EN OMSTREKEN Het protest van de Senaatsleden tegen de opeisching der arbeiders. DE GAZET VAN AALST wenscht aan zijne achtbare Lezeressen en Lezers een Zalig en gelukkig Yredejaar 1945 PIERLALA EERSTE VLUCHT CONGO - LONDEN DE GAZET m AALST Verschijnt voorloopig den Donderdag en Zondag van iedere week. Nummer 26. BUREELEN Kerkstraat, 9, Aalst. Zondag 31 December 1944 Telefoon 1X4 Eerste Jaargang 1944. Prijs 1 Fr. het nummer. In Maart 1943 zonden de voorname ledep van den Senaat een brief aan von Falkenhausen om krachtig te protesteeren tegen de opeischingen. Die brief kon toen niet bekend gemaakt worden. Wij denken dat hij de lezers zal interesseeren nu dat we deze week bij zonder aan onze afwezigen denken. De brief was geteekend door baron Moyersoen, Vinck socialist,Leyniers katholiek, De Mets libe raal. Men weet dat tengevolge van dit protest baron Moyersoen een maand lang uit Aalst werd verbannen, en daarna verplicht werd in Aalst te blijven, alwaar hij zich tweemaal per week op de Feld- gendarmerie moest aanbieden. Mijnheer de Gouverneur Generaal, Met den dag wordt de toestand tragischer waarin het Bel gische Volk door de Bezettende macht gestort wordt. Het volk kent allerlei ontbeeringen van stoffelijken aard. Het lijdt nog in grootere mate door de zedelijke onderdrukking die het ondergaat door het verlies van zijn vrijheid, door de te- nietdoening zijner vrijheden. Dit zijn in zekere mate de gevolgen van een ongerechtigde overrompeling welke Belgie met moed en waardigheid doorstaat. Doch ons volk lijdt nog veel dieper onder de miskenning, de volhardende en steeds voortschrij dende schending niet alleen van diegene der internationale wetten die op de meest vaste grondsla gen zijn gevestigd, maar ook van de heiligste rechten der familie en der menschelijke persoonlijkheid. Sinds lang zien we hoe een politiek wordt gevolgd die de in stellingen van ons land van hunne wettelijke bestemming afleidt om ze tot het belang van den Bezetter te doen dienen, die onze na- tionale en onze hoogst geestelijke tradities ondermijnt ten voor- deele van een levensbeschouwing die vreemd is aan onze eeuwen oude kuituur, die de nationale eenheid bedreigt, en vooral die er naar streeft Belgische burgers tegen wil en dank te gebruiken ten yoordeele van den oorlog door Duitschland gevoerd. Lang hebben we gedacht dat we dit alles in 'stilte moesten verduren en slechts met gedempte stem moesten protesteeren om grootere kwalen te beletten, en met de hoop dat deze politiek niet verder zou worden doorgezet. Doch heden, zou volharden in deze houding, een verraad zijn tegen onze medeburgers, en een zware te kortkoming aan onze plichten beteekenen. De maatregelen betreffende de massale opeisching en weg voering naar Duitschland van onze arbeiders, onze jeugd, onze meisjes, hunne benuttiging voor de oorlogsdoeleinden en militaire actie van de vijandelijke macht; de harde omstandigheden waarin deze opeischingen geschieden, het voornemen officieel uitgedrukt om de bezette bevolking zonder aarzeling te gebruiken om te voorzien in de verliezen van het Duitsch menschenmateriaal, dit al les schept voor ons de plicht ons tot IT te richten, Heer Gouverneur Generaal, om een plechtig protest aan t«T teeke nen met de overtuiging dat U het verheven verantwoordelijk heidsgevoel dat ons tot schrijven noopt, zult begrijpen. Wij handelen zooals ongetwijfeld de leiders der Duitsche Natie doen zouden, indien een vreemde mogendheid hun grondge bied zou bezetten en poogde dergelijke ongerechtigdheid op te leg gen. De voortzetting van deze ongcrechtigdheid kan slechts tot uitwerksel hebben samen met zijn onverdiend lijden, de wrok van ons land te doen aangroeien, elke hoop op verzoening en samen werking van een bevrijd Belgie met Duitschland, te verijdelen de verwezenlijking van het ideaal van Europeesche samenwerking die Duitschland beweert te verdedigen, in hooge mate te schaden, en tien slotte de geest van opstand waartegen u beweert ons land te willen vrijwaren, in Belgie te bevorderen. Wij zijn ons derhalve bewust dat wijl wij ons aansluiten bij de hoogste Gezagdragers van het land ,wij een gewettigd protest doen weerklinken tegen de maatregelen die thans worden uitge voerd. Aanvaard ,enz. geteekend Baron Moyersoen, Oud-Voorzitter van den Senaat Vinck, eerste ondervoorzitter; Leyniers, tweede ondervoorzitter De Mets, secretaris. ROND DE KERSTBOODSCHAP VAN DEN H. VADER Persstemmen Wladimir d'Ormessen geeft in de «Figaro» kommentaren over de toespraak door Z.H. Pius XII uit- gesproken ter gelegenheid van Kerstmis, waarin de Kerkvorst aangeeft wat de democratie is en wat deze moet zijn. Hij schrijft «Het is de vrij heid van alle menschen, welke zij ook zijn, die de Paus verdedigt. Het is die vrijheid van ieder indi vidu, van ieder element van de natie tegen de tyrannie van een individu of van een fractie, waar van hij de groote noodzakelijk heid proclameert. Een dergelijke vrijheid brengt wederzijdsche plichten mede, een wederzijdsch respect, een wederzijdsch goed vertrouwen ,een wederzijdsche broederschap.» «Combat» schrijft «Wij moe ten er ons mede gelukwenschen dat de Paus openlijk stelling neemt ten gunste van de democra tie. Maar, voegt hij hieraan toe, onze geheime wensch was dat dit werd gezegd op hetzelfde oogen- blik dat het kwaad zegevierde en dat de krachten van het goede werden weggevaagd. Dat dit van daag wordt gezegd, waar de geest van 't alleenheerschersschap over al in de wereld wankelt, daarover moeten wij ons natuurlijk ver heugen. Maar wij wilden niet al leen ons verheugen, wij wilden dat de geest zijn proeven deed voordat de kracht hem kwam on dersteunen en hem gelijk geven». BRIEFWISSELING MET DE BELGISCHE WERKLIEDEN IN DUITSCHLAND Het Roode Kruis van Belgie vestigt er de aandacht op van de families van dienstweigeraars, po-1 litieke gijzelaars die tot verplich ten arbeid gedwongen werden en van werklieden, waarvan het adres bekend is, dat het postver keer toegelaten is per internatio nale mededeeling van 25 woorden (strikt familiale mededeelingen) Deze formulieren kan men be stellen op al de plaatselijke af- deelingen van 't Roode Kruis en op het Hoofdbestuur van het Roo de Kruis van Belgie (Steenweg op Vleurgat, 98, te Brussel (Dienst voor Internationale Brief wisseling) en Louizalaan 196, te Brussel. Deze mededeelingen kunnen eens per maand gestuurd worden. NIEUWS VAN KRIJGSGEVANGENEN Het Roode Kruis van Belgie haast zich aan de families van krijgsgevangenen het volgende te laten weten In zijn brief van 7-11-44 deelt de Vertrouwensman van de Bel gische krijgsgevangenen van Sta- Fag XII D mede dat al zijn kame raden in volkomen goede gezond heid verkeeren. In zijn brief van 24-10-44 deelt de Vertrouwensman van de Belgische krijgsgevangenen van Stalag XIII C mede «geen en kele zieke of zwaar gewonde. De moed en het moreel blijven over het algemeen goed. Alleen het ont breken van nieuws van onze fa milies veroorzaakt een lichte on gerustheid. Onze kameraden den ken met de grootste genegenheid aan hen die op hen wachten en hopen ten spoedigste nieuws van hen te hebben». STUURT NIEUWJAAR WENSCHEN Bij,elk Nieuwjaar wenschen de menschen elkaar oprecht of niet een gelukkig Nieuwjaar en een goede gezondheid. Sedert den oorlog voegen zij er bij «en de vrede dit jaar», hetwelk ze als volgt uitdrukten en de lichten branden en de zegelkens afge schaft Pierlala wil ook niet ten achter blijven en stuurt tot de lezeressen en lezers «een zalig en gelukkig Nieuwjaar en de vervulling van al hun goede verlangens». Ja, al uwe verlangens vervuld te zien En welke zijn die Ik zal het U zeggen Een duurzame vrede over heel de wereld... Voor de families, Moeders, Vaders, zo nen, dochters en kleine kinderen, in afwachting van die vrede Ko len, boter, koekenbrood, vleesch, fijn olie, koffie, cacao, melk, zeep, goede borstels en dwijlen, goed bier, tabak, cigaretten (engel- sche •chocolade, pralinnen en engelsche chicken... en daarbij be vrijd van vijandelijke vliegma- chienen en vliegbommen. Moest Pierlala U dat allemaal kunnen bezorgen hij zou niet wachten tot morgen en dan zoudt ge zeggen zelfs dezen die op Pierlala zijne kap gezeten hebben Merci Pierlala...ken, ge moogt er zijn jongen en nu kun nen we met meer geduld naar den vrede wachten... ze moeten niet te rap ophouden met vechten, anders is het er binnen enkele jaren te rug op.» Nochtans mijn wenschen zijn heel wat oprechter en dieper en beter nog want ik wensch Een spoedige en behouden terugkeer van al onze geliefde afwezigen onze politieke gevangenen, onze krijgsgevangenen, onze wegge voerden en onze soldaten. Aan onze arbeiders arbeid, recht vaardig loon, rechtvaardige prij zen en menschwaardige behande ling. Aan winkeliers, landbou wers en handelaars goede zaken zonder woeker. Aan de gansche menschheid eenheid en liefde Al deze wenschen zouden geen wenschen blijven omdat wij allen tot hunne verwezenlijking kun nen bijdragen... als wij maar wil len gedenken dat de Kerstbood schap een boodschap van vrede is voor de menschen van goeden wil. Wij moeten dus van goeden wil zijn door menschen van plicht te zijn- Men zegt «Het jaar Onzes Heeren 1945». Wij moeten er dus voor zorgen dat gedurende dit nieuwe jaar wij ook kinderen van O. L. Heer wil len zijn. Want Wanneer de menschen doen hun best Doet ons Lieven Heer wel de rest Als slot dankt Pierlala de vele lezers die hem gedurende de laat ste maanden hun sympathie uit drukten. We stappen met dezelfde zending het Nieuwe jaar in. Goeden dag van PIERLALA. BEDIENDEN EN WERKLIEDEN, treedt toe tot de Kristelijke Mu tualiteiten. Met het oog op de verplichte verzekering tegen izidkte, invaliditeit ,enz., is het nuttig, dat de arbeiders, die tot nogtoe verwaarloosden tot een mutualiteit toe te treden, dit zoo haast mogeljik doen. De Kristelijke Mutualiteit was... is... en blijft de Mutualiteit voor al de bedienden en werklieden. Het eerste vliegtuig dat op 6 Januari uit Leopoldstad naar Londen zal vertrekken zal op 12 Januari terugkeeren met enkele ambtenaren en agenten van de Kolonie die ten gevolge van den oorlog Belgie niet hadden kunnen verlaten. Onder deze personen vermelden we o.m. generaal Tilkens, Eere-Gouverneur-Gene- raal, M. Van don Abeele, direc teur-generaal van den Landbouyf bij het Ministerie van Koloniën. DE A.S. ONTMOETING ROOSEVELT - CHURCHILL - STALIN De correspondent van de «Dai ly Mail» te New-York seint Een ontmoeting van de hh. Cfmrchill, Roosevelt en Stalin zal in Februari buiten d eVereenigde Staten plaats hebben en een groo te conferentie, waaraan al de Vereenigde Naties zullen deelne men, zal in Amerika gehouden worden. Deze berichten uit abso luut betrouwbare bron, worden als volstrekt zeker beschouwd, of schoon ze niet officieel bevestigd werden. President Roosevelt spant zich in een actie te verwezenlijken die het versterken van de diploma- tieke eenheid der Vereenigde Na ties beoogt en de voorbereidingen met het oog op een ontmoeting van de drie groote mogendheden bespoedigt Op die conferentie zal een ver gadering van de vertegenwoordi gers der Ver. Naties volgen, die, zooals president Roosevelt hoopt, zal toelaten een akkoord of een verdrag uit te werken voor het vestigen van een blijvende or ganisatie voor den internationalen vrede. AANVOER De Zwitsersche federale ka mers hebben een krediet van 100 millioen Zwitsersche frank ge stemd als bijdrage aan de «Zwit sersche gift», voor de oorlogs slachtoffers. VAN LEVENSMIDDELEN UIT HET BUITENLAND 3 lichters met Fransch koren worden verwacht. Zij transporteeren 750 ton hiervan. Andere ladingen zullen volgen. De Belgische Missie, die zich naar Portugal moest begeven om er over te gaan tot den aankoop van sardijnen, vischconserven en gedroogd fruit, zal begin Januari vertrekken. De omstandigheden maken het niet mogelijk op het huidig oogenblik te be schikken over de schepen noodig voor het transport van Portugeesche levens middelen. Over het algemeen beperken de geaL lieerde overeden de mogelijkheden van invoer van voedingsproducten, behou dens het programma dat zij zelf dien aangaande hebben vas'gesteld. Voor het eerste kwartaal 1945 zullen slechts voe dingsproducten kunnen ingevoerd wor den, waarbij de geallieerde overheden aansturen op een verhooging van het rantsoen van 1.400 caloriën tot 2.040.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 1