1 Van Hoorick tussen Claus en Boon Garage carrosserie FELIX Nieuwe beheersmandaten toegewezen Naaktscènes voor Aalstenaars !b Gentsesteenweg 211 9300 AALST Tel. 70 03 59 Nieuwe en okkassiewagens carrosseriewerken MAZDA - AALST hout- en bouwcenter Gebroeders i— Van Den Nest Frans en Luc Ja Ik wil alles over alles van groot-Aalst weten... Dus niGucoG wil ik een CklZGt \?Cin ^Cll^t abonnement Onafhankelijk weekblad voor Qroot-Aalst op de w 1H IN £i 1N HET STOFFENCENTER VAN DE STREEK 2 Nieuwe Gazet van Aalst 20 mei 1983 Op de gemeenteraad van eind april werden een aantal nieuwe mandaten van interkommunale verenigingen aan gemeenteraadsleden en leden van het Schepenkollege toegewezen. Burgemeester Uyttersprot wordt beheerder van Intergem en van TMVW (Watermaatschappij), naast lid van de algemene vergadering van de NMVB (Buurtspoorwegen). Schepen van Financiën Etienne Bogaert wordt kommissaris van de Intercommu nale Vereniging voor investeringen in de elektriciteits- en gasdistributie (Iviegov) en zal tevens de stad Aalst vertegen woordigen in de OMOB (Verzekerings maatschappij der openbare besturen) Partijgenoot Robert De Pauw zetelt niet alleen als beheerder maar ook in de al gemene vergadering van de GOMOV (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschap pij van Oost-Vlaanderen). Tevens werd hij beheerder van Intergem De andere CVP-schepenen vielen dit maal buiten de prijzen Eerste schepen Anny De Maght (PVV) zal in de algemene vergadering van de TMVW zetelen samen met haar kollega's schepenen Gilbert Bourlon en André Doorns. De andere posten waarover de stad Aalst Lees De Nieuwe Gazet van Aalst, Uw eigen swingende onaf- handelijke vrije zender, waar elk geschreven woord twee FM-geluiden waard Vervolg van blz. 1 Wel zal nog gefilmd worden in Gent, Brugge en in de omgeving van Charleroi (kwestie van een mooie steenkoolterril op de achter grond te krijgen Voor de Aalsterse rui ters zit er enkel roem in op de velden in Duisburg. Voor de stuntopnamen met de paarden werd Leo Dutz aangezocht, die via Pact in Aalst reeds zijn sporen verdiende. (Onlangs was hij trouwens ook te zien in een «Regionaal Filmjournaal» in de Aal sterse bios. met een demonstratie van wat stunts...), tn aeze auts zal nodig zijn voor de Aalsterse Oscarpretendenten, want zij figureren immers aan de zijde van de Fransen, die normaal (als het scenario van Hendrik Conscience wat in acht genomen wordt tenminste) de Gul densporenslag moeten verliezenWat wel impliceert dat de acteurs wat in het stof zullen moeten bijten, of tenminste veel zakjes ketchup onder de kleren zul len dragen... De sterren-in-wording zijn Ulrich D'Hae- se (acteur van o.a Pact, Nieuw Leven Tejater 80). Gilbert en Chris Vine, Pieter Vandemaele, Benny Sterck («den Ben» ofte «de cowboy van Oiljst»). Danny Van Rooyen Etienne Lambrecht, Werner en Ulrich De Boeck Dirk Mertens (gendar me. die misschien de verkeerd gepar keerde paarden kan noteren tijdens het strijdgewoel Mare Berlanger, en pa en zoon Van Langenhove. Handtekeningen na de match, a.u.b. Niet te vergeten is ook Christel Hubbrecht. die in een geheel ander schuifje van de film de rol van gra vin zal spelen Naar verluidt zou «De leeuw van Vlaan deren» met zijn 68 miljoen de duurste Belgische produktie aller tijden worden (Nu ja, met Aalsterse acteurs, wat wil je Producer Jan Van Raemdonck be zit genoeg talent om daarmee een vol gende verfilming van een Vlaamse litera- tuurklassieker (na «De Vlasschaard») tot een hoogstaand niveau te leiden, en re gisseur Hugo Claus (en assistent Van Mechelen) kent ook wel de klappen van de zweep. Ambiance en toeloop verze kerd dus, wanneer in '84 de film in roula tie komt. En dan maar zoeken of we de Aalsterse vedetten herkennen onder de meer dan honderd ridders Wat priester Daens dan met de hele zaak te maken heeft Wel. geen in feite, maar het stond zo leuk in de titel... En wat de naaktscènes betreftde Aal sterse paarden zullen zonder broek en met diep décolleté aantreden (LDC) kan bezitten werden toegewezen aan gemeenteraadsledenCVP-fraktieleider Ghis Willems wordt naast kommissaris van Intergem. ook plaatsvervanger van de burgemeester in de NMVB. Zijn kollega PVV-fraktieleider Oscar Re- dant wordt lid van de algemene vergade ring van Iviegov. en beheerder bij Inter gem. Zo nodig zal hij ook André Doorns vervangen in de vergadering van TMVW Meer dan één mandaat werden nog toe gewezen aan Henri Van der Veken die lid is van Iviegov, van TMVW en plaats vervanger bij Intergem. Zijn partijgenote Isidora Carlé zetelt samen met hem in TMVW en is effektief lid van de algemene vergadering van Intergem. Ook Floris De Winter werd niet vergeten vermits hij een mandaat kreeg in Intergem. en in de so ciale maatschappij Uw Eigen Huis der Vlaanderen Tevens is hij nog plaatsver vanger in Iviegov en in TMVW Ook de jonge Eddy Couckuyt werd met vergeten Hij is plaatsvervanger in het Eigen Huis der Vlaanderen en effektief in de TMVW Indien nodig wordt hij er ver vangen door Willy Bosteels (die ook plaatsvervanger is van Intergem) terwijl Paul Stockman zijn partijgenoot Henri Van der Veken zal vervangen in de TMVW-vergaderingen Van PVV-zijde werden er nog belangrijke mandaten weggelegd voor Alois Adri- aenssens. die beheerder wordt van Ivie gov en van Intergem Zijn partijgenoot Marcel Lorie wordt er lid van de algeme ne vergadering, en is plaatsvervanger in Iviegov. Van PVV-zijde kreeg tenslotte raadslid Frans De Meersman twee posten toe gewezen van plaatsvervanger in TMVW en in Intergem Ook André Vermassen werd als plaatsvervanger van de TMVW aangeduid In de OMOB wordt schepen Bogaert zo nodig vervangen door Lodewijk Carael. terwijl de stad Aalst tenslotte in de me disch sociale interkommunale Lember- ge vertegenwoordigd wordt door twee geneesherenenerzijds Dr Richard Goossens (SP) en Dr Anny Dierick (VU) MP Van Hooricks opzet is ruimer, nl. de beschrijving van zijn hele politieke evolutie tot zijn breuk met de K.P.; de toon is dan ook serener, de verwer king van zijn kommunistisch verleden evolueert nooit tot een afrekening, aldus Mare Galle. In zijn dankwoord had Bert Van Hoo rick veel lof voor het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Het verdedigt in Vlaande ren een kulturele en menselijke waarde die onvervangbaar ishet vrije woord We laten Bert Van Hoorick verder zelf aan het woord. Beste Vrienden, Mens en cultuur kunnen zich inder daad enkel in vrijheid en o. m. dank zij het vrije woord ontplooien. Een volk dat vrij wil zijn moet dwars ingaan tegen alle opgelegde dogma 's, tegen elk obscurantisme, tegen alle onver draagzaamheid. Het is niet steeds gemakkelijk zich daar uit te bevrijden. Het vergt meestal een lange en moei zame weg. «In tegenstroomsteunt op eigen belevenissen. Al de personages die er in voorkomen zijn levensecht, al zijn de meeste reeds dood en begraven. Het heeft bij mij een pijnlijk gevoel nagelaten. Nog onlangs werd ik diep getroffen door het overlijden van Rosa Michau. L P Boon leerde haar ken nen op De Rode Vaan. Hij noemde haar konijntjeomwille van haar grote bescheidenheid. Ze was door de natuur nogal misdeeld, maar ze had een hart van goud en een vrije geest. Ik kan het niet laten vandaag aan haar en aan zovele anderen terug te den ken. Zoals ik ook met ontroering terugdenk aan een andere goede vriend, Remi Gillis, eveneens enkele weken geleden overleden. Tijdens de nazi-bezetting werkte hij, samen met de omgekomen David De Vries, aan het opstellen en versprei den van een Antwerps sluikblad dat Het Vrije Woord» heette. Laat me toe deze Arkprijs te beschouwen als een onderscheiding en hulde aan al dege nen die voor de verspreiding van het vrije woord in Vlaanderen hun leven lieten of de concentratiekampen trot seerden. In een woord vooraf heb ik'beklem toond met dit boek aeen literaire of historiografische pretenties te hebben gehad. Eén van mijn betrachtingen was de inzet van vele eenvoudige mensen aan de vergetelheid te ontruk ken. Er mocht ook wel eens een ander beeld van het Vlaamse volk worden opgehangen dan dit van de collabora tie en het meeheulen met de machti gen. Een beeld dat men b. v. in Nederland al te weinig kent. Ik heb daarbij kritiek en zelfkritiek niet geschuwd, zoals u zelf heeft opgemerkt. Ook niet de strijd tussen geloof en ontgoocheling Maar steeds met de betrachting begrip op te brengen en te vragen voor het mense lijk falen. Zonder Jeanine De Rop en het Masereelfonds zou ik deze herin neringen 1919-1956 niet hebben ge schreven. Vervolg van blz. 1 Jeanine De Rop vond dat ik al deze ervaringen met mocht laten teloor gaan. De uitgeverij Masereelfonds stelde mij formeel voor deze memoires uit te geven nog vóór ik een letter op papier had gezet. Het verheugt mij dat het N. V. T. met deze Arkprijs ook de in spanning van de kleinere niet-com merciële uitgeverijen heeft willen waarderen. Aad Nuis schreef in Vrij Nederland dat na Boon «In tegenstroom» een leemte heeft opgevuld. Louis was zich bewust van die leemte. Daarom wilden wij zo 'n boek samen schrijven. Het is juist vier jaar geleden dat we hem naar zijn laatste rustplaats begeleidden. Hij wilde de mensen een geweten schop pen. Later vroeg hij zich af wat voor zin het allemaal heeft. En zelf dit verhaal «In tegenstroomschrijvend, werd ik dikwijls door dezelfde vraag gekweld. Toch kan men niet laten te vechten tegen onrecht en verderf. Maar er blijft een groot verdriet over. Het verdriet om al het bloed en de tra nen gestort voor het revolutionaire ideaal terwijl de bezielende adem van de oktoberrevolutie werd uitgeblust. Ach, er is zoveel onzinnigs. Er is de overcapaciteit aan produktie- middelen in de ontwikkelde landen en de honger en het tekort in de derde wereld Er is de 150 jaar oude strijd voor onze eigen taal en cultuur en nu wij daar over baas zijn in eigen huis een Vlaams cultuurbudget dat procentueel het laagste van Europa is. Er is de holocaust van Joden en zigeu ners en nu de nucleaire bewapenings wedloop die dreigt uit te monden in een holocaust van de mensheid. Volkeren en naties die voor hun vrij heid en onafhankelijkheid vochten worden zelf onderdrukkers. Een president legt na zijn verkiezing een rode roos op het graf van Jean Jau res en wil nu zelf de neutronen bom laten aanmaken. En zo kan men doorgaan. Toch denk ik dat niets tevergeefs is geweest. Wel moet men trachten er de lessen uit te trekken. Het vrije woord is één van de hefbomen om de tegen strijdigheden op te lossen en uit de waanzin van deze eeuw op te staan Daarom heeft de Arkprijs van het Vrije Woord een grote waarde. Ik hoop dat het N. V. T er nog vele moge uitreiken», aldus Bert Van Hoorick. Bert Van Hoorick is steeds beschei den geweest. Een Nederlandse recen sent situeerde Van Hoorick als schrij ver tussen Claus en Boon. Met een glimlach wimpelt hij het weg. Noch tans had deze journalist het bij het rechte eind. Op een sobere manier trachtte hij de herinneringen tussen 1919 en 1956 weer te geven. Geen fantasieën maar eerlijke en zo objek- tief mogelijke beschrijvingen. Laat ons hopen dat we nog meer lite raire werken van hem mogen lezen in de toekomst (R.V.d.P Onafhankelijk weekblad voor Groot-Aalst Een uitgave van v.z.w. Aalsterse informatie Italtktie, publiciteit en abonnementsdienstRoel Van de Plas, Geraardsbergsestraat 44/3, Aalst. Automatisch antwoordapparaat tot 16 uur. Tel. 053/77 62 94. Burelen open van 16 tot 18 uur en van 19 tot 21 uur. Verantwoordelijke uitgever: v.z.w Aalsterse informatie, Peter Dauwe, voorzitter, Reinaertdreef 4, Aalst. Prijs abonnement jaar 1.000 fr.. 6 maanden 550 fr.3 maanden 300 fr. Prijs per nummer 25 fr. steenweg op dendermonde 24 9308 hofstade-aalst tel. 053/21 58 43 - 21 80 22 privé 053/78 54 23 specialiteit franse eik, beuk. es, balken, uitheemse houtsoorten, parketvloeren, bouwmaterialen, verven, lijmen, ijzerwaren, tuingereedschap, isolatie, plafond- en wandbekledingen, deuren, ladders, lichtkoepels, dakbedekking, tuinmeubelen enz Alles op maat te verkrijgen Alles voor de doe-het-zelver. Gratis zagen en aan-huis-bestelling. l— efaw u«. AjW*»« afsmet* Ik neem een abonnement Van 1.000 fr. en dan lees ik een vol jaar wekelijks wat reilt en zeilt in Groot-Aalst. 550 fr. voor 6 maanden. 300 fr. voor 3 maanden. Ik stort fr. op rekening 001-1153969-36 van de v.z.w. Aalsterse Informatie (uitgever Nieuwe Gazet van Aalst). Ik wil betalen via een medewerker van de Nieuwe Gazet van Aalst. Ik wens inlichtingen omtrent de publiciteit. Naam en voornaam Adres Postnummer Gemeente Handtekening schrappen wat niet past) Terugsturen naar Nieuwe Gazet van Aalst, Geraardsbergsestraat 44/3, 9300 Aalst. Kaaischoolstraat 17, 9400 NINOVE Tel. 054/33 39 34 Modieuze en klassieke damesstoffen Voeringen Mercerie Gordijnen Overgordijnen En alle toebehoren Openingsuren open alle dagen van 9 tot 19 uur (zaterdag tot 1 7 uur) vrijdag en zondag gesloten. VRIJ IN EN UIT 1 *1 Snacks op elk uur van de dag Molenstraat 1, Aalst

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Gazet van Aalst | 1983 | | pagina 2