KEIZERSHALLEN AALST 9/10 en 16/17 april Garage ENERGIE SCHOUPPE ALEX GARAGE RAES GANS DE GAMMA 83 salonprijzen Garage Frangois De Smedt 11e Autosalon Aaist «Het salon van het nieuwe optimisme» krediet en leasing aan zeer gunstige voorwaarden ai. de SaedeTeerstraat 93 A/ Val AALST Tel. 053/21 04 98 - 21 59 93 PRACHTIGE 0KKAZIEWAGENS TE KOOP BIJ Langestraat 218 9300 AALST Tel. 053/70 06 17 Garage-uitrusting en auto-onderdelen Autolakken DUPONT en Carrosserie-onderdelen Denderstraat 5 AALST 053/21 43 15 - 21 50 75 Zakenkantoor Swartebroeckx Louis 8: s 091/69 90 28 Geraardsbergsesteenweg 47 EREMB0DEGEM-TERJ0DEN s 053/70 20 03 op het autosalon 250 m2 toonzaal 10 jaar ervaring ons bezoeken GARAGE RAES Nieuwe Gazet van Aalst 8 april 1983 9 De komende twee weekends wordt Aalst vergast op het elfde autosalon, dat zoals steeds georganiseerd wordt de vzw A.V.A. Ter gelegenheid hiervan gingen wij even praten met dhr. Loc Goffaerts, voorzitter van de Aalsterse Vereniging van Automerkverdelers. optimisme. Er is opnieuw meer vertrou wen in de Belgische economie, de per spectieven zijn beter dan enkele jaren geleden, zelfs beter dan enkele maan den geleden. Hoe deze trend op gang gekomen is kan ik zelf ook niet verklaren, maar als geboren optimist kan'ik er alleen maar gelukkig mee zijn. Het verminderen van de verkoop moet toch invloed gehad hebben op het be heer van een garage Momenteel is de service aan de klanten van het grootste belang. De mensen wil len immers langer met dezelfde wagen rijden en rekenen daarbij op de vakken nis van de autohandelaar. Men poogt met beter geschoofde mecaniciens, effi ciënter werken de service te vërbeteren. Daarom heeft men momenteel door gaans ook een groter aanbod wisselstuk ken en hecht men groot belang aan de vakopleiding. Was de crisis niet de oorzaak van de bloei van de tweedehandsmarkt Er worden inderdaad meer dan vroeger tweedehandswagens verhandeld. Hier is de verantwoordelijkheid van de verdeler, indien mogelijk, nog groter dan bij de ver koop van een nieuw voertuig. Het risico kan voor de klant immers veel groter zijn. Daarom is het aangeraden steeds te handelen met een ernstig handelaar. In vele gevallen zal hij zelfs voor tweede handswagens een garantie geven. Hebben ook de autoconstructeurs zich aangepast Vrijwel alle merken doen inspanningen om de kwaliteit-prijs verhouding te ver beteren. Vooral het besparen van brand stof staat immers vooraan op het vragen lijstje van de klant. Daarnaast poogt men zich aan te passen aan alle lagen van de bevolking, men brengt zowel grote als kleine wagens op de markt. Probeert U ook het Aalsterse autosalon door nieuwe initiatieven aantrekkelijker te maken voor het publiek Wij hebben inderdaad ook het initiatief genomen het salon uit te breiden. Vrijwel alle merken zullen met zo veel mogelijk wagens te zien zijn. maar daarnaast kan men ook wijnproeven, heeft men de mo gelijkheid iets te gebruiken en zullen ook accessöiristen hun waren aanbieden aan het publiek Dit jaar verlenen ook ver schillende banken hun medewerking zo dat men bij financieringsproblemen ter plaatse advies kan vragen. Op het auto salon kan men een speciale sfeer proe- Wat was de bedoeling bij de oprichting van AVA? Begin 1970 namen de verschillende autohandelaars van het Aajsterse het ini tiatief zich te verenigen in AVA. Het was de bedoeling de samenwerking tussen de verschillende handelaars te verbete ren. Eén van de meest in het oog sprin gende realisaties van AVA is het jaarlijks autosalon dat dit jaar aan zijn elfde uit gave toe is. Voor zijn branche is AVA zeker toonaan gevend, want op één 'na zijn alle hoofd verdelers lid van de organisatie. Is er een speciale bedoeling bij de orga nisatie van een autosalon in Aalst De organisatie van het autosalon is een speciale service aan het Aalsterse pu bliek. Men heeft de mogelijkheid het be staande gamma van alle merken op zeer korte tijd met elkaar te vergelijken. Daar waar men anders van de ene garage naar de andere moet en diverse model len enkel op folder kunnen gezien wor den, kan men dankzij het autosalon ken nis maken met vrijwel het totale marktaanbod. Vooral voor aspirant kopers biedt het autosalon ontegenspre kelijk voordelen. Zowel in 1982 als in 1981 was er geen autosalon in Aalst. Is daar een verklaring voor Voor twee jaar warfen moeilijkheden ge rezen met hogere instanties waardoor de organisatie van het salon onmogelijk ge worden was. In 1982 hadden we net de devaluatie achter de rug. Daardoor ont stond een erg onzekere periode, vooral voor de potentiële kopers. Ook voor de handelaars waren moeilijkheden gere zen, de prijzen waren zeer labiel en de verkoopsvoorwaarden konden niet vast gelegd worden. Daarom dacht AVA dat het beter was nog een jaartje te wachten met een nieuw autosalon. Intussen is de economische crisis er niet minder op geworden en toch organi seert U het elfde autosalon. Is dit geen gewaagd opzet Zoals vrijwel overal laat ook in de auto- mobielsektor de crisis zich duidelijk voe len. In de eerste twee maanden van 1983 werden 5,6 minder personenwagens verkocht tijdens dezelfde periode van vo rig jaar. In de sektor van de bedrijfswa gens zou de toestand nog slechter zijn. Nochtans schijnt het tij te keren en kun nen we spreken van een nieuw gematigd ven. De wagens baden er in licht en kleur want de presentatie is zeer belangrijk. Daarom zou ik het autosalon als tweede belangrijkste manifestatie, na de han- dëlsbeurs. in de Keizershallen durven klasseren Is het waar dat ook bij de organisatie van deze beurs moeilijkheden rezen Dit moeten slechte geruchten zijn Wie iets op touw zet heeft altijd wel tegenkan tingen en problemen maar die zijn er om opgelost te worden Gelukkig kan AVA rekenen op een degelijk bestuur. Naast mijzelf zijn Luc Coppens (ondervoorzit ter), Francis de Smet (secretaris). Frans Bosmans (penningmeester) en Gaston De Ruysser (oud-voorzitter) verantwoor delijk voor dit salon Daarnaast moeten we zeker de vlotte samenwerking met alle stedelijke diensten even vermelden Ook het feestcomité en dhr. burgemees ter deden het nodige Wat zijn uw verwachtingen van deze elf de uitgave Het is nog voorbarig nu reeds over de re sultaten te spreken Ik kan U echter ver zekeren dat wij de inspanningen om dit te organiseren leveren als een logisch ge volg van het nieuwe optimisme. Het Aalsterse autosalon is geopend op 9, 10.16.17 april, telkens van 14 tot 22 uur De Aalsterse autohandelaars staan er borg voor een warm onthaal PVB TOYOTAl p.v.b.a. Datsun Bluebird 180 SSS coupé, 10 pk, 1977 Opel Rekord 1900, 10 pk, 1976 Ford Escort, 7 pk, 1979 83/69 Slommerdonk 10, 9200 WETTEREN LAD A 83/137 10 jaar bestaan

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 9