Café 't Landhuis ELFI Huis DE RICK FOTOCENTER Terug watertekort bij fabrieksbrand TAXI WILLY Kinderschoenen FRANS JANSEGERS 053-70 06 06 Grote Markt, Aafst 21 17 88 Vishandel Hydra Ja Ik wil alles over alles van groot-Aalst weten... Dus nieucoG wil ik een ^QZGt DDR abonnement op de 2 Nieuwe Gazet van Aalst 8 april 1983 vervolg van p. 1 Kommandant Bauwens gaf opdracht om de naastliggende fabriek Reno-De Bruyn te beschermen tegen de felle hitte ont staan door het brandend hout. Ruiten en 17 koepels van de pantoffelfa- briek werden door de verzengde hitte vernield. Dankzij een windverandering werd een groter onheil en een grotere ramp voorkomen. Was de wind niet gaan draaien dan zou ook deze fabriek niet meer te vrijwaren zijn geweest. Massa's volk De rookontwikkeling was zo hevig dat men vanop de treinen, vanaf Wetteren zag dat er te Aalst iets ernstig was ge- beurd. Honderden meters ver zag men de vlammen. De brug over de Dender zag zwart van het volk. Rond het indus trieterrein was het een chaos van jewel ste. Rijkswacht en politie hadden hun handen vol met de stroom auto's te ver werken. Wijzelf deden er zeker een half uur over vooraleer we ter plaatse raakten. Op de plaats van het onheil waren honderden nieuwsgierigen samengestroomd, ledereen wou het meemaken, velen ver gaten dat zij de komende voertuigen van politie en brandweer hinderden. Watertekort Toen men merkte dat de watertoevoer onvoldoende was, trachtte men water te pompen uit de Dender. Spijtig genoeg kan de pompwagen niet tot bij de rivier rijden zodat op slechts 50 m. van de vuur haard geen Denderwatpr kon gebruikt worden. Onze eerste vraag beschikt een brandweerkorps dan niet over krach tige mobiele pompen We namen kontakt op met de Water- dienst. Men verklaarde ons dat er wel de gelijk voldoende druk zat op de leidingen. Maar men voegde eraan toe«Het is normaal dat de pompiers geen druk ge noeg hadden. Zij gebruiken een lijn van 90 met 4 lansen. Een beetje verder, aan de Honda-fabrieken is er een lijn van 150. En dan hadden ze zeker druk ge noeg Ter verduidelijking een lijn van 90 of 150 wil zeggen een buis met een diameter van 9 of 15 cm. Indien de af stand tussen de brandende fabriek en het waterpunt te groot was, kon men zulks overbruggen met de nodige pom pen, aldus de Waterdienst. Is het echt mogelijk dat de brandweer zo stuntelig te wertc gaat dat men zelfs de voorziene waterpunten niet gebruikt Wij waren ooggetuige. Wij zagen hoe zwak de Wa terstralen waren om het vuur te bestrij den. Overal lagen slangen, weinigen werden gebruikt. En de vrijwilligers Een vrijwilliger verklaarde ons «Reeds jaren vragen wij een weg langs de Den der. Het moet maar een verharding zijn van 100 m. lang. Maar het onheil moet eerst geschieden. Nu heeft men veel te laat een lijn gelegd van de Dender naar de brand. De wagens kunnen onmogelijk ter plaatse komen. Met een draagbare pomp gaat het ook, maar dje weegt 75 kg. Je moet de schuld jiiet gaan zoeken bij de brandweer, maar het vroegere stadsbestuur. Zij moesten allang die weg hebben aangelegd. Had men het water uit de Dender kunnen pompen, dan had men veel doeltreffender kunnen blus sen». BRANDWEERKORPS OP DE GOEDE WEG De Aalsterse brandweer kent een nieuwe start o.l.v. hun nieuwe kommandant. Dit is zowat de rode draad die door ons ge sprek met een beroepsbrandweerman liep. Materieel bekeken staat onze brandweer er goed voor, aldus de pompier. Materi aal is er voldoende aanwezig. Het grote probleem volgens hem is de druk op de waterleidingen in onze stad. (een mening die door velen zal gedeeld worden). Teoretisch zijn ze voldoende voorbereid op grote branden zoals die van het meu belfabriek Roma. Maar als er geen druk zit op het water of het onmogelijk is met hun wagens tot aan de Dender te rijden, kunnen zij onmogelijk hun taak naar be horen vervullen. Het is niet moeilijk om winst te maken in de waterdienst. Zou men niet beter investeren in nieuwe wa terleidingen aan de uiteinden van de stad, zoals de Gentsesteenweg, Wijn- gaardveld...??? De nieuwe kapitein is nu orde op zaken aan het zetten, maar in een stad met 80.000 inwoners is dat natuurlijk geen lachertje. Zeker niet met een erfenis als die van zijn voorganger. De problemen tussen beroeps en vrijwil ligers zijn miniem, volgens onze brand weerman en is er verder niet willen op ingaan. Dankzij de nieuwe aanpak van de huidi ge kapitein en mits wat goede wil van het stadsbestuur (wat moeilijk zal zijn met de krisistoestand van onze stadskas) kan het korps uitgroeien tot een korps dat in staat is om de stad op alle fronten te verdedigen. Niet alleen bij schouwbrand, maar ook voor flats en fabrieken. Maar hiervoor is goede wil nodig van iedereen. Van beroeps of vrijwilligers, van brandweeroverheid of stadsbestuur, van bedrijfsleiders of burger, aldus een brandweerman. Kapitein Bauwens konden we noch tij dens het weekend, noch dinsdag spre ken. Burgemeester Uyttersprot gaf noch tans de toelating. Andere officieren had den zwijgplicht. Meubelfabriek Roma De fabriek vestigde zich op het Wijn- gaardveld rond 1967. Het werd een bloeiend bedrijf dankzij een dynamische aanpak. De internationale meubelbeur zen werden bezocht. Het was een stijl- meubelenfabriek met vooral verkoop bin nen ons land, alhoewel export naar Duitsland en Nederland ook op hun pro gramma stond. Er waren 33 werknemers ingeschreven op het ogenblik van de ramp. De leiding van de fabriek was in handen van de familie Roosen, woon achtig op de Gentsesteönweg. Qamiel Roosen en zijn zoon Emiej waren even als de arbeiders afwezig op het ogenblik van de brand. Met het Paasweekend had men het werk rond 14.15 u. stil gelegd. Toen Emiel Roosen rond 19 uur arriveer de zakte hij in elkaar. Hij werd naar een verpleeginstelling overgebracht. En een ongeluk komt nooit alleen. Dit weekend overleed de vader van Mevr. Camiel Roosen. 1983 zal de zwartste bladzijde zijn uit de geschiedenis van de fabriek. Hopelijk zal men strijdvaardig genoeg zijn om de zaak terug op te bouwen. 33 werknemers en een familie staan op straat, miljoenen schade zijn geleden. Voelen we ons wel veilig Een typisch Belgische mentaliteit. De ene verantwoordelijke schuift de schuld op de andere. Watertekort of niet, voor ons speelt zulks geen rol. Hoe men het draait of keert, de burgers MOETEN zich VEILIG voelen. Welke de technische as- pekten ook mogen wezen, een beroeps korps moet er kunnen voor instaan dat de bevolking vertrouwen heeft. Terwijl de spuiters aan het werk waren, hoorden wij vele reakties. Spijtig genoeg allemaal misprijzende woorden. We hebben nu een burgerlijke ingenieur als brandweer- kommandant. Laat ons hopen dat hij (zowel als het nieuwe stadsbestuur) de nodige maatregelen zal treffen opdat het gebeurde zich nooit meer kan herhalen. (R.V.d.P., H.L., J.V.G., M.S.) Volgende week in de Nieuwe Gazet van Aalst VRIJWILLIGERS VERSUS BEROEPS, ook deze problematiek is een gloeiend hangijzer bij de brandweer. Onafhankelijk weekblad voor Groot-Aalst Een uitgave van v.z.w. Aalsterse informatie Raiaktte, publiciteit en abonnementsdienstRoel Van de Plas, Geraardsbergsestraat 44/3, Aalst. Automatisch antwoordapparaat tot 16 uur. Tel. 053/77 62 94. Burelen open van 16 tot 18 uur en van 19 tot 21 uur. VaraatwMrdeNjke uitgever: v.z.'w. Aalsterse informatie, Peter Dauwe, voorzitter, Reinaertdreef 4, Aalst. Prijs abonnement jaar 1.000 fr.6 maanden 550 fr., 3 maanden 300 fr. Prijs per nummer 25 fr. Moorselbaan 25, AALST Tel. 053/21 07 81 TV SBR Hifi Huishoudtoestellen. Eigen dienst na verkoop. Perfekte bediening Veilig thuis Juiste prijs Tel. 053177 82 36 78 52 00 Stationsplein 7, 9300 AALST Kattestraat 37, Aalst de echte 1-dag FOTOSERVICE MORGEN... OF GRATIS VMItt uit sympathie *"■- ,-r .O Vrijheidsstraat 44, 9300 Aalst Tel. 053/21 35 34 Geraardsbergsestraat 98, Aalst - 053/78 63 18 of 77 41 54 Zelfbereide slaatjes en visschotels te bekomen. U wenst een zaak over te nemen Dan rijzen een reeks problemen zoalsovernameprijs, inschrijving in handelsregister, aanvraag B.T.W.-nummer, enz. Goede raad is dan goud waard Daarvoor kan U terecht bij: Ekonomisch en fiskaal raadgever Verzekeringen en financiële verrichtingen Pontweg 57 053/77 51 34 Herdersem Onifttinktll k waokblad voor Qroot-Aalat Em Mtfjvt «M ».i.w. Aalster te «rivnatt» Ik neem een abonnement Van 1.000 fr. en dan lees ik een vol jaar wekelijks wat reilt en zeilt in Groot-Aalst. 550 fr. voor 6 maanden. 300 fr. voor 3 maanden. Ik stort fr. op rekening 001-1153969-36 van de v.z.w. Aalsterse Informatie (uitgever Nieuwe Gazet van Aalst). Ik wil betalen via een medewerker van de Nieuwe Gazet van Aalst. Ik wens inlichtingen omtrent de publiciteit. Naam en voornaam Adres Postnummer Gemeente schrappen wat niet past) Terugsturen naar Nieuwe Gazet van Aalst, Geraardsbergsestraat 44/3, 9300 Aalst. Handtekening

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 2