Stadsnieuws 'hie.uuyaM °$CM4tdag- economische leefbaarheid, het behoud zelfs van den levensstandaard van uw bevolking zullen U ertoe brengen. Dat zal nipt onmiddellijk te verwezenlijken zijn. Eerst moet gij komen tot een innige verstandhouding met de andere volkeren van Wpst-Europa, die hetzelfde bescha vingsideaal koesteren. België-Holland en de Scandinavische landen die vinden gemakkelijk plkander. Zal Frankrijk in het nieuw verbond een redelijke rol spe len Voor Portugal en zelfs Spanje voorzie ik min moeilijkheden. Italië en Griekenland kunnen er ook wel enkele opleveren, en zelfs betwijfel ik het, of laatste land er ooit gelijkberechtigd in optreden kan. Dus een groot verbond dat bij Enge land aanleunt. Daar zie ik U een zeer actieve plaats innamen. Dan zal ik nog beter kunnen teekenen als nu Uw getrouwe. WIELERNIEUWSJES Zooals u ziet, waarde lezers, ben ik hier terug met mijn wie Ier rub riekje en breng U te lezen wat ik hier verleden week beloofde, namelijk een int®r viewtje afgenomen van onze Aalstersche renner Miel Rogiers. Ik ben dan een dezer avonden naar Mijlbeek afgereisd waar ik het geluk met me had hem juist thuis te vinden. Hij zat zich duchtig aan de kachel te war men terwijl zijn vrouw aan t keuken werk bezig was. Ik legde hem de rede van mijn bezoek uiteen en vond hem dadelijk bereid me gansch zijn wieler leven te verrellen. t Miel Rogiers, beste vrienden, zag t eerste levennsdaglicht op 15 Maart 23. Hij is dus op zijn 22 jaar, en naar zijn moeder me vertelde wees het of hij met de fiets geboren was, want in zijn wieg deed hij niets dan met de beenen spar telen. En zie, daar is hij pas negen jaar oud (1932) of hij verkiest reeds het stalen ros boven al het andere. Had moeder Rogiers niet goed gezien en voorspeld Maar lang zou het niet du ren want pas twaalf jaar (1935) moet hij reeds het paard aan den haak han gen, kwestie van geen koersen meer voor jongelingen onder de 14 jaar. Doch uitgesteld is niet verloren en reeds twee jaar nadien (1937) was hij en terug. En sindsdien heeft hij de stoere bonk uit Mijlbeek altijd even regelma tig gereden. Ziehier eenige statistieken over zijn drie eerste wieier jaren 1937 4 maal eerste; 7 maal tweede; 4 maal derde en 1 9 maal in de 10 eerste. 1938 6 maal eerste; 4 maal tweede 7 maal derde en 2 7 maal in de 10 eerste. 1939 7 maal eerste; 5 maal tweede; 8 maal derde en 2 3 maal in de 10 eerste. De twee eerste oorlogsjaren zagen we hem nu en dan eens een koers betwisten, dit was bijzonder te wijten aan die droe ve oorlogstijd. Doch zijne glorierijke loopbaan begint pas in 1943 bij de ju niors waar hij met Rijckaert-De Baere en Van Gaever de uitblinker was. Hij reed zoo maar 1 7 als eerste over de eind meet, bekwam 15 tweedens en onnoem lijke eere plaatsen. In 't Winterseizoen 1943-44 rijdt hij penile cyclo-cross koersen en wint er eene internationale fie Rijmenam, de kampioenen achtser zich latend. Daar breekt het jaar 1 944 aan en me nig supporter koesterde de hoop een glorierijke Miel Rogiers te zien. En waarlijk ze hebben zich niet vergist. Hij haalt in het begin bij de beroepsrenners drie eersten, een tweede plaats in de Omloop der Vlaamsche gouwen, een derde, en 7 eereplaatsen en waagt de groote sprong bij de seniors. Hij trekt dadelijk de aandacht op zich van alle renners en wordt bewaakt lijk een hondje. Doch weet hij twee maal als overwinnaar te eindigen, zooals U hier onder ziet Eerste Baardegem-St Niklaas 2e Denderwindeke. 4e Brussel Ninove. 5b Zulte Drie Zustersteden Lier. Hij wordt in de Omloop van Belgiq bij de Oost-Vlaamsche Ploeg ingescha keld en komt met deze de eerste in de rangschikking. Na Nieuwjaar is Miel zinnens de cy clo-cross te betwisten en niet de piste, zooals een confrater schreef en op mijn vraag naar de koersen antwoordde hij kortweg er zullen geen zijn. En dat denk ik ook, eerst de oorlog ten einde en dan koersen op de baan, eerder niet. Na nog wat gepraat te hebben over tuben, en wat weet ik al, heb ik dan het jonge paartje verlaten, hen veel ge luk wenschend met het toekomend jaar. Tot ziens, heste vrienden. FEKS. hij hier nog kwam. Feestelijk orgelspel dreunt door het breede kerkgewelf. Voorafgegaan door misdienaars in fijn geplooid roket en rooden kraagjes gaan de priesters gekleed in gouden feestgewaad naar 't hoogaltaar. De ronkend,e akkoorden van het voorspel sterven uit op trillende ramen. Na de offerande vangt een zachte me- lodij aan van fluiten en schalmeiën en meV; /sens klinkt door de kerk een helder zilverzacht stemmetje Nu syt willecome, jesu Lieve Hepr Gy komt van alsoo hoge, van alsoo veer Nu syt willecome van den hoghen he mel neer Hier al in diit aprtrijck sijt gij gesien noijt meer 't Is sjil, muisstil in de kerk, de men- schen houden zelf hun adem in. Berten herkent dat stemmetje. 't Is Ward je, zijn Wardje, die zoo schoon het Kerstlied zingt... Berten's gemoed overloopt, hij ziet niets meer, hij hoort niets meer. Voor zijn geest herleeft zijn oude moeder die bij den haard de ro zenkrans voorbidt. Hij, Berten, is weer om kind. Aan vaders hand loopt hij weer meê ter kerk. Hij zift tprug aan 't altaar op dien hoogstgelukkigen eerste Communiedag. Hij leidt weerom zijn bruid, zijn deugdzame en moedige Loui- Kerk van Sint Martinus De geloovigen gelieven in acht te ne men dat er GEEN 1 0 u. Mis is. KERSTDAG (Hoogdag) Te 9 u. Plechtige Hoogmis. Te 3,30 u. Solemneele Vespers. Te 4 u. Solem. Lof met Sermoen. 6,30 u. 7,30 u. 8,30 u. 9.30 u. 1 1 Kerk van den H. Jozef KERSTDAG Sol. Kerstmis. Gewone mis. u. Gewone Mis. u. Plechtige Hoogmis. Gewon,e Mis. Plechtig lof en sermoen. DERDE ORDE AALST ZONDAG 14 JANUARI te 5 u. ZONDAG 21 JANUARI te 5 u. in de zaal van de Derde Orde, St-Job, TOONEELAVOND door de Jeugdafdeeling Derde Orde De Blinde Vermakelijk Avonturenspel in drie be drijven met voor- en naspel door C. Lindemans. Kaarten aan 15, 1 0 en 7 fr. Te verkrijgen bij de leden van de Jeugdafdeeling van de Derde Orde. DE VROUWELIJKE JEUGDAFDEE LING DER DERDE ORDE viert Kerstmis met een toonelstuk De geboorte onder het Kruis, door Else Mögelin. De kindervertooning op 25 Decem ber te 2,30 u.inkom 3 fr. De algemeene vertooning op 26 De cember te 1 7 uur; inkom 1 0 fr. Dit feest gaat door in de Derde Orde zaal, Capucienenlaan 59. GEVONDEN bundel sleutels. Terug te bekomen, Gee- raardbergschestraat, 76, Aalst. Kerk van het H. Hart HOOGDAG VAN KERSTDAG Te 6 u. de Nachtmis, waaronder de uitvoering van Liturgische Kerstliederen Te 7 en te 8 u. gelezene Missen. Te 9 u. 30 Plechtige Hoogmis. Te 3 u. 30 's namiddags Plechtig lof met sermoen over Kerstmis. Kerk der E. P. Capucienen Zondag 24 December Vierde Zon dag der maand en van den Advent. De zen avond om 5 u. 30, rozenhoedje en lof. Maandag, hoogdag van Kerstmis 's morgens kwart vóór 6 u., processie naar de kribbe. Om 6 u. Plechtige herdersmis gevolgd van twee gelezen missen opgeluisterd door Kerstliederen uitgevoprd door het zangkoor. Om 1 0 u. plechtige mis met orkest, 's Avonds om 5,30 u., rozenhoedje plechtig lof met sermoen. Volle aflaat en generale Absolutie voor de Dprde- Ordelingen. Dinsdag, tweede Kerstdag, afgestelde heiligdag, de laatste mis om 9 u. 's Avonds om 5,30 u. rozenhoedje lof. Vrijdagavond om 5,30 u., rozen hoedje der Zeven Weeëen en Kruisweg. HULDE AAN KONING LEOPOLD UI Bij gelegenheid van het nieuwe jaar, past het den trouw aan onzen Vorst te hernieuwen. Daarom zal met de Nieuwjaarsdagen in elk huis de speciale koningsprent voorhangen. Die hulde grijpt plaats in het heele Vlaamsche land. Aalst moet weer vooraan staan De affiche wordt thans aangeboden. Zondagdienst der Apotheken Zondag 24 December van 8 tot 1 2 u. en van 1 3,30 tot 1 9 uur zal de Apotheek open zijn van Mr Hauwen, Gentsche Steenweg, Aalst;. Maandag 25 December, Kerstdag, Apotheek De Valkeneer, Esplanade Voor de Mutualiteiten Zondag 24 December «Het Huis der Mutualiteiten», Mólendries 10. Maandag 25 December Apotheek «Vooruitzicht», Kerkstraat, 20. sa, naar 's Heeren priester om hun hu welijk in Ite zegenen. Hoelang is hij dit alles al vergeten Hoe vaag is alles nu Was hij toen ongelukkiger als nu Weer zou hij willen bidden. Hij kan ni.et meer. Rinkelend klinken zilveren klokjes door de kerk. De geloovigen knielen en buigen eerbiedig het hoofd binst de Con secratie. Een eerste zware slag op de gong... Berten schrikt op... hij buigt het hoofd niet maar bekijkt starrelings d,e blanke H. Hostie. De Hostie wordt grooter om gtfooiter, glinsterend, stra lend van licht en van goud en midden in die glanzende gloed ligt op een stroo- bed een kindje, het goddelijk Jesukind dat hemelsch lachend naar hem Zijn armpjes openspreicit. Engeltjes komen en zweven errond, honderden, duizenden maar één ervan lij ld op zijn Wardje... waarlijk hij is 't want daar hoort Ber ten hem zingen Glorie aan God in den Hooge en Vrede op aarde aan de menschen van goeden wil.» Berten zijn bloed jaagt ontstuimig. Hij wil hét hoofd afwenden. Maar spo- kerige beelden ziet hij dan van oproer, haat, afgunst en broedermoord. En weer ziet hij naar het hoogaltaar. Nu meent hij Bdthleëm's stalletje te zien met Kindje in de kribbe, en Maria, een arme Bericht aan de Veehouders der Stad Er wordt herinnerd dat de keuze van commissionnair op de markt van Aalst vrij is. De volgende commissionnairs treden op De Lrfttre Adolf, Denderleeuw. De Cock Désiré, Erpe. Van Stichel Jozef, Ottergem. A. NICHELS. De Burgemeester, Schoults V V K S geven een CABARET-AVOND op 6 en 7 Januari 1945. Nog enkele kaarten te bekomen bij F. Kinoo, Esplanadestr., 32, Aalst. FILMLEIDING DER WEEK VOOR ALLEN Het leven gaat voort (Feestpaleis) VOOR VOLWASSENEN De Boheemsche (Palace) 52e Straat (Voorbehoud) (Rio) EEN EEN BOEK IS ALS GOEDE VRIEND brengt niet enkel ontspanning, maar ook ontwikkeling, troost en opbeuring. Dat ondervinden al deze die regelmatig de CREDO BIBLIOTEEK bezoeken, gelegen in de Klapstraalt, 20 Open alle Woensdagen pn Zaterdagen van 18 tot 20 uur en 's Zondags van, 1 0 Itot 1 2 u. Wanneer mogen wij U eens verwachten 1.000 FRANK BELOONING aan degene die de handtasch inhoudende belangrijke papieren voor den eigenaar doch zonder eenige waarde voor den vinder, terug te bezorgen aan «De Gazet van Aalst». Ik denk deze verlo ren te hebben met uit mijn auto te stappen op het Burgemeester plein. vrouw, en Jozef een behoeftige arbei der, gelukkig bij dat stralend Kindje. Povpre herders, noodlijdende menschen brengen welgemeend en ootmoedig hun schamele offeranden. Weer klinkt luid de engplenstem «Adeste fideles» I Berten zinkt neer op zijn stoel en bidt om vrede I Hij ook wil 't zijnp aan 't Jesukindje geven Zijn armoe en zijn wrokkig hart. Want als een God, uit liefde voor de menschen, arm wil zijn, dan kan de mensch van gopden wil ook lijdzaam arm wezen door de Liefde Gods. De Kerstmis is lten einde. «Ite missa est» zingt de priester. Het offer is vol bracht. In dichlte drommen dringen de menschen door 't open kerkportaal. Ongemerk' schuift Berten zijdelings naar d.en biechtstoel. Jaren was 't ge leen. Buiten wachtte Wardje, hij voelde geen kou, hij had zich warm gezongen en... de koster die uit de sacristij kwam had gezpgd Wardje proficiat en al§ Vader gebiecht heeft gaat hij met U bij Moeder. Wardjp had zoo schoon gebeden. *t Jesukindje had die reinp kinderbeê ver hoord... en Berten had ook zijn offer gebracht. Wardje weende in de kou heetp tranen van geluk. W. V. H. Voor al uw bloemen EEN adres KATTESTRAAT, 10, AALST Groote keus van Orchidées, Prunus, Lila en alle andere snijbloemen.. Bestelling ten huize. Telefoon 112 2 SPORTNIEUWS S. C. Eendracht Zondag om 2 u. 30 op ons plein komt dus hst beroemde Union St Gil- loise van Brusspl op bezoek. Het geldt hier een der oudste en meest befaamde clubs van België, de club ens ploeg over enkele jaren het record daarstelde 60 opeenvolgende matchen te spelen, zonder er een enkele te verliezen. Alles laat dus voorzien dat hpt een schoone kamp zal zijn en onze jongens zullen zich ernstig moeten inspannen om hpt pleit te winnen. Onze twee reserve elftallen spelen op verplaatsing Juniors tp Gijzegem voor hel tornooi van Jong Lede, scholieren te Moorsel voor het tomooi der jeugdplop- gen ingericht door onze club. Ziehier de ploeg welke opgesteld werd voor de verplaatsing op Kerstdag naar F. C. Ronse Van der Veken Puttpman De Brauw Petit De Buck Daelman Moreels Voogt Van der Bught Kint Strens. Reservp Heuninck. Bij O. C. Adelaars O.C. ADELAARS HAALTERT 9-2 Ondanks een sterk windnadpel kun nen de Adelaars hun tegenstrevers in be dwang houden en wordt de rust berpikt met 2-2 scoor. Na de koffie worden de mannen van HaaLert letterlijk overspoeld. Dp Ade laars schieten niet mis en het einde komt dan ook met hooge 9-2 cijfers. TORNOOI «JONG LEDE» Haal prt II O.C. Adelaars II 1 -4 Na de gevoelige nederlaag van ver leden Zondag waren de reserven er op uit zich tp wreken. Ze hebben dit dan ook schitterend gedaan door F.C. Haal- t'ert in eigen npst af te drogen en maar liefst met 1-4. Toekomende Zondag komt Wichplen op bezoek; zullen onze mannen er in slagen de puntjes hier t« houden Supporprs komt uwe spelers aanmoe digen Aftrap 2 uur. Terrein Haring. Mpn verzoekt ons he/t overlijden te melden van Mijnheer LEOPOLD DE WOLF echtgenoot van Mevrouw MARIA DE VOS geboren te Boecho.uft den 13 Mei 1887 smartelijk omgpkomen te Anltwerpen den 16n December 1944. De plechtige lijkdienst heeft plaats ge had. Leuven, Brussplschestraat, 1 08. Men verzoekt ons het overlijden te melden van Mijnheer ACHILLES DE BOECK Weduwenaar van Mevrouw MARIA-DELPHINA VAN DE SIJPE geboren te Aalst den 20 Oktober 1887 pn er overleden den 2 1 December 1 944 voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden De Plechtige lijkdienst gevolgd van de begraving hpeft plaats gehad Zater dag 23 December 1944, in de kerk van Sint Jozef. Men verzoeklc ons het overlijden te melden tp Hofstade op 21 December 1 944 van Mijnheer ALFONS BLONDEEL pchtgenoot van Mevrouw CONSTANTIA VAN GIJSEGHEM De begrafenis heeft plaats gehad te Hofstade op 23 December. Vrienden en kennissen die bij verge telheid geen doodsbericht zouden ont vangen hebben worden verzocht dit als dusdanig te aanzien. Men verzoekt ons het overlijden te melden van Juffrouw MARIE-CELESTINE DE SAEDELEER geboren te Aalst den 5n Januari 1875, en aldaar overleden den 22 Dec. 1944 Versterkt door de H. H. Sacramenten. De plechtige Lijkdienst en begrafenis heeft plaats Dinsdag 26 December, te 9 uur, in de Sint Martenskerk. Vergadering aan het Hospitaal om 8 u. 30. Vrienden en kennissen die bij verge telheid geen doodsbericht zoud ontvangen hebben, worden vriendelijk verzocht dit alsdusdanig te aanzien. Studie van NOTARIS HENRI WAMBACQ Vooruitgangstraat, 11, Aalst (nabij de Statie) (Bewaarder der minuten van notarisspn De Windt en Van Innis) OPENBARE VERKOOPING VAN 63 KANADABOOMEN te Erembodegem, Denderland. De Notaris A. CAUDRON te Erem. bodegem zal met tusschenkomst van zijn ambtgenoot Notaris H. WAMBACQ te Aalët, openbaar vprkoopen op DINSDAG 26 DECEMBER 1944 om 9 ure voormiddag 63 kanadaboo- men zich bevindende te Erembodegem, Denderland, op den meersch van de Fa milip Ro'ttiers, gebruikt door Mr Jozel Van Gheit wonende ite Erembodegem, Kapellen, 19. Gereed geld en gewonp voorwaarden De ontvangst zal gebeuren onmiddel lijk na de verkooping ter herbprg van Mr Frans De Wit, Ite Erembodegem, Ka pellen. OPENBARE VERKOOPING VAN 47 KANADA- en WILGEBOOMEN te Schoonaarde, Migrodedries. De Notaris H. WAMBACQ te Aalst zal openbaar verkooppn op WOENSDAG 27 DECEMBER 1944 om 9 ure voormiddag 35 kanadaboo- men en 12 wilgeboomen, zich bevinden de te Schoonaarde, Migrodedries, op den pigendom der Familie Rdttiers, gebruikt door Mr Frans Michiels. Voor afmetingen zie men de plakbrie ven. Gereed geld en gewone voorwaardpn De ontvangst zal gebeuren onmiddel lijk na de verkooping ter hprberg van Mr Leon Marckx te Schoonaarde, ML grodedries. PER BRIEFWISSELING 1. Fiansch, Engelsch, Spaansch, Boek houd., Steno, Sekretaar. 2 Teekenen. Beton, Luchtvaart, Mecha- nika, Electric., Radio, Scheikunde, Meetkunde, Schatt., Textiel. 3. Landbouw, Tuin, Melkerij. 4. Gemeentesekretaris, Kommissaris, Veldwachter, Spaarkas. 5. Kunst, Teekenen, Muziek, Journalist, Nurse. 6. Latijn, Grieksch, Wijsbegeerte, Phi- lologie, Rechten. DIPLOMA EINDE STUDIE. Vraag algemeenen Katalogus. Philotcchnisch Instituut Maur Lemonnierlaan. 57 BRUSSEL Boekhandel J. VAN NUFFEL-DE GENDT rechtover St. Martinuskerk Te bekomen Boeken van Vervaecke om zon der meester Engelsch te leeren. Boeken van Vervaercke om zon der meester Fransch te leeren. Zakwoordenboekjes Nederlandsch Engelsch aan 32 fr. STERKE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ verlang! 2 goedp vertegenwoordigers. Schriftelijk aanbieden. Munklaan, 12, Gent. VERBRUIKT UW ZEGELS Nr 10 NIET TE LAAT Aïtijd Vleeschworst te bekomen in 't Groot en 't Klein. Tel. 1377 KINOO D. Esplanadestraat, 32, Aalst. Energieke Vertegenwoordigers gevraagd 2.000 tot 2.500 fr. verzekerd per wpek, voor bezoek aan Vlaamsche Landbouwers. Schr. No 266 Ag. Havas, Brussel. Belangrijke firma uit Aalalt, zoekt BEKWAME BEDIENDE bij voorkeur candidaat in H. W. Grondigp kennis der beide landstalen vereischt. Offerte mét inlichtingen bureel v. blad onder letters J.V. Verantw. uitgever Gustaaf Sanders, Schoolstraat, 16, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 3