'1 uuim* Eft EN FEITEN Lot de famdieo wut anke ^Ce^tnoo-oile. 'dCefajimU 1944 7$bie( uit jfonden Studenten die tot voorbeeld strekken. Luik wordt hard beproefd. Maar haar bevolking blijft moedig De hoogstudenten van deze stad springen bij waar ze kunnen. Elk.en dag staan zij in voor de bevoorrading van 100 gezinnen, zij zullen ook aan 20 ge troffen families hulp bieden pn stellen voor de kolen voor 500 huizen op te halen. Voorwaar een schoon voorbeeld van welbegrepen socialen plicht Een vrouw aangevallen Een blad, wij noemen het niet om er geen reclame voor te maken, nam sinds 'n paar wekpn slechte gewoonten aan. Het schuift strooibriefjes tusschen zijn tekst. Daar het personen kwesties golden, lietpn wij dat onverlet. Nu echter wordt een zeer verdienstelijke vrouw aange vallen die de bezetting door in den ech ten weerstand stond. Het zijn niet de nieuwgebakken maar heetgebakerde le den van het O. F. die Mevrouw Pietsier de les in de vaderlandsliefde moeten spellen. Handen af van deze zoo ver dienstelijke patriot. Luistert liever naar den raad van generaal Erskine Raad van Generaal Erskine Weer poog: de vijand ons land bin nen te dringen. Al de goed geaarde Bel gen willen het hunne bijdragen om dit te verhinderen. Het hoofdbestuur van de weerstandsorganisatie bood aan gene raal-majoor Erskine aan zijn manschap pen op te roepen en ten strijde te trekken Het hoofd der militaire missie in Bel gië bedankte vriendelijk voor dit aan bod, doch verklaarde «Trekt align on verwijld aan 't werk. Maak van België een zoemend arsenaal. Dan bevechtpn onze soldaten U de zegepraal De hoofden koel I Zoolang de oorlog wopdt, kunnen zich onverwachte voorvallen doen. Een doodelijk gekwetst roofdier maakt soms nog malle sprongen. Doch daarom de kalmtg niet verloren. Alles komt in orde! Wanneer wij het gemeenebest be dreigd meengn, voele nwij beter dan anders dat het vaderland ook een stuk van ons zelf is. Als slachtoffers in onze buurt vallen, bemerken wij eerst dat hun ongeluk ook ons treft. In oogen- blikken van spanning, als deze die wij belgven, houden wij eraan, beter vader landers te zijn. Als de gemeenschap ons nu wat vraagt, doen wij het met meer genoeggn dan anders. De Chef van de militaire missie kan beter weten dan wij zelf, wat ons te doen staat. Dus, m,et moed aan t werk. Voor ons land en de overwinning. «Het Volk» verschijnt opnieuw Het dagblad «Het Volk» is opnieuw verschenen. Wij wenschen onzen kristen- democratischen konfrater uit Gent, van harte goed heil HET ONDERBRENGEN VAN DAKLOOZEN INGEVOLGE OORLOGSGEWELD De Minister van openbare werkgn of diens gedelegeerde is belast melt heit co- ordinegren van de initiatieven der ge meen en tot onderbrenging van perso nen, die ingevolgg oorlogshandelingen in woningnood verkeeren. Er kunnen in dit geval burgerlijke op- eischingen worden gedaan. Zoo de gg- meentelijke overhgden in gebreke blijven, kunngn de provinciale hoofden van den dienst der gemeentewerken bij hit Minis terie van openbare werken optreden. In dgze gevallen kunnen de betrok ken diensten onbewoonde panden op- eischen, noodwoningen koopen, huren of bouwen. De gemeentgbesturen betalen voor re kening van den Staalt. October 1942. Bij al het leed van den oorlog, voegt zich egn allerpijnlijk ste beproeving mannen en vrouwen werden uit ons midden weggerukt. Met al d.e middelen, die nog beschik baar storiden, protesteerde ons volk. In een striemende brief, tot al de geloo- vigen van ons land, vgrheft Cardinaal Van Roey de Stem tegen deze wandaad. Met zelfden geest bezield, ondgrneemt Zijn Majesteit Koning Llopold III voet- Stappen bij den Fhuerer. Tal van orga- nismgn komen in actie. Ten slotte ge lukt het aan de Voorzitster van de Ka thol. Vrouwb. Belg., zooniet de afschaf fing, dan toch de pradtische beperking van de opeisching der vrouwen tg be werkstelligen. Ondertusschen bleven anderen met hun sympathie niet onbetuigd. Het episcopaat van België oordeelde dat de werking der verschillende organismen ten bate van onzg opgeëischten diende uütgebreid en gecoördineerd te worden. Zoo kwam in Februari 1943 het Cen traal Comité voor Arbeiders in dgn Vreemde tot stand; dit zou de werking te Aalst van al de parochies van de stad stijven en samenbundelen. D.e zoo verdienstelijke persoonlijke werking van de Eerwaarde Heeren On derpastoors werd gesteund door het overmaken va nf>65 pakettgn; deze wer den bij hun afreis aan onze opgeëischten overhandigd. Bij drie groote hoogdagen, konden wij onz>> daadwerkglijke sym pathie betoonen door het overmaken van omtrent 3.983 geschenken aan de ge- zinngn van onze afwezigen, ten bate van deze laatste. Wij stuurden recht streeks 79 coli's aan opgeëischten, onze vertrouwensmannen in Duitschland. Voor dilt alles ontvingen wij van sympathise,erende volksmenschen, burge rij en boeren een groote hoeveelheid le vens- en genotsmiddelen. Wij vulden dit ruimschoots aan door onze aankoopen melt de gelden van talrijke giften. Zoo stuurden wij of gaven wij mede mper dan 6.280 pakjes tabak van 50 gr. Het aantal verstuurde cigaretten be liep 38.490 stuks, de cigarillo's meer dere honderden. De aanzienlijke hoe veelheid levensmiddelen omvatte onder mepr 1635 pakken beschuit, 8.875 drooge mastellen, meer dan 50' doozen sopror. Voeg hierbij de honderdtal stuk ken zeep, mans- pn vrouwenkousen, schrijfgerief, artsenij waren en bij den aanvang opwekkende lectuur, en gij krijgt 'n gedacht van den omvangrijken omzet van goederen door onze diensten bezorgd. Onze inpakdienSten maakten meer dan 7.650 pakken voor ons volk. Hier mochten wij op een keur van dienst vaardige helpers rekenen. Dit alles diende echter maar om onze solidaritefltsbetooning kracht bij te zet ten. Onze wijkmeesters bezochten meer maals de huisgezinnen die een van hun leden moesten zien vertrekken. Maar het was niet enkel aan de families der afwezigen dat onze sympathie ging, ook en vooraf ging deze naar al de duurbaren ufi ons midden gerukt Be nevens de geschenken stuurden meerder van ons hen geregelde opbeurende brie ven. Om dezen zedelijken steun kracht bij te zetten, richtten wij waar het kon, broederschappen in 't ballingschap op. De geestelijke actie omvatte onder meer een wekelijksche Heilige Mis voor al onze duurbare afwezigen. Er werden meerdere solemneple kerkelijke plechtig heden gehouden, die onze bevolking in hare br,eede lagen roerend aan de opge- eisch'en herinnerden. Dit, en uit den aard meer stille gebeden, zal onbereken bare uitslagen voor ons volk in zijn al geheelheid opleveren En nu vragen wij mpt betrouwen aan den Hepr van hierboven dat onze duur baren spoedig in ons midden mogen te rug zijn, gaaf naar ziel en lichaam. Aan ons hen te bewijzen dat het spreekwoord «uit het oog, uit het hart» voor hen NIET van toepassing wordt. Wij oiïtvangen ze weldra met al de warmte van ons hart. Wij stellen voor hen een huisgezin open lachend van een dracht en liefde. Wij ontvangen hen warm, midden van ons volk zij be taalden een lto-1 van beproeving voor ons allen. Wij toonen hen dan ook een volk dat zijn kleine geschillen op zij stelt, om eendrachtig te arbeiden voor de welvaart en het geluk van allen. De Parochiale Comité's voor Arbeiders in den Vreemde - Aalst. WAARDE DER VLEESCHZEGELS 29 EN 30 VERHOOGD Eerstdaags zal in het Belgisch Staats blad een besluit verschijnen tot aanvul ling van het rantsoenepringsbesluit d.d. December 1944, waarbij wordt be paald dat de vleeschzegels nr 10 met kleine nummers 29 en 30 een waardje van 75 gr. instede van. 35 gr. zuilen bjekomen. De toekenning van dit bij rantsoen van 80 gr. per persoon is mo gelijk geworden ingevolge de perste le vering van vleeschconservpn door de ge- allieeerde legers. De vlepschzegels met kleine nrs 29 en 30 mogen door de beenhouwers worden aanvaard, zoodra het daartoe onmisbaar contingent vlepsch te hunner beschikking zal zijn gesteld. De jaeenhouwers ?ijn er toe gehouden, d,e vleeschzegels nrs 29 en 30 op andere borderellen te plakken dan die benuttigd voor de vleeschzegels van nr 1 tot 28, pn ze om te ruilen tegen insgelijks af zonderlijke bons A, waarop duidelijk het getal en de waarde der in ruil afge geven z,egels zal worden vermeld. DHR J. BOLOGNE UIT DE SOCIALISTISCHE PARTIJ GESLOTEN Zooals we vroeger repds aan onze le zers hebben medegedeeld werd een on derzoek ingesteld omtrent de houding van dhr Bologne, burgemeester van Luik, gedurende de bezetting. Te Luik werd immers epn lijst waar op 74 namen van communistische voor mannen voorkwamen aan de Oberfeld- kommandariiur overgemaakt. Een onderzoek wpes uit, dat het dhr Schoner, waarnemend politiecommissa ris was die deze lijst aan de Duitschers had overgemaakt. Dhr Schoner verklaar de echter dat hij sl,echts gehandeld had op bevel van den burgemeester. Dhr Bologne, door dit getuigenis in heit nauw gedrpven, heeft dit 'toegegeven en bovendien bekend dat hij daarenbo ven een lijst met namen van arbeidswei- geraars aan dp Oberfeldkommandantur had bezorgd. Op grond van deze ernstige onthullin gen werd dhr Bologne door de Luiksche Fejeratie van de Socialistische partij mpt algemeene Stemmen uit de partij ge sloten. Hij houdt echter her: recht be roep aan te Iteekenen bij de algemeenp vergadering. Er mag verder worden verwacht dat een vraag toto opheffing van zijn parlemen taire onschendbaarheid bij den Senaat zal worden ingediend. Kerstavond Berten is werkloos. Hij is een van die ruwe zielen. Grof in han del en in wandel, ongeleerd en ruw maar toch gevoelig van inborst. Samen mei Louisa, zijn vrouw, en zijn drie kinderen bewoont hij een huis je in de arbeiderswijk. Bij gewonen gang van zaken werkte Berten op de fabriek doch thans is hij sedert maanden werkloos. Dezen Zondagmiddag was hij blijven plakken in de kroeg. Wild komt hij de strad: ingereden met zijn roes e v.elo en eens binnen in huis gaat hij toornig en mismoedigd achter de uit gedoofde stoof zitten. «Weer zoolang in d.e herberg gezeten» moppert de vrouw, «ge moest u scha men, ge ziit zonder werk en andere in komsten als uw dopgeld hebben we niet. «Ja, die ellendige dop», meent Ber Iten, «ik schaam me telkens ik dat geld opstrijk», Krampachtig balt hij zijn brpede vuisten, «'k Heb handen aan mijn lijf zulle... hier zie... 'k mag ze niet ge bruiken. Daar is geen werk. Hier niet... nergens en topn de Duitschers hier waren dan was er wel werk. 't Zal zoo niet blijven duren. De dop is onvoldoende om te leven mpt een huishouden als 't onze. We zullen hët halen waar het is.de regeering dwingen ons te aanhoo" rpn. Zoo spreken ook de kameraden.» «Ach, Berten», zucht de vrouw, en haar christelijk gemoed komt in opstand tegen de dwaze bedoeling van haar man, doch ze vindt haar woorden nipt. «'t Is nog oorlog», zegt ze ten laatste, «en als 't beter gaat zullen we 't ook hebben. Aan alles kom't epn einde, zelfs aan de miserie. En... op God betrouwd is op de rots gebouwd.» Louisa neemt den bezem om den vloer te vagpn en toto Ber'en «Berten toie kop omhoog Haal wat Stoof hout en een schupken kolen want straks korrft ons Ward je thuis en 't manneken zal vervroren zijn van de kou... Mor gen moet hij 't Kerstliedeken zingen en hij is naar de laatste repetitie.» Berten trekt zich recht en gromt «Kolen... kolen, we zullen niet vepl ko len toe halen hebben en toch... neen ons LOTENLEENINGEN 1933 135e TREKKING VAN DE LOTENLEENING 1 lot van 1.000.000 fr. R. 239.944. 17 loten van fr. 25.000 reeksen 124833 162540 176299 191051 192268 204472 213414 214552 238383 242626 247177 261731 313868 319005 331012 347245 393587. Uitslag der Keuringen en Prijskampen voor Hengsten van het Belgisch Trekras gehouden te Aaisi lp CATEGORIE HengS.en bij de 3 jaar. Inschrijvingen 1 6. Ie Prijs Monarque d'Iddergem aan M, Van Melkebeek Hector en Robert, Ni- nove. 2p Prijs Kursaal de Lombisceuil aan Mr Matthijs Cyriel, Outer. Goedgekeurd La Fleur aan Mr Ber- lengée Heöior en Robert, Aspelare. 2e CATEGORIE Hengstpn op Bewaarpremie en Goedgek. Prins Baudouin aan Mr Meerschaut Od., Vlierzele. Horizon de Leerbeek 1 e prijs 4 j. 1 943) aan Mr Wd Matthijs Karei, Outer. Faro de Ligny aan Mr Cobbaut Remy, Zonnpgem. Bienvenu de Raucourt aan Mr De Kinder Theofiel, St-Gilles-Dendermonde. Kwat'a de Robertsart aan Mr Van Mel- kebepk Hector en Robert, Ninove. Dick d'Hubaumonl':, aan Mr Coussens Leon, Elene. Néron de Wassenhove aan Mr Van Melkebeek Achiel, Grootenbergp. Monarque de Salazinnes aan Mr Verhae- gen Frans, Oudegem. Aiglon de Wpspelières aan Mr Matthijs Mevr. Wed. Denis, Aalst. Bredouiller de Kwa aan Mr De Vuyst Constant, Borsbeke. César de Clemskerke aan Mattijs Mevr. Wed. Karpl, Outer. Paulus III de Gottignips aan Mr Van Schaftingen Jan, Assche. 3e CATEGORIE Hengsten van 4 jaar en meer. Inschrijvingen 32. Ie Prijs Espoir de Neerhof aan Mr Coussens Leon, Elpne. 2e Prijs Chambertin du Marais aan M. Berlengée Hector en Robert, Aspelare 3e Prijs Lancier d'Hondzochi aan Mr Dp Kinder Thpofiel, Stl-Gillis-Dlend. Goedgekeurd Carlo de Calloo aan Mr Van Melkebeek Hector en Robert, Ninove. Valseur de Loree, aan Mr Verhaegen Frans, Oudegem. Cresus aan Mr Matthijs Cyrièl, Ou'er. Ideal de ter Schoor aan Mr Van Mel kebeek Hector en Robert, Ninovp. José de Papegem aan Mr Meerschaut Odilon, Vlierzele. Bienvenu dp Soignies aan Mr De Kinder Theofiel, St-Gillis-Dendermonde. Barnum de Lierde aan Mr Steppe Mevr. Wed. en Kinderpn, Appelterre. Robuste de Hal aan Mr Cobbaut Hec- tor, Outer. aan Mr Van Der Schupren Jules, Pa- rike. Envié du Sard aan Mr Van Laethem Jean, Oetingen. Imposant de Umelette aan Mr Van Lan- cker Omer, Velzeke. N.ervien d'EIIezelles aan Mr Van Der Smissen René, Heme. 3e CATEGORIE Hengsten van 4 jaar en meer. Inschrijvingen 25. C r?T1*S a ^°.q 'a Gruyère aan Mr Le Brun Amédée, Flobpcq. Pnjs Pierrot de Mont aan Mr Cos- sijns Vincent, Smeerebbe en Matthijs Jules, Nederboulaere. 3e Prijs Brpydel aan Mr Van Der Schueren Jules, Parike. 4e Prijs Espoir de Quesnoy aan Mr De Ruyver Albert, Steenhuize. Goedgekeurd Bayard d'Odingen aan Mr Bellemans Alf., Vollezele. Avenir de Croiseau aan Mr De Ruyver Albert, Stepnhuize. Baptiste de Litterfeld aan IVIr Everaert August, Kester. Due d'Overboulaere aan Mr Steppe Al- bert, Nieuwenhove. Joli d'EIlezellps aan M Cosijns Vincent, Smeerebbe. Atout de Vollezele aan Mr Van Den Bossche Gérard, Vollezele. Clamar aan Mr De Ruyver Albert, S.eenhuize. Marquis de Warissat aan Mr Bellemans Alf., Vollezele. Uitslagen der Keuringen en Prijskampen voor Hengsten van het Belgisch Trekras gehouden te Geeraardsbergen le CATEGORIE Hengsten bij de 3 jaar. Inschrijvingen 3 1 le Prijs Marquis de Nieuwenhovp aan Mr Van Der Schueren Jules, Parike. 2e Prijs Soudard de Turkenhoek aan Mr Van Lancker Omer, Velzpke. 3e Prijs Bloc du Géron aan Mr Van Ongevalle Georges, Nederboulare. Goedgekeurd Albion d'Ostiches aan Mr Van Onge valle Georges, Nederboulaere. Tambour de Baulers aan Mr Le Brun Amédée, Flobecq. Carlos de Velzeke aan Mr Van Lancker Omer, Velzeke. Leo de Calloo aan Mr Dp Brouwer Jules, Hemelveerdegem. Robert de Hemel aan Mr Cossijns Vin cent, Smeerpbbe. Bru'us de Flamand aan Mr De Duffeleer Felix, Ninove. 2e CATEGORIE. Hengsten op Bewaarpremie pn Goedgek. Capon de Saintes aan Mr Bellemans Al- fons, Vollezele. Idéal de Callóo (le prijs der 4 j. 1943) kinderpn mogen niet vervriezen, nog liever. Louisa ziet Berten oogen wild blinken, zijn wilde natuur zal hij botvieren uit liefde voor zijn kinderen... «Zip Berten», zegt ze met een vermeer derd hart, «Onze Lieve Heer heeft ons toch gezegend met ons kinderen en voor al mpt Wardje, de oudste, zóó braaf, zóó leeren, zóó behulpzaam, zóó god vruchtig en ons bpiden Itoch zóó gaarne ziet. Zoo'n kind, dat bestaat niet meerl Ge mopst gij, als vader, aan dat man neken 't goed voorbeeld geven, 's Zon dags naar de mis gaan en doen lijk een christien mensch moet doen inplaalts van Bprten is eerst wat oritroerd als moe der over Wardje spreekt, maar haar laat ste woorden hebben een verkeerd gevolg. «*t Is nu al wel met uw gepreek» snauwt hij, «ik trek er uit I 'k Ga Kerstavond vieren in de café «Zwing» ik heb afge sproken met Jef den Tap». «En gaat ge dat jongsken morgen vropg alleen in den kou en den donke ren naar de Kerstmis laten gaan smeekt Louisa. «Zie dat ge meê gaat. Ge weet goed dat ik de twee andere klei ne bloeikens zoo vroeg niet kan alleen lalten. Trek nu maar op en kom fatsoen lijk en op tijd naar huis.» Pas is Berten weg of Wardje komt (welgezind het huis binnen. «Moeder, Moeder, Mijnhepr Pastoor was ook op de repetitie en hij heeft mij bestoeft, dalt hdt Kerstlipdieken toch zoo schoon zal zijn dit jaar want dat ik hpt prachtig kan zingen. En hij heeft ook gezegd dat wij 't Kindeken Jezus niet alleen op Kprst dag, maar alle dagen en altijd moeten geeren zipn, ien dat alle menschen dat moeten doen en dat de kindertjes veel moeben biddpn voor den vrede en voor de groote menschen die 't nieit meer doen 1» Louisa pinkt een traan weg in den hoiek van haar voorschoot geeft haar oudste een zoen en moederlijk zacht vraagt ze «Wardje, bid morgen veel, zeer veel voor... Vader Berten z): intusschen in de kroeg. De mannen pra'en, rookpn, drinken... som migen hebben hun vrouw meegebracht, ook de vrouwen worden dronken... er wordt gezongen, gesprongen en voor de zooveelste maal gedankt om de bevrij ding. Gansch de bende wordt van langs hoe meer luidruchtig, ze lachen en huilen, ze Londen, November 1 0, 1 944. Mijn beste, Eindelijk 1 Ja ik mag dan eindelijk mijn mannen vervoegen. Eerstdaags is 'it afreis voor mij, terug den strijd in Tot n zeker punt spijt het mij voor U. 'it Zal uit zijn met ons goed geschrijf ovpr-en- t-weder. Ik zal U geen brieven meer schrijven uit Londen en de uwe, uit uw goede streek zal ik ook wpl mis en Maar met al dat kreeg,t gij nog geen antwoord op uw zoo dikwijls Herhaald «Hoe houdt het Britsche rijk dan toch te samen Met een enkel woord valt dit maar zoo niet uit tp leggen, dat snap je best.^ Een eerste reden, dikwijls aangehaald maar 'k zeg U straks wat ik er van denk, is volgende Dominions zijn bevolkt»' hoofdzakelijk uit Britten. En zooals ge schreven werd (A. L. Rowse. Engelsche Geschiedenis), is bij onze eilandbewo ners één gebrek aan iets scherp omlijnd... vriendelijkheid en algpheele verdraag zaamheid». In een woord wij zijn goede kamera den (als ik 'n bpngel was zegde moe- 1 der als zij mij vermeende 'n beste ke rel mijn zoon Dus gemakkelijke overeenkomst onder ons en met anderen. Wel, ernstig, ik meen dat wat over dreven I Zie eens in Canada, daar ston den van de Franschsprekenden evenveel als vrijwilligers op als van de evenbe- volkte Engelschsprekende provincies. Vergeet Zuid-Afrika niet. Wat een flinke bijdrage leverde dit Dominion van «boers» niet tot den oorlog. Zelfs wil ik het U verklappen uit de Vrijstaat Ierland kompn zooveel vrijwilligers als dat de conscriptie ons daar recruten zou kun nen opleveren. En, verklap het niet, hun regeering bptaalt zelfs hun spoorkaartje j tot het dichtstbijgelegen Britsch leger kamp. Het commonwealth houdt dus anders aanepn. Hoe Daar kan moeilijk be slist op geantwoord. Maar naar ik meen is het omdat al die overtuigd zijn dat het de minst slechte oplossing is van dit machtig statenverbond dpel te maken, waarin ze ten slotte toch bijna alles doen of laten wat zij lusten (eiken Dominion Verklaarde afzondprlijk oorlog aan Duitschland b.v., Ierland zelfs niet). En ik meen dat gij daar in uw lande- ken naar dit voorbeeld eens mpt verlan gen zult opzien. Militaire veiligheid, razen en tieren, ze zijn of worden allen dronken, za't, smoorzdt Rond middernacht keert Bertpn zwij melend naar huis, verwilderd en met schorre Stem brult hij een lipd dat een der makkers zong «En als we dood zijn...» 't Is Kerstdag De klinkende klokken luiden triomf 1 Bonzend pn zinderend golven afwisselend de dommelende klanken door den duisteren lucht; een ijzige lucht vol warrelende sneeuw. Wit is de grond ien wit zijn dp daken en de heme Idaarboven is grijsachtig grauw. De kerk baadt in een zee van licht Menschpn gaan geruischloos als zwarte schimmen ter vroege Kerstmis. Berten en Wardje Stappen samen op Ber pn zwaarmoedig met langen loomen tred; Wardje blijgezind loopt: op een drafje naast Vader, zijn klein handje in vaders grove sterke werkershand. Aan 't kerkportaal nemen zp af scheid. Wardje loopt langs de torendeur den kronkeltrap op naar 't oksaal en Berten volgt de mannen in de kerk. Hij vat een stoel met ruwp hand, smijt er I zijn muts op en leurtt achterwaarts te gen een pilaar om er te wachten tot wan- Ineer het gedaan is. 't Is al zoo langp da)t

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2