Naaktscènes voor Aalstenaars S flopdag Van Hoorlck Claus en Boon SofORJ P^ess niczucoG. VIDEO FILMS BOSCH RESIDENCE 't V0IL EMMEKEN T.V.-CENTRALE WILLOCX Leon Roel en de eenzaat# heid der levensvormen. Wat was rol van Daens in Guldensporenslag DE BISSCHOP 053-21 90 01 laagste huur99 fr. elk genre grootste keusmeer dan 2.000 films elk systeem Beta, 2000, VHS. 1 AALSTERSE DIEPVRIES CENTRALE 053/21 86 25 2e jaargang - n' 20 - 20 mei 1983 - 25 fr. Onafhankelijk weekblad voor Groot-Aalst Een uitgave van v.z.w. Aalsterse informatie Ze zijn er weer, de vuilschrijvers van Lees blz. 16 TEL DE AJUINTJES De waardebon wordt deze week geschonken door De Groeningenbeek ligt tamelijk ver van Aalst, en 1302 nog enkele kilometers verder, maar toch blijkt onze stad in de toekomst een belang rijke rol te spelen in deze episode uit de Vlaamse geschiedenis... In februari 1984 zal immers de film «De leeuw van Vlaanderen» in de Belgische bioskopen in première gaan En wat blijkt Meer dan een dozijn bekende of minder bekende Aalstenaars zullen daarin figureren. Maar het figureren mag in dit geval niet worden afgeschilderd als een rolletje van niemendal, want ze fun geren immers als ruiters in de beroemde Guldensporenslag zelf. En daar is wel wat voorbereiding voor nodig... Momenteel worden deze acteurs en hun paarden grondig getraind in het vechten van zo'n massaschermutseling, en wel in de manége aan het Wijngaardveld. Be paald geen sinecure, want zowel ruiter als paard moeten zich in het heetst van de strijd overtuigend «echt» gedragen. De pre-repetities vlotten echter schitte rend, zodat regisseur Hugo Claus en pro ducer Jan Van Raemdonck mogen ho pen op een realistische schermutseling tussen de Klauwaerts en de Lelijkaards (of hoe noemden die gasten weer De eigenlijke opnamen van de slag zullen tussen 8 en 15 juni plaatshebben ergens op de grens van Duisburg en Huldenberg (ten ZW van Brussel). Aaldt wordt dus enkel aangedaan om de schermoplei- ding van de ruiters te herbergen. Lees door blz. 2 Middenstand maakt mooi weer uit Het uitblijven van de regen zorgde er voor dat de vijfde Aalsterse Topdag opnieuw een topper werd. Reeds van 's morgens vroeg, en met de wekelijkse zaterdagmarkt als bijkomende attraktiepool, stroomde de grote massa naar het stadscentrum. Het gevolg was dat alle beschikbare parkeerplaatsen weldra bezet waren, zodat wie 's namiddags nog wenste deel te nemen aan de Topdagfestiviteiten reeds een gans eind diende te marcheren om het verkeersvrije centrum te bereiken. Alle wensen daargelaten, dat de Topdag geen monsterbraderij mag zijn, hebben de meeste Aalsterse handelaars de ge legenheid opnieuw te baat genomen op hun handelscijfer wat bij te werken. Dit kan hun moeilijk verweten worden, ver mits zij er in de eerste plaats voor zorg den dat de Topdag over vijf jaar tijd uit groeide tot één van de jaarlijkse top- evenementen van Aalst. Lees blz. 4 Donderdagvoormiddag liep het te koop aangeboden kasteel Ter Linden eivol. Bert Van Hoorick ontving er de Arkprijs van het Vrije Woord. In dit mooie kader van het kasteel werden heel wat lofbetuigingen uitgesproken aan het adres van één onzer grootste politiekers, aan Bert Van Hoorick. Deze veelbesproken SP- voonnan mocht dan ook een aantal vooraanstaande figuren uit de politieke en literaire wereld begroeten. In zijn inleiding had Ivo Michiels het over de moeilijkheden waarmee het Nieuw Vlaams Tijdschrift te kampen heeft om het hoofd boven water te houden. Maar ondanks alles tracht men het initiatief van de Arkprijs te vrijwaren Het is een lovenswaardige inspanning om elk jaar deze prijs toe te kennen. Vorig jaar werd hij toege kend aan TV-journalist Maurice De Wilde. Dit jaar werd de naam van Bert Van Hoorick in de zilveren voet van de Ark gegraveerd. Minister Marc Galle had het in zijn lange feestrede over de politieke levensloop van deze schrijver. Uitge breid had de minister het over de KP- periode en de overgang naar de SP. Vergelijkingen werden gemaakt tus sen het werk van Fernand Demany en 'In Tegenstroom' van Bert Van Hoo rick. Arkprijs van het Vrije Woord Ivo Michiels, Paul De Wispelaere, Hugo Raes, Marcel Wauters, Clara Hasaerts, Willy Courteaux, Mare Ren- neboog, Julien Weverbergh en Garmt Stuyveling kwamen naar een uitge sponnen feestrede luis-eren van Minister Mare Galle. Nationale poli tieke vedetten waren ook van de partij (al was het overwegend de SP-partij) Karei Van Miert en Willv Callewaert. Volksvertegenwoordigers Jan Cau- dron en Herman De Loor, burgemees ter Raymond Uyttersprot, schepenen De Maght, Doorns en De Pauw geno ten ook van de korte maar bevattelijke speech van Bert Van Hoorick. Hofmaarschalk Liebaers, de familie Boon, Jeanine De Rop en nog vele anderen konden achteraf genieten van een zeer verzorgde receptie, aan geboden door C.S.C. De Rank in samenwerking met het Koninklijk Technisch Atheneum van Aalst (afde ling Hotel). BETER - SNELLER VOORDELIGER VARKENS MAR KT rust uw ganse keuken uit j Komt u H binnen ...n— in onze gezellige keuken wereld Koop nooit een keuken... zonder een «BECKEBMANN» gezien te hebben. Toonzaal en studiebureel GENTSESTRAAT 35, AALST Freds Videoclub tvlolendries 21 Aalst s 053/.78 77-35 De prijsaanpassing hangt nog steeds in de lucht Bestel nog tijdig aan de oude prijs 3de Industriezone 9440 EREMBODEGEM 053/21 67 51 n.v. Groothandel ROOMIJS en DIEPVRIESPRODUKTEN Nestor de Tièreslraat 42 Aalst 053/21 43 35 Open 9-12 en 14-17 u. zaterdag 9-12 u 83/02 DEALER Electro Centrale L. De Ridder-De Neve Algemene elektriciteit Alle herstellingen Alle wisselstukken Naarstigheidstraat 67-69 AALST 9300 Lees door blz. 2 De Ark van het Vrije Woord bestuderenMare Galle, Bert Van Hoorick en Ivo Michiels.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 1