Cinq Chevauxovertuigende start tournee en degelijk singlewerk «EEN AVOND IN NOVEMBER» door «ULENSPIEGHEL» uit Vilvoorde DE HERFST blijft duren... Komische suspense in «Bemoeial» Van vlaggenzwaaien tot kunstgroep 25 jaar Alkuone 16 Nieuwe Gazet van Aalst 8 april 1983 5e TONEELTORNOOI RENAAT RAVIJTS Vast als Eik Volgende week in de Nieuwe Gazet van Aalst: Patrick Bernauw mijmert bij oude foto's Autosalon '83 in de Keizershallen En natuurlijk heel wat sportnieuws. Verboden te Wateren De tijd van «brood en spelen» is zeker niet meer van toepassing op ons eigenste Aalst. In zekere zin getuigt dit van een positieve evolutie in de groei van het individu naar zelfstandigheid. Anderzijds wordt het wel degelijk een triestige affaire als men zich er niet meer toe in staat acht zijn luie kont uit de pluchen zetels te sleuren om talent van eigen bodem dan het werk te zien. De happy few die er op 2 april jl. in Netwerk wel bijwaren, kwamen dan ook niet bedrogen uit. 5 CVeen goede sound, een goede act (OJ) Wij begroeten Ulenspieghel met een bravo voor de keuze van het stuk. Maar naast deze gelukwensen kunnen we alleen vaststellen dat ook deze opvoering niet aan de gestelde verwachtingen beantwoordde. Want verwachtingen waren er om twee redenen; Ulenspieghel was reeds vroe ger in dit tornooimen kon dus hopen dat lessen uit verleden geleerd werden. Ten tweede was er de keuze van het stuk «Een avond in november» is misschien wel één van de beste originele neder- landstalige werken op toneelgebied. Pierre Soetewey, de schrijver, heeft te recht een vaste plaats verworven in het zo karig bezette peloton van auteurs van eigen bodem. Alleen reeds voor deze keuze moet Ulenspieghel enig krediet verleend worden. Zij hebben de moed tenminste stukken te brengen die zowel voor spelers als voor publiek enige echte toneelwaarde bezitten Anderzijds zal er natuurlijk geopperd worden dat men een stuk heeft aange pakt boven het talent van zijn vertolkers. Misschien hebben ze wel gelijk, die kritikasters. Maar gezien dit tornooi wat dat betreft toch weggezakt is in alge mene grauwheid van onkunde en opper vlakkigheid, enkele uitzonderingen iri acht genomen, zien we liever een pro- duktie waar het stuk zelf dan toch voor enig toneelgenoegen zorgt. Gewoonlijk is het zo dat de bijrollen nogal dikwijls zwak bezet worden. Bij Ulenspie ghel ligt het anders Duidelijk waren de beide hoofdvertolkers niet opgewassen tegen hun rol. Vooral Freddy Steurs viel als de «young angry man» volledig uit de toon. Hoofdzakelijk te wijten aan de on geloofwaardigheid van zijn persoon hij had meer van een overtijdse twintiger dan van een spontane overtuigde hippie. Bovendien was zowel zijn zegging als zijn houding in die rol te zwak om al zijn frustraties van «mislukkeling» waar te maken. Het zelfde geldt voor Staf Smans Nooit slaagde hij erin enige diep gang aan de ambitieuze jonge advocaat te geven Nooit kwam de dubbelzinnig heid over tot het publiek, wat nochtans één van de interessante elementen in dit stuk moest zijn. Jasmine Philipsen als het onderdanig vrouwtje deed wel enige pogingen om haar personnage leven te geven en slaagde daar, vooral in het tweede gedeelte soms in. maar storende underacting plots overslaande naar overacting maakte meestal haar vertol king kunstmatig aangeleerd; dosage zou deze Jasmine niet misstaan om het aan wezige talent doeltreffend aan te wen den. De beste vertolking lag voor mij bij Jenny Willems en Vincent Willems. Jen ny bezit duidelijk de talentessenties om een zeer goede actrice te zijn. Zij beleef de haar rol degelijk en bereikte echt goe de momenten Spijtig dat zij niet "de vol ledige stemtechniek onder de knie heeft; maar dat kan geleerd worden. Vincent bewees zonder veel omhaal maar met een kalme zelfzekerheid zijn plankvast heid. Natuurlijk en vlot. Goed. Ulenspieghel heeft zeker een ernstige inspanning gedaan Dat het resultaat niet evenredig was met de wil om goed te doen ligt aan een gebrekkige rolbezetting en gebrek aan diepgang. Nochtans krijgen ze van mij het nodige Als je als groep reeds iets gepresteerd hebt dat steevast in het geheugen van jan publiek blijft hangen (zoals daar o.a. zijn; een voortreffelijke debuut single en een derde plaats in Rock Rally '82) dan zijn de verwachtingen bij een volgende konfrontatie ook wel hoger gespannen dan normaal. Je mag echter gerust stellen dat Cinq Chevaux deze proef voor eigen publiek degelijk heeft doorstaan. Ondanks de eerder geringe opkomst, werden de aanwezigen vorige week toch met een stevige podiumact gekonfronteerd. Daarmee bewees Cinq Chevaux weer dat zij inderdaad een live-groep zijn, die de begeestering van de muziek gemakkelijk kan door spelen naar het publiek Het reper toire bestaat echter overwegend uit korte, krachtige nummers en dit geeft soms wel aanleiding tot al te bruuske overgangen die het de toeschouwer wel eens moeilijk maken om dadelijk weer aan te sluiten. Dit euvel wordt wel grotendeels opgevangen door het dansbare ritme en de beweeglijkheid van de groep op het podium zelf. Het moet echter ook gezegd dat de synthesizer meer aandacht verdiende bij de mixing van het geluid, dat, afge zien van dit feit, positief overkwam Kortom, als try-out voor de, daaropvol gende dag, startende toernee met Kuruki, mag je gerust van een ge slaagde 'onderneming spreken. Cinq Chevaux heeft alles in zich om een groot publiek de baas te kunnen. De positieve reaktie van de aanwezigen in Netwerk staven deze stelling vol doende Ondertussen moeten we het dan maar stellen met de nieuwe single. De A- zijde «Problems klinkt enigszins ongewoon in het geheel van Cinq Che vaux, het is echter wel een degelijke en gemotiveerde keuze als A-zijde. Vertrekkend van een rapping-sound, wordt je algauw ingepakt door een bij blijvende, meeslepende gitaarriff, die gedragen wordt door een stevig ritme en strakke baslijnen. Wij vinden het vooral een passioneel nummer dat vanzelf tot dansen aanzet. «Worth to live» als B-zijde, is een vlot in elkaar stekende song waar zang- en gitaarpartijen elkaar gepast afwisse len. Ook hier vind je weer een swin gende, stevige beat, waar toch ook weer een zeker gevoel van uit gaat. Al bij al. een degelijke opvolger voor «Running through the mght» en een schijf waarmee Cinq Chevaux zich weet te onderscheiden van de door snee (Aalsterse) groepen Wij duimen alvast voor wat nog komen moet. (PBB) kredietwaar een wil is, is een weg naar steeds beter doen; na herfst en winter komt de lente en de zomer. In een vol gend tornooi misschien (N.S Vast als Eik is niet gewoon om te spelen voor een zaal die amper half gevuld is. Voor de opvoering van «Bemoeial», een stuk van Jack Popplewel! in een regie van Lena Siau, waren de rijen onbezette stoelen dan ook opvallend op zondag 20 maart. De voor noemde auteur is voor het toneelgezelschap uit Hofstade geen onbekende. Van hem werd in 1978 «De lieverdjes» opgevoerd. «Bemoeial» is een politieverhaal, maar geen echte thriller alhoewel de daar voor vereiste elementen ruim aanwezig zijn een lijk, evenveel verdachten als motieven, leugens, tegenstrijdige ver klaringen enz. Geen echte thriller echter omdat mevrouw Piper (Myriame Arijs) voor voldoende komische elementen zorgt Dat de regisseur haar in de rol van werkster Aalsters dialekt laat spreken draagt veel tot dat komische bij. maar het lijkt een gemakkelijke oplossing. Het klinkt ook op zijn minst eigenaardig om in dat taaltje naar Scotland Yard te tele foneren Daarom kan men zich afvragen waarom, als er uit het Engels wordt ver taald, dat niet volledig gebeurt Het stuk speelt zich af in Londen Meer maals is er sprake van de Big Ben. In een volgende scène wordt dan zeer dui delijk een allusie gemaakt op een plaat selijke toestand, waarmee de situering van het geheel een paar ogenblikken naar Hofstade wordt gebracht. Waarom zou niet kunnen aanvaard worden dat de vertaling logisch werd volgehouden tot het einde. Kan er geen - al dan niet fiktieve - Vlaamse stad of dorp worden gekozen, met straten in plaats van streets, franken in plaats van Engelse Precies 25 jaar geleden startte Kunstgroep Alkuone zijn activiteiten. Reden genoeg dus om een lustrumviering op het getouw te zetten. Men plant niet alleen een tentoonstelling in de Belfort-kelder maar ook een nieuw totaalspektakel. Kunstgroep Alkuone werd in 1957 ge sticht door Oscar Van Malder, die nog steeds de bezielende leider van de groep is. Waar de groep zich in het begin enkel richtte tot jongens en hoofdzakelijk een groep vendeizwaaiers was, werd in 1970 de groep gemengd. Hierdoor verhoog den de mogelijkheden van de groep ge voelig en onder leiding van enkele be roepschoreografen wist Alkuone zeer snel een vermaardheid te krijgen in bin nen- en buitenland. Zo trad Alkuone reeds met zeer veel succes op in Japan, de USA, Frankrijk, Duitsland, Polen, Ne derland, Italië, enz. Het logboek vermeldt zowel een podiumprogramma, stoeten als massaspelen. Door het combineren van choreografie en dans met licht en klank zijn de mogelijkheden van Alkuone zeer verscheiden. Tentoonstelling De jubileumviering wordt officieel ge opend met een tentoonstelling van 15 tot 24 april in de belfortzaal. Deze tentoon stelling schenkt aandacht aan 25 jaar Alkuone. Daarnaast zullen beeldende kunstenaars zoals Mare De Bruyn, Hugo Van Der Vecken en Willy Seghers hun creatief werk exposeren. Deze werken zullen «beweging» als centraal thema hebben. Juist deze beweging wil een kenmerk zijn van de groep. Alkuone blijft immers streven naar perfectionering en vaardigheid, naar soepelheid en vlotheid om te komen tot een sierlijke beweging zowel in het individu als in het geheel. ponden. Zou een mijnheer Van De San- de het slechter doen dan een naam als Robert Westerly Komische thriller. «Bemoeial» moet het grotendeels hebben van de werkster en deze moet dan ook per sé op de scène blijven om danig op de zenuwen te wer ken van Commissaris Baxter (Dirk Dael- man), een hardwerkende politieman. Deze twee personages worden door de andere akteurs omringd op zeer behoor lijke wijze Alleen Vickie Reynolds (Irena Van Nuffel) slaagt er niet altijd in natuur lijk en verstaanbaar te klinken De aandacht wordt geruimde tijd gaande Kunstgroep Alkuone geeft ook een vi sueel overzicht van zijn werking gedu rende 25 jaar. De tentoonstelling werd chronologisch opgebouwd per 5 jaar en heeft ook de nodige aandacht voor de verschillende internationale reizen Alles wordt aangevuld met een doorlopende diavoorstelling die de hoogtepunten van de voorbije produkties belicht. Tijdens deze tentoonstelling wordt even eens e6n fotoboek-aan het publiek voor gesteld. Dit boek geeft een overzicht van 25 jaar Alkuone en heeft tevens de nodi ge aandacht voor het leven binnen de groep. Belangstellenden zullen het boek ter plaatse kunnen aankopen. Verzamelaars van gedenkpenningen kunnen er tevens intekenen op de gloed nieuwe gedenkpenning «25 jaar Alku one». De tentoonstelling is voor het publiek ge opend van 16 tot 24 april, op zaterdag en zondag van 10 tot 13 u. en van 15 tot 17 uur, op andere dagen van 15 tot 18 uur. Koloriet Sinds geruime tijd oefenen zo'n 200 le den voor het jubileumprogramma, KO LORIET genaamd Deze creatie zal in de feestweek van 25 tot 30 april op de plan ken gebracht worden. Tijdens de tentoonstelling kan men aan verminderde prijs kaarten kopen in voor verkoop. Voor Alkuone wordt 1983 zeker een druk jaar waarin nog heel wat gepland is. Hopelijk nemen zij een goede start, voor de volgende 25 jaar. P.V B. «The wall», naar de gelijknamige LP van Pink Floyd, is een werkstukje van Alan Parker, die reeds eerder voor «Fame» tekende. Hoewel bei den muziekfilms zijn, blijken hun genres onver gelijkbaar. «The wall» is geen musical, en toch is de muziek de leidraad van deze vrij sombere, maar indrukwekkende film. Het verhaal begint in de oorlog, waar Pinks vader sneuvelt. Pink (Bob Gel dof) groeit hierdoor op met een enorm corriplex het missen van een vaderfi guur, plus ook de nodige tederheid van moederlief. Het sfeerbeeld van een ijskoude maatschappij reflekteert zich verder in Pinks reaktie; de totale apathie golft erg overtuigend op de kij ker af in enkele beklemmende tot deprimerende scenes. Pink gaat totaal overkop wanneer zijn liefdesre latie stukloopt («Nobody's home»). Het leidt uiteindelijk tot een zware depressie («One of my turns»), waarin steeds het beeld van de vader, die dat niet deed uit de oorlog, wél terugkeert, evenals het thema van het zoeken naar compenserende tederheid (des noods bij een rat). Tijdens de complete aftakeling van Pink («Comfortably numb»), gaat de gehouden, maar die verslapt enigszins als men er door het kluwen van ge babbel toe getracht wordt het stuk zich zelf te laten afrollen. Met een komische thriller als deze weet het publiek in feite niet goed op welk been dansen. Zo bij voorbeeld in de slotscène waar de werk ster bijna wordt gewurgd. Is dat het dra matisch hoogtepunt van de thriller, of is het integendeel het klapstuk op het ko mische aspekt 7 Het heeft iets van alle- twee maar uiteindelijk werd het noch het een noch het ander. (A.D.B.) film over in een impressie van een rechtszaak tegen Pink. Omdat hij ooit menselijke gevoelens heeft durven laten blijken, zal hij boeten... Achter eenvolgens spuien leraar, lief, moeder en rechter hun gal, en trekken als straf een muur om hem heen. Dit zou kunnen geïnterpreteerd worden als de samenvatting van de film, die zeer maatschappijkritisch te noemen is. Verwijzingen naar het nazisme of enig andere totalitair, repressief regime duiken regelmatig op. en het geweld wordt er al even frekwent in het zon netje-gezet als in het journaal... Pes- sismisme of realisme Wie de pre-soundtrack nog niet kent, zal «The wall» met heel andere ogen en oren ervaren dan wie verbluft de ongelooflijke synchronisatie van beeld, tekenfilmintermezzo's en klank kan volgen. Alles is fantastisch goed uitgewerkt tot één geheel, waarin je echt meegesleept wordt Een speciale vermelding verdienen de animatiefrag menten van Gerald Scarfe, die in een woord subliem zijn, en in hun symbo liek meesterlijk in de film passen. In het genre van de sombere film is «The wall» een pareltje in de nacht van hypochonders. Vooral voor wie reeds op de LP verliefd is of was, zal deze prent als een aangename verrassing van deprimerende beelden overko men. Maar zij kunnen ertegen. Ande ren zullen het een snertfilm vinden, een overbodige luxe; een gulden mid denweg bestaat er in dit geval vermoe delijk nauwelijks. Je kan maar aan één kant van de muur tegelijkertijd staan. (De Press Yves) FILMPROGRAMMATIE Palace: 1. «Poltergeist» (KNT): een huis bezeten door allerlei speciale effekten, meer dan door griezelige klopgeestigaards. Produktie van Steven Spielberg, regie van Tobe Hooper. Lijkt op indrukwek kende documentaire van trukagestaal- tjes. Verhaal nogal zwakjes. 2. «Dragonslayer» (KT): Walt Disney- sprookjp over een drakendoder, géén tekenfilm. Kijk eerst waar de nooduit gang is vóór de draak vuur begint te spuwen 3. a. «Cat People» (KNT): beestig goede thriller, waarin Malcolm McDowell Katassia Kinski in het donker knijpt. Muziek van Giorgio Moroder en David Bowie. b. «Annie» (KT): op zo., ma., di.en wo. om 14 en 16u.15 enkel. Oef Feestpaleis 1.«E.T.» (KT): et cetera, et cetera, wie er nog nooit van hoorde, moet zelf van een andere planeet zijn. Absolute aan rader. 2. «The wall» (KT): zie bespreking. 3. «Onverzadigde popjes» (KNT): met Klaus Kinkski, en na een week blijft de titel blijkbaar gelden. Moet er gi zaat op

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 16