en omstreKen V\ E VRIJE TOEGANG woönis Vandaag wordt 18e Handelsbeurs te Aalst geopend Oud-Eremb©ctegern?e sportfiguur in Expe- öucf-Belgie te Mew York RICHTING NEe SPE, NEC METU Handelspocket Een ontmoetingspunt bij uitstek KLEIN LOGBOEK De nieuwe vieeswarenfabriek te Aalst vipc finbd Esplanadeplein 9 AALST DeKa: De meubelzaak voor mensen met goede smaak!!! Gazet van Aalst 21ste JAARGANG Nr. 65 Zaterdag 21 augustus 1965 MET BIJVOEGSEL 2,50 F HET NUMMER Een gids die U wegwijs maakt voor uw Autobenodigdheden Bouwplannen Finantiele verrichtingen Verwarmings- problemen Wooninrichting Toilet artikelen Stijlmeubclen Verzekeringen Zonnebrillen Dranken Schoeisels KANTOOR: SCHOOLSTRAAT 26 AALST ...Persmededeling Op Aalsterse Handelsbeurs zullen «hostessen» de onthaaldienst verzekeren. De jonge da mes zullen een mantelpak dragen dat de kleuren van de Keizerlijke Stede symboliseert... 0 Vandaag wordt de 18e Officieie Handels- ars te Aalst geopend. Het feit dat reeds ;en vooraf vrijwel de gans beschikbare loonstellingsruimte werd verhuurd, wijst p dat deze manifestatie een onverminder- belangstelling kent. prestige-element. ]10 [en moet zich daarover verheugen tia d Aalst heeft nu eenmaal als commer- ek administratief» sociaal cn kul tu reel (ruin van de Denderstreek een bijzon- funklie te vervullen. uj leze meervoudige rol van de aloude Kei- Vooral dit laatste begrip dat nauw aan sluit met de stilaan alom gekende maar niet altijd goed begrepen Angelsaksische term «public-reiations» wordt nog steeds niet vol- doende naar commerciële waarde geschat op het niveau van de middenstandsbedrijven. Naarmate dit wel zal gebeuren moet de overtuiging doordringen dat het in stand houden de verdere uitbouw van een Han delsbeurs als bv. deze te Aalst hand in hand jrlijke Stede, zal in de toekomst nog aan gaat m<*t de belangen van de middenstands- li eken is toenemen naarmqte de Dender bedrijven. lomcralie zich ekonomisch verder out- pit» i t 111 Iet heeft Jaren geduurd alvorens de Aal- eei se Handelsbeurs een zekere continuiteit am toonde. Men is thans zover en meteen En groeit zij haar kleinsteeds keurslijf, m.a. p i ook buiten de onmiddellijke grenzen van en randgemeenten, ja tot buiten het ondissement wekt zij belangstelling op UITGEWEKEN TERJODENAREN BELEVEN DE VERRASSING VAN HUN LEVEN Willy (ex-Elvire) De Bruyn propageert Vlaamse smoutbollen EIGEN BERICHTGEVING Een bezoek aan het Belgisch Expodorp nabij New York is voor een Belgisch echtpaar, dat sedert ettelijke jaren in de States ver blijft maar afkomstig is uit Erembodegem-Terjoden, dé verrassing van hun leven geweest. Dat er Vlaamse kant, naar Haalterts stramien te bewonderen was, evenals zandtapijten van kunstschilder Urbain Gerlo (uit Waasmunster), dat er frilten met pikkels aan Amerikaanse dollartarieven werden te koop gesteld, was niet zo sensationeel in deze weinig gelukte imitatie van Expo-dorp 58. ONVERVALST EREMBODEGEMS Bij de dames-wielrenners geklasseerd werd De Bruyne noch min noch meer ais ^ij Maar een inviterende roep «Smoutbollen» ons niet vergissen wereldkampioen, evoceerde toch bij het rondslenterende Bel gische emigrantenpaar de herinnering aan Deze prestatie zou in de vergetelheid zijn het vertrouwde Vlaamse land, meer bepaald geraakt, ware het niet dat de wereldkam- aan Erembodegem. pioene dames-wjelrenners in de bekende omstandigheden haar voornaam op legale Beiden stapten dan ook in de richting wijze mocht wijzigen en van een populaire vanwaar in een voor vertrouwden met zo Elvire metterdaad een krachtdadige Willv moeilijk te herkennen Erembodegems ABN Bruyne werd de lekkernij van 't land van Breughel werd gepropageerd. Later opende Willy De Bruyne een her- En toen kwam de verrassing Niemand berg in een volksbuurt te Brussel waar in minder dan de weleer spectaculaire Erem- een §r°te reclame allussie gemaakt werd bodegemse «sportkampioen» Willy (Elvi*r$) °P een voorbije carrière Willy De Bruyne ex-kampioen Elvire De Bruyne. De ganse zaak maakte toen enige ophef Later geraakte de naam van de Erembode- gemse sportfiguur in de vergetelheid. Dat nog wel Erembodegemnaars er onver wachts worden mede gekonfronteerd aan de De Bruyne stond daar in dat Belgisch spek takel van deze Amerikaanse Expo. STREEKSENSATIE IN DERTIGER JAREN De oudere lezers uit de streek zullen zich ongetwijfeld wel Willy ex-Elvire De Bruyne herinnere.i. de dertiger jaren overzijde van de plas. was gegeven de ganse was Willy De Bruyne om extra-sportieve historie wel een dubbele verrassing redenen zowat een joernalistieke kluif voor de toenmalige sportpers en sensatiebladen. Clk. STEEDS MEER HOOGBOUW DE STREEK In de volgende jaren zal ook in de Den derstreek een versterkte tendenz tot hoog bouw het traditionele van Aalst, Dender j monde, Erembodegem en Hekelgem fel wij zigen. Behoudens de reeds bekende plannen tot hoogbouw appartementsbuildmgs te (vervolg laatste blz.) VESTIGING VRIJWEL DEFINITIEF Het staat vrijwel vast, schoon dit nog niet officieel werd bevestigd, dat de bekende Brusselse vieeswarenfabriek «Les Patrons Charcutiers» te Aalst, op de Siesegemkouter, nabij grensgebied Nieuwerkerken, tot de oprichting van een complex zal overgaan. In een vroeger bericht werd gemeld dat ook het Henegouwse stadje Leuze door de direktie van de betrokken fa briek in aanmerking werd genomen. Doorslaggevend voor de vestiging te Aalst zou de recrutering van het per soneel zijn. (E.N.) V f is op zichzelf reeds een merkwaardige i ruitgang waarvoor én de organisators én [exposanten mogen gefeliciteerd worden. Men heeft ongelijk de Aalsterse Handels- !Tirs te willen toetsen aan belangrijker Jrtgelijke manifestaties in de grote steden Aalsterse Handelsbeurs is bij uijstek l regionale aangelegenheid en ais dusda- heeft zij dan ook een specifiek karakter, is vooral een ontmoetingspunt waar de Ite en kleine middenstandsbedrijven kun- aan bod komen niet uitsluitend hoe ingrijk ook met het oog op verkoops- motie, maar ook op het vlak van het öe stAö aaIsx, schoon öoor hARe veRniAARöe insteltinqen, Poor hARen tempel en Iiarb openiiARe plAAts, veRheft Iiarb kRuin steRRen- WAARtS. hARevclöen, zo Rijk in stenen en hoppe, Als ook in lAchenöe tARwe, voeöen öen velöelinq onöeR lib nel opzicht. qeestiq volk, met kRAChtiqen iRm en Ronö- BORStiq vaii qemoeö, vaii ouöezeöenen qeloof. Urbes Flandriae et Brabantiae w Voor de duur van de HANDELSFOOR te AALST van 21 tot 30 augustus 1965 zullen de 5 toonzalen vrij toegankelijk zijn. Een buitengewone rijke verzameling KLASSE - MEUBELEN KLASSIEK en MODERN in een aangepast DECOR zult U er aantreffen (St. Jozef-kerk) Tel. (053) 280.17 (voortzetting van de gekende meubelfabriek DE KROON) na Slaapkamers Eetplaatsen Salons Bureelmeubelen Wand- en Aanbouwineubelen Franse, Italiaanse, Engelse, Spaanse kleinmeubelen in exclusiviteit Wand en Vloertapijten Vensterbekleding Gordijnen en Draperien Lusters Tafellampen Staanlampen Spiegels Kunstreprodukties van Oude en Moderne Meesters Allerbeste KWALITEIT gewaarborgd I Steeds de LAATSTE CREATIES van binnen- en buitenland. Gemakkelijke betalingsvoorwaarden Een BINNENHUIS - ARCH ITEKT staat ter beschikking van de klant

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1965 | | pagina 1