Veebedrijf De Bolster krijgt weigeringsbesluit voor sleufsilo Met radio Hofstade op zoektocht Onder de Belforttoren TRAITEUR PROVENCE Erembodegemse Hopbelletjes Aalsterse zegswijzen Nieuwe Gazet van Aalst 8 april 1983 5 Het Erembodegems veebedrijf De Bolster gelegen aan de St. Amandsstraat komt opnieuw in de belangstelling, ditmaal ingevolge een besluit van 3 mei 1983, waarbij Staatssekretaris voor Ruimtelijke Ordening Akkermans een bouwvergunning voor het oprichten van een betonnen sleufsilo weiaerde. De ganse aktie rond het bedrijf De Bolster, o.a. gevoerd door de Werk groep Leefmilieu Aalst, startte in feite met de onwettelijke bouw van deze betonnen sleufsilo. In deze silo, met een lengte van 42 meter en een breedte van 16 meter, wilde de eigenaar vee voeders opstapelen, bestaande uit voorgeperste pulp en deegrijpe maïs. Op 14 april 1981 werden de bouwwer ken, die zonder vergunning gestart waren, door de Aalsterse stadsarchi- tekt stilgelegd. Gezien het perceel gelegen was in een bij het Gewestplan voorzien woongebied en de afstand tot een aanpalende eigenaar nog geen 10 meter bedroeg, weigerde het stadsbestuur van Aalst op 30.7.1981 de aangevraagde bouwvergunning. Tegen deze weigering diende de firma De Bolster op 14.8.1981 beroep aan bij de Bestendige Deputatie. Nog gaen twee maanden later (op 9.10.1981) besliste de toenmalige CVP-SP Provinciale Overheid van Oost-Vlaanderen het beroep in te willi gen en de bouwtoelating te verlenen. Overeenkomstig haar vroeger ingeno men standpunt tekende het stadsbe stuur op haar beurt,op 18.11.1981 beroep aan tegen deze beslissing bij de Koning. Hierin werd zij enkele dagen later gevolgd door de Provin ciale Direktie van Stedebouw en Ruim telijke Ordening. Het zijn deze twee beroepen, welke nu eindelijk, na anderhalf jaar, door Staatssekretaris Akkermans ingewil ligd werden. Hierbij wordt nogmaals gewezen op het feit dat de sleufsilo gebouwd werd in een woongebied en dat hij ingeplant werd op ongeveer 10 meter van de bestaande naastgelegen woning, hetgeen niet aanvaardbaar is, en hetgeen volgens de Minister de goede aanleg van de plaats in gevaar brengt. Staatssekretaris Akkermans laat voor de eigenaar wel een andere mogelijkheid open. Volgens hem kan de sleufsilo immers ingeplant worden naast de bedrijfsgebouwen achter de woning van de aanvrager. Hiertoe werd deze uitgenodigd nieuwe bouw plannen in te dienen waaruit de nieuwe inplantingsplaats blijkt. Toekomst Het Ministerieel besluit van 3.3.1981 is een belangrijke leefmilieuoverwin ning, die o.a. tot stapd kwam dank zij de hulp van Minister Mare Galle en Agalev volksvertegenwoordiger Gey- selings, die twee parlementaire vra gen hierover stelde. Het betekent echter niet dat de leefmi lieuverenigingen op hun lauweren-zul len kunnen rusten. Zo is er vooreerst het feit dat de be staande sleufsilo, die door het stads bestuur verzegeld werd, en waarvan de zegels onlangs door de uitbaters werden verbroken, zal dienen afge broken te worden. Anderzijds zal de bouw van een nieuwe silo op een andere plaats van het domein De Bol ster het probleem van de milieuhinder voor de drukke woonbuurt van de St. Amandsstraat en Stiilebeek slechts verplaatsen. Bij dit alles komt nog dat de uitbaters ondertussen twee weigeringen kregen inzake exploitatievergunningen. Zo besliste de Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen op 20.8.1982 de vergunning voor de uitbating van een opslagplaats voor 300.000 kg. plant aardige produkten zoals voorgeperste pulp en deegrijke maïs definitief te weigeren. Hiermee werd een vroegere beslissing van het Aalsters schepen kollege van 4.3.1982 bevestigd. Wat voor zin heeft het dan nog de bouw van een sleufsilo toe te laten als men er geen veevoedsel mag in stocke ren Anderzijds besliste het schepenkol lege van Aalst op 16.12.1982 de exploitatievergunning tot uitbreiding van 75 naar 150 runderen definitief te weigeren. Het beroep dat de uitbaters tegen deze beslissing indienden wordt op dit ogenblik nog onderzocht door de provinciale overheid. (MP) Zoals vorig jaar zijn er in 1983 enkele activiteiten geprogrammeerd bij Radio Hofstade. Eén hiervan is op 10 april De «Eerste Autozoektocht», die gereden wordt in de Aalsterse deelgemeenten. Het plan werd zo opgevat dat niet alleen de leden kunnen deelnemen, doch ook niet- leden, ook moet men geen hogeschool gevolgd hebben, alles is eenvou dig opgesteld. Er wordt gestart aan de studio van R.H. Een uitgebreide wegbeschrijving in de hand, een goed humeur, een wettelijk vervoermiddel, auto, moto of bromfiets en de weerman die positief gemutst is, rijden of meerijden en de gestelde vragen korrect beantwoorden is de vuistregel. Ook zijn enkele praktische proeven inge last om de benen eens uit te slaan, en zo de vaardigheid in pietjesbak, bakschie- ten, ringwerpen en even kelner spelen te testen. De af te leggen afstand bedraagt 38 km., en loopt over Hofstade, Gijze- gem, Herdersem, Moorsel, Aalst, en zo terug naar R.H.. Om dit alles in goede banen te leiden werd beroep gedaan op Bert Gijzenaar die nog wat vrije tijd over had buiten «Binnen zonder bellen» en «Dwars door Frankrijk». Met een carte blanche vanwege het bestuur van R.H. trok hij op pad, stippelde mooie wegen uit, via landelijke boerderijen, kastelen, met een panoramisch uitzicht van het «Land van Aalst en de Faluintjes». De inschrijvingen gebeu ren in de studio van R. Hofstade, Huise- baan 5,9308 Hofstade en dit vanaf 13 tot en met 14.15 u. Hieraan deelnemen is de boodschap. (A.D.B.) Sint Jansstraat 5 (Houtmarkt) 9300 AALST Tel. 053/21 49 38 Ook dit jaar werd door de leerkrachten, begeleiders en leerlingen van Levensvreugde op Goede Vrijdag een passiespel opgevoerd. Heel wat belangstellenden volgden het drama van het laatste avondmaal tot kruisiging mee, dat levensecht en overtuigd werd uitgebeeld. Zowel voor de leerlingen als voor de ouders en sympathisanten een boeiend en inspirerend gebeuren. (OJ) Vanaf dat het melkhuisje weer open is, staan i.p.v. 1 auto, constant twee wagens in 't park. Waarom moeten de auto's van 't personeel het park ontsieren. Kan men geen 200 m. te voet door ons mooie park - wandelen Of moet er aan het melkhuisje een parkwachtershuisje een garage gebouwd worden Ër komt reeds protest tegen de belastingsverhoging in Aalst, meerderheid tegen minderheid beslist. De PW-jongeren kanten zich in een persmededeling prin cipieel tegen iedere aantasting van het beschikbare inkomen, en kunnen zich bijgevolg, konform het nationale PW-standpunt, niet akkoord verklaren met de getroffen beslissing. Wel brengt men begrip op voor de moeilijke financiële toe stand. Voorts wordt aangeklaagd dat na meer dan 5 maand na de kiesverrich- tingen, het huidige bestuur in het vage blijft omtrent de inhoud van de beleids verklaring van de komende 6 jaar. Het tijdschrift Impuls verdwijnt; dat staat na vast. Omdat de Impulsgever himself van het politiek toneel verdwenen is Toch zou er een niéuw stadsinformatieblad komen, dat in mei voor het eerst verschijnt. Naar schepen Remi Van Varenbergh ons meedeelde, wordt afgezien van de plannen om één of meerdere groot-Aalsterse kerkhoven in te richten. Integendeel voorziet men de uitbreiding van de begraafplaatsen in de deelgemeenten zelf. Tevens zal het colum- barium uitgebreid worden. Positief is ook dat de openingsuren van de stadsdiensten op het stadhuis en de dienstcentra uitgebreid zijn, tot^iet-kantooruren. Voortaan kan men ten stadhuize terecht tot 19 u. op woensdag, en eveneens op woensdag van 17 tot 19 u. in dienstcentra. Dit is een oude wens van een groot deel van de bevolking. Zaterdag 9 april Kluizekermis983e begankenis aan de Kluizekapel met offergang, uitdeling van Santjes en verkoop van «Kluize- klippelkens». Om 19 u. avondmis in de kapel, daarna avondserenade door de fanfare «De katolieke gilde», «'t Voil Emmeken» organiseert een ballonwed strijd (inschr. in het KSA-heem in de Bredestraat). In sporthal Denderdal paas-TD van sportgroep 't Republieksken, met Radio Saturnus en DJ Mark Van Der Steen. Aanvang 20 u. Toegang 39,8 fr. Om 20 u. spreekt S. Spiessens in zaal Omego over «Natuurlijk leven». Stan Spiessens is geheelonthouder, vege- tariër, pacifist, VlamincLen wereldbur- ger, schrijver en natuurdichter, 25 jaar vertegenwoordiger in natuurvoe- ding, pionier in reformvoeding en krui denwandelingen. Hij weet door zijn boeiende spreekstijl en op het leven- van-alledag gerichte praktische toe passingen mensen te inspireren om wat natuur-bewuster door het leven te gaan. Zondag 10 april Kluizekermis: vervolg begankenis, fluit- jeskermis, ballonwedstrijd aan de Kluiskapel. Om 10 u. hoogmis, om 14 u. wandeltocht «Abdij Affligem-Molen- berg-Kluis» (org. VWB Affligem, ver trek aan de abdij). Tussen 14 en 1 7 u. volksspelen en -sporten aan de Kluis. Om 1 7 u. avondmis. Zandschilder Roger De Boeck strooit een kluizetafereel. Ook nogprijskamp «Ken je dit oude voorwerp nog Om 10 u. vergadert postzegelkring Dendria in de parochiezaal. Om 14u.30.in de crypte vormingsna middag «Ontspannen leven, een kwestie'van levensstijl» (inr.KAV- alleenstaanden). Dinsdag 12 april Om 19u.30 in de crypte: juridische vormingsavond «Ruimtelijk geordend», (inr. KAV). Woensdag 13 april AA-groep «Om Mekaar» vergadert om 20 u. in de parochiezaal. De CVP heeft er een probleempje blij er staan al 61 feestcomité-kandidaten in de rij In plaats van in die adviesraad te kunnen snoeien, zal Doorns wellicht dit boompje extra moeten laten groeien Kon hij dat ook maar met de bomen op de Grote Markt bereiken, dat zou 't uitzicht in elk geval heel wat verrijken. Op één april werd trouwens daartoe een poging gedaan «men» trok de zwarte man een blauw boerenpakje aan. Kwade geesten fluisteren nu al overal dat dit portret 't nieuw wapenschild van Aalst worden zal Een blauwe boer met gele klompen aan, omdat ze in de CVP toch ook met sommige VU-ers goed willen staan. Want zoals u reeds kon lezen, heeft de CVP het nog maar eens bewezen; dat ze door zich door Annie Dierick te laten bepraten - het lonken nog helemaal niet kan laten. De VU zelf is helemaal niet content, ze vinden Annies man maar een ambetante vent, dus werd Annie zelf gewipt in de partij, en krijgt de raad er 'n onafhankelijke bijperversje Erembodegem Veertien dagen geleden stormde het nogal flink, en de stedelijke sporthal Denderdal deelde toen van de brokken. De buitendeur van de kantine bergruimte moest eraan geloven. Aangezien die een niet onaanzienlijke drank voorraad bevat, en ook toegang biedt tot de kantine zelf, brachten verantwoor delijken van de sporthal dadelijk de stedelijke sportdienst op de hoogte. Daar beloofde men op staande voet de dienst Openbare Werken te verwittigen, om de herstelling aan te pakken. Na een volle week echter, en ondanks herhaalde telefoontjes, was nog niemand van die dienst komen kijken hoé die deur be schadigd was. Van herstelling was dus zeker nog geen sprake. Daarom knutselde men de deur zelf «provisoir» in mekaar. Van binnenuit werd ze gebarrikadeerd met... bakken bier. Maar écht dicht is ze niet. Hopelijk heeft men bij Openbare Werken déze week eindelijk de tijd gevonden om de herstelling te verrichten. Want anders hebben wij met dit artikeltje een goeie tip gegeven voor dorstige dieven en alkoholbehoevende boeven... (k.n.j.c.) De derde reeks tekeningen begint. Wil je een kartoon van jezelf Spaar dan de 6 volgende tekeningen. Noteer erop wat de prent wil zeggen. De 6 opeenvolgende tekeningen stuur je op naar de redaktie. Een jury zal de beste en juiste antwoorden aan duiden. Dan krijg je een spotprent getekend door Frans Wauters.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 5