/ïhü&4> Stadsnieuws 'hieMviatH SCOUTSCABARET GEDACHTEN EN FEITEN w-d t tt"\ a Sektie 18 ^middag dooger Instituut voor Snij- en Naaikunst w s DE Hr LLOYD GEORGE UIT HET PARLEMENT Vrijwilligers Wij vernemen dat reeds ver scheidene jonge mannen de oproep der Regeering hebben beantwoord en zich als vrijwilligers bij het le ger hebben aangemeld. Wij wenschen deze moedige jon gelingen van harte geluk. Zij be wijzen dat zelfopoffering en ware volksliefde bij hun niet te loor Z1jn gegaan. Dansen, Dansen. Terwijl de eene naar het trekken, gaan de anderen naar het bal. Er wordt gedanst heele nachten door, terwijl duizende Jandgenooten in angst en miserie leven, terwijl honderdduizende gezinnen treuren om de afwezig heid van een dierbaar wezen. Be staat er dan geen schaamtegevoel meer In West-Vlaanderen heeft de Katholieke Goeverneur al deze uitspattingen verboden. Hier in Aalst worden ze in de hand ge werkt. Voelt onze Burgemeester- volksjongen niet hoe het volk door deze dans- en braspartijen wordt ge-ergerd Kerk van Sint Martinus Zondag 31 December Dag der afwezigen. Te 7 u. Gesolemniseerde H. Co- muniemis voor onze Afwezigen en Z. Majesteit den Koning en de Koninklijke Familie. Van na de 11 u. Mis tot 4 u. Aanbidding van het H. Sacrament Ie 4 u. Plechtig Lof met ge- ieide Rozenkrans en Toewijding van al onze afwezigen en al de families van de parochie aan het H. Hart opdat het H. Hart allen in 1945 bescherme en den Vrede moge schenken. Maandag 1 Januari, Besnijde nis van O. H. Jezus Christus. De feiisten gelijk 's Zondags (met II u. Mis. Vrijdag Eerste Vrijdag der maand. Te7u. Sol. MisH. Hart. 3 u. 15 Heilig Uur. Zaterdag: H.H. Drie Koningen De diensten gelijk 's Zondags en geen 11 u. Mis. s DERDE ORDE AALST ZONDAG 14 JANUARI te 5 ZONDAG 21 JANUARI te 5 u. m de zaal van de Derde Orde, St-Job TOONEELAVOND door de Jeugdafdeeling Derde Orde De Blinde Vermakelijk Avonturenspel in drie be drijven met voor- en naspel door C Lindemans. Kaarten aan 15, 10 en 7 fr. Te verkrijgen bij de leden van de Jeugdafdeeling van de Derde Orde. NATIONALE STRIJDERSBOND AALST Het Bestuur van den Nationale Strij dersbond wenscht zijne leden een voor spoedig nieuwjaar en noodigt hen uit de A'^mfne Vergadering bij te wonen tONDAG 7 JANUARI 1945, om 10 u voormiddag ten lokale Arbeidslraat, 40 Aalst- Het Bestuur. Du Voorzitter P. DE HERT. UITREIKING VAN DE VISCHKAARTEN -Bevoorradingsdienst 14-39, Rooseveltlaan vischkaartentoafgekTOrd worden VXtb°p^aKrtei1 Zullen nieuwe 8 u. 45 tot 11 u 45 den vonrmfdf de bu,reau*. telkens van Bureau Rooseveltlaan, 2 14 q i DINSDAG Sektie 1-3 voormiddag Sektie 5 namiddag WOENSDAG Sektie 7-9 voormiddag Sektie 11 namiddag Sektie 13-15 Voormiddag Sektie 17 Namiddag DONDERDAG 4 JANUARI Bureau Rooseveltlaan 39 JANUARI Sektie 2-4 Voormiddag Sektie 6 namiddag JANUARI Sektie 8-10 Voormiddag Sektie 12 Namiddag Onze afwezigen. Laten we deze dagen aan onze afwezige denken en aan hunne fa- milieleden. Geloovigen bidt voor hen. Dat ieder landgenoot hun op werkdadige wijze hunne sympathie betuigen. Neen, wij mogen ze niet verge ten. b Kerstboodschappen Het Kerstfeest spreekt uit zich zeil tot het gemoed van de meeste christenen. De staatshoofden be nutten graag deze uitgelezen ge legenheid om hun boodschappen den wereld in te zenden. Moge de vrede er door bespoedigd worden voor «de menschen van goeden wil» I Radiorede van Eerste-Minister Pierlot Midden deze verheven stemmen mochten wij ook deztë van eerste- minister Pierlot vernemen. Hij sprak met 'n beheerschte aandoe ning. Na een gepaste herinnering aan de kerststemming, drukfe hij de hoop uit dat de hernieuwde be proevingen over ons land geko men, heilzame bedenkingen zou den doen opkomen bij alle Belgen. Dat het gedaan mocht zijn met eik kleinzielig gezeur en dat een diepere gemeenschapszin ons allen moge bezielen. Kerk der E. P. Capucienen Vijfde Zondag der maand de- cn'lof1011^ °m 5'3° U' ™hoedie Maandag Nieuwjaarsdag, de laatste missen om 8 en 9 u. 's Av. om 5 ii. 30 rozenhoedje en lof. Volle Afl en gen. Abs. voor de Derde Ordelmgen. Dinsdag, Sint-Antoniusdag, om u. mis met zang, korte oefening en zegenen ter eere van den H. Antonius. 's Avonds om 5 u 30 rozenhoedje en lof. Vrijdag-avond om zenhoedje der VII Kruisweg. Vandaag dag van gebed voor de afwezigen. De geloovigen worden dringend verzocht de afwezigen indachtig te zijn, vooral in de H. Mis en de H ommunie. 5 u. 30 ro- Weeen en Feesten Vooraanstaande spreker wees er verders op, hoe ongepast het was nu aan uiterlijke feestelijkheden te doen, nu dat duizenden van on ze landgenooten getroffen worden door misdadige terreuraanvallen, of hun haardsteden moeten verla ten voor het oorlogsgeweld. Mid den al deze ellende is het meer dan ongepast aan overdreven plezier te dlnken. Waar dan ook, door de te denken. Waar dan ook, door de tucht voor allen tegenover de overheid en zichzelf door kalmte te bewaren, op zijn werkpost te blijven en geen ongepaste berich ten de wereld in te zenden. Aan onze geachte Lezeressen en Lezers Door onvoorziene omstandighe den is het blad van Donderdag 28 December 1944 niet verschenen. Bij het ontvangen van de abon nementsprijs der maand Januari zal daarvan rekening gehouden worden. De lezers gelieve ook nog eeni- gen tijd geduld te hebben aan gaande het verschijnen van ons blad in een grootere drukletter. Zondagdienst der Apotheken Zondag 31 December is alleen open van 8 tot 12 uu ren van 13'3<LU' tot 19 u-' de Apotheek van Mr Van Roy, Geeraardsberg- schestraat. Maandag 1 Januari de Apo theek van Mr Renneboog, Nieuw- straat, Aalst. Voor de Mutualiteiten Burgerlijke Stand Week van 20 ott 26 December GEBOORTEN Mann. 10 Vrouw. 13 23 OVERLIJDENS Clementia Van Mol, Wed. Ca- rolus Van Paemel, z.ber., 80 jaar, Lindenstraat 11. Camiel Van den Bergh, echtgt Leontina Roe landt, voerman, 30 jaar, St Vin- centiusstraat, 14 Achilles De Boeck, Wed Maria Van de Sijpe. machinist a. spoor, 57 jaar, Erpe- straat, 52. Franciscus Philips, v\ ed Angelique De Smedt, z.ber., 180 jaar, Geldhofstraat 7. Si- monne De Kegel, landbouwster, 18 jaar, Outer. Leonie Sey moens, echtgte Leopoldus Cau dron, z.ber., 29 jaar, Buggenhout, Beukestraat 22. Maria Celesti- na De Saedeleer, z.ber., ong 69 jaar, Groote Markt 14. Maria Idoma De Troch, Wed. Frans Meersmans, z.ber., 75 j., Katte- straat, 34 Delphine Lievens echtgte Alphonse Sacks, z.ber Meuleschettestraat 89. Maria ïas' z ber-> ongeh., 72 jaar, Dr He Moorstraat, Ongeneesbaarhuis HUWELIJKEN Amandus Van Aerde, echtgesch Helena Van der Sype, handelaar, Meuleschettestraat 74 met Gode- lieve De Donder, z.ber., Meule schettestraat 74. Frank Morgan, Kapitein in het Engelsch Leger, won. te Purley Engeland, met Renée Dupuis zb Regelsbruggestraat, 26 O 1 V Sektie 19-21 Voormidda Sektie 23 Namiddag Sektie 1A-16 Voormiddag VRIJDAG 5 JANUARI Sektie 20-22 Voormiddag Sektie 24 Namiddag Voor al uw bloemen EEN adres KATTESTRAAT, 10, AALST Groote keus van Orchidées, Prunus, Lila en alle andere snijbloemen. Bestelling ten huize. Telefoon 112 2 V.V.K.S. ST JORISGROEP EN DISTRI KT DENDER Zaterdag 6 en Zondag 7 Januari 1945 in de Zaal M A D E L O N Groote Markt, te 5 uur met de medewerking van het SCOUTS JAZZ-ORKEST van SINT NIKLAAS en EEN RUSSISCH KOOR en BALALAIKA ORKEST (Oud Krijgsgevangenen) Kaarten op voorhand bij E. Geerinckx, Rooseveltlaan 1 A. Maes, Kattestraat 10 Jean-M. Mathias, Rozemarijnstraat, 12. Speelgoed voor Engelsche kinderen Door het Nationaal Hulpfonds, van onze Stad, werden voor dé Engelsche kinderln 2.000 stuks speelgold ln 134 pakken van lik 15 stuks speelgoed naar Engeland verzonden. De persoon die uit de erfenis Pijck Fr. Parklaan, een schrijfmachine «Remtor», ter goeder trouw aankocht, is verzocht hiervan kennis te geven «en politiebureel. STERKE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ verlangt 2 goede vertegenwoordigers. Schriftelijk aanbieden. Munklaan, 2, Gent. KONINGIN ASTRIDLAAN, 7 DENDERMONDE STUDIE VAN DEURWAARDER DE VOS TE AALST S P O R T N I E U S. C. Eendracht Zondag behaalde onze eerste ploeg een puike overwinning te gen Union St Gilloise met den forfait scoore 5-0. Gansch de Aalstersche ploeg leverde een bijzondere prestatie Vo!k^f«I)eCe^ber ;AP°tbeek 1 Voog?wTmleTzifn^bt S Aalst g'' rte Zoutstr.te dagen L De BrauwXed mi -&G), -TVctlbl. ophinn «rol ,4^ 1 Op MAANDAG 1 JANUARI 1945, te 2 ure namiddag, ten lokale «Faubourg d Alost», bij Mr Jean Ceymeulen, Gent- schestraat, 1 15, te Aalst OPENBARE VERKOOPING VAN 1) 18CONSTATEURS,,LALEDOISE„ De apparaten zijn van prima kwaliteit en bevinden zich in goeden staat van on derhoud. 2) 8 BESTE REISDUIVEN van het vermaarde kot van Mr Pierre Bauwens te Aalst. Patronen snijden aan passen en afwerken van klee deren lingerie moden teekenen, enz. Lessen hernemen op 10 Januari Vraagt inlichtingen Nieuwe leerlingen worden aangenomen. 28, Aalst. Maandag 1 Januari Apotheek «Het Hui sder Mutualisten» Mo lendries, 10, Aalst. De h. Lloyd George, deken van het Lagerhuis, de man die Groot- Brittanie tijdens den vorigen oor log naar de overwinning leidde, zal zich uit het Parlement terug trekken, waar hij gedurende vier en vijftig jaar zetelde. De h. Lloyd George, die bijna 82 jaar oud is, heeft deze beslis- smg getroffen om gezondheidsre denen. Bij de Duitsche invasie in Bel- gie, in 1914, wierp de h. Lloyd George de volle kracht van zijn persoonlijkheid in den strijd, die zijn naam tot een van de grootste in de geschiedenis zou maken. Hij voerde in Engeland den verplichten dienstplicht in en drong aan op de oprichting van een geallieerd opperbevel. Rijwielplaten 1945 De rijwielplaten voor 1945 wor den niet afgeleverd. De datum van aflevering zal later worden aangekondigd. Verzoek mtusschen geene be stelling van rijwielplaten te doen per storting of overschrijving op postcheckreklning. HULDE AAN KONING LEOPOLD BI Bij gelegenheid van het nieuwe jaar, past het den trouw aan onzen Vorst té hernieuwen. Daarom zal met de Nieuwjaarsdagen elk huis de speciale koningsprent voorhangen. Die hulde grijpt plaats in net heele Vlaamsche land. Aalst moet weer vooraan staan I De affiche wordt thans aangeboden. Filmleiding der week VOOR ALLEN De Slag om Engeland Feestpal. Mannen zijn geboren Palace AF TE RADEN Met den Glimlach Ri0 schien wel de beste prestatie van zijn reeds lange loopbaan. Niettegenstaande het puike voetbalweder was er niet te veel volk, wij denken dat de algemeene toestand en de vliegende bommen daar de groote schuld aan hebben. Te Parijs verloor de Belgische ploeg met 3-1 na zich streng ver dedigd te hebben. Toekomende Zondag reist onze eerste ploeg naar St Niklaas voor de behaal der Bevrijding. Deze laatste ploeg doet het niet slecht in dit tornooi en zullln het de onze lastig maken. Onze ploeg wordt maar Zater dagavond opgesteld maar alles laat voorzien dat het de gewone ploeg zal zijn met Cornells er te- rug in. y G Bij O. C. Adelaars Vandaag Zondag 31-12-44 Tor nooi «Jong Lede». Onze reserven doen de lastige verplaatsing naar Mere. Zullen onze mannen zich op de tweede plaats handhaven Wie gaat er mede om onze spe lers aan te moedigeni Vertrek te 12 u. 30 stipt aan den «Haring». Men verzoekt ons het overlijden t< melden van Mevrouw EULALIA DE BACKER Weduwe van Mijnheer JOZER VAN DER BIEST Lid van den Bond van het H. Hart geboren te Erpe den 26 Mei I 866 en god vruchtig overleden te Aalst, den 28 De cember 1944, versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden. De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begraving, heeft plaats Dinsdag 2 Janu ari 1 945, om 9 uur, in de parochiale kerk van Sint Jozef. Men vergadere ten sterf huize, Gentsche Steenweg, 330, te 8 u. 15. Vrienden en kennissen die bij verge telheid geen doodsbericht zouden ontvangen hebben, worden vriendelijk verzocht dit alsdusdanig te aanzien. Men verzoekt ons het overlijden te melden van Mevrouw JOZEF DE BOM geboren BRECKPOT MARIA geboren te Aalst, den 28 Mei 1 889 en er ?^ruchtig overleden, den 28 December 1 944, versterkt door de H. H. Sacram. De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis zal geschieden, op Woens- g 3 Januari 1945, om 9 uren in de parochiale kerk van St-Jozef, Aalst. Vergadering ten sterfhuize, Sttalinlaan, Nr 8, te 8 u. 30. Vrienden «n kennissen die bij verge telheid geen doodsbericht zouden ont vangen hebben worden verzocht dit fels dusdanig te aanzien. PER BRIEFWISSELING 1. Fiansch, Engelsch, Spaansch, Boek- houd., Steno, Sekretaar. 2. Teekenen. Beton, Luchtvaart, Mecha- nika, Electric., Radio, Scheikunde, Meetkunde, Schatt., Textiel. 3. Landbouw, Tuin, Melkerij. 4. Gemeentesekretaris. Kommissaris, Veldwachter, Spaarkas. 5. Kunst, Teekenen, Muziek, Journalist, Nurse. 6. Latijn, Grieksch, Wijsbegeerte, Phi- Iologie, Rechten. DIPLOMA EINDE STUDIE. Vraag algemeenen Katalogus. Philotechnisch Instituut Maur Lemonnierlaan, 57 BRUSSEL Boekhandel VAN NUFFEL-DE GENDT rechtover St. Martinuskerk Te bekomen Boeken van Vervaecke om zon der meester Engelsch te leeren. Boeken van Vervaercke om zon der meester Fransch te leeren. Zakwoordenboekjes Nederlandsch Engelsch aan 32 fr. Energieke Vertegenwoordigers gevraagd 2.000 tot 2.500 fr. verzekerd per week, voor bezoek aan Vlaamsche landbouwers. Schr. No 266 Ag. Hava», Brussel. Verantw. uitgever Schoolstraat, Gustaaf Sander», 16, Aalst.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1944 | | pagina 2