"^CeAtlUnUS EN OMSTREKEN i Uit T$eAgUcJ(l Cmiqo- reglementeering BETREFFENDE DE PASPOORTEN "Pieïtat* Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week. Nummer 25 Eerste Jaargang 1944 Prijs 1 Fr. het nummer. Zondag 24 December 1944 BUREELEN Kerkstraat, 9, Aalst. Telefoon 114. Menschen, bij wie het christelijk geloof tot beneden het vr.espunt is gs- 1 zakt, zullen toch nog op de eene of andere wijze Kerstmis wellen veren, al was het maar om eens lekker te kunnen eten (gans of kalkoen of om in e,en dans- lokaal eens flink de beenen uit te slaan, op de maat van nationale aria s of van vreemdklinkende negermuziek. kt Doch iedereen voelt dat we van zoo'n feest te weinig hebben gehad als al- lejen de maa« of de onderste ledenmaten voldoening kregen de mensch is ook GEEST en wil ook GEESTELIJK, voldaan zijn. Voor degenen die niet meer in Christus gelooven is 't m£t Kerstmis, en trouwens ook met Paschen en Pinksteren, een erg moeilijk probleem, aan de algempene feestviering, waaraan in onze streken ten slotte niemand ontsnappen kan of wil, een waarlijk hoogeren zin te geven. In sommige landen is mpn ziek plotseling gaan herinneren dat onze heiden- sche voorvaderen einde December godsdienstplechtigheden hadden (de zooge naamde joelfeesten), waarbij ze hun hart mochten ophalen aan luidruchtig ge joel en gejuich, omdat de «god van het licht», die immers de dagen deed len gen, hec wederom gewonnen had op de booze gees'pn, welke huisden in de scha duwen van den nacht. Dat verleden is dood en begraven, sinds vele eeuwen enkel geleerden we ten daar nog iets van. Wie in de Scandinavische en andere Noorderl.jke landen gelooft er nog iets van dat germaansch veelgodendom van Wodan, D°naj'. 1 Ereya, Baldur en de mindere goden uit het oude, reeds lang afgebroken, Wal- Daarbij, wplke moderne vrij-geest gelooft er in gees cn BOVEN of ONDER hem (('it Is een mythe I» zoo verklaren de apostelen van deze nog eens opge warmde, met een saus van rassenwaan begoten, godenleer of mythologie. Maar wat hebben wij aan zoo'n mythe De fabel van het Kerstmanneke, Je bon Père Noël, met op zijn rug een breeden zak vol speelgoed, kan misschien Vog dienen om kerkschuwe kleuters een paar dagen zoe. te houden .en ook blij tie maken, maar aan die Noordermythe hebben zelfs onze kiemen mets Anderen zeggen «Kerstmis is het fees: van de goedheid li, Jawel, doch goedheid van wie Toch niet van den mensch zonder meer, want aan zijn goedheid twijfelen allen, die het de oude Lal.,nen ook he.de^ nen nazeggen „Homo homini lupus», d.w.z «de eem mensch is voor den anderen mensch een wolf». Natuurlijk wil niemand, ook de ergsce ™°eke^ar niet met zoo'n woest roofdier vergeleken worden; maar aan den za«rten aa™ van zijnsgelijke twijfelt menigeen, ook waar een taal gesproken wordt, die over- loopt van zoetigheid. «Kerstmis is het feest van den vrede I» hoort men alom. Maar ïntus- schen is het oorlog; wereldoorlog, te land, te water .en in de lucht. Hoofdzaak zegt ieder patriot, is dat die oorlog gewonnen wordt, het koste wat het nog kos ten mag; want het heeft toch immers geen zin, vandaag reeds de hand te reiken aan wk met ons den degen kruist het conflict moet natuurlijk zegevierend, uitgevochten worden ov,er geheel Europa, over geheel Azie en verder nog I Wat een ontgoocheling, zeggen de pacifisten, die hun droom nog met heb ben uitgedroomd. Wat een harde werkelijkheid I zeggen alle realisten, die s.eeds met hun beide voeten op den beganen grond willen blijven. u k- En toch is Kerstmis waarlijk het feest van bëi licht 1 En toch is Kerstmis het feest van de Goedheid, het feest van den Vrede I Doch nu schrijven wij hoofdletters, want wij denken hierbij aan Hem, die dat alles. Licht, Goedheid, Vrede, is in de hoogst denkbare ma.e. I Kerstmis is en blijft voor ons op de eerste plaats wat het is in onze taal i kot Fnotf-Urb voleens de etymologie van het woord, beduidt ae Mis°vanIKERST of KRIST (Christ-mas het feest waaraan de Mis met al wat er dien dag bij komt (kerkzang, communie, preek en vrome aalmoes) wijding geeft en, naar onze meening, ook alleen geven kan. We zijn dan in zulk een zielestemming, dat we, de kerk uitgaande en weer terug op straat, elkander groeten met een «U allen een zalige Kerstmis!» We hebben in die kerk veel meer licht gezien dan gewoonlijk zelfs op Zondagen en dat beantwoordde aan een stil verlangen van ons hart. Want wij gelooven en belijden, alle dagen maar vooral op Kerstmis, dat Christus is wat Hij zelf getuigd heeft het Licht der wereld; en dat wie Hem volgt, met wandelt in de duisternis. Daarom houd.en wij ook zoo van de» proloog Sint Jans Ev®n^ie- j^ze verheven tekst, welke bijna geheel heft jaar door op het einde van de Mis voor komt, wordt tot onze vreugde op Kerstdag zelf plechtig door den Diaken „e- zongen onder de hoogmis. ,T, j p Gods Zoon wordt hier Logos genoemd, het Eeuwig Woord van den Eeu- wigen Vader. Duizjend maal hebben wij dien tekst gelezen, maar op Kerstdag klinkt hii als geheél nieuw In het begin was het Woord... en dat Woord was Leven en dat Levrm bet I icht der menschen... Joannes de Dooper kwam op de wereld om ge- tufgenis te geven van dat Licht. Het war.e Licht, dat lederen mensch verlicht, was ïr pnrlf in de wereld En het Woord is vleesch geworden en heeft onder ons .^rond. En wThebben Zijne heerlijkheid aanschouwd die van den Eemg- geboren Zoon des Vaders, vol van genade en waarheid.» Moet er niet bekend worden dat, terwijl we in zake artificieel licht de laat ste vijftig jaar op verbazende wijze zijn vooruitgegaan, er binnen d.eze zelfde periode heel wat duisternis is ontstaan in de geesten Iemand stelde eens de booze vraag of onze verplichting tot verduistering een symbool moet zijn van dat daar In ieder geval heeft het licht rond den Kerstboom voor ons slechts een beteekems waar we zelf iets ^voor voelen, als mien daarbij denken wil aan Chnstus die is het Lucht en de Boom des levens. Op Kerstdag schenkt men elkander gaarne kleine gaven Ook deze zijn zinnebeelden van Hem die uit louter goedheid is mensch geworden. Van Hem getuigt het Epistel van de Dageraadsmis „De goedheid en liefde van God, onzen Zaligmaker, is verschenen en Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit kracht van de werken der gerechtigheid die wii gedaan hebben, maar volgens zijn barmhartigheid...» On Kerstdag willen goedgeloovigen niet alleen eTkander verrassen met blij ken vm genegenheid, maar zijn ze ook geneigd om een einde te ste len aan twist en tweedracht, immer weer om wille van Christus, en om Hem alleen. Over Christus zingt de Kerk zoo schoon bij het begin van de dageraads- „Fen licht zal heden over ons stralen, want geboren is voor ons de Heer, <m Hij zal genoemd worden Wonderbare, God, Vredevorst, Vader der toe komende eeuw; en aan Zijn rijk zal geen einde wezen.» 't Is als het antwoord der Kerk op d.en zang van de Engelen, waarvan Een bericht van het agentschap Reu ter heeft de aankomst tte Antwerpen van een Belgisch schip dat 10.000 ton aan voedingsmiddelen voor d e bevolking aan boord had,'gemeld. Weldra zullen andere schepen met voorraad ui'. Congo in Antwerpen aankomen, dank zij het werk van de Commissie van Voedsel voorziening, die onder het voorzitter schap van Majoor Rust s'aat. De Commissie van Voedselvoorzie- ning, die den 13den November 1943 te Leopolds.ad opgericht werd, had haar voorafgaande werkzaamheden beëindigd en was sedert Februari in staat 'tot de verwezenlijking van die plannen over te gaan. Vanaf dien datum had de gere gelde verzending van voedselvoorzie ning naar België een aanvang kunnen nemen. Kongo kan morgen aan het Moederland 12.000 tton koffie 6.000 ton suiker, 6.000 ton maïs, 5.000 ton aardnoien, 2.000 ton palmolie, 1.200 ton rijö:, 300 ton cacao, 3.000 ton lijn koeken en, behalve de voedselproducten, nog grootp hoeveelheden ka oen, hout, vezels, zeep, rubber, katoen olie, koper, kin, textielproducten leveren. De lading van de perste boot is ge- reed. Zij bevat in hoofdzaak koffie, zeep, aardnoten, palmolie en palmnoten; in het kort een groote ho.eveelheid ve'l*eF- Helaas heerscht op het oogenbhk gebrek aan scheepsruimte. Onder de stappen en correspondentie tusschen Kongo en de Belgische regeering komen verscheidene telegrammen voor. Een ervan kondigde de zending van drie vrachkbooten van 7.000 ton aan. Het werd den 22sten November gevolgd door een ander ttelegram gericht aan de bevoorradingscommissie en bevatte de aanvraag of zij de lading van twee schepen per maand kon garandeeren. Hjet antwoord luidde bevestigend. Wij bevinden ons op den drempel van het nieuwe jaar en de dierbaarste wensch van onze kolonialen zou zijn het mopderland ie'cs anders Ce zenden dan mooie woorden. Het Opperbevel van de Geallieerde Expedionnairp Legers heeft het om re denen van militaire veiligheid noodig geachi, de reizen van België naar het buitenland, alsmede de reizen van het bui.enland naar België tts beperken. Hc afleveren van elke paspoort is onderworpen aan het vertoonen door de belanghebbenden, buiken de gewoonlijk vereischte s ukken (identiteitsbewijs, ge tuigschrift van go.ed gedrag, burger deugd, enz.), van leen opdrachtsbevel gereikt door den bevoegden minister volgens he?t doel van dp reis. De belanghebbenden zullen nadien hun verzoek om een reistitel mopten in dienen bij de bevoegde provinciale over heid en voor hp>t arrondissement Brus sel, bij het Bijzonder Paspoortbureel, Ai Broekstraat, Brussel. Deze nieuwe reglementeering schart echter het regime der grenskaarten nieft af waarbij de grensarbeiders bedoeld m hi?; Fransch-Belgisch akkoord van 9 Mei 1935, ertoe gemachtigd zijn de Fransch- Belgische grens te overschrijden om zich naar hun werkplaatsen ''e begeven. Wij wenschen aan onze achtbare lezers een Zalig en Gelukkig KERSTFEEST HET OUDSTE VROUWTJE VAN BELGIE OVERLEDEN Te Leuven overleed mevr. Adèle Rum- mens, die geboren werd op 7 September 1837. Zij was dus 107 jaar oud, en het oudste vrouwtje van België. Haar afsterven kwam eenigszins on verwachts. Niettegenstaande haar hoo- gpn ouderdom was zij nog goed gezond en het is pas sedert een paar weken dat zij ite bed moed; blijven. KERST- EN NIEUWJAARSKOEKEN Ter gelegenheid van de Kerst- en Nipuwjaarsfeeben mogen de koeken ge- he'eten «Kerslkoek» en «Nieuwjaarskoek» waarvan de vorm afwijkt van het soort gebak dat werd toegelaten bij '<t besluit van 25 Februari 1JM1, betreffende het vervaardigen en hé: vprkoopen van ban ketgebak, door de banketbakkers ver vaardigd worden. DE TOESTAND IN GRIEKENLAND NAAR EEN OPLOSSING VAN HET CONFLICT Alhoewel nog gevochten wordt te Athene en op andere punten in Grieken land is er toch een opklaring gekomen in den politieken toestand. De EAM zou accoord zijn om de voorwaarden van generaal Scobie Ce aanvaardenenkel wordt nog voorbehoud gemaakt over bepaalde politieke punten. Heden zal in het Engelsch Lagerhuis een nieuw debat plaa!;s hebben over de Britsche politiek in Griekenland en Churchill zal een ver klaring afleggen. De UNRRA-zending voor die voedselvoorziening, werd rpeds groo'.endeels uit het land teruggetrokken. Papandreoe heefc pen telegram gezonden aan koning Georges te Londen om hem patriarch Damaskinos als regent aan be bevelen. Het aritwoord van den Griek - schen koning is nog niet bekend. Britsche afdeelingen zijn op weg om het omsingelde hoofdkwartier van de Raf te ontzetten. De groote gevangenis te Athene baat in lichtelaaie, na de verwoede ge vechten van de Elas om het gebouw te bestormen. De gevangenen zijn in han den der Brithen. De gevangenis bevatte een 700 tal politieke gevangenen, meest al «Grieksche Quislings», en de vroegere dictatoren Ralis en Pangalos. we de echo vernamen in het Evangelie van de Nachtmis «Glorie aan God m den hooge en vrede op aarde onder de menschen van goeden wil.» We willen hier nogmaals herhalen dat Kerstmis VAN CHRISTELIJK STANDPUNT BESCHOUWD waarlijk het feest is van het Licht, van de Goed heid en van den Vrede; maar terwijl we zoo spreken, leven we eigenlijk met onze gpdach'en in het bovennatuurlijke en dat is alleszins niet wat tot de gewone orde van zaken behoort. Het kan zelfs zijn dat velen ons daarbij niet begrij pen, wijl zfi niet meer het aanvoelingsvermogen hebben van geloofsgenooten. Wij durven zeggen zoo we in staat van genade levpn, is onze ziel waar lijk verlicht; dan werkt ook in ons de deugd van liefde en moet goedheid van ons uitstralen; dan zijn we ger.eed om aan anderen hun schulden te vergeven en zoo me', alle menschen in vred.e te leven; dan is het Kerstmis in onze ziel. Wanneer ongeloovigen ons nu het verwijt voor de voeten werpen, dat van al dat schoone niet veel blijkt, zoomin als van het zuiver idealisme uit hun eigen bekende omgeving, dan antwoorden we dart het eigen is aan het genadeleven alle publiciteit en reclame te schuwen zelfs de medezusters van de H. Theresia van Lisieux werden pas bewust van haar heiligheid toen zij ging sterven maar God die in het verborgene ziet, weet waar de zielen zijn, die van hpt tijne willen vervuld wezen. Ook moeten wij bekennen dat er nog vee1! schijn van Christendom is de schuld daarvan ligt niét aan Christus, maar aan de Christenen. a daarvan ngi ma aan Christus, maar aan de Christenen. Moge het door velen worden ingezien, die het spoor bijster geraakt zijp en na misschien een mensch ite zijn gevolgd, dien ze een tijd lang voor on feilbaar hiéldpn, nu moedeloos neerzitten en niét weten waarheen. Aan allen die nog van goeden wil zijn, ook aan dezen die ons hier te genspreken, wenschen wij uit het diepst van ons hart een zalige Kerstmis DA VERO. OVER NIEUWE STEMMEN Ik was me aan *<t schepren en d'er werd geroepen Allez zult ge nu tevreden zijn «Nieuwe Stemmen» zijn hier 1 Het aangezicht vol zeepschuim ga ik «Nieuwe S emmen», het nieuwe tijdschrift voor jongere intellectueelen tegemoet. Ik neem het heel voorzichtig tusschen duim en wijsvinger van d.c linkerhand en houd het scheermes met de rechterhand in de hoogte. Eenerzijds om «Nieuwe Spm- men» niet te bevuilen en anderzijds om ze te verdedigen tegen alle snoode aan vallen. Ik scheerde me zenuwachtig voort en heb ms zelfs een twpede maal ingezeept en na die tweede operatie nog eens nauw keurige inspectie gemaakt voor den spie gel om te zien of ik er wel jong genoeg uitzag om nadere kennis te maken met de ploeg jonge int.ellecUieelen die me een bezoek brachten. Ik gaf bevel de «Nieuwe Stemmen» in mijn bureau te laten eventjes wachlpn terwijl ik naar boven trok voor mijn volledig itoilet. Handen en aangezicht goed gewas- schen, de haren glad op het hoofd ge breken, halsboord ien das flink in orde, 't stof van de jas, enfin als n n vernieuw den, frischen, verjongden mensch kwam ik me eindelijk zelf voorstellen. Mijn verjongingskuur was kwestie van den eersten indruk, want wie zich iet of wat verouderd bij de jeugd aandient is vooraf veroordeeld als conservatief pn niet meer begrijpend. Ik drukte «Nieuwe Stemmen» de hand pn zei «Aangename kennismaking» en «U hebt de eer Eerwaarde, Juffrouwen en Jonge Heeren, met Pierlala te spre ken». «Nieuwe Stemmen» zwegen, ik geloof da' d'eene naar d'andere wachtte en ik zoudan maar zelf aan t praten gaan. Z,e kwamen misschien voor een interview met Pierlala, doch daar ik weet dat in- tellectueele frissche jeugd, liever over zichzelf hoort praten zou ik nipt over mij maar over hen spreken. Ik nam plaats en met mij zakten «Nieuwe Stemmen» ook neer in den zp- f.el Als een spreker, die wil indruk ma ken, eerst zijn toehoorders monstert en ze in 't wit van de oogen kijkt zoo heb ik «Nieuwe Stemmen» eens boven op beke ken om zp de belangrijkheid van mijn redevoering te doen inzien. Ik had succes wan1: Nieuwe Stemmen begonnen te trillen van nieuwsgierigheid Wat zou Pierlala over hen zeggen 1 Hewel jonge intellec ueelen eerlijk gp- zpgd den eersten indruk op mij is niet slpcht alhoewel ik me U anders had voorgesteld. Ik had U luidruchtiger ver wacht en met meer kleur voorgesteld. En ge komt me tegemoet mpt een heel sober kleed en een kleur noch oud noch jong. Die soberheid ligt het aan uw ka rakter om toch niet te zijn als de moderne jeugd met jass, zwing en zazou Of is het omdat ge vier jaar oorlog en harde bezetting achter den rug, hebt pn draagt uw kleed en klpur daarvan de sporen In ieder geval op bladzijde 1 geeft ge in groep (n.l. de redactie) een gppast antwoord door te schrijven «weer eens zijn de oude gewadpn afgelegd en de tijden rijp voor schoone daden». Heel juist uw gewaad is niet oud en het ge waad is maar bijzaak. Uiterlijkheden zijn maar schijn, dadpn alleen zijn van tel. En ik ben rechtgestaan om Dr A. Van den Da.le s.j., Diedwin, A. De Smaele, M. T. Crick, G. Claus, A. D. R., L. B., F. D. B. en R. Van den Haute de hand te drukkpn, hun geluk te wen schen, en veel succes en hun dezen raad te geven In uw opbouwen, jonge-fris- sche inpllectueele krachten vergeet nipt dat het soms goed is bij oudere onder- vindingrijke bouwmeesters te rade te gaan, kwestie van stevige fundamenten om er uw nieuw gebouw met moderne bouwtrant boven op te plaatsen en ten vergpet) niet dat Vlaanderen België ligt. Goed hieil. PIERLALA..

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1