Mexico-totode andere kant... Uyttersprot, een april-vis alles raad Drukproblemen zijn er om opgelost te worden. En snel ook 4 Nieuwe Gazet van Aalst 8 april 1983 TRAVEL 44«We hebben ons uitgesloofd voor die mensen» Kasteel Ter Linden wordt verkocht 7hoogstraat 8, Aalst drukkerij Het Reklaamblad Pv> Nieuwstraat 19-125 9310 LEDE Lichtstudio voor architektuur planning en techniek. Light design. Een paar weken terug brachten wij hier het verhaal van F.S., een jonge vrouw uit Nieuwerkerken, die vorig jaar een Mexico-reis won bij de Liedjestoto, ter waarde van 125.000 fr. Na een heuse onderhandelingsronde belandde ze samen met haar reisgenoot in... Israël. Ze beleefden er een mooie reis, dat wei, maar ze voelden fich toch nog wat bekocht. Deze week komt de repliek van de andere betrokkenen aan bod: het Brusselse reisagentschap Travel 44 en de Nationale Loterij. Als geheugenopfrissertje het verhaal van F.S. nog 's In een notedopbegin '82 wint zij bij de liedjestoto Matches een Mekicoreis voor 2 personen. «Met alles erop en eraan», wordt haar ver zekerd. Reisagentschap Travel 44 heeft voor hen twee reisformules klaar12 dagen Mexico met half pen sion, en 14 dagen zonder pension. Dat «half-pension» verrast F.S. onaan genaam. Het gaat in Mexico moeilijk anders, wordt haar gezegd. Toch kiest ze voor die eerste formule. Dan raadt men haèr aan toch de tweede reisformule te kiezer), omdat ze inte ressanter is, minder problemen ople vert. T 44 biedt er, naar verluidt, zelfs twee waardebons bij aan van 2000 fr., inruilbaar bij een eventuele latere reis met het agentschap. F.S. neemt bedenktijd en gaat naar huis. Een tijd later keert ze er, samen met haar ouders, terug. Travel 44 heeft nu een nieuw voorstel: 4 dagen Mexico-stad, met effektief alles erop en eraan, en daarna 6 dagen Acapulco met enkel logies. En met waardebons opnieuw. F.S. en haar reisgenopt zien het niet zitten om zich in die zes dagen hele maal alleen te behelpen in zo'n ver land. En alle maaltijden zelf te bekosti gen. Ze vragen uiteindelijk een buiten-, landse reis Thef voT pension en volle dige organisatie, naar welk. land ook. T 44 biedt hen een waaier nieuwe voorstellen en de Totowinnaars kiezen daaruit Israël. Ze maken er, gelukkig, een piekfijne (groeps-)reis mee, en dienen om die reden achteraf geen klacht in. Ze hielden er wel wat twijfels en vragen aan over, waar de NGvA verder op inging. Een andere versie van de feiten Bij Travel 44 was men verbaasd over deze zdak. Ze noteerden welwillig de vragen en we belden twee dagen later terug. De Mexico-specialiste van T 44 stond ons vriendelijk en uitvoerig te woord, In het Frans weliswaar. Hun versie van de feiten verschilt op som mige punten totaal van het getuigenis van F.S. (haar reakties hierop geven we tussen haakjes ween. Het relaas van T 44 kiinkt eigenlijk al'even over tuigend, en is gesteund op een aantal documenten. We 'vatten het hier samen«Er waren met de Nationale Loterij (NL) inderdaad twee formules overeengekomen12 of 14 dagen Mexico. De eerste formule bevatte echter wel degelijk vol pension, en dat hebben we ook zo gezegd. Dat staat trouwens op papier en" het werd die mensen ook getoond. (F.S. blijft erbij dat men toen half pension voorstelde, en herinnert zich geen papier te zien gekregen te hebben). We begrijpen niet dat zij U nu zoiets vertellen. Ach teraf kan men zich natuurlijk altijd van alles herinneren... Dat we hen de tweede formule (14 dagen, met enkel logies) hebben aangeraden, is juist; bij alle prijswinnaars trouwens, omdat die reis langer en' interessanter is, omdat gaan eten in zelfgekozen, ty- pisch-Mexicaanse restaurants pretti ger is. enz... Er zijn bij de tweede for mule overigens ook enkele maaltijden en lunchpakketten voorzien; mis schien hebben die mensen daardoor formule 1 en 2 wat verward. Dat we hen bij die tweede formule elk een waardebon van 2000 fr. zouden aan geboden hebben, is niet waar. (F.S. houdt vol dat dit wel zo is). Maar hun probleem was toen dat ze eerst, omwille van de stempelkontrole, geen 12 dagen wegkonden (tenzij in juli), en het was niet gemakkelijk om dat in april nog te kombineren met de resterende vrije Mexico-vluchten, bepaalde ekskursies op vaste dagen, enzomeer. Wij moesten met al die ele menten rekening houden, en hebben toen die derde formule (Mexico-stad en Acapulco) voorgesteld. Een kortere reis, op een voor hen geschikt moment. Daar hebben we toen wel die waardebons aan toegevoegd, om het prijsverschil te kompenseren. Hoe moesten we dat, binnen het fiskaal toelaatbare, anders doen «Wat op papier staat, telt» «Op dat derde voorstel zijn ze dan ook .niet ingegaan, denkelijk omdat ze wat onder de indruk waren van een reis naar zo n ver en vreemd land. Zo te zien hadden ze weinig ervaring met buitelandse reizen. Ik begrijp hun vrees wel voor een stuk, want bij indi viduele reizen ginder moet je wel opletten iedereen probeert er je mee te tronen, van zodra je in de luchtha ven komt. Ze worden er echter dade lijk deskundig opgevangen en bege leid; onze reizen zijn tot in de puntjes voorbereid, we laten niets aan het toe val over». (F.S. zegt: «we hadden echt geen schrik voor Mexico. Is Israèl trouwens zo'n «veilig» land We werden daar ook aangesproken door vreemden. En buitenland hadden we toch wel al gezien, Joegoslavië bvb. Nee, we droomden er echt van Mexico te zien. Maar het was zo verward, met dat half-pension en zo, dat we meer zeker heid wilden»). «Uiteindelijk», vervolgt Travel 44, «hebben ze dan zelf gevraagd om andere reisvoorstellen, waarna we hen een nieuwe waaier van landen hebben voorgesteld. Ik heb zelden zo hard gewerkt voor één kiiënt Ze kozen dan voor Israël. Ik zit hier met hun inschrijvingsformulier, onderte kend door F.S. en haar ouders, waarin ze voor de Israël-reis boeken, als prijs van de N.L. Het zijn toch de geschre ven dokumenten die tellen, of niet En, als die reis meegevallen is, waar om klagen ze nu dan nog Waarom hebben ze óns dat niet eerst gezegd Belt u al onze andere Mexico-win- naars op en ze zullen U stuk voor stuk vertellen dat het een fantastische reis was. Méér dan zijn prijs waard U mag het gerust met andere agent schappen vergelijken». «De vader van F.S. heeft inderdaad ook gevraagd hoeveel zo'n Israëlreis voor hem, als derde persoon, zou kos ten. Hij deed alsof hij echt wou mee gaan. Welnu, zijn reis zou 57.000 fr. kosten, 5.500 fr. minder dus dan voor de winnaars. De reden is eenvoudig hij zou als derde persoon op dezelfde kamer hebben gelogeerd, en daar krijg je zo'n korting voor.» Travel 44 be sloot als volgt: «We hebben voor die mensen werkelijk ons uiterste best gedaan om hen tevreden te stellen. Er is geen sprake van dat we hen met opzet verward zouden hebben. De dokumenten staven onze thesis. Geloof me vrij, we hebben er helemaal geen belang bij onze goede relatie met de Nationale Loterij en ook met het Gemeentekrediet van België, voor zoiets op het spel te zetten. Zo gek zijn we ook niet. Misschien hadden we de N.L. wel op voorhand moeten ver wittigen van die veranderde reisbe- stemming ik kan me niet herinneren of het gebeurde maar die Aalste- naars hebben in géén geval een min derwaardige reis gehad En die wijzi ging hebben ze, ik herhaal het, zélf gevraagd». Resultaat van deze konfrontatietwee variaties op één thema en de vraag «wie heeft er nu gelijk Enerzijds werden een aantal vragen opgelost, anders worden sommige 'feiten' ont kend of tegenstrijdig uitgelegd. Geen van beide partijen was, naar ons aan voelen, belust op sensatie of verzin sels. Er zijn dokumenten, maar die zeggen niets over de gesprekken die Travel 44 en de Aalsterse winnaars met elkaar voerden. En precies binnen die mondelinge kontakten is verwar ring geweest. Misschien valt het alle maal te herleiden tot een kommunika- tiestoornis... In geen geval werd, noch door ons, noch door de winnaars of Travel 44, de integriteit van de Nationale Loterij in twijfel getrokken. Toen we bij hen informeerden wist men over die (voor bije) moeilijkheden niets af. Ze onder zochten de zaak en kwamen tot het zowat enig mogelijke besluit, dat het een spijtige zaak is, maar dat men nauwelijks kan kontroleren welk verhaal het juiste is. Het reisagent schap zegt ter goeder trouw gehan deld te hebben, en kan dat voor een stuk staven. De winnaars anderzijds, voelden zich wat tekort gedaan. Tij dens de gesprekken moet er iets mis gelopen zijn, waardoor verwarring is ontstaan wederzijds... Maar die ge sprekken zijn voor beiden nu enkel nog herinnering; moeilijk te beoorde len dus. In elk geval zou, als die men sen echt naar Mexico wilden, in de toekomst gezorgd moeten worden voor een duidelijker kommunikatie, zeker als het om jonge, minder erva ren winnaars gaat. Gelukkig hebben die mensen toch een goede reis gemaakt, maar wat er aan voorafging moet in de toekomst echt vermeden worden. We zullen daar zeker aandacht aan besteden; in elk geval zijn we tevreden dat we dat via U konden vernemen», (k.n.) De Draeckenieren waren terug in hun surtout beleefdaldus de mededeling. vervolg van p. 1 Natuurlijk aprilviseerde men alweer die arme Dirk Martens (wan neer naamverandering in Dirk Apri- lens om de satire op bot te vieren. De zwartgroene man was omgetoverd tot een boerenkrijgburgemeester, met bollekenssjaal, blauwe boerenkiel, zeis en tricolore-sjerp. Vermoedelijk moeten de daders gezocht worden onder de aanwezigen op de karnaval- raadszitting, waarin reeds een derge lijk standbeeldontwerp voor Uytter sprot werd getoond. De naam «Lotj- dnslos» viel enige keren, maar oogge tuigen zagen die morgen toch ook ergens een verband tussen de opval lende aanwezigheid van vele Alloowa- gens (plus ladders) en de hoogte van de opgedirkte Dirk, die nog bedacht werd met het opschrift «De fusie kwam van ver éér cengen af te loizen, mor na zan ze zelf al on't veroi- zen...». Gezien de zeldzame schrijf fouten zal het dus wel niemand van het schepencollege zelf geweest zijn, die zich hiermee kwam amuseren. De Draeckenieren wierpen hun april- vislijnen uit via een standje aan de «Borse», alwaar ze de kandidaturen voor het feestkomitee verwachtten. Met natuurlijk de nodige commentaar op de vereisten (zie «Hol van den drauk», op p. 16 vorige week). Het is duidelijk dat men hiermee niet direkt mensen probeerde te foppen, doch wel een humoristische noot trachtte te brengen, een soort parodie op de overvloedige kandidaturen die in som mige partijeji voor zo'n postje binnen stromen. Zo zou men binnen de CVP reeds 61 begeerders van een «gratis ceremoniekostuum» tellen... beste doen. Wees kort en bondig, maar (OJ) Vanwaar die toeloop Frans Wauters gaf ons wat hints met zijn aprilvisie «Ach ja, ze zien het als een kans om kontakten te leggen, misschien een springplank voor een verdere carrière, een gelegenheid om in de kijker te lopen. Het feestkomitee kreeg zo wat de naam van een sqhaduwgemeente- raad, zie je, met evenveel leden. Vol gens de laatste geruchten zou in dat laatste aspekt wel verandeing komen; van 41 zou men naar 30 leden gaan (10 CVP, 8 SP, 7 PVV en 5 VU). Voor zitter zou vrijwel zeker de schepen worden, en dat woedt een opsplitsing op zichzelfDe Pauw zal zich ontfer men over de jaarbeurs, terwijl Vinck het karnavalgebeuren op zich zal nemen. Maar alles kan ten vroegste op 27 april officieel worden, op de vol gende gemeenteraad». Naast hun kraampje op de Grote Markt (een jongeman van 18 toonde zich wel geïntereseerd, maar moest het eerst thuis eens vragen hadden de Draeckenieren ook een briefaktie gelanceerd, waarin ze de leden van het huidige feestkomitee vroegen om hun uniform en sjaal te willen inleve ren op het secretariaat. Daarvan zijn echter nog geen resultaten van bekend bij het schrijven van dit artikel. Willy Alloo zou wel toegehapt hebben, maar hij zou het spelletje doorhebben (Ja, dat zeggen ze allemaal Intussen gonst het hier van de geruchten als zou de nieuwe coalitie plannen maken om in het kader van de bezuinigingen voortaan 1 april van de agenda te schrappen, en april meteen met de tweede te laten starten. Vlug note ren, en jullie volgend jaar dan ook niet laten vangen, hé... (LDC) vervolg van p. 1 Het spreekt voor zichzelf dat een dergelijke uitgave op dit ogenblik niet haalbaar is. Daarom dat' er nu ernstig aan gedacht wordt het kasteel van de hand te doen, zeker gezien er zich reeds heel wat kan didaat-kopers aangemeld hebben. Hier toe behoren o.a. een aantal ministeries zoals dit van nationale opvoeding. De eigenlijke beslissing tot verkoop van het historisch kasteel werd nog niet getrof fen, maar deze hangt wel in de lucht. Hierbij staat het nu wel vast dat er niet aan gedacht wordt om ook het park Ter linden te verkopen. Dit park moet alles zins stadsbezit blijven, vooral gezien de belangrijke sociale funktie van dit park in de drukbebouwde omgeving van de Bou- dewijnlaan en aanpalende woonwijken. Verdoemenis Het Kasteel Terlinden is in de volksmond beter gekend als het Kasteel van Ver doemenis. Reeds in 1582 was er sprake van een «Pracht hoefken genoemd 't fjoedt ter Linden». In 1667 is er sprake van een «Hof ter Linden» of «Kleine Ver doemenis» en een tweede gebouw, waar een genaamde Jaak-Angelus Dierikx in 1775 een U-vormig kasteel opricht, waarvan nu enkel de zijvleugels en een deel van het poortgebouw zijn overge bleven. In 1913 wordt een nieuw hoofd gebouw opgericht in neo-traditionele stijl. Meteen worden de poort en de zijgevels aangepast. Het is dit gebouw welke tot op heden nog steeds bewaard gebleven is en'lange tijd door de gekende familie Geerinckx bewoond werd. (MP) tel. 053/70.01.71 - 21.37.87 weet met (bijna) Vooral in méérkleurenwerken hebben wij een gevestigde faam. 1 I-ij. J I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I i i laa

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 4