uws kleefstof wordt het eenvoudig op de huid geplakt,- daar waar men het mooist vindt; zelfs op de schouder als men dit verkiest bij een schouder- loze avondjapon. De Amerikaanse vrouwen schijnen zeer enthousiast met deze nieuwe vondst. In ieder geval biedt het we'j een voordeel de kans op het verhe zen van deze juwelen is zeer geiing. terwijl van stelen practisch helemaal geen sprake kan zijn. In April komen de eerste zomer sproeten reeds te voorschijn. Houdt niet van deze kleine biuine vlekjes bedt ze dan dagelijks af met een watje met citroensap. Dit doet de sproeten zo verbleken dat ze bijna onzichtbaar worden. Maar men moet het volhou den. MODEPRAATJE. Laten we maar met de deur in hui vallen: de nieuwe Ante en zomermode is zeer bevallig, sierlijk, jeugdig em fris. Het nieuwe silhouet heeft een soepele natuurlijkheid, de lijn volgt do golvingen van het lichaam en is ner gens aansluitend. De schouders bewaren hun natuur-, liike ronding, ze, zijn weinig of niet op, gevuld. De buste is hoog.' Het middel weinig afgetekend, valt op z'n plaatst al zijn er wel modellen die door een zeer kort bolerootje of brede gedra peerde ceintuur de indruk geven van een verhoogde taillelijn. De rokker.' waarvan de lengte ongewijzigd blijft, zijn recht of licht op vorm Sesne°e" Van de japonnen is de rug van he corsage vaak ietwat bloezend. De hals sluit hoog, of is uitgesneden in een V-vorm, rond ovaal of vierkant De mouwen woiden vaak ingewikkeld gedrapeerd, zij zijn kort, driekwart of| fang aangeknipt of ingezet in een diep uitgesneden armgat. GARNERING Veel witte kraag jes en manchetten. Nog altijd knopen, vooral mooie exemplaren in ivoor. De ceinturen nemen een voorname ^plaats in; de prachtige gesp vormt dikwijls de enige garnering van de hele japon| Bijna alle kleedjes zijn vergezeld van een mantel, jasje of bolero in dezelfde kleur of van bijpassende toon. Er zijn minder blote schouders by de cocktail- en avondjaponnen. Wat de mantels betreft deze zieO men in bijna iedere lengte, ze zijn recht tot matig wijd. Geen overdreven ruime ruggen meer. De redingote man tel is minder streng van lijn, en de rolf ervan ook minder wijd dan vc ren. De korte manteltjes die het mooist staan op een rechte rok, hebben even eens van hun wijdte ingeboekt. Ze vallen vloeiend neer zonder klokken. Bij deze jasjes veel 7/8 mouwen met brede omslagen van een contrasteren de kleur waarvan dan ook de kraag is vervaardigd. Van de klassieke tailleur zijn de re veis merkelijk verkort, wat voor ge volg heeft dat het jaquetje met 5 a 6' knopen sluit. De schootjes van het fantaisie-man telpak zijn korter geworden en vaak afgerond. Het ziet er naar uit dat het swaeter mantelpakje aan populariteit zal win nen: De rechte aansluitende jasjes zon der taillelijn, zij doen denken aan eer matrozenkiel, passen het best op eer wijde plooirok. Kleuren Wit en geel domineren, met daarnaast zachtgroen, violet tot paars, donkerblauw en zwart. De hoeden blijven, op enkele uit- zondeiingen na, klein. Ze worden, recht op het hoofd gedragen. Vee), modelletjes staan enigszin,- breed uitj of hebben aan beide zijkanten een gar nering die hen breder doet schijnen. Het stro eist. na jaren afwezigheid weer een ereplaats voor zich op. Ver kerkt in helle vrolijke kleuren heeft het een echt zomers uitzicht. Gai nering veel bloemen, argerieten, bloemblaadjes en vruch ten. TANTE DINA. Alle nadruk, ook gedeeltelijk verboden. °o° Wij ontvingen van de Katholieke Middenstandsbond, volgende medede ling met verzoek tot opname DE AALSTERSE MIDDEN STAND BREEKT DOOR. STICHTING VAN EEN ARRONDiS SEMENTEEL POLITIEK COMITÉ. Op Zondag 16 Maart 1.1. ging Aalst ,in het Katholiek Middenstands huis een zeer belangrijke vergadering door van de afgevaardigden der ver schillende middenstandsbonden uit het arrondissement Aalst, waarop werd overgegaan tot de sitchting van eei) arrondissementeel politiek comité var het Nationaal Christelijk Midden - standsverbond. Dit initiatief is gesproten uit de contactnamen der leiders van he- NCMV uit de 5 kantons van ons ar rondissement, die de noodzakelijkheid van 'n stevig uitgebouwde organisatie ook op het politieke plan, sinds enige tijd hebben aangevoeld. Na voorlezing van de statuten van dergelijk politiek comité, waarop het eensgezind akkoord werd bereikt', d overgegaan tot de verkiezing van GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST Bij afwezigheid van den huisdokter kan men zich voor dringende gevallen %S ZONDAG 30 MAART 1952,Dr, ooral N. VLASSENBROECK, BROUWE RIJSTRAAT, 53, Tel. 240.58. oOo ACADEMISCHE ZITTING TE AALST. GEORGES CHASTELLAIN HERDACHT De uScriptores Catholic,hebben Zondagnamiddag tijdens een academi sche vergadering ip de raadzaal van het stadhuis te Aalst, 'de historicus en dichter Georges Chastellain, herdacht die in 1415 in onze stad is geboren en geschiedschrijverwas der hertogen van Boergondië en van het Gulden Vlies. Professor Baur, senator en voorzitter dei vereniging, opende de vergadering en heette de. persoonlijkheden .yelkom onder wie' de hh. Moyersoen, minister van binnenlandse zaken, Romain Moy ersoen, minister van staat, Claeys| voorzitter van de Provinciale raadi bui gemeester te Gent. Pierre Nothomb senator en talrijke schrijvers. De h. Luc Hommel, vast secretary der Koninklijke academie voor Franse taal en letterkunde, ingeleid door de hj ^eej. jia(j andere Borremans, burgemeester, herinnerd, aan de figuur van Georges Cnas-ellain. die na zijn studiën tè Leuven, door ri- lips de Goede benoemd werd tot ge schiedschrijver der hertogen van Boer gondië en later lid werd van de geher- me raad. Als hoofd der dichtersschoolMees^er Les grands rhétoriqueurs IN MEM0RIAM Vrijdag 14 Maart, te 10,30 uur luidde het klokje van de Paters van Sint Job en een lijkwagen, voorafge gaan door biddende kloosterlingen en eevolgd door sympatiserende leken, trok naar het kerkhof. Toen de men sen u dan nadien vroegen i Wie was die Pater die daar begraven werd rees onwillekeurig in u de vraag op «Is het mogelijk dat men in z n eigen, stad zo vroeg vergeten is En als gij dan op uw beurt uitvorste «Herinnert ge u nog die eerste Vlaamse kermis in 1933 Natuurlijk hoe zouden ze die ook kunnen vergeten .Hewel die werd gehouden voor dien Pater toen hij een tweede maal naar z n Mis rtrok. O. ja... en nu komt er bij hem nog een vaag gedacht op aan een kloek-gebouwden, van levenslust en guitigheid sprankelende man. Iemand1 met in z'n gezicht een koppel ogen waarvan de direktheid en de vrank heid u dadelijk wisten té zeggen «Pas hier op of... klop Jan-Baptitst De Gols werd dus zoals hoger gemeld te Aalst gebo ren de 5 de Maart 1888. Hij was var/ Mijlbeek en hij gihg er fier op. In z iv familie was hij de enige mannelijke telg tussen 5 zusters. De legende ver haalt dat Pieter De Gols, vader vanf onze «Sjang», op het doopfeest van z n. zoon. uit pure blijdschap om den stam houder, zich een héél, héél klein stukje de kraag dronk. Maar Onze Lieve plannen met dien St bememdbejd dob, zijp -eBc CW v +- niaues des choses de ce temp-L.e stamhouder, want toen «Sjan: Maartenscollège gelopen had... hij Capucijn en kreeg de koninklijke naam Gaspar. Een voor een had de Goddelijke ook zijn zusters naar het erwierf, klooster geroepen. Een enkele bleef de wereld als huishoudster van eer/ het bestuur jrkozen tot asl^mdissements-voorzit- nique. ter De heer Gustaaf Cooreman, ge .Pnn_ce vestvoorzitter van het NCMV Aalst 1 tot ondervoorzitter de heer Roben Pierart, voorzitter van de NCMV Ge-J raardsbergentot secretaris de hee l Jozef Van Holsbeeck van Erembode- gem. Verder werden 2 afgevaardigden van elke kantonale afdeling aange] duid om deel te maken van het arron dissementeel bestuur. De vergadering heeft eensgezind nc wens uitgedrukt het bestaan van on1 politiek comité bekend te maken, aan aüe organen en verder in kornak» te treden met de leiders van de andere so ciale-groepen ten einde overleg te ple- e,en met hen nopens de belangen van de middenstand en dezes verdediging in de openbare besturen. De vergadering heeft tevens met spijt vastgesteld dat de georganiseerde middenstand niet of niet voldoende vertegenwoordigd is in verschillende, organen die de politiek beinvloeden en heeft met nadruk aangedrongen op degelijke vertegenwoordiging in rhouding met haar organisatorische inspanningen. Het bestuur heeft verder een voor- pig werkprogramma vastgelegd er zal fn de korst mogelijke tijd opnieuw vergaderen. Alzo is een nieuwe basis gelegd vooi een doelmatige en heilzame werkins ten voordele van de Middenstand waarvan het beste resultaat wordt erwacht. mysteriespel La paix en zij: de Péronne». wij Met een rede door de h. De Wilde eindigde de gluisterd door het Gents koor mej. Denis Berger. Bruxelles aderin: zangopvoeringen «Creséendoii terwijl van «Le rideau de fragmenten uit het werk Priester. Onze jonge Capucijn werd te Gent priester gewijd in I9Ï5, was enkels) jaren Missie-predikant en pastoor van die werd op- j Schippers en Foor-liedei Chastell vpordroeg. brengt BERICHT Plet Bestuur dei- stad Aal; ter kennis van de 'Bevolking stadsmagazijh' overgebracht werd van de Vrijheidstraat naar de Hose Vesten rorheen gebouwen! der NA Sacio) Tel. nr. 233,29. BURGERLIJKE STAND DER 3TAD AALST Week van 19 tot en met 25 Maart '5! GEBOORTEN Mannel. 16. Vrouwe!.: 18, Tot. OVERLIJDEN Vernaille Maurits, landbouwer, 25 j.. Okegem, ongehuwd. Muylaert Judocus Alfons, 80 j Ee denstraat. 139, Haaltere, echt. De Groot Leontine. Vereecken Joannes, Polydorus, 87 j.. Koeistraat, 43, ongeh. Van den Bossche Melania, 68 j.. Jan Bijlstraat. Barak, 14, wede Cardon Mi chael Maiia Gabriel. Leocadia. 77 j-, voor haar voelt, en wat zij in je ver andeid heeft. Hij zag Ann als een nimf,wit en rui send aan hem voorbijglijden, en z< streelde hem al dans.nd langs de wan; met het witte sluiertje dat zij m d, hand hield, en in haar ogen glansde al een heerlijke belofte de volle warmte van het geluk dal zij ook in haar hart ontdekt had, en voor hem niet m verborgen hield. Pierre liep rond in de zaal, praatte - en schertste met studenten, liet zich serpentins om de hals slingeren, danste met de meisje, werd besproeid met confetti, en dronk champagne. Maar wat hij ook deed of hoorde of zag, het beeld van de witte, ruisende nimf ging niet meer uit hem weg, ook al danste hij geen enkele keer met haar, en al? hij lachte of een grap vertelde of naai iemand luisterde, steeds bleef diep in hem, als een onderstroom, de diepe vreugde zinderen waarvan nog nie mand buiten hun tweeën de oorzaak en de rijkdom kende. Rond elf uur zag hij Ann komen aanlopen. Ze bloosde van het vele dansen. Jean is aan de telefoon geroepen, zei ze. Ik hoop dat ze hem een tijdje bezighouden. Hij heeft me nog geen seconde vrijgelaten, fg ik eens ko men uitblazen Ze keek op naar Pierre, en zag hoe hij haar met blinkende ogen stond aan te kijken. - Waarom kijk je me zo aan Vroeg ze. Meisje, zei Pierre, als je nu zelfs maar het tiende deel van je macht over mij wou gebruiken, dan kon je mii bin toen, op 22 Augutsus 1922 zijn levensdroom in vervulling ging: hij werd Missionaris in Punjab Engels-Indie, het tegen woordig Pakistan. Vijf en twintig jaar lang heeft hij daar gezwoegd in vaak onmenselijk- harde condities. Wat z n leven daar moet geweest zijn, kunnen we. gissen dat heteen yan z'n brieven. Hij moest een nieuwe post stichten te Montgomery en schrijft t is nog al iets te zeggen. 1 3 jaar lang hebben de Amerikaanse pres- byteranen hier gewerkt met de macht, van den «dollar». Zij zijn geinstalleeid. men kan niet beter. Ze staan hier met 4 missionarissen en 67 catechisten. Daartegèn sta ik hier moedermens al leen. Zij doen hun rondreis per auioi ik... te voet. «Padri Sahib, zegden de mensen nrij. gij komt hier zonder mo tor car. zonder madame, als een faki (arme Gods) en als gij ons «uw broe ders» noemt, weten we dat ge dc,' waarheid spreekt. De laatste oorlogsjaren hebben al z'n krachtig gestel ondermijnd. Uit het moederland kwam geen ondersteu ning meer en de missionarissen moeste:» op eigen middelen voorttobben. Te jSangla-Hill heeft Pater Gaspar de ziekte (borstaandoening) opgedaan dit 34. - Michie,s m'1- M^Sdeve™ hem naVr het graf zou ~slepen.De streek Hovenierstraat 80 echte Podeveyn doortrokken van salpeter-uit- Leonard Jan Polydoor I wasemingen en jaren lang leefde de Bornrs Alphonsitrs," 74 j.. Moorse!-waseram' 111, wedr D'Herde Maria Celes- 57 Woonwagen Lucas Bas- baan tina. Wauters Maria, Verastenstraat)echte tiaens. De Bruyn Julienne, zb.. Tollembeek, echte Denie Ferdinand. Linthaut Josephina, 82 j., Dénder. mondse stwg., Ill, wede Van Van Kerkhoven Antoinette, 76 Denderleeuw, echte De Neve Fer- dinandus. Er werden 5 ovérlijdens gemeld van kinderen van min dan 1 jaar oud. HUWELIJKEN Mei tens Leo Maurits, kolenhandeaan, laar. Groenstraat. 193 met Baeyens Victorina. breister, Moorselbaan. 219. nen het uur ruïneren Begin dan maar eens met me een glas champagne aan te bieden, lachte Ann. Ik verga van de dorst. Kom mee in het kleine salon, zei Pierre. Hij bestelde champagne en voerde) Ann mee naar het salon, dat door eeq1 Meër<ch LjUcas Camille. zwaar, rood gordijn van de zaal ge scheiden was. Een kellner bracht charm pagne in een zilveren koelemmer. Hij liet de stop knallen, schonk in en trok zich terug. Ik wou dat ik nu een dichter was gelijk Shakespeare, of Petrarca, of Goethe, zei Pierre. Ik ben blij dat je dat niet bent\ zei Ann. Goethe heeft volgens de laatste schatting zeven-en-twintig meis- gehad. Dan keek ze opeens achterdochtig naar Pierre op en vroeg Hoeveel heb jij er al gehad Zeven-en-veertig, zei Pierre. Ann glimlachte. Wel... op de acht en-veertigste dan. zei ze. Ze tikten de hoge kristallen kelkjes tinkelend tegen elkaar. en dronken, terwijl ze over dc rand naar mekaar' keken. Dan zetten ze hun glazen neer. en Ann vroeg Weet je nog wat ie allemaal be loofd hebt, toen we «Zilveren maan- dansten Je moet die beloften houden weet je. h- Ging je vroeger soms .worst ste len in de kekier 'I VERVOLGT, Missionaris in een huisje dat droop van de vochtigheid. Uit z'n sobere, zake lijke woorden moest men opmaken wat hij daar geleden heeft. Elke winter velden bronchitis en asthma hem neer nn,n en lag. hij eenzaam-lijdend in z'n voch tig huisje. In Juli '46 wordt hij naar milder klimaat en kliniek gezonden j r! voor z'n herstel, maar de ziekte heeft, C hem definitief getekend en met een krop in de keel en tranen in de ogen, nemen z'n konfraters van hem afscheid als hij voor altijd z'n Missie verlaat. Ondertussen heeft de mare van z 11 slo pende ziekte Aalst bereikt, een zijner zusters-religieusen heeft haar leven God aangeboden om het zijne te' verlengen. Haar offer wordt aanvaard n Pater Gaspar is nog juist op tijd ■eer om haar de ogen toe te drukken Geboorten van 20 tot en met 23 MaartNog vijl jaar worden hem gegund Buyle Prosper Roger. Schendelbeek- Hij ^oort de jaatste krachten u.t z n hofstraat, 4, Aalst. Kreupelveld- De Schrijver Annie, straat, 2 1Aalst. Dc Clerck Monique Pauline Clemen tine. Nijverseel, 210. Opwijk. Wauters Eliane Josephine, Sint Ka- mielstraat, I 04, Aalst. Coinand Anita Oscar, Onderwijs- straat. 1 1Aalst. Demaegd Walter Renaat Jozef, Sta tiestraat, 59, Liedekerke. Steemans Jaak Ghislain Rosalie, Molendreef, 49, Aalst. Welsh Linda Maria Jeannine, Asse rendries, 67, Aalst., Rubbrecht Maurice Luclen, Kruis straat, 21, Gijzegem. Rasschaert Christiane Maria Hor- tense, Brouwerijstraat, 1 I, Nieuwer- kerken. De Vulder Roger, Bergstraat, 10, Kerksken/ estel. Doet met een schier woeste verbetenheid z'n werk als geestelijk- bestuurder der Zuster Clarissen c Zondags-pastoor in Sinte Anna-wijk. Maar het is de oude Pater Gaspar niet méér. Soms ontwaakt nog wel eens het volbloedig temperament. Dan lacht hij dat de tranen hem over d' wangen biggelen, of plaagt z n kon fraters met de bezetenheid van een toornige mug die rond uw oren blijft zoemen. Pater Gaspar leefde teruggetrokken i z'n cel, het koor en bij enkele oud studiekameraden. Hij bereidde zich voor tot «de gTOte plons» (sic.) Hij heeft hem simpel en groots gewaagd. Slechts op het allerlaatste ogenblik merkten de Medebroeders dat de dood er mee gemoeid was. Doch Pater Gas- jpar was aan de wereld leeds vreemd toen hij z'n levenswerk i:r unjco cp moest geven. Plij is heel rustig uitgegaan den Dinsdag 11 Maart, omstreeks 10 uur den morgen. Met hem vcrlicrt Aalst een van z'n edelste zonen. WACHTDIENST I3ER APOTHEKEN Zijn van dienst voor dringenae ge vallen van 9 tot 12 en van 14 tot 18 u. ZONDAG 30 MAART 1S52. Apo- theke VAN ONGEVALLE, ESPLA NADEPLEIN, 20. Tel. 241.03. GEDURENDE DE WEEK NA 19 U. vanaf Zaterdag 29 Maart tot en met Vrijdag 4 April inbegrepen. Apothe ker Van On gevalle, Espanadeplein,20. Tel. 241.03. De Apotheken der stad zijn gedu- rende de week open van 8,30 tot 12 lur en van 13,30 tot 19 uur. PROVINCIAAL GOUVERNEMENT VAN OOST-VLAANDEREN Er wordt bericht dat op Zondag 30 dezer, van 14 tot 16 uur, in de feest- 1 van hét' stadhuis" te Aalst, muziek uitvoeringen plaats hebben door maat schappijen voor Fanfare en rlarmonic, die optreden in de Provinciale Muzick- tornooien. Toegang kosteloos. oOo K. V. H. U. FEESTZAAL VAN HET STADHUIS. TE 8 U. 'S AVONDS. Voordrachtavond met AST FON- TEYNE, Donderdag 3de April 1952; De Strijd om de Taalgrens door Volksvertegenwoordiger JAN VER ROKEN, Donderdag 24ste April 1952. oOo TAXIBESTUURDER UIT AALST BRUTAAL OVERVAL LEN TE MOORSEL Twee manr.en en een vrouw sloegen hem met een hamer neer Zondag, rond 21 u-, werd de 46ja- iige taxichauffeur Jules Van Laethem, die ïeeds verscheidene jaren zijn stand plaats op het Stationplein te Aalst heeft, verzocht door twee mannen en een vrouw hen naar de Koebrug te Moorsel te voeren. Wanneer de auto met het drietal ter bestemming was gekomen, vroeg een der mannen hen nog een 50-tal meter erder te willen voeren. Jules voldeed aan dit verzoek, doch op het ogenblik dat het drietal wilde uitstappen, sloeg der mannen de taxibestuurder met een kamer op het hoofd. De eerste slag trof hem aan de slaap, terwijl de twee de hem een diep gat in het achteihoofcf bezorgde. Van Laethem verloor echter zijn tegenwoordigheid van geest nie« en slaagde er in uit zijn wagen te spun gen en luidkeels om hulp te roepen. De overvallers namen hierop ijlings de vlucht. DE DADERS OP HET SPOOR DE VROUW AANGEHOUDEN. Van Laethem, kon alhoewel tame lijk erg gekwetst, nog zijn auto bestu ren en reed onmiddelijk naar de rijks J wacht te Moorsel, die aan de hand var» de door het slachtoffer verstrekte ge gevens onmiddellijk een spoor wist te volgen. Êen half uur later reeds werd eenf vrouw opgeleid naar de rijkswachtka-' zerne te Moorsel, waar ze door de ta xichauffeur herkend werd als zijn pa*- sagierster. Het was vrouw De Simpele.' echtgenote Leemans, wonende op dc> hoek van de Albert Lienartstraat, enl het Stationsplein le Aalst. BEKENTENISSEN. Op de rooster gelegd ging de vrouw spoedig tot bekentenissen over.Ze ver klaarde, dat de overvallers van zins aren de taxibestuurder bewusteloos te slaan en zijn geld te stelen om hem daarna in de beek te werpen. Ze ont kende nochtans heftig het inzicht tot doden. Daarna zouden ze de wagen stelen om er mee naar Antwerpen te jden, waar ze al naar gelang de mo gelijkheden ofwel een nieuwe overval zouden plegen, ofwel de auto zouden erkopen. Ze maakte ook haar mede plichtigen bekend. Het zijn: haar echt- 2enoot Th. Leemans, afkomstig uit de Binnenstraat te Aalst, en G. Ghijssels.. onende Leuvestraat.te Erembodegem. De vrouw werd ter beschikking van het gerecht opgesloten. DE DADERS AANGEHOUDEN De beide daders Leemans Philippe. 19 jaar oud uit Aalst, en Ghijssens Gustaaf, 22 jaar. Leuvestraat, Eiembo- gem. waren Maandagmorgen gezien in de Kluizenbossen. Gans de dag werd' door de versterkte rijkswacht samen met de politie van Erembodegem een klopjacht gehouden in voormelde bos^- sen. echter zonder resultaat. Maandagavond omstreeks 8.30 uur werd de politie van Erembodegem ver wittigd. dat Ghijssens zich in de ouder lijke woning bevond. Hij werd er zon der moeite ingerekend en verklapte te vens zijn medeplichtige die zich in de verlaten Gersten weg ophield. Een agent in burger der gemeentelijke po litie begaf zich ter plaatse en kon er Leemans, die nog poogde op de vlucht te slaan, overmeesteren. Beiden werden Dinsdagmorgen naar Oudenaarde overgebracht ter beschik- king vaj) de Procureur des Konings.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1952 | | pagina 3