pro cessie. Na het lof bezoek der leden. ZONDAG 10 DECEMBER Een prachtig weerken Weggelegd voor onze sympathieke Brandweerman nen. Te 10 u. werd, onder ruim,e belang stelling, een gesolemniseerde H. Mis op gedragen aan 't altaar d.er H. Barbara. Het prachtig uitgedoscht korps was, met muziek aan 't hoofd, naar de kerk gestapt. Te 10,30 u. had, op den binnenkoer van 't Stadhuis, een indrukwekkende plechtigheid plaa.s. De volgende leden van het Korps, 60 jaar oud, treden in de Eerewacht Korporaal Van der Schueren Remy Brandweerman Schellekens Polydore. Commandant de Hert Pedro brengt hen e.en welverdiende hulde en biedt in naam van 't korps een korf bloemen aan hunne echtgenoote. Eere-Bevelhebber de Wolf Fritz over handigt aan beiden een eerespeld. Afroeping der toekenning van diensit- strepen aan meer dan 15 manschappen. Volgende Jubilarissen, met 25 jaar diens ontvangen van den Heer Burge meester het officieel diploma. Gewoon lijk schenkt het korps een prachtig ge denkstuk «De redding», door oorlogs omstandigheden zijn de2£ beelden niet klaar. Brandweerman-verpleger Van Lan- duyt Felix Brandweerman-Klaroen Van der Donck: Eugene Brandweer mannen SchelLkens Polydore, Kieckens Armand en Kieckens Alfons Korpo raals Eemans Robert en Ringoir Richard Sergeant Singelijn Pieter Luitenant De Somer Philemon Commandant- Bevelhebber De Hert Pedro. Nadien had de huldiging plaa s van den Heer Bevelhebber Pedro de Hert, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als officier der stedelijke brandweer. Het was een grootsche en aangrijpen de plechtigheid, alle vooraanstaande personaliteiten waren aanwezig en bevon den zich op een podium. Dfe Heer Majoor Désiré Ramlot was aanwezig en sprak in hoedanigheid van vriend en Voorzitter der Koninklijke Belgische Brandweerf.e dera'ie enkele welgemeende .en hartelijke woorden tot Bevelhebber .en overige ju bilarissen. Hij schonk tevens bloemen aan den Commandant. Talrijke fabrie ken en vrienden stuurden korven en rui kers prachtige bloemen. Het défilé was bewonderenswaardig en de brandweer haal' .eer van haar groep. Wij willen speciaal wijzen op de diepaangevoelde gelegenheidsaanspra ken, gehouden t,er eere van den. Heer Commandant Pedro de Hert, door de Heeren Kapitein De Paepe Arthur en D.e Wolf Fritz, Eere-Bevelhebber. Te 5 uur had .een prachtig Banket plaats in de prachtig versierde zaal Madeion». Ruim 1 7 0 personen namen er aan deel. Waren onder me<er tegenwoordig de Officieren der Brandweer, Majoor Ramlot, Voorzitter der Federatie, Baron Moyersoen, Senator, Burgemeester Ni- chels, Schepene D.e S obbeleir, Eere- Commissaris Van de Winckel, Commis saris De Veylder, Mr. J. Van de Velde der Passieve Luchtbescherming, den Hr De Troyer, Stadsontvanger, Dr. Schelf hout Julius, Meester Ch. Calewaert, ad vokaat, en talrijke g<enoodigden. Redevoeringen werden uitgesproken door Kapi.ein Dfc Paepe, Majoor Ram lot, Baron Moyersoen, alle met aandacht gevolgd en met groot applaus onthaald Bevelhebber Commandant De Hert hield een heildronk op de gezondheid van Ko ning Leopold 111 en de Grondwet van het Belgisch Volk en wenschte een spoe dige terugkeer van onzen Vorst en Zijn gezin. De Hr Town Major op het laatste oogenblik verhindert, liet zich veront schuldigen. De manschappen hadden gezorgd voor afwisseling met zang en luimig spel en d.e Heer Backaert Emiel droeg voor een gedicht «Hulde van de Bevolking Eene betrekking van tijdelijk Landmeter-teekenaar is te begeven bij het Stadsbestuur van Aalst De aanvragen moeten gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen der Stad Aalst, vóór 2 Janua ri 1945. Inlichtingen en voorwaarden te bevra gen bij het Gemeentebestuur van Aalst. Eene betrekking van tijdelijk Conducteur der werken is te begeven bij het Stadsbestuur van Aalst De aanvragen moeten gericht worden aan het College van Burgemeester pn Schepenen der Stad Aalst, vóór 2 Janua- 1945. Inlichtingen en voorwaarden te bevra gen bij het Gemeentebestuur van Aalst. Men verzoekt ons het overlijden te melden van Mijnheer ARTHUR LIEVENS echtgenoot van Mevrouw Irena-Maria-Adèla VRANCKEN geboren te Lede, den 17 April 1903 en overleden te Aalst op 1 4 December '44. Versterkt door de Heilige Sacramenten der Stervenden en den Pauselijken Zegen De plechtige lijkdilnst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben op Maan dag 18 December 1944, om 9,30 u., in de kerk van Sint Jozef. Vergadering ten sterfhuize, Geatcshe- straat 127, te Aalst, om 9 uur. Vrienden .en kennissen die bij verge telheid geen doodsbericht zouden ont vangen hebben, worden verzocht dit als dusdanig te aanzien. S P ORTNIEUWS S. C. Eendracht Zondag speelt ons reserve elftal om 2 u. 30 op ons plein tegen d.e zeer sterke ploeg van Lede. Ons res.erve elftal is grootendeels sa mengesteld uit juniors en zelfs scholieren die werkelijk de effectieve reserven zijn, welkl zou mo,e en optreden moesten een of meer spelers der eerste ploeg gekwetst of ziek zijn. Het zal dus een schoone match zijn; in de eerste ontmoeting won onze ploeg heel nipt met 5-4. V. G. Bij 0. C. Adelaars Zondag 1 7 December 44 O.C. ADELAARS I HAALTERT I Aftrap 2 u. 30. Voormatch O.C. Adelaars - Tempo Begin 1 u. 15. Terrein «Haring». Supporters allen op post II* LOONENDE BETREKKING aan drie bekwame, ernstige heeren met onberispelijk gedrag. Ouderdom en kennissen vermelden. Schrijven, bureel van het blad, onder de letters L. A. S. DRINGEND GEVRAAGD Goede bediende, kunnende Fransch, Vlaamsch, indien mogelijk Machien- schrift en de Engelsche taal. Schrijven naar het burpel van het blad onder de letiters A. Z. VERLANG TE KOOPEN Vrachtwagen van 1 1/2 tot 3 ton, met rijvergunning. Schrijven met prijs: Bureel blad, letter CM. Men verzoekt ons het overlijden melden van Mijnheer JOZEF BAL .echtgenoot van Mevrouw ANGELE MEERT Oudstrijder 1914-1918. Eere Kapitein op rust. Vereerd met de Medalie van den Ijzer. Oorlogskruis met Palm. Mili taire d.ecoratie 1 ste Klas. Overwinnings- en Herinneringsmedalie, geboren te Ant werpen den 5 Mei 1 890 en godvruchtig overfeden na een pijnlijke en langdurige ziekte, te Aalst den 1 5 December 1944, versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden en Pauselijke Zegen. De plechtige lijkdienst, gevolgd van bijzetting in den familiekelder, zal plaats hebben DINSDAG 19 DECEMBER om 9 uur, in de parochiale k,erk van den H. Jozef. Men vergadere ten sterfhuize, Chur- chillaan 33, om 8,30 u. Vrienden en kennissen di.e bij verge telheid geen doodsbericht zouden ont vangen hebben, worden vriendelijk ver zocht dit als dusdanig te aanzien. PER BRIEFWISSELING 1. Fransch, Engelsch, Spatnsch, Boek houd., Steno, Sekretaar. 2. Teeken«n, Beton, Luchtvaart, Mecha- nika, Electric., Radio, Scheikunde, Meetkunde, Schatt., Textiel. 3. Landbouw/Tuin, Melkerij. 4. Gemcentesekretaris. Kommisaaris, Veldwachter, Spaarkas. 5. Kunst, Teekenen, Muziek, Journalist, Nurse. 6. Latija, Grieksch, Wijsbegeerte, Pfti- lologie, Rechten. DIPLOMA EINDE STUDIE. Vraag algemeenen Katalogus. Philotechnisch Instituut Maar Lemonnierlaan, 57 BRUSSEL te Studie van Notaris MOYERSOEN Aalst, Statiestraat, No 23 OPENBARE VEILING VAN HUISMEUBEL E te Aalst, Veldstraat, No c D Notaris MOYERSOEN te Aalst zal namens wie het behoort openbaaf ver- koopen Piano merk «Van1 Hyfte frères», Se cretaire in accajou, étagère buffet in ac cajou, coulisse tafel en zes stoelen in eik, étagère, lusters, spiegels, schouwgarnitu- ren, stoeltjes, likeurservies in kristal Slaapkamer in accajou, omvattend.e be< S, met ressort en wollen matras, lavabo m garnituur, nachttafel, 2 stoelen en droog stoel, rond,e tafel in accajou, Slaapkamer - in eik omvattende bed met ressort en wollen matras, kleerkast met spiegels, la- vabo met spjpgel, 2 stoelen, droogstoel en nachttafel, regulateur, Leuvensche stoof met breede buis, eetservies, koffie Sjerviesen, kaders, schilderijen, brandkof- fer in zeer goeden staat, tafels, stoelen, vogelmuit in hanger, kleerhanger, ven- stergamieringen, schrijfmachien merk «Remington», dekens, linnen, enz., enz... Op MAANDAG, 18 DECEMBER '44, om 1 u. 30 stipt namiddag ten huize van Mevrouw Amandina Van Extergem, Weduwe Mr. Leopoldus Van den BoscK' te Aalst, V.eldsrtaat No 40. Gewone voorwaarden. Gereede betaling. Herneming van den wekelijksche Beurtdienst tusschen AALST- DENDERMONDE - ANTWERPEN en terug. Vertrek uit Aalst Woensdag middag. Vertrek uit Antwerpen Zaterdag middag. Voor inlichtingen zich wenden tot FRANS SANDERS—BRANTEGEM Cumontstraat 8/4 AALST Telefoon 472 Ladingsplaats Antwerpen Waaisehe Kaai - Zuiddok. Telef. 75657 STERKE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ verlangt 2 goede vertegenwoordigers. Schriftelijk aanbieden. Munklaan, 12 G,ent. JONGE BEDIENDE houder van diploma van Moderne Hu maniora vraagt bureel werk om na zijn uren uit te voeren. Vloeiend Engelsch, Fransch, Duitsch. Dactylo. Schrijven aan G. D. B. «De Gazet van Aalst». MEN VRAAGT overdekte plaats om auto's te bergen. Schrijven bureel van het blad onder de letters R. B. Om lange Winteravonden aangenaam en gezellig door te brengen I Hoe kan men dit beter dan bij het lezeu van een goed boek. Komt daarom naar de Uitleenbibliotheek Wwe FONCE Schoolstraat 43, AALST Er is een grootte keus naar ieders smaak.( Wild-W.est Detectief Avontuur Liefderomans zijn te bekomen tegen de beste en goedkoopste voorwaardenJ Veran'w. uitgever Schoolstraat, Gustaaf Sanders* 16, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 4